Skyddande ozonskikt. Bild: Tobias Flygar.

Skyddande ozonskikt

Når vi Södermanlands läns miljömål?

Inget av miljökvalitetsmålen kommer att nås i Södermanland till år 2020. Enbart naturlig försurning är nära att nås med i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Elva mål nås inte i länet utan ytterligare styrmedel och åtgärder. Tre av miljökvalitetsmålen bedöms inte på regional nivå.

Det har inte skett några större förändringar för miljötillståndet i länet under det senaste året. För de flesta mål är  trenden neutral, det vill säga att det inte går att se en särskild riktning på utvecklingen i miljön. De mål som utgör undantag är Bara naturlig försurning, där trenden är positiv, och Ett rikt växt- och djurliv där trenden är negativ.

För Bara naturlig försurning utvecklas miljötillståndet positivt. Endast ett fåtal sjöar och vattendrag är försurade i länet. Försurningen har minskat tack vare kalkning och minskat nedfall av försurande ämnen.

För målen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård är situationen betydligt mer negativ. Hälften av länets sjöar är övergödda och länets kustvatten har försämrats sedan 2010. Trots en svag förbättring är övergödningen ett fortsatt allvarligt miljöproblem.

Trots en satsning på skydd av skog avverkas årligen skogar med höga naturvärden. Förhållandena för många andra naturtyper och arter försämras också i länet. Det gör att det blir mycket svårt att nå Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Myllrande våtmarker och Levande sjöar och vattendrag. Arealen slåtteräng har ökat i länet, medan arealen betesmark fortsätter att minska. Den negativa påverkan på den biologiska mångfalden hänger även samman med andra miljöproblem såsom klimatförändringar, övergödning, försurning och utsläpp av skadliga kemiska ämnen.

Trots att flera kommuner jobbar med förorenade områden, nås inte målet Giftfri miljö. För att nå målet krävs bättre kunskap om ämnenas effekter, skärpt lagstiftning samt starkare konsumentkrav. Tillförseln av skadliga ämnen påverkar även grundvattnet negativt. Detta påverkar målet Grundvatten av god kvalitet.

För att kunna nå Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och Frisk luft krävs bl a att kommunerna fortsätter sitt översiktsplanearbete, att externa köpcentra inte lokaliseras utanför stadskärnorna, att nya bostäder samplaneras med kollektivtrafik samt att energianvändningen i byggnader minskar.

Bedömningen av miljökvalitetsmålen i länet gäller 12 mål. Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms inte regionalt. Målet Storslagen fjällmiljö är inte aktuell i Södermanland.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Skyddande ozonskikt

Resultat

Ozonnedbrytande ämnen finns idag kvar i isoleringsmaterial, värmepumpar och halonbaserade brandsläckare i flygindustrin och försvaret. Utsläppen sker främst som läckage från varor och produkter. Utsläppen från isolerplasterna är diffusa och svåra att mäta och det är därför svårt att veta exakt hur stora utsläppen av ozonnedbrytande ämnen är i Södermanlands län.

Den mätstation som ligger närmast Södermanlands län finns i Norrköping. Där görs mätningar av totalozon på uppdrag av Naturvårdsverket. Mätningarna visar att ozonskiktet under perioden 1988-2010 i genomsnitt varit tunnare än i Uppsala 1951-1966. Under de senaste 20 åren har en återhämtning med i snitt 0,7 procent per årtionde skett (www.smhi.se/klimatdata/miljo/ozon/ozon-1.1804).

De områden som drabbats hårdast av uttunningen av ozonskiktet är området närmast polerna, medan ozonskiktet kring ekvatorn inte påverkats så mycket. Det har därför varit svårt att se ett samband mellan den enskilda nationens åtgärder och ozonskiktets tjocklek. Trots detta har det internationella arbetet med frågan varit mycket framgångsrikt då världens alla länder har enats kring Montrealprotokollet.

De ämnen som bryter ner ozonskiktet är vissa klor- och bromföreningar (CFC och HCFC) som lätt kan nå atmosfären. Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen har minskat kraftigt sedan slutet av 1980-talet, men då dessa ämnen har lång livslängd i atmosfären tar det lång tid innan minskade utsläpp ger resultat. En vändpunkt för uttunningen av ozonskiktet kommer, enligt prognoser från FN:s miljöprogram (UNEP), att kunna uppmätas omkring år 2020. Ozonskiktet kommer därefter att börja återhämta sig (Naturvårdsverket, 2012. Steg på vägen – Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012).

Utfasningen av CFC omfattar även utvecklingsländerna, men vissa dispenser har lämnats för användning inom bland annat läkemedelsindustrin. I Sverige har CFC fasats ut sedan länge.

Analys

Bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet görs inte på regional nivå. Nationellt görs bedömningen att målet nås med idag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020. Möjligheten att nå målet är till avgörande del beroende av internationellt samarbete och insatser i andra länder.

Användningen av HCFC förbjuds, med några få undantag, år 2015. De ozonnedbrytande ämnena som idag finns ute i samhället måste tas om hand på ett bra sätt, det är mycket viktigt såväl regionalt som globalt. I Sverige klassas ozonnedbrytande ämnen som farligt avfall och omfattas av avfallsförordningen. Vid rivningar, ombyggnationer och renoveringar ställs stora krav på kunskap om vilka material som omfattas av bestämmelserna. Det är mycket viktigt att gällande lagkrav fungerar.

Pil uppåt smiley saknas Skyddande ozonskikt i Södermanlands län

Indikatorer som följer upp målet