Begränsad klimatpåverkan. Bild: Tobias Flygar.

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Södermanlands läns miljömål?

Tillståndet i miljön och läget för miljöarbetet är för Södermanland ungefär som för Sverige i stort. När det gäller luftkvalitet och försurning är dock situationen något bättre än för landet som helhet.

De sörmländska vattenmiljöerna är påverkade av övergödning. Mark och vatten påverkas av bland annat jord- och skogsbruk, bebyggelse, klimatförändringar och skadliga kemiska ämnen. Det sker en förlust av biologisk mångfald i land- och vattenmiljöer. Den bebyggda miljön påverkar även människors hälsa.

Det görs många åtgärder i länet för att få en bättre miljö och många aktörer är aktiva i arbetet. Under 2015 har arbetet med det regionala åtgärdsprogrammet kopplat till miljömålen kommit igång på allvar och ett regionalt Miljö- och klimatråd har bildats.

Åtgärderna räcker dock i de flesta fall inte för att nå målen. För några mål, till exempel Ett rikt växt- och djurliv, finns negativa trender som inte vägs upp av de åtgärder som görs. För de flesta mål är det svårt att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Inom några mål, till exempel God bebyggd miljö, finns positiva trender. Det är dock för de flesta mål så långt kvar till målen att de åtgärder som görs inte räcker för att ge en tydlig effekt.

Miljökvalitetsmålen i Södermanlands län kan inte nås enbart genom arbete på regional och lokal nivå. Även åtgärder på nationell och internationell nivå är nödvändiga. Det gäller till exempel Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan samt till viss del målen om Ingen övergödning, Hav i balans och Ett rikt odlingslandskap.

Inom naturvård och samhällsplanering finns däremot en stor möjlighet att arbeta regionalt och lokalt. Miljöhänsyn inom samhällsplanering, areella näringar och byggande av infrastruktur påverkar dessutom de flesta miljökvalitetsmål.

Tolv miljökvalitetsmål bedöms på regional nivå. Frisk luft och Bara naturlig försurning är nära att nås i Södermanlands län till 2020. Övriga mål kan inte nås med beslutade styrmedel och åtgärder. Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms inte regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Resultat

Temperaturen stiger globalt och i Södermanlands län. Utsläppen av växthusgaser i länet har minskat med 34 procent 1990 – 2013 [1]. Minskningen är störst inom sektorn energiförsörjning men också inom transportsektorn har en minskning skett sedan år 2011. Åtgärder genomförs för energieffektivisering av byggnader men dessa slår inte igenom på den totala energianvändningen. Flera kommuner arbetar för närvarande med översiktsplaneringen med ett fokus på hållbara bebyggelsestrukturer och minskade transporter.

Temperatur och Koncentration

Klimatet i världen förändras utöver den naturliga variationen. Den globala medeltemperaturen har sedan 1900-talet ökat med 0,9 grader [2]. I Södermanlands län var alla år utom två mellan 1990 och 2014 varmare än normalt (medelvärdet 1961–2009) [3]. SMHI:s scenarier för temperaturen år 2100 visar en temperatur på 3,6 – 6,8 grader över medelvärdet 1961-1990 [4].

Koncentrationen av koldioxid överskred under 2012 för första gången 400 ppm vid några mätstationer. Under 2013 kunde nivåer över 400 ppm uppmätas vid ytterligare en mängd mätstationer runt om i världen [5]. För att den globala temperaturen högst ska stiga med två grader måste koncentrationen av växthusgaser stabiliseras på högst 400 ppm koldioxidekvivalenter [6].

Utsläpp av växthusgaser

De totala utsläppen av växthusgaser i länet uppgick till 2,8 miljoner ton år 2013. Energiförsörjning, industriprocesser och transporter står vardera för 30 procent av länets växthusgasutsläpp. Den största minskningen av utsläppen sedan år 2011 har skett inom industrisektorn (22 procent) men även utsläppen från transportsektorn har minskat (10 procent) [7].

Energianvändning och energitillförsel

Energianvändningen i Södermanlands län var 2013 cirka 12,3 TWh [8]. Lokal vind- och vattenkraft står för en mycket liten del av länets energitillförsel. År 2014 fanns sju vindkraftverk i länet med en total effekt på 6,0 MW [9]. Den totala biogasproduktionen år 2013 var 57,5 GWh, en minskning med cirka tre procent sedan föregående år [10]. Solenergiproduktionen i länet uppgår till cirka 1,8 GWh per år [11].

Energieffektivisering

Enligt kommunernas inrapportering till Energimyndigheten inom ramen för energieffektiviseringsstödet har energianvändningen i bostäder och lokaler effektiviserats med 16 respektive 21 procent under perioden 2011-2014. 

Statistik från SCB över specifik energianvändning (kWh/m2) för småhus, flerbostadshus och lokaler visar på en minskning med 18, 10 respektive 21 procent under perioden 2001-2012.

Samhällsplanering och transporter

I länet pågår arbete med att stimulera till ökad produktion och användning av biogas vilket skulle ge positiva effekter på den regionala samhällsutvecklingen. I länet finns god tillgång på bioenergiråvara med en biogaspotential på ca 500 GWh [12].

Arbete för att ta fram en infrastrukturplan för utbyggnad av laddstationer för elfordon i Östra Mellansverige har påbörjats. Ett stort intresse finns hos kommuner och övriga aktörer i länet för elinfrastrukturutbyggnad.

Analys

Bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet till 2050 görs inte på regional nivå. Nationellt görs bedömningen att målet inte kan nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Trenden i miljötillståndet globalt är negativ. För att målet ska nås (globalt och i Södermanlands län) krävs ett nytt internationellt avtal om utsläppsminskningar, som skrivs under 2015 och börjar gälla 2020 [13]. De största utmaningarna i Södermanlands län är utsläppen från industri- och transportsektorn. För att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2050 måste alternativ till fossila bränslen inom industrin tas fram och ett transportsystem utvecklas där mängden transporter har minskat, fler transporter sker med kollektiva transportmedel och fossila bränslen ersatts. I länet pågår arbete för bland annat energieffektivisering, lokal biodrivmedelsproduktion och en förändrad planering, men vi har ännu inte sett vändpunkten i de största utmaningarna.

Förnybar energi

Södermanland är ett av de län där vindkraften är minst utbyggd. En utmaning för länet är därför att hitta de lägen där vindkraft kan finnas utan att påverka bland annat natur- och kulturmiljöer negativt. Kommunala planeringsunderlag är mycket viktiga i detta sammanhang.

För att realisera länets stora biogaspotential krävs fortsatt regional samverkan. Produktion och efterfråga på biogas måste gå hand i hand samtidigt som driftekonomin hos biogasproducenten måste säkerställas. Samtidigt innebär nya näringsgrenar en potential att stärka det lokala jordbruket.

Energieffektivisering

Det är svårt att bedöma var den största potentialen för energieffektiviseringar finns. Inom miljonprogramsområdena finns en stor potential för effektiviseringar. En annan utmaning är att på allvar komma igång att bygga riktigt energisnålt, dvs. passivhusstandard.

Angående energieffektivisering i industrin är kostnadseffektiviteten för åtgärderna avgörande då en kort återbetalningstid eftersträvas vid investeringar. Information om kostnadseffektiva åtgärder krävs således för att realisera energieffektiviseringspotentialen i industrin. Flera nationella EU-projekt påbörjas under 2015 med fokus på energieffektivisering i små och medelstora företag.

Samhällsplanering och transporter

Utmaningarna kopplat till samhällsplanering och transporter ser olika ut i länets kommuner. Kommuner som har en stor arbetspendling till Stockholmsområdet är också de kommuner som har längst körsträcka med bil [13]. Tillgång till regional kollektivtrafik är i dessa kommuner minst lika viktig som lokal. I andra kommuner i länet handlar utmaningen mer om att hitta lösningar för tillgänglighet och fossiloberoende transporter på landsbygden.

För omställning till en fossiloberoende fordonsflotta krävs flera alternativa bränslen. Planering och infrastrukturutbyggnad för de olika alternativen måste ske parallellt och samordnat. Regional samverkan krävs för att maximera den samhällsekonomiska nyttan.

Referenser

[1] Indikator Klimatpåverkande utsläpp

[2] Naturvårdsverket (2014). Klimatet förändras 

[3] SMHI (u.å). Klimatscenarier  

[4] SMHI (u.å). Klimatscenarier  

[5] SMHI (2014). Oroväckande rekordnivåer av koldioxid i atmosfären uppmätta

[6] Naturvårdsverket (2014). Begränsad klimatpåverkan   

[7] RUS, Nationella emissionsdatabasen  

[8] SCB (2014). Kommunal och regional energistatistik   

[9] Statens Energimyndighet (2015). Vindkraftsstatistik 2014. Rapport ES 2015:02   

[10] Statens Energimyndighet (2014). Produktion och användning av biogas och rötrester år 2013   

[11] Beräknat utifrån statistik för solceller som beviljats stöd från länsstyrelsen. 

[12] Länsstyrelsen (2015). Vid tillfället för miljömålsbedömningen opublicerad rapport.

[13] Naturvårdsverket (2015). Miljömålen – Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2015 

[14] Indikator Körsträcka med bil

Pil uppåt smiley saknas Begränsad klimatpåverkan i Södermanlands län