Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Når vi Uppsala läns miljömål?

Två miljökvalitetsmål, Bara naturlig försurning och Skyddande ozonskikt, bedöms utvecklas i positiv riktning. Skyddande ozonskikt bedöms på nationell nivå men gäller även länet. För att övriga miljökvalitetsmål ska nås i Uppsala län krävs ytterligare styrmedel och åtgärder inom många områden.

Bara naturlig försurning och Skyddande ozonskikt, bedöms utvecklas i positiv riktning. Utsläppen av försurande ämnen minskar inte i tillräcklig omfattning, men den kalkhaltiga jorden i länet minskar effekterna i naturen. Vad gäller ozonskiktet visar vetenskapliga rön att uttunningen har börjat avta.

Uppsala län tillhör en expansiv region där befolkningen och transportsektorn förväntas öka. Kraftfulla styrmedel och trafikplaner är därför en förutsättning för att målen Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan ska kunna uppnås.

Exploatering av mark- och vattenresurser ökar i regionen. En sammanhållen fysisk planering är därför en förutsättning för hållbar förvaltning av resurserna och för att nå God bebyggd miljö såväl som Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv bedöms som svåra att nå trots de restaurerings- och skyddsinsatser som görs. Länet förlorar biologiskt mångfald varför en negativ utveckling sker för Ett rikt växt och djurliv. Naturens återhämtning är dessutom i många fall långsam, vilket också påverkar måluppfyllelsen.

Arbete med att förbättra vattenkvaliteten i länets vattenmiljöer pågår i samarbete med länets kommuner. De vattenråd som finns i länet ger också markägare möjlighet att arbeta för en bättre vattenkvalitet. Dessa åtgärder verkar positivt för miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning och Giftfri miljö.

Arealen slåtterängar med höga natur- och kulturvärden ökar men inte i tillräcklig omfattning, vilket påverkar bedömningen av Ett rikt odlingslandskap.

Sanering av förorenade områden, förebyggande tillsyn och information till företag och invånare är viktiga förutsättningar för att minska utsläppen av kemikalier till miljön, och därmed uppfyllandet av Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet.

Länsstyrelsen har följt upp men inte bedömt måluppfyllelse för Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö. För dessa mål gäller den nationella bedömningen.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Levande sjöar och vattendrag

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

De allra flesta sjöarna i Uppsala län är påverkade av sänkning. Dessa skador innebär att sjöarnas naturliga funktioner kan påverkas negativt, till exempel genom att igenväxningstakten ökar vilket i sin tur påtagligt påverkar många växt- och djursamhällen. I samband med bristen på jordbruksmark i slutet av 1800-talet torrlades ungefär hälften av de sjöar som då fanns

Flera av länets finaste vattenmiljöer har skyddats som naturreservat och/eller Natura 2000. Åtgärdsarbetet med att få bort vandringshinder och biotopvårda rensade sträckor går långsamt framåt.

För att nå målet behöver även miljömålen Ingen övergödning och Giftfri miljö uppnås.

Analys och bedömning

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020, med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Det går inte att utläsa någon tydlig utvecklingstrend för tillståndet i länets sjöar och vattendrag.

EU:s vattendirektiv har lett till att kunskaperna om länets vatten har ökat. Därigenom har förutsättningarna för att arbetet drivs åt rätt håll förbättrats, men det krävs ytterligare styrmedel och omfattanderesurser till åtgärder för att nå miljökvalitetsmålet. De areella näringarna och andra typer av verksamhet som nyttjar mark och vatten behöver bruka landskapet på ett sätt så att naturliga flöden och vattennivåer i landskapet bibehålls. Styrmedlen för att anlägga funktionella kantzoner, zoner närmast vattendrag som utgörs av naturliga markslag, behöver tas fram. Regler för skyddszoner får inte leda till att träd och buskar huggs ner. Rensningar av vattendrag behöver göras på ett sådant sätt att viktiga miljöer inte skadas. Utsättning av främmande arter får inte ske på ett sätt så att den biologiska mångfalden riskerar att ta skada.

Utöver redan skyddade miljöer behövs en översyn och kartläggning av länets värdefulla vatten. En ökad kunskapsnivå om skyddsvärda vatten får till följd att vid nybildande av skyddsobjekt kan hänsyn också tas till naturvärden i vatten. Arbetet med att skydda kulturvärden i och kring vattenmiljöer har inte kommit så långt

Det finns ofta ett stort lokalt engagemang att återställa torrlagda och sänkta sjöar, men arbetet är ofta komplicerat både juridiskt och ekonomiskt.

Pil uppåt smiley saknas Levande sjöar och vattendrag i Uppsala län

Indikatorer som följer upp målet