Myllrande våtmarker. Bild: Tobias Flygar.

Myllrande våtmarker

Når vi Uppsala läns miljömål?

Ett miljökvalitetsmål, Bara naturlig försurning, bedöms möjligt att nå till 2020 i länet. För att övriga miljökvalitetsmål ska nås i Uppsala län krävs ytterligare styrmedel och åtgärder inom många områden. Frisk luft bedöms utvecklas i positiv riktning, övriga har en neutral eller negativ utveckling.

Bara naturlig försurning och Frisk luft bedöms utvecklas i positiv riktning. Utsläppen av försurande ämnen minskar inte i tillräcklig omfattning, men den kalkhaltiga jorden i länet minskar effekterna i naturen. Åtgärder för Frisk luft är vidtagna som bedöms påverka målet i positiv riktning. Vad gäller ozonskiktet visar vetenskapliga rön att uttunningen har börjat avta.

Uppsala län är en expansiv region där befolkningen och transportsektorn förväntas öka. Kraftfulla styrmedel samt trafikplanering är därför förutsättningar för att Begränsad klimatpåverkan ska kunna uppnås.

Exploatering av mark- och vattenresurser ökar i regionen. En sammanhållen fysisk planering är därför en förutsättning för hållbar förvaltning av resurserna. Detta påverkar måluppfyllelsen av flera miljökvalitetsmål, däribland God bebyggd miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Myllrande våtmarker, Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv bedöms som svåra att nå trots de restaurerings- och skyddsinsatser som görs. Länet förlorar biologiskt mångfald varför utvecklingen bedöms som negativ för Ett rikt växt och djurliv. Måluppfyllelsen påverkas också av att naturens återhämtning i många fall är långsam. måluppfyllelsen.

Arbete med att förbättra vattenkvaliteten i länets vattenmiljöer pågår i samarbete med länets kommuner och markägare. Ett nytt åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten har tagits fram, och förankring genom samråd pågår. Åtgärdsprogrammet kommer på sikt verka positivt för många miljökvalitetsmål däribland Levande sjöar och vattendrag, Hav i Balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning och Giftfri miljö. De vattenråd som finns i länet ger också markägare möjlighet att arbeta för en bättre vattenkvalitet.

Sanering av förorenade områden, förebyggande tillsyn och information till företag och invånare är viktiga förutsättningar för att minska utsläppen av kemikalier till miljön, och för att uppnå Giftfri miljö såväl som Grundvatten av god kvalitet.

Länsstyrelsen har följt upp men inte bedömt måluppfyllelse för Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö. För dessa mål gäller den nationella bedömningen.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Myllrande våtmarker

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Uppsala län hyser många olika typer av våtmarker. Kunskaperna om länets våtmarker ökar successivt, dels genom riktade inventeringar och miljöövervakning, men även genom kartläggning av våtmarkernas historiska utbredning. Många våtmarker som har en historia av hävd genom slåtter och bete växer idag igen, vilket medför att den biologiska mångfalden minskar. Få arter och naturtyper med koppling till våtmarker i EU:s art- och habitatdirektiv en gynnsam bevarandestatus nedom fjällen. Länsstyrelsen arbetar för att öka kunskapen och genomföra åtgärder inom länets våtmarker även utanför skyddade områden.

Idag råder ett generellt markavvattningsförbud i länet, men befintliga diken har fortfarande en negativ påverkan på våtmarkerna. Den senaste tidens och framtida befarade översvämningar ökar intresset för rensningar av befintliga diken. Det leder till att markavvattningsförbudet ifrågasätts allt mer och fler röster börjar höras för nydikning av både jordbruksmark och skog.

En stor del av länets värdefulla våtmarker som pekats ut i myrskyddsplanen har skyddats i form av naturreservat eller inom Natura 2000-område men ännu återstår visst arbete. Under 2013 skyddades myrskyddsplanobjektet Saxmarken som naturreservat, och flera våtmarksobjekt är på väg att skyddas.

I Uppsala län har under de senaste två hundra åren mer än 50 procent av våtmarksarealen försvunnit genom utdikning. Inom både jordbruket och skogsbruket finns det idag ekonomiskt stöd att söka för restaurering och anläggning av våtmarker. Våtmarkernas syfte är då huvudsakligen att gynna den biologiska mångfalden och att minska övergödningen av sjöar och hav.

Myllrande våtmarker har direkta kopplingar till ett flertal andra miljömål, däribland Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växt- och djurliv.

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet bedöms som svårt att nå i Uppsala län, ytterligare eller förändrade styrmedel behövs för att öka möjligheterna att uppnå målet. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön eftersom positiva och negativa utvecklingsinriktningar tar ut varandra. Exploateringstrycket i regionen medför negativ utveckling för våtmarkerna medan restaureringsåtgärder som pågår bidrar till en positiv utveckling för dem. Våtmarkerna är viktiga ur flera aspekter, däribland biologisk mångfald, som utjämnare av stora vattenflöden på landskapsnivå, men också genom att minska halter av näringsämnen, metaller och föroreningar i vatten.

Arbetet med våtmarkerna behöver intensifieras och att ytterligare åtgärder behöver genomföras. Framför allt måste större areal våtmark i både skogs- och odlingslandskapet skyddas, restaureras och återskapas. Det är också viktigt att information och uppsökande verksamhet prioriteras, så att intresse från markägare som vill arbeta med våtmarker kan stöttas. Rådgivning och information om våtmarkernas värden till markägare och verksamhetsutövare är i och med detta också viktiga uppgifter för myndigheterna.

 

Pil uppåt smiley saknas Myllrande våtmarker Uppsala län

Indikatorer som följer upp målet