Begränsad klimatpåverkan. Bild: Tobias Flygar.

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Östergötlands läns miljömål?

Ett intensivt miljöarbete pågår i Östergötland och vi ser resultat av genomförda åtgärder. Samtidigt motverkas åtgärderna till viss del av samhällsutvecklingen och för flera av målen saknas resurser och styrmedel för att de ska uppnås. Av tolv mål som bedöms på regional nivå kommer tio inte att nås

Inom miljömålen Frisk luft och Bara naturlig försurning finns positiva trender och miljökvalitetsmålen bedöms båda som nära att nås. Det beror bland annat på att utsläppen av luftburet svavel har minskat kraftigt tack vare nationell och internationell lagstiftning. Inom Frisk luft finns stor regional rådighet och halterna av kväveoxider och flyktiga organiska ämnen har minskat.

Arbetet med vattendirektivet och miljöövervakningen fortsätter och intensifieras vilket påverkar flera vattenrelaterade mål positivt. Inom Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans och levande kust och skärgård samt Levande sjöar och vattendrag kvarstår behov av bättre kunskapsunderlag och utökade resurser för att sätta in effektiva åtgärder där de gör bäst nytta. Övergödning är fortfarande ett av de största miljöproblemen i länet.

Inom Ett rikt odlingslandskap och Levande skogar behövs tydliga styrmedel och ökade resurser för skydd av jordbruksmark och skog samt bevarande av kulturmiljön. Utformningen av det nya landsbygdsprogrammet är avgörande för resultaten inom flera av miljökvalitetsmålen då miljöersättningarna har varit avgörande för restaurering och skötsel av betesmarker. Oklarheter kring hur olika miljöersättningar kommer att se ut de kommande åren gör att lantbrukare i vissa fall väljer att inte förlänga sina åtaganden.

För miljömålet Giftfri miljö är det främst på EU-nivå som de största möjligheterna finns att påverka måluppfyllelse. Inom länet har vi främst rådighet kring åtgärder av förorenade områden, där minskade resurser påverkar åtgärdstakten.

Generellt ses ingen positiv utveckling för de mål och preciseringar som rör biologisk mångfald. Det är bland annat viktigt att ett ökat uttag av biomassa i skogen görs på ett hållbart sätt. Även mål och preciseringar som rör kulturmiljö nås generellt inte i tid. Här behövs ökade resurser till kunskapsunderlag och åtgärder.

Ett förändrat klimat förväntas ge konsekvenser på sikt för samtliga miljökvalitetsmål. Det är viktigt att dessa aspekter vägs in vid planering och genomförande av åtgärder.

Ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen går på remiss under hösten 2013. Arbetet med framtagandet av åtgärdsprogrammet har skett i ett brett regionalt samarbete och programmet förväntas leda till fler och effektivare åtgärder framöver.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Resultat

Under året har det kommit ny kunskap om de globala klimatförändringarna, i en rapport från FN:s klimatorgan IPCC. Rapporten visar att jordens medeltemperatur har ökat med 0,85 grader från 1880 till 2012. Som följd har bland annat mängden snö och is minskat och havsnivåerna stigit. Det är ytterst sannolikt att mänsklig påverkan ligger bakom uppvärmningen.

Preciseringen av Begränsad klimatpåverkan anger att halterna ska stabiliseras på sammanlagt högst 400 miljondelar (räknat som koldioxidekvivalenter). Den samlade koncentrationen av alla klimatpåverkande gaser och partiklar i atmosfären beräknas redan ha överskridit den nivån. Nya data från världsorganisationen för meteorologi, WMO, visar rekordhöga halter av växthusgaser i atmosfären under 2012. De ökande halterna är ett resultat av ökande utsläpp på global nivå.

Östergötland står för ungefär 4 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Länets utsläpp har minskat från 3,2 till 2,6 miljoner ton CO2-ekvivalenter mellan år 1990 och 2011. Det beror främst på minskad användning av fossila bränslen för produktion av el och värme.

Analys

Det är mycket svårt att till år 2050 skapa förutsättningar för att nå målet. Preciseringarna är av global karaktär, varför den regionala bedömningen är densamma som för Sverige som helhet. Utvecklingen går åt fel håll i och med att de globala utsläppen ökar.

På regional nivå i Östergötland sker omfattande åtgärder för minskade utsläpp, främst genom effektiviserad energianvändning och omställning till förnybara bränslen. Under hösten 2012 beslutades om nya regionala delmål för länet inom Begränsad klimatpåverkan. Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats.

Pil uppåt smiley saknas Begränsad klimatpåverkan i Östergötlands län

Beskrivning saknas
Uppföljningstext saknas

Indikatorer som följer upp målet