Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Når vi Södermanlands läns miljömål?

Tillståndet i miljön och läget för miljöarbetet är för Södermanland ungefär som för Sverige i stort. När det gäller luftkvalitet och försurning är dock situationen något bättre än för landet som helhet.

De sörmländska vattenmiljöerna är påverkade av övergödning. Mark och vatten påverkas av bland annat jord- och skogsbruk, bebyggelse, klimatförändringar och skadliga kemiska ämnen. Det sker en förlust av biologisk mångfald i land- och vattenmiljöer. Den bebyggda miljön påverkar även människors hälsa.

Det görs många åtgärder i länet för att få en bättre miljö och många aktörer är aktiva i arbetet. Under 2015 har arbetet med det regionala åtgärdsprogrammet kopplat till miljömålen kommit igång på allvar och ett regionalt Miljö- och klimatråd har bildats.

Åtgärderna räcker dock i de flesta fall inte för att nå målen. För några mål, till exempel Ett rikt växt- och djurliv, finns negativa trender som inte vägs upp av de åtgärder som görs. För de flesta mål är det svårt att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Inom några mål, till exempel God bebyggd miljö, finns positiva trender. Det är dock för de flesta mål så långt kvar till målen att de åtgärder som görs inte räcker för att ge en tydlig effekt.

Miljökvalitetsmålen i Södermanlands län kan inte nås enbart genom arbete på regional och lokal nivå. Även åtgärder på nationell och internationell nivå är nödvändiga. Det gäller till exempel Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan samt till viss del målen om Ingen övergödning, Hav i balans och Ett rikt odlingslandskap.

Inom naturvård och samhällsplanering finns däremot en stor möjlighet att arbeta regionalt och lokalt. Miljöhänsyn inom samhällsplanering, areella näringar och byggande av infrastruktur påverkar dessutom de flesta miljökvalitetsmål.

Tolv miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå. Frisk luft och Bara naturlig försurning är nära att nås i Södermanlands län till 2020. Övriga mål kan inte nås med beslutade styrmedel och åtgärder. Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms inte regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Statusklassningen av länets vatten visar att övergödningen är ett stort problem, och bara hälften av vattenförekomsterna i kusten uppnår god kemisk status om kvicksilver exkluderas.  Situationen för den hotade arten skräntärna är oroande eftersom kolonin haft flera år med låg ungöverlevnad. Under 2015 har dock häckningen gått bra. Nya inventeringar för att producera underlag till marint områdesskydd har utförts under 2015.

God ekologisk och kemisk status

Ungefär hälften av alla vattenförekomster i kusten har klassificerats till god kemisk status om kvicksilver exkluderas ur bedömningen. Ingen vattenförekomst uppnår god kemisk status om kvicksilver inkluderas [1]. Statusklassningen visar även att övergödningen är ett stort problem.

Främmande arter och genotyper

Under sommaren 2015 utfördes provfiske efter den invasiva arten svartmunnad smörbult, i Oxelösunds hamn. Inga exemplar av arten kunde dock fångas [2]. Muntliga rapporter från anställda på SSAB i Oxelösunds hamn, har visat på fynd av kinesisk ullhandskrabba i sina rännor där processvatten transporteras.[3]

Hållbart nyttjande

Modellen för fördelning av sälskademedel som togs fram under 2014 används nu vid fördelningarna. Den tar hänsyn både till faktiska sälskador och till den miljöpåverkan som fiskaren har i sitt fiske genom att ha med bränsleförbrukning som en parameter. Den nya modellen uppskattas även av yrkesfiskarna som haft en viktig roll vid framtagandet av modellen.

Hotade arter och återställda livsmiljöer

Södermanlands län har för närvarande fyra arter som är kopplade till åtgärdsprogram för hotade arter: havsörn, linsräka, raggsträfse och skräntärna. Havsörnspopulationen har numera en relativt god förekomst längs hela Sörmlandskusten och inventeringar sker årligen på nationell bas.

Situationen för skräntärnan i länet är idag mycket oroande då kolonin haft flera år med låg ungöverlevnad pga. predatorer, framförallt av mink. Just i år har häckningen gått bra då vi har skjutit två minkar runt kolonin.

Länsstyrelsen har ambitionen att under de närmste åren arbeta med åtgärder i kustnära områden och få en bättre bild om vart åtgärder behövs. För detta har medel för särskilda åtgärdsprojekt sökts.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden

Antalet skyddade naturområden i kust och hav är ännu oförändrat jämfört med förra året, men vi förväntar att hinna bilda ett naturreservat med marina syften innan årets slut. Länsstyrelsen har under 2015 inlett ett flerårigt projekt med syfte till att inventera områden som pekats ut i det kunskapsunderlag som producerats genom det marina modelleringsprojektet ”MMSS” [3]. Länsstyrelsen har därmed kunnat börja arbeta än mer aktivt med de områden där vi avser bilda marina naturreservat.

När det gäller kulturvärden så görs insatser i skärgården, både vad gäller bebyggelse och fornvård. Restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader med antikvarisk medverkan har bland annat gjorts på Ringsö. Fornvård bedrivs även i kustnära områden, bland annat i Trosa.

Analys och bedömning

Miljömålet kan inte nås i Södermanlands län med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Effekterna av den påverkan som redan har skett kommer att finnas kvar efter 2020. Ytterligare åtgärder behövs för att skapa förutsättningar för att nå miljömålet på längre sikt. För att nå målet om Hav i balans och levande kust och skärgård krävs att även målen om Ingen övergödning och Giftfri miljö nås.

God ekologisk och kemisk status

Ett internationellt arbete behövs framförallt för att minska belastningen av näringsämnen och föroreningar eftersom Östersjön påverkas av samtliga kringliggande länder. Det krävs ett mer omfattande nationellt arbete för flera arter och naturtyper.

Skydd av värdefulla marina områden

Arbetet med att bevara och skydda värdefulla marina områden pågår men det krävs ett omfattande arbete för att både identifiera de värdefulla marina områdena samt att hinna med att inrätta någon form av skydd på dessa områden innan 2020. Exempel på skyddsåtgärder är reservatsbildning och bildandet av fredade marina områden.

Arbetet med att skydda kulturmiljöer och bilda kulturreservat hämmas av det faktum att det finns för knappa medel för skötsel av dessa.

Svårigheter att revidera reservatsbeslut och skötselplaner

En stor del av Södermanlands skärgård har i dag ett formellt skydd där vatten även ingår. Detta till trots så har länet bara ett marint reservat. Ett effektivt sätt att bilda flera marina reservat skulle kunna vara att revidera besluten för befintliga reservat.

Arbete med restaurering i kustnära miljöer försvåras i vissa fall av de beslut och skötselplaner som finns idag. Det kan t.ex. handla om bestämmelser kring att det inte är tillåtet att gräva och schakta. Detta gör att beslut och i vissa fall skötselplaner behöver revideras i många områden där sådana restaureringar är önskvärda. Grävningar och schaktningar kan behövas för att till exempel skapa eller återställa uppväxtområden för fisk.

Revidering av reservatsbeslut och skötselplaner är alltså viktigt för att kunna skydda fler området och genomföra åtgärder. Arbetet försvåras dock av ett komplicerat regelverk och komplicerade vägledningar.

Styrmedel för hållbart fiske

Det fiske som bedrivs i Östersjön idag kan inte klassas som hållbart. Vi fiskar mer än vad forskarna rekommenderar i utsjön. Samtidigt har ett småskaligt kustnära fiske svårt att bli lönsamt med rådande sälproblematik. Många av skärgårdens arter har det svårt på grund av att ynglen inte växer upp längre.

För att ändra detta behöver dels forskarnas råd följas i utsjön. Dels behöver sälsäkra redskap tas fram och användas. Förutom dessa punkter behöver rekryteringen av rovfisk återställas. Vad som orsakat nedgången är ännu okänt men minskad areal lekområden misstänks vara en bidragande orsak. I länder där man haft liknande problematik och tagit sig ur den har lösningen varit hårda fiskeregler och fredningsområden där inget fiske tillåts.

Referenser

[1] VISS (Vattenininformationssystem Sverige)

[2]. Rickard Gustafsson SportFiskarna (2015). Översiktlig inventering av svartmunnad smör-bult. Oxelösunds hamn 2015.

[3] SSAB Muntl. (2015).

[4] Antonia Nyström Sandman, Tomas Didrikas, Carolina Enhus, Karl Florén, Martin Isaeus, Ingrid Nordemar, Anna Nikolopoulos, Göran Sundblad, Karl Svanberg & Nicklas Wijkmark (2013). AquaBiota Report 2013:09

Pil uppåt smiley saknas Hav i balans samt levande kust och skärgård i Södermanlands län