Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Når vi Södermanlands läns miljömål?

Tolv miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå. Endast Bara naturlig försurning är nära att nås i Södermanlands län till 2020. Övriga mål kan inte nås med beslutade styrmedel och åtgärder. Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms inte regionalt.

Det tar ofta lång tid innan genomförda åtgärder ger synliga resultat i miljön. För de flesta mål är trenden neutral, det vill säga att det inte går att se en särskild riktning på utvecklingen i miljön. Undantag är Bara naturlig försurning, där trenden är positiv, och Ett rikt växt- och djurliv där trenden är negativ.

Endast ett fåtal sjöar och vattendrag är försurade i länet. För målen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård är situationen betydligt mer negativ. Cirka 70 procent av länets sjöar och vattendrag, och samtliga kustvattenfjärdar, har problem med övergödning. Fysiska förändringar såsom vandringshinder påverkar biologisk mångfald. Åtgärder inom landsbygdsprogrammet och till exempel LOVA är viktiga för att nå vattenmålen.

Naturtyper försvinner eller försämras i skog och odlingslandskap. Det gör att det blir mycket svårt att nå Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Myllrande våtmarker och Levande sjöar och vattendrag. För att vända trenden behöver fler områden skyddas, men hänsyn behövs också utanför skyddade områden. Jordbrukets lönsamhet är viktig och ersättning för miljöåtgärder i odlingslandskapet. Även klimatförändring, övergödning, försurning och utsläpp av skadliga kemiska ämnen har en negativ påverkan på den biologiska mångfalden.

Trots att flera kommuner jobbar med förorenade områden, nås inte målet Giftfri miljö. För att nå målet krävs bättre kunskap om ämnenas effekter, skärpt lagstiftning samt starkare konsumentkrav. Tillförseln av skadliga ämnen påverkar även grundvattnet negativt.

För att kunna nå Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och Frisk luft krävs bland annat att kommunerna fortsätter sitt översiktsplanearbete, att externa köpcentra inte lokaliseras utanför stadskärnorna, att nya bostäder samplaneras med kollektivtrafik samt att energianvändningen i byggnader minskar.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Levande sjöar och vattendrag

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

En fjärdedel av länets sjöar och vattendrag har god ekologisk status. Orsakerna till att en stor del av sjöarna inte når upp till detta är framför allt övergödning och fysisk påverkan som vandringshinder, rensning samt rätning av vattendrag.

God ekologisk och kemisk status

Drygt en fjärdedel av länets sjöar och vattendrag har god ekologisk status eller god kemisk status, exklusive kvicksilver som inte uppnår god kemisk status i hela landet [1]. Ny statusklassning pågår, och det verkar som att ungefär samma andel av länets vatten kommer att ha god ekologisk status. Däremot bedöms fler sjöar att inte uppnå god kemisk status (kvicksilver undantaget). Det är framförallt övergödningen och fysisk påverkan såsom vandringshinder samt rensning och rätning av vattendrag som påverkar den ekologiska statusen negativt.

Hotade arter och återställda livsmiljöer

Vattendragen i länet är starkt påverkade av vandringshinder, rätningar och dikningar som påverkar den biologiska mångfalden negativt, dels genom att biotoperna är förstörda, dels genom att spridningsvägarna är begränsade. Länsstyrelsen har under året arbetat med biotopförbättrande åtgärder för fisk och musslor i Svärtaån, Vedaån och Vretaån. I Trosaån och Näveån har Sportfiskarna lagt i grus och sten för att återställa åarna till hur de såg ut innan rensning. Detta gynnar strömlevande fiskar och insekter [2].

Tillståndet för hotade arter i länet som är knutna till sjöar och vattendrag är fortfarande generellt sett dåligt. De hotade växtarterna är i många fall inte återfunna på tidigare kända lokaler, t.ex. skaftslamkrypan [3].

Under året har det utförts en inventering av flodkräfta i länet. Endast i 15 sjöar i länet är bestånden av flodkräfta bekräftade genom fångster i provfisken. I ytterligare sjöar finns äldre uppgifter om bestånd av flodkräfta [4].

Farhågor finns, utifrån miljöövervakningsresultat, att de tjockskaliga målarmusslorna har en svag reproduktion [5]. I Kilaåns avrinningsområde har biotopförbättrande åtgärder gjorts för att främja den tjockskaliga målarmusslan och även öringlek. Arbetet för att minska övergödningen gynnar på sikt även musslorna och den biologiska mångfalden.

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation

Länsstyrelsen har provfiskat en avgränsad del av Båven där många stora malar påträffats. Detta tyder på ett relativt kraftigt bestånd [6]. Tidigare undersökning har visat att den genetiska variationen i populationen är låg [7]. Sannolikt kvarstår det problemet då inga nya lekplatser har tillkommit. En viktig åtgärd för att stärka förutsättningarna för malbeståndet är att öppna upp vandringshinder till sjöarna och åarna i anslutning till Båven.

Analys och bedömning

Miljömålet kan inte nås i Södermanlands län med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Tillräckliga styrmedel saknas för att vända utvecklingen och åtgärdsarbetet går för långsamt. Länsstyrelsens tillsyn av vattenverksamheter har under året inte kommit fram till några konkreta åtgärder. En annan inriktning på tillsynen skulle behövas för att uppnå miljömålet. Kommunernas arbete med enskilda avlopp fortsätter med många åtgärder som resultat. Restaureringsåtgärder i vattendrag pågår men det går mycket långsamt framåt, dels på grund av bristande finansieringsmöjligheter och dels på grund av att det ofta är tidskrävande processer som måste till innan åtgärder kan genomföras.

Omfattande åtgärder av flera aktörer behövs

Åtgärderna som krävs för att åtgärda de främsta problemen, som är övergödning och fysiska förändringar, är omfattande. Här måste åtgärder utföras av flera aktörer såsom länsstyrelsen, kommuner, påverkande verksamheter, vattenråd och markägare. Åtgärdsprogrammet från Vattenmyndigheterna visar på ett stort behov av åtgärder.

Arbetet med biologisk mångfald och restaurering av vattendrag pågår men det krävs en ökad takt för att uppfylla målet till år 2020. Åtgärderna bedöms inte vara rimliga att genomföra före år 2020. Skapande av fria vandringsvägar är betydelsefulla för den biologiska mångfalden, som exempelvis för den akut hotade ålen men även många andra fiskarter. Arbetet med specifika åtgärder för hotade arter i vatten har hittills varit begränsat till tjockskalig målarmussla, där det satsas resurser i Kilaåns- och Svärtaåns avrinningsområde genom Life-projekt. Utredningar pågår även för utsättning av kärlväxten spetsnate i länet.

Natur- och kulturmiljövärden

Länsstyrelsen har inte heller i år prioriterat arbetet med skydd av sjöar och vattendrag. När nya naturreservat bildas för andra syften än att skydda vattenmiljöer är kännedomen om värdena i inkluderade sjöar och vattendrag oftast liten. Det finns idag endast två reservat i länet, Vretaån och Ramundsbäck, med syfte att bevara vattenmiljöer. Kunskapen om kulturmiljövärden vid vatten är fortfarande bristfällig, men inventering av sammansatta kulturmiljöer (bebyggelse, forn- och kulturlämningar) utmed delar av vattendrag i Nyköpingsåns avrinningsområde har undersökts och värderats. Det finns ett stort behov av att Länsstyrelsen prioriterar arbete med skydd av vattenmiljöer för att målet ska kunna nås.

Finansiering

Det är viktigt att det även i framtiden finns statlig finansiering till restaureringar av sjöar och vattendrag för att målet ska kunna nås. Möjlighet finns för finansiering från EU-medel, denna källa behöver användas i större utsträckning. Det är osäkert med finansiering för skydd av vattenmiljöer under 2015.

Referenser

[1] VISS (Vatteninformationssystem Sverige)

[2] Sportfiskarna

[3] Länsstyrelsen i Södermanlands län, Åtgärdsprogram för hotade arter

[4] Länsstyrelsen i Södermanlands län 2014. Flodkräftans bevarandestatus i 27 sjöar och ett vattendrag inom Södermanlands län 2013-2014.

[5] Länsstyrelsen i Södermanlands län 2010. Inventering av tjockskalig målarmussla (Unio crassus) i Södermanlands län 2007 och 2008. Rapport 2010:5.

[6] SLU Aqua Sötvattenslaboratoritet Drottningholm 2014. Mal (Silurus glanis) – populationsstorlek och lekplatser (opublicerad)

[7] Genetisk kartläggning av svenska malbestånd

Pil uppåt smiley saknas Levande sjöar och vattendrag i Södermanlands län

Indikatorer som följer upp målet