Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Uppsala läns miljömål?

Två miljökvalitetsmål, Bara naturlig försurning och Skyddande ozonskikt, bedöms utvecklas i positiv riktning. Skyddande ozonskikt bedöms på nationell nivå men gäller även länet. För att övriga miljökvalitetsmål ska nås i Uppsala län krävs ytterligare styrmedel och åtgärder inom många områden.

Bara naturlig försurning och Skyddande ozonskikt, bedöms utvecklas i positiv riktning. Utsläppen av försurande ämnen minskar inte i tillräcklig omfattning, men den kalkhaltiga jorden i länet minskar effekterna i naturen. Vad gäller ozonskiktet visar vetenskapliga rön att uttunningen har börjat avta.

Uppsala län tillhör en expansiv region där befolkningen och transportsektorn förväntas öka. Kraftfulla styrmedel och trafikplaner är därför en förutsättning för att målen Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan ska kunna uppnås.

Exploatering av mark- och vattenresurser ökar i regionen. En sammanhållen fysisk planering är därför en förutsättning för hållbar förvaltning av resurserna och för att nå God bebyggd miljö såväl som Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv bedöms som svåra att nå trots de restaurerings- och skyddsinsatser som görs. Länet förlorar biologiskt mångfald varför en negativ utveckling sker för Ett rikt växt och djurliv. Naturens återhämtning är dessutom i många fall långsam, vilket också påverkar måluppfyllelsen.

Arbete med att förbättra vattenkvaliteten i länets vattenmiljöer pågår i samarbete med länets kommuner. De vattenråd som finns i länet ger också markägare möjlighet att arbeta för en bättre vattenkvalitet. Dessa åtgärder verkar positivt för miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning och Giftfri miljö.

Arealen slåtterängar med höga natur- och kulturvärden ökar men inte i tillräcklig omfattning, vilket påverkar bedömningen av Ett rikt odlingslandskap.

Sanering av förorenade områden, förebyggande tillsyn och information till företag och invånare är viktiga förutsättningar för att minska utsläppen av kemikalier till miljön, och därmed uppfyllandet av Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet.

Länsstyrelsen har följt upp men inte bedömt måluppfyllelse för Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö. För dessa mål gäller den nationella bedömningen.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Flera grundvattenförekomster i Uppsala län har dålig vattenkvalitet, främst på grund av bekämpningsmedel och salt.

Förbättrad hantering av bekämpningsmedel och bättre avpassad gödsling har minskat jordbrukets påverkan på grundvattnet. På många håll kvarstår emellertid en betydande påverkan. På flera platser i länet är radon naturligt förekommande i berggrunden, det betyder att förhöjda radonhalter även finns i dricksvattnet på flera håll i länet, där grundvatten används som dricksvatten.

Länets kommuner arbetar med att ta fram vattenskyddsområden och VA-planer. Vattenskyddsområden kan bidra till minskade halter av bekämpningsmedel och salt i grundvattnet. Fortfarande pågår stora uttag av naturgrus ur områden som kan vara av vikt för framtida vattenförsörjning. De åtgärder som krävs har dock bara påbörjats och det kommer att ta tid innan till exempel kommunernas VA-planer får genomslag.

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet bedöms inte kunna nås till år 2020 med idag beslutade eller planerade åtgärder. I Uppsala län behöver ytterligare åtgärder genomföras för att kunna nå miljökvalitetsmålet till år 2020. Det rör sig om informationsinsatser, förebyggande arbete med tillsyn, sanering av förorenade områden samt bildande av vattenskyddsområden. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Effekter av de åtgärder som genomförts de senaste åren kan ännu inte utläsas i miljön.

Arbetet med fastställande av vattenskyddsområden kommer att prioriteras under 2014 för allmänna vattentäkter i länet.

Orsakerna till de förhöjda salthalterna kan vara flera, bland annat vägsalt och förekomst av relikt saltvatten.  Länsstyrelsen genomför för närvarande en kartläggning och ett analysarbete där påverkanskällorna utreds.

Exploateringen av mark- och vattenresurser ökar i regionen, vilket medför ökad användning av mark lämplig för vattenförsörjning samtidigt som det finns ett ökande behov av dricksvattenuttag. En sammanhållen och genomgripande fysisk planering är därför en nödvändig förutsättning för långsiktigt hållbar användning av våra grundvattenresurser. En viktig åtgärd är att ta hänsyn till grundvattnet som en naturlig del i arbetet med översiktsplaner och detaljplaner. Framtagande av en länsövergripande vattenförsörjningsplan tillsammans med en materialförsörjningsplan kommer att underlätta planarbetet och förhoppningsvis styra materialanvändningen av grusåsarna till ett mer hållbart nyttjande.

EU:s vattendirektiv och arbetet med miljömålen ökar förutsättningarna för att utvecklingen drivs åt rätt håll. Dialog om åtgärdsbehov och åtgärder förs mellan länsstyrelsen, sektorsmyndigheter, kommuner, verksamhetsutövare, lantbrukare och intresseorganisationer.

Det krävs dock ytterligare åtgärder och styrmedel för att uppnå miljökvalitetsmålet. Tillämpningen av de miljökvalitetsnormer som satts inom ramen för vattenförvaltningens arbete behöver tydliggöras och implementeras. 

Pil uppåt smiley saknas Grundvatten av god kvalitet Uppsala län

Indikatorer som följer upp målet