Begränsad klimatpåverkan. Bild: Tobias Flygar.

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Östergötlands läns miljömål?

Ett intensivt miljöarbete pågår i Östergötland och vi ser resultat av genomförda åtgärder. Samtidigt motverkas åtgärderna till viss del av samhällsutvecklingen och för flera av målen saknas resurser och styrmedel för att de ska uppnås. Av tolv mål som bedöms på regional nivå kommer tio inte att nås.

Inom miljömålen Frisk luft och Bara naturlig försurning finns positiva trender och miljökvalitetsmålen bedöms båda som nära att nås. Det beror bland annat på att utsläppen av luftburet svavel har minskat kraftigt tack vare nationell och internationell lagstiftning. Inom Frisk luft finns stor regional rådighet och halterna av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen har minskat.

Arbetet med vattendirektivet och miljöövervakningen fortsätter och intensifieras vilket påverkar flera vattenrelaterade mål positivt. Inom Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans och levande kust och skärgård samt Levande sjöar och vattendrag kvarstår behov av bättre kunskapsunderlag och utökade resurser för att sätta in effektiva åtgärder där de gör bäst nytta. Övergödning är fortfarande ett av de största miljöproblemen i länet.

Inom Ett rikt odlingslandskap och Levande skogar behövs tydliga styrmedel och ökade resurser för skydd av jordbruksmark och skog samt bevarande av kulturmiljön. Det nya landsbygdsprogrammet är avgörande för resultaten inom flera av miljökvalitetsmålen då miljöersättningarna har varit avgörande för restaurering och skötsel av betesmarker. Oklarheter kring hur olika miljöersättningar kommer att se ut de kommande åren gör att lantbrukare i vissa fall väljer att inte förlänga sina åtaganden.

För miljömålet Giftfri miljö är det främst på EU-nivå som de största möjligheterna finns att påverka måluppfyllelse. Inom länet har vi främst rådighet kring åtgärder av förorenade områden, där minskade resurser påverkar åtgärdstakten.

Generellt ses ingen positiv utveckling för de mål och preciseringar som rör biologisk mångfald. Det är bland annat viktigt att ett ökat uttag av biomassa i skogen görs på ett hållbart sätt. Även mål och preciseringar som rör kulturmiljö nås generellt inte i tid. Här behövs ökade resurser till kunskapsunderlag och åtgärder.

Ett förändrat klimat förväntas ge konsekvenser på sikt för samtliga miljökvalitetsmål. Det är viktigt att dessa aspekter vägs in vid planering och genomförande av åtgärder.

Ett Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen fastställdes juni 2014. Samtidigt fastställdes en Regional handlingsplan för klimatanpassning och en Regional vattenförsörjningsplan. Arbetet med framtagandet av åtgärdsprogrammen har skett i ett brett regionalt samarbete och programmen förväntas leda till ett utökat samarbete inom miljöfrågor i länet samt till fler och effektivare åtgärder.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Resultat

Östergötlands utsläpp av växthusgaser har minskat med 22 procent mellan år 1990 och 2013. Det beror främst på minskad användning av fossila bränslen för produktion av el och värme.

Svensk konsumtion av varor som producerats utomlands leder till stora växthusgasutsläpp som inte ingår i statistiken. Om man räknar in effekten av svensk konsumtion har Sveriges växthusgasutsläpp inte minskat, utan istället ökat med cirka 17 procent sedan 1991 [Naturvårdsverkets webbplats].

Inom länet sker ett aktivt arbete inom många områden för att minska klimatpåverkan. Ett av länets mål är ökad produktion av förnybar energi. Flera aktörer i länet har senare år satsat stort på produktion och användning av biogas. Alla bussar i Linköpings, Norrköpings och Motalas tätortstrafik körs på biogas. Dessutom drivs tåg och spårvagnar på förnyelsebara källor. Allt fler aktörer arbetar med att införa eller har infört klimatkompensation av sina tjänsteresor.

För närvarande genomförs en stor satsning för ökad produktion av solel.  Länsstyrelsen driver två projekt: ”Samtidens solel Östra mellan Sverige” för ökad solelanvändning i små- och medelstora företag samt det internationella projektet Sol-Invest för ökad solelanvändning inom den offentliga sektorn.

Landshövdingen är ordförande för Östergötlands energi- och klimatråd som träffas två gånger per år. I rådet, som består av cirka 25 representanter från näringsliv, organisationer och myndigheter med stor koppling till energiomställningen behandlas strategiska frågor kring det regionala arbetet inom orådet energi- och klimat.

Inom länet drivs ett regionalt nätverk för energieffektivisering inom industrin som träffas två gånger per år. Ett femtontal verksamhetsutövare med stor energianvändning deltar och syftet är att utbyta erfarenheter och samla den kompetens som finns i länet inom energifrågor. Länsstyrelsen samordnar arbetet.

E-week anordnades för andra året i januari 2015 och Länsstyrelsen var en av arrangörerna. Under veckan samlades en mängd aktiviteter inom energi, miljö och klimat.

Energikontoret Östra Götaland och Länsstyrelsen sammankallar gemensamt ett nätverk av kommunala energistrateger, där fokus är kommunernas energiplaner och samverkan inom klimat, energi och transporter. Gruppen träffats fyra tillfällen per år och diskuterar bland annat vilka regionala åtgärder samt regional och lokal samverkan som är prioriterade utifrån ett lokalt perspektiv.

Våren 2015 genomförde Länsstyrelsen Miljö- och klimatdialoger i samtliga länets kommuner, där bland annat goda exempel från stödet för energieffektivisering, EES presenterades.

Länsstyrelsen och E.ON bjöd under hösten 2015 gemensamt in ett antal industrier till ett rundbordssamtal om framtida energiförsörjning. Syftet var att utarbeta ett positionsdokument med adressat den av regeringen utsedda energikommissionen. Kommissionens uppdrag är att ta fram underlag för den framtida energipolitiken, bl.a. en bred uppgörelse om den långsiktiga energiförsörjningen. 

Analys

För att nå målet krävs såväl kraftfulla internationella som nationella åtaganden och förverkligandet av dessa. Ambitionsnivån behöver öka i ett nytt internationellt klimatavtal. Sverige och Östergötland kan göra en viktig insats genom att driva på den internationella utvecklingen.

I Östergötland genomförs omfattande åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser, främst genom effektiviserad energianvändning och omställning till förnybara bränslen. Arbete drivs inom både offentlig sektor och näringsliv och genomförda åtgärderna har gett resultat genom minskade utsläpp. Hösten 2012 beslutades om nya regionala delmål för Östergötland inom Begränsad klimatpåverkan och 2014 antogs ett åtgärdsprogram för miljömålen i Östergötland där flera åtgärder har koppling till Begränsad klimatpåverkan. En stor utmaning både nationellt och i länet är att effektivisera transporterna samt minska transporternas energianvändning och klimatutsläpp.

Förutsättningar för en ökad produktion av förnybar energi är god i länet. Det nya klimatinvesteringsstödet som infördes under 2015, för klimatinvesteringar på lokal och regional nivå, ska bidra till att minska utsläppen av växthusgaser ytterligare. I den första beslutsomgången inkom 23 ansökningar i Östergötland och Tekniska Verken beviljades stöd för att installera 127 laddstationer i och omkring Linköping och Katrineholm.

Slutligen är insatser som kan styra livsstils- och konsumtionsmönster i mer hållbar riktning avgörande. Här krävs stora satsningar på information och folkbildning i syfte att förändra attityder och beteenden, i kombination med ekonomiska styrmedel.

Pil uppåt smiley saknas Begränsad klimatpåverkan i Östergötlands län

Beskrivning saknas
Uppföljningstext saknas