Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Når vi Södermanlands läns miljömål?

Inget av miljökvalitetsmålen kommer att nås i Södermanland till år 2020. Enbart naturlig försurning är nära att nås med i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Elva mål nås inte i länet utan ytterligare styrmedel och åtgärder. Tre av miljökvalitetsmålen bedöms inte på regional nivå.

Det har inte skett några större förändringar för miljötillståndet i länet under det senaste året. För de flesta mål är  trenden neutral, det vill säga att det inte går att se en särskild riktning på utvecklingen i miljön. De mål som utgör undantag är Bara naturlig försurning, där trenden är positiv, och Ett rikt växt- och djurliv där trenden är negativ.

För Bara naturlig försurning utvecklas miljötillståndet positivt. Endast ett fåtal sjöar och vattendrag är försurade i länet. Försurningen har minskat tack vare kalkning och minskat nedfall av försurande ämnen.

För målen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård är situationen betydligt mer negativ. Hälften av länets sjöar är övergödda och länets kustvatten har försämrats sedan 2010. Trots en svag förbättring är övergödningen ett fortsatt allvarligt miljöproblem.

Trots en satsning på skydd av skog avverkas årligen skogar med höga naturvärden. Förhållandena för många andra naturtyper och arter försämras också i länet. Det gör att det blir mycket svårt att nå Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Myllrande våtmarker och Levande sjöar och vattendrag. Arealen slåtteräng har ökat i länet, medan arealen betesmark fortsätter att minska. Den negativa påverkan på den biologiska mångfalden hänger även samman med andra miljöproblem såsom klimatförändringar, övergödning, försurning och utsläpp av skadliga kemiska ämnen.

Trots att flera kommuner jobbar med förorenade områden, nås inte målet Giftfri miljö. För att nå målet krävs bättre kunskap om ämnenas effekter, skärpt lagstiftning samt starkare konsumentkrav. Tillförseln av skadliga ämnen påverkar även grundvattnet negativt. Detta påverkar målet Grundvatten av god kvalitet.

För att kunna nå Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och Frisk luft krävs bl a att kommunerna fortsätter sitt översiktsplanearbete, att externa köpcentra inte lokaliseras utanför stadskärnorna, att nya bostäder samplaneras med kollektivtrafik samt att energianvändningen i byggnader minskar.

Bedömningen av miljökvalitetsmålen i länet gäller 12 mål. Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms inte regionalt. Målet Storslagen fjällmiljö är inte aktuell i Södermanland.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Levande sjöar och vattendrag

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Inga förändringar av betydelse har skett sedan förra året. Under året har bland annat vandringshinder åtgärdats i flera åar och inom Länsstyrelsens projekt i Svärtaån och Kilaån har åtgärder genomförts för att minska näringstillförseln.

God ekologisk och kemisk status

Drygt en fjärdedel av länets sjöar och vattendrag har god ekologisk status eller god kemisk status (kvicksilver undantaget) (www.viss.lst.se). Ny statusklassning pågår, och det verkar som att ungefär samma andel av våra vatten kommer att ha god ekologisk eller god kemisk status (kvicksilver undantaget). Många sjöar har blivit bättre, även om bara 11 st. har kommit över gränsen för god status, och många vattendrag fått en sämre statusklassning. I sjöarna är det framförallt övergödningen som påverkar statusen negativt. I vattendragen är det dels övergödningen, dels fysisk påverkan såsom vandringshinder, rensning och rätning av vattendrag som påverkar statusen negativt.

Åtgärder såsom strukturkalkning, tvåstegsdikning och våtmarksanläggning pågår inom Länsstyrelsens Svärtaprojekt.

Hotade arter och återställda livsmiljöer

Vattendragen i länet är starkt påverkade av vandringshinder, rätningar och dikningar som påverkar den biologiska mångfalden negativt dels genom att biotoperna är förstörda, dels genom att spridningsvägarna är begränsade. Länsstyrelsen har under året arbetat med biotopförbättrande åtgärder för fisk och musslor i Svärtaån, Vedaån och Vretaån.

Tillståndet för hotade arter i länet som är knutna till sjöar och vattendrag är fortfarande generellt sett dåligt. De hotade växtarterna är i många fall inte återfunna på tidigare kända lokaler och inget åtgärdsarbete pågår för dessa.

Under året har det utförts en inventering av flodkräfta i länet. 6 av de 23 vatten som har provfiskats hade fortfarande bestånd av flodkräfta. I en av sjöarna har man hittat både flod--  och signalkräfta. Vid två lokaler som tidigare hyst flodkräfta har man bara återfunnit signalkräfta.

Farhågor finns utifrån miljöövervakningsresultat att de tjockskaliga målarmusslorna har en svag reproduktion. I Kilaåns avrinningsområde har biotopförbättrande åtgärder gjorts för att främja den tjockskaliga målarmusslan och även öringlek. I Kilaådalen har även åtgärder gjorts för att främja gäddan. Arbetet för att minska övergödningen i bland annat Svärtaån gynnar på sikt även musslorna och den biologiska mångfalden.

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation

Övervakning av malbeståndet i Båven har nyligen påbörjats och tyder på att antalet individer ökar. Den genetiska variationen är låg och fortsatt övervakning krävs för att veta hur stabil populationen är (Fiskeriverket och SLU, 2008. Genetisk kartläggning av svenska malbestånd). En viktig åtgärd för att stärka förutsättningarna för malbeståndet är att ta bort vandringshinder till sjöarna och åarna i anslutning till Båven, minimera störning vid lekperioden samt olagligt sportfiske. .

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer även i år att målet inte kommer nås till år 2020. Tillräckliga styrmedel saknas för att vända utvecklingen. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Omfattande åtgärder av flera aktörer behövs

Åtgärderna som krävs för att åtgärda de främsta problemen, som är övergödning och fysiska förändringar (vandringshinder, rensning och rätning av vattendrag), är omfattande. Här måste åtgärder utföras av flera aktörer såsom länsstyrelsen, kommuner, påverkande verksamheter, vattenråd och markägare. Det behövs en plan för arbetet som innehåller prioriterade åtgärder.

Arbetet med biologisk mångfald och restaurering av vattendrag pågår men det krävs omfattande åtgärder innan målet är uppfyllt. Åtgärderna bedöms inte vara rimliga att genomföra innan år 2020. Skapande av fria vandringsvägar är betydelsefulla för den biologiska mångfalden, som exempelvis för den akut hotade ålen. Arbetet med specifika åtgärder för hotade arter i vatten är begränsat till tjockskalig målarmussla, där det satsas resurser i Kilaåns- och Svärtaåns avrinningsområde.

Natur- och kulturmiljövärden

På grund av Länsstyrelsens bristande resurser har arbetet med skydd av sjöar och vattendrag inte prioriterats. I nya reservat som innehåller vatten är kännedomen om värdena i sjöarna och vattendragen oftast liten. Det finns idag endast två reservat i länet, Vretaån och Ramundsbäck, med syfte att bevara limniska miljöer. Kunskapen om kulturmiljövärden vid vatten är bristfällig, men samråd sker inom länsstyrelsen vid restaureringsåtgärder. Det finns ett stort behov av att Länsstyrelsen prioriterar arbete med skydd av limniska miljöer för att målet ska kunna nås.

Prioriteringar i länet

Länsstyrelsens åtgärdsarbete är väldigt osäkert då resurserna från regeringen till Havs- och vattenmyndigheten är minskade även inför nästa år. Detta kommer även att påverka resurserna till länsstyrelserna. Inriktningen är att åtgärdsarbetet ska fortsätta i Svärtaån, men omfattningen är osäker. Inom Kilaåns avrinningsområde kommer arbete med våtmarker och fiskväg förbi en vattenkraftanläggning fortsätta. Länsstyrelsen ska fortsätta att prioritera tillsyn av dammar och vattenkraftanläggningar. Länsstyrelsen avser att inte prioritera skydd av limniska miljöer under 2014. Det är viktigt att det även i framtiden finns statlig finansiering till restaureringar av sjöar och vattendrag för att målet ska kunna nås.

 

Pil uppåt smiley saknas Levande sjöar och vattendrag i Södermanlands län

Indikatorer som följer upp målet