Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Når vi Södermanlands läns miljömål?

Tolv miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå. Endast Bara naturlig försurning är nära att nås i Södermanlands län till 2020. Övriga mål kan inte nås med beslutade styrmedel och åtgärder. Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms inte regionalt.

Det tar ofta lång tid innan genomförda åtgärder ger synliga resultat i miljön. För de flesta mål är trenden neutral, det vill säga att det inte går att se en särskild riktning på utvecklingen i miljön. Undantag är Bara naturlig försurning, där trenden är positiv, och Ett rikt växt- och djurliv där trenden är negativ.

Endast ett fåtal sjöar och vattendrag är försurade i länet. För målen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård är situationen betydligt mer negativ. Cirka 70 procent av länets sjöar och vattendrag, och samtliga kustvattenfjärdar, har problem med övergödning. Fysiska förändringar såsom vandringshinder påverkar biologisk mångfald. Åtgärder inom landsbygdsprogrammet och till exempel LOVA är viktiga för att nå vattenmålen.

Naturtyper försvinner eller försämras i skog och odlingslandskap. Det gör att det blir mycket svårt att nå Ett rikt växt- och djurliv, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Myllrande våtmarker och Levande sjöar och vattendrag. För att vända trenden behöver fler områden skyddas, men hänsyn behövs också utanför skyddade områden. Jordbrukets lönsamhet är viktig och ersättning för miljöåtgärder i odlingslandskapet. Även klimatförändring, övergödning, försurning och utsläpp av skadliga kemiska ämnen har en negativ påverkan på den biologiska mångfalden.

Trots att flera kommuner jobbar med förorenade områden, nås inte målet Giftfri miljö. För att nå målet krävs bättre kunskap om ämnenas effekter, skärpt lagstiftning samt starkare konsumentkrav. Tillförseln av skadliga ämnen påverkar även grundvattnet negativt.

För att kunna nå Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö och Frisk luft krävs bland annat att kommunerna fortsätter sitt översiktsplanearbete, att externa köpcentra inte lokaliseras utanför stadskärnorna, att nya bostäder samplaneras med kollektivtrafik samt att energianvändningen i byggnader minskar.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Statusklassningen av länets vatten visar att övergödningen är ett stort problem. Några kustvatttenfjärdar har dock en något bättre klassning än tidigare. Situationen för länets skräntärnekolonier är fortsatt kritisk på grund av predation. Nya underlag till marint områdesskydd har presenterats under 2014. Under 2014 upptäcktes den invasiva amerikanska arten vitfingrad brackvattenskrabba i länet.

God ekologisk och kemisk status

Samtliga kustvatten-fjärdar är övergödda. En förbättring har dock skett då Mellanfjärden, Stadsfjärden och Sjösafjärden har höjt sin status från ”dålig” status till ”otillfredställande”. Orsaken till förbättringen i Stadsfjärden är en bättre klassning på plankton. Ungefär hälften av alla vattenförekomster i kusten har klassificerats till god kemisk status om kvicksilver exkluderas ur bedömningen. Ingen vattenförekomst uppnår god kemisk status om kvicksilver inkluderas [1].

Främmande arter och genotyper

Under 2014 upptäcktes exemplar av vitfingrad brackvattenskrabba Rhithropanopeus harrisii i Oxelösund. Det var det första fyndet av denna art i Svenska vatten [2].

Hållbart nyttjande

Under 2014 utarbetades en ny fördelningsmodell för utbetalningen av sälskadeersättingen till skärgårdsfiskarna i Södermanlands län. Modellen främjar bränsleeffektivitet vid fiske i skärgården.

Hotade arter och återställda livsmiljöer

Södermanlands län har för närvarande fyra arter som är kopplade till åtgärdsprogram för hotade arter: havsörn, linsräka, raggsträfse och skräntärna. Havsörnspopulationen har numera en relativt god förekomst längs hela Sörmlandskusten och inventeringar sker årligen på nationell bas. Linsräka och raggsträfse följs inte upp regelbundet.

Situationen för skräntärnan i länet är idag mycket oroande då kolonin haft flera år med låg ungöverlevnad pga. predatorer, framförallt av mink. I år har det dock varit någon annan predator än minken som varit orsaken till att ett stort antal ungar har dödats. Årets häckning var dock betydligt mer lyckad än den varit de senaste två åren.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden

Antalet skyddade naturområden i kust och hav är oförändrat jämfört med förra året. Länsstyrelsen har under 2014 fått ett bättre kunskapsunderlag gällande marina naturvärden genom det marina modelleringsprojektet ”MMSS” [3], och från egna fältstudier. Det gäller t.ex. ökad kunskap om viktiga rekryteringsområden för gädda. Länsstyrelsen har därmed kunnat börja arbeta mer aktivt med de områden där vi avser bilda marina naturreservat.

När det gäller kulturvärden så görs insatser i skärgården, både vad gäller bebyggelse och fornvård. Restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader med antikvarisk medverkan har bl.a. gjorts på Ringsö. Fornvård bedrivs även i kustnära områden, bl.a. i Trosa.

Analys och bedömning

Miljömålet kan inte nås i Södermanlands län med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

För att miljökvalitetsmålet skall nås till år 2020 krävs bland annat att det internationella havsmiljösamarbetet förbättras. Miljömålet är dessutom beroende av andra miljökvalitetsmål såsom Ingen övergödning och Giftfri miljö för att kunna uppnås. Det krävs ett längre tidsperspektiv än till år 2020 för att märkbart minska effekterna av den påverkan som har skett och håller på att ske.

God ekologisk och kemisk status

För att nå målet måste mer omfattande insatser göras på många olika nivåer. Mestadels nationella och internationella åtaganden krävs men även ett arbete på läns- och kommunnivå. Ett internationellt arbete behövs framförallt för att uppnå preciseringen ”miljötillstånd” då belastningen av näringsämnen och föroreningar i Östersjön påverkas av samtliga kringliggande länder. Det krävs ett mer omfattande och nationellt arbete för både flera arter och naturtyper om det ska ge effekt på målet.

Skydd av värdefulla marina områden

Arbetet med att bevara och skydda värdefulla marina områden pågår men det krävs ett omfattande arbete för att både identifiera de värdefulla marina områdena samt att hinna med att inrätta någon form av skydd på dessa områden innan 2020. Exempel på skyddsåtgärder är reservatsbildning och bildandet av fredade marina områden.

Arbetet med att skydda kulturmiljöer och bilda kulturreservat hämmas av det faktum att det finns för knappa medel för skötsel av dessa.

Svårigheter att revidera reservatsbeslut och skötselplaner

En stor del av Södermanlands skärgård har i dag ett formellt skydd där vatten även ingår. Detta till trots så har länet bara ett marint reservat. Ett effektivt sätt att bilda flera marina reservat skulle då kunna vara att revidera besluten för befintliga reservat. Detta arbete försvåras dock av ett komplicerat regelverk, samt komplicerade vägledningar för hur ändring och revision av befintliga reservat ska gå till.

Behovet och viljan att arbeta med restaurering i kustnära miljöer finns men det försvåras i vissa fall av de beslut och skötselplaner som i dag finns för länets områdesskyddade kustmiljöer. Ofta finns beslut och skötselplaner innehållande bestämmelser kring att det inte är tillåtet att gräva och schakta, som sätter stopp för eventuella restaureringsarbeten. Detta gör att beslut och i vissa fall skötselplaner behöver revideras i varje område där sådana restaureringar är önskvärda. Grävningar och schaktningar kan behövas för att till exempel skapa eller återställa uppväxtområden för fisk.

Styrmedel för hållbart fiske

För att uppnå ett hållbart nyttjande av fiskbestånden, krävs en ändring av fiskeripolitiken till en mer ekosystemanpassad modell. Detta då många bestånd är överfiskade vilket har gett effekter i hela ekosystemet. Överfiskning i utsjön och mycket säl ger dåliga möjligheter för fiske vid kusten.

Referenser

[1] VISS (Vatteininformationssystem Sverige)

[2] Matz Berggren. Biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet.

[3] Antonia Nyström Sandman, Tomas Didrikas, Carolina Enhus, Karl Florén, Martin Isaeus, Ingrid Nordemar, Anna Nikolopoulos, Göran Sundblad, Karl Svanberg & Nicklas Wijkmark 2013. AquaBiota Report 2013:09

Pil uppåt smiley saknas Hav i balans samt levande kust och skärgård i Södermanlands län

Indikatorer som följer upp målet