Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Når vi Södermanlands läns miljömål?

Tillståndet i miljön och läget för miljöarbetet är för Södermanland ungefär som för Sverige i stort. När det gäller luftkvalitet och försurning är dock situationen något bättre än för landet som helhet.

Det görs många åtgärder för att få en bättre miljö och många aktörer arbetar med det regionala åtgärdsprogrammet kopplat till miljömålen. Det är ett länsomfattande program där olika aktörer gemensamt drar sitt strå till stacken. Programmet innehåller åtgärder som genomförs av länets kommuner, organisationer, näringsliv och myndigheter. Du kan läsa mer om arbetet i Södermanlands län på Länsstyrelsens hemsida.  

Uppföljningen av åtgärdsarbetet under året visar att arbete pågår i över åttio procent av åtgärderna i det regionala åtgärdsprogrammet. Många av åtgärderna ger också ringar på vattnet som inte syns i uppföljningen genom att de till exempel etablerar samverkan mellan aktörer. Åtgärderna i sig når också många människor. Ett exempel är åtgärden om Hälsosam förskola som flera kommuner arbetat med under året. De åtgärder som gjorts handlar bland annat om att inventera verksamheten för att se om kemikalier kan finnas i material och varor. Det handlar också om att vid inköp göra medvetna val av produkter. En kommun har genomfört föreläsningar för all personal. Genom att arbeta med förskolorna nås personalen och genom barnen också föräldrarna.

För att nå miljökvalitetsmålen och lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta krävs arbete på många nivåer. Miljökvalitetsmålen i Södermanlands län kan inte nås enbart genom arbete på regional och lokal nivå. Även åtgärder på nationell och internationell nivå är nödvändiga.

Tolv miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå. Frisk luft och Bara naturlig försurning är nära att nås i Södermanlands län till 2020. Övriga mål bedöms inte kunna nås med beslutade styrmedel och åtgärder. Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms inte regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Statusklassningen av länets vatten visar att övergödningen är ett stort problem, och att bara nio av vattenförekomsterna i kusten uppnår god kemisk status om kvicksilver och PBDE exkluderas. Situationen för den hotade arten skräntärna är oroande eftersom kolonin haft flera år med låg ungöverlevnad. Under 2015 och 2016 har dock häckningen gått bra. Nya inventeringar för att producera underlag till marint områdesskydd har utförts under 2015–2016.

God ekologisk och kemisk status

Av länets 32 kustvattenförekomster så klassas 15 till måttlig och 17 till otillfredsställande sammanvägd ekologisk status. Övergödningen är ett stort problem för att kunna uppnå god ekologisk status. Bara nio vattenförekomster i kusten har klassificerats till god kemisk status om kvicksilver och PBDE exkluderas ur bedömningen. Ingen vattenförekomst uppnår god kemisk status om kvicksilver och PBDE inkluderas [1,2].

Främmande arter och genotyper

Länsstyrelsen har under elva år bedrivit kustprovfiske utanför Askö i länets norra delar. Kustfisket är ett pågående samarbete med SLU-Aqua. Under senare år har den invasiva arten, svartmunnad smörbult fångats i provfisket.

Hållbart nyttjande

En modell för fördelning av sälskademedel som tar hänsyn både till faktiska sälskador och till den miljöpåverkan som fiskaren har genom bl.a. bränsleförbrukning. Den nya modellen uppskattas även av yrkesfiskarna som haft en viktig roll vid framtagandet.

Hotade arter och återställda livsmiljöer

Södermanlands län har för närvarande fyra arter som är kopplade till åtgärdsprogram för hotade arter: havsörn, linsräka, raggsträfse och skräntärna. Havsörnspopulationen har numera en relativt god förekomst längs hela Sörmlandskusten och inventeringar sker årligen på nationell bas.

Situationen för skräntärnan i länet är idag mycket oroande då kolonin haft flera år med låg ungöverlevnad på grund av predatorer, framförallt av mink. De senaste två åren har häckningen gått bra då vi har skjutit ett antal minkar årligen på öarna runt kolonin.

Länsstyrelsen har under 2016 fått medel för och startat projektetprojektet ”Vik till vik”, där ambitionen är att under de närmaste åren arbeta med åtgärder i kustnära områden och få en bättre bild av vart åtgärder behövs.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden

Under slutet av 2015 beslutade länsstyrelsen om ett nytt marint naturreservat, innehållande 432 hektar vatten. Området heter Tyvudden och är beläget vid Källvik i Nyköpings kommun. Beslutet är dock överklagat.

Länsstyrelsen har under 2015 inlett ett flerårigt projekt med syfte att inventera områden som pekats ut i det kunskapsunderlag som producerats genom det marina modelleringsprojektet ”MMSS” [3]. Länsstyrelsen har därmed kunnat börja arbeta än mer aktivt med de områden där vi avser bilda marina naturreservat. Under inventeringarna 2015 fann vi områden med höga marina naturvärden.

Restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader med antikvarisk medverkan har bland annat gjorts på Ringsö och Krampö. Fornvård bedrivs även i kustnära områden, bland annat i Trosa.

Analys och bedömning

Miljömålet kan inte nås i Södermanlands län med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Effekterna av den påverkan som redan har skett kommer att finnas kvar efter 2020. Ytterligare åtgärder behövs för att skapa förutsättningar för att nå miljömålet på längre sikt. För att nå målet om Hav i balans och levande kust och skärgård krävs att även målen om Ingen övergödning och Giftfri miljö nås.

God ekologisk och kemisk status

Ett internationellt arbete behövs framförallt för att minska belastningen av näringsämnen och föroreningar eftersom Östersjön påverkas av samtliga kringliggande länder. Det krävs ett mer omfattande nationellt arbete för flera arter och naturtyper.

Skydd av värdefulla marina områden

Arbetet med att bevara och skydda värdefulla marina områden pågår men det krävs ett omfattande arbete för att både identifiera de värdefulla marina områdena och hinna med att inrätta någon form av skydd på dessa områden innan 2020. Exempel på skyddsåtgärder är reservatsbildning enligt miljöbalken.

Rekryteringen av länets rovfiskbestånd behöver återställas. Vad som orsakat nedgången är ännu okänt men minskad areal lekområden misstänks vara en bidragande orsak. Restaurering av kustnära lekmiljöer samt instiftandet av fiskfredningsområden är exempel på åtgärder som kan förbättra rovfiskbeståndet.

Arbetet med att skydda kulturmiljöer och bilda kulturreservat hämmas av det faktum att det finns för knappa medel för skötsel av dessa.

Svårigheter att revidera reservatsbeslut och skötselplaner

En stor del av Södermanlands skärgård har i dag ett formellt skydd där vatten även ingår. Detta till trots så har länet bara två marina reservat. Ett effektivt sätt att bilda flera marina reservat skulle kunna vara att revidera besluten för befintliga reservat där stora marina värden finns.

Arbete med restaurering i kustnära miljöer försvåras i vissa fall av de beslut och skötselplaner som finns idag. Det kan till exempel handla om bestämmelser kring att det inte är tillåtet att gräva och schakta. Detta gör att beslut och i vissa fall skötselplaner behöver revideras i många områden där sådana restaureringar är önskvärda. Grävningar och schaktningar kan behövas för att till exempel skapa eller återställa uppväxtområden för fisk.

Revidering av reservatsbeslut och skötselplaner är alltså viktigt för att kunna skydda fler områden och genomföra åtgärder. Arbetet försenas dock av brist på resurser för handläggning av reservatsärenden.

Styrmedel för hållbart fiske

Det fiske som bedrivs i Östersjön i dag kan inte klassas som hållbart. Vi fiskar mer än vad forskarna rekommenderar i utsjön. Samtidigt har ett småskaligt kustnära fiske svårt att bli lönsamt med rådande sälproblematik.

För att ändra detta behöver dels forskarnas råd följas i utsjön, dels behöver sälsäkra redskap tas fram och användas. I länder där man haft liknande problematik och sedan lyckats vända trenden, har lösningen varit hårda fiskeregler och fredningsområden där inget fiske tillåts.

Referenser

[1] VISS (Vattenininformationssystem Sverige)

[2] Svealandskusten 2016

 [3] Antonia Nyström Sandman, Tomas Didrikas, Carolina Enhus, Karl Florén, Martin Isaeus, Ingrid Nordemar, Anna Nikolopoulos, Göran Sundblad, Karl Svanberg & Nicklas Wijkmark (2013). AquaBiota Report 2013:09