Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Når vi Uppsala läns miljömål?

Två miljökvalitetsmål, Bara naturlig försurning och Skyddande ozonskikt, bedöms utvecklas i positiv riktning. Skyddande ozonskikt bedöms på nationell nivå men gäller även länet. För att övriga miljökvalitetsmål ska nås i Uppsala län krävs ytterligare styrmedel och åtgärder inom många områden.

Bara naturlig försurning och Skyddande ozonskikt, bedöms utvecklas i positiv riktning. Utsläppen av försurande ämnen minskar inte i tillräcklig omfattning, men den kalkhaltiga jorden i länet minskar effekterna i naturen. Vad gäller ozonskiktet visar vetenskapliga rön att uttunningen har börjat avta.

Uppsala län tillhör en expansiv region där befolkningen och transportsektorn förväntas öka. Kraftfulla styrmedel och trafikplaner är därför en förutsättning för att målen Frisk luft och Begränsad klimatpåverkan ska kunna uppnås.

Exploatering av mark- och vattenresurser ökar i regionen. En sammanhållen fysisk planering är därför en förutsättning för hållbar förvaltning av resurserna och för att nå God bebyggd miljö såväl som Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv bedöms som svåra att nå trots de restaurerings- och skyddsinsatser som görs. Länet förlorar biologiskt mångfald varför en negativ utveckling sker för Ett rikt växt och djurliv. Naturens återhämtning är dessutom i många fall långsam, vilket också påverkar måluppfyllelsen.

Arbete med att förbättra vattenkvaliteten i länets vattenmiljöer pågår i samarbete med länets kommuner. De vattenråd som finns i länet ger också markägare möjlighet att arbeta för en bättre vattenkvalitet. Dessa åtgärder verkar positivt för miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning och Giftfri miljö.

Arealen slåtterängar med höga natur- och kulturvärden ökar men inte i tillräcklig omfattning, vilket påverkar bedömningen av Ett rikt odlingslandskap.

Sanering av förorenade områden, förebyggande tillsyn och information till företag och invånare är viktiga förutsättningar för att minska utsläppen av kemikalier till miljön, och därmed uppfyllandet av Giftfri miljö och Grundvatten av god kvalitet.

Länsstyrelsen har följt upp men inte bedömt måluppfyllelse för Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö. För dessa mål gäller den nationella bedömningen.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Frisk luft

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Positiv utvecklingsriktning

Resultat

I Uppsala län är de största problemen med luftföroreningar kopplade till höga halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid i Uppsala stad. Länsstyrelsen fastställde den 24 november 2006 Uppsala kommuns förslag till åtgärdsprogram för att klara EU:s miljökvalitetsnormer (MKN) för partiklar och kvävedioxid. Uppsala kommun kompletterade våren 2009 åtgärdsprogrammet med en åtgärdsplan för 2009-2010.

Miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet har inte uppnåtts under den sexårsperiod som gått sedan åtgärdprogrammet fastställdes 2006. Under 2013 omprövas därför det nuvarande åtgärdsprogrammet. Beslut om reviderat åtgärdsprogram, inklusive åtgärder, beslutas under den senare delen av 2013 [1].

Partiklar (PM10) och kvävedioxid

Under 2012 överskreds miljökvalitetsnormen för partiklar (PM 10) 20 av tillåtna 35 dygn. Miljökvalitetsnormen för partiklar klarades således. Det är en signifikant förbättring mot föregående år då antalet överskridna dygn var 40 st. Årsmedelvärdet har i likhet med tidigare år inte överskridits.

År 2012 överskreds miljökvalitetsnormen för kvävedioxid fem av tillåtna sju dygn. Miljökvalitetsnormen klarades således. År 2011 var motsvarande överskridande av dygnsnormen 27 dygn. Årsmedelvärdet har i likhet med 2011 inte överskridits [1]. Kommunen har i januari 2013 infört en miljözon inom en del av innerstaden, vilket innebär att tungafordon över 3,5 ton ej tillåts trafikera delar av innerstaden i syfte att minska kväveoxidhalten i luften [2].

Halterna av PM10 vid mätstationen på Kungsgatan uppvisar en minskande trend både med avseende på års- och dygnsmedelvärden. För kvävedioxid var halterna lägre under 2012 än tidigare år både när det gäller års- och dygnsmedelvärden men mätserierna är dock för korta för att se någon trend [3].

Bensen

Bensen mäts inte varje år eftersom halterna i regionen är relativt låga. Halterna av bensen i bakgrundsmiljön (de halter som boende i tätorter normalt utsätts för)har sjunkit kontinuerligt sedan år 1999. År 2003 beräknades halterna ligga på mellan 0,5-1,0 mikrogram per kubikmeter. Vid mätning erhölls något högre halter vid Kungsgatan i centrala Uppsala, 2,3 mikrogram per kubikmeter [4].

Uppsala län har som helhet dock haft en svagt sjunkande trend sedan 2003. Den senaste mätningen, från 2007, visar att man då hade en genomsnittlig halt bensen i luften på 0,9 µg/m3[5].

Marknära ozon och korrosion

Halterna av marknära ozon är höga i hela Sverige och så även inom länet. Kulturföremål och husfasader vittrar sönder snabbare på grund av luftföroreningar, men det saknas underlag för att bedöma i vilken omfattning detta sker i Uppsala län [3].  

Butadien och formaldehyd

Underlag saknas för butadien och formaldehyd.

Analys och bedömning

Målet är inte möjligt att nå 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. De preciseringar som är svårast att nå är de som gäller PM10 och kvävedioxid efter vissa gatuavsnitt i Uppsala stad.  Idag pågår ett intensivt arbete med att klara MKN för PM10 och kvävedioxid i Uppsala stad. Trots att många åtgärder har vidtagits för att få ner halterna av dessa föroreningar så överskrids MKN eller riskerar MKN att överskridas under år med ogynnsam väderlek då det kan vara svårt att sätta in vissa årgärder i tid. Då preciseringarna i miljömålet innebär betydligt lägre halter än de som gäller för MKN är det inte troligt att miljökvalitetsmålet i Uppsala stad kommer att nås före år 2020. Utvecklingen i miljön bedöms emellertid positiv eftersom det under de senaste åren har skett betydelsefulla insatser i samhället som bedöms gynna miljötillståndet

Förklaringarna till att miljökvalitetsnormerna klarades under 2012 är komplexa men beror troligtvis på flera samverkande faktorer såsom dubbdäcksförbudet, tidigare sandupptagning, förbättrad vägrenhållning, 30-zonen samt gynnsamma väderförhållanden. För att klara kraven i miljözonen som infördes 1 januari 2013, byttes en stor andel av de äldre bussarna ut redan under 2012. Detta har sannolikt också bidragit till bättre luftkvalitet [1].

Uppsala kommuns arbete med uppdateringen av åtgärdsprogrammet för att klara MKN för PM10 och kvävedioxid pågår under 2013 och kommer att innebära att ytterligare åtgärder kommer att sättas in. Idag är dock ett beslut om exakt vilka åtgärder som kommer att vidtas inte taget.

Biltrafiken är den största källan till bensenutsläpp eftersom bensin innehåller bensen. Bensen är även en av de lättflyktiga kolväteföreningar (VOC) som kan frigöras vid förbränningsprocesser. Den minskande trenden beror sannolikt främst på miljöklassning av bensin (lägre bensenhalter) men även ny motorteknik samt åtgärder för att minska avdunstningsförluster från bilar och bensindistribution har också haft betydelse [6]. Utifrån tidigare gjorda mätningar samt den kartläggning som gjordes av bensen i Stockholm och Uppsala län 2003 bedöms MKN klaras i hela länet. Nationella miljökvalitetsmålet klaras i urban bakgrundsluft i Stockholm enligt mätningar 2010-2011 [3].

Då förhållandena är likartade eller bättre i Uppsala (mindre stad och mindre utsläpp från fordonstrafik) så bör miljökvalitetsmålet klaras i urban bakgrundluft även i Uppsala.

Det intensiva arbete som idag pågår i Uppsala kommun för att klara MKN för PM10 och kvävedioxid i kombination med tidigare förbättringar vad gäller till exempel lättflyktiga kolföreningar är positiv för miljön och kan på sikt leda till att halterna av luftföroreningar kommer att minska i länet. Detta innebär att förutsättningarna att klara miljökvalitetsmålet kommer att öka och att inflytandet av väderberoende faktorer kommer att minska.

Referenser

[1] Uppföljning av Åtgärdprogram för luft 2012. Kommunstyrelsens beslut, KSN-2013-0570, 2013-05-07.

[2] http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Miljo--halsa/Luftkvalitet/Miljozon/

[3] Luftkvalitet i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandvikens kommuner. SLB-ANALYS, april år 2013, LVF 2013:6

[4]  http://www.slb.nu/lvf/pdf/bensenkarta/2003/uppsala.pdf

[5] http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/Dataunderlag-for-indikator/?iid=25&pl=2&t=Lan&l=3

[6] http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning-amnesvis/Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Miljokvalitetsnorm-for-bensen-i-utomhusluft/

Pil uppåt smiley saknas Frisk luft Uppsala län

Indikatorer som följer upp målet