Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Norrbottens läns miljömål?

I Norrbotten bedöms ett av miljökvalitetsmålen kunna nås till år 2020. Två miljökvalitetsmål anses vara nära att nås. Tio mål kommer inte att nås till 2020 med idag beslutade styrmedel. Tre miljökvalitetsmål bedöms nationellt av Naturvårdsverket.

De flesta av miljökvalitetsmålen är inte möjliga att nå till år 2020. Storslagen fjällmiljö bedöms kunna nås, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning anses vara nära att nås.

I Norrbottens skogs- och kustland samt i Bottenviken är naturen påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. I fjällen och i det fjällnära området bedöms situationen för naturmiljön vara mer positiv.

Inom jordbruket har rationaliseringar och nedläggningar skett och pågår fortfarande; något som leder till att kulturmiljöer och hävdgynnade arter försvinner. Det moderna skogsbruket påverkar vatten och våtmarker negativt samt fragmenterar skogslandskapet vilket på sikt kan leda till utdöende av arter. Skogar med höga natur- och kulturvärden avverkas och miljöhänsynen vid avverkning har trots förbättringar fortfarande brister. En mycket stor andel av sjöarna och vattendragen är fysiskt påverkade av bland annat vägtrummor och gamla flottledsrensningar. Den pågående satsningen på naturreservat och annat områdesskydd är viktig för bevarandet av ett stort antal naturtyper och arter. För våtmarks- och vattenmiljöer prioriteras tyvärr inte områdesskydd. De övergödningsproblem som finns är främst lokala.

Minskande befolkning i glesbygden påverkar boendemiljön bland annat genom försämrad tillgång till service. I många av länets tätorter råder å andra sidan bostadsbrist och stort bebyggelsetryck, vilket ofta påverkar kulturmiljövärden och övriga stadsbyggnadsvärden negativt. Luftkvaliteten i länets tätorter är i vissa fall lika dålig som mer tätbefolkade områden i södra Sverige. Längs länets kust finns sulfidjordar som i samband med markanvändning kan orsaka kraftig försurning och höga metallhalter. Miljögifter är ett stort problem i många vattenmiljöer. Bestånden av havsöring och vildlax är svaga men förbättras. Renskötseln är nödvändig för att upprätthålla naturbetesmarkerna i fjällen. De pågående klimatförändringarna påverkar naturmiljöerna, inte minst fjällen.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Positiv utvecklingsriktning

Resultat

I Norrbotten är både tillgången och kvaliteten på grundvatten generellt sett god. Däremot är det otillfredsställande att många grundvattentäkter i länet saknar helt eller har bristfälliga skyddsområden med skyddsföreskrifter. Arbetet med att utforma och fastställa vattenskyddsområden enligt miljöbalken har intensifierats och nya skyddsområden är på gång. Under de senaste åren har man börjat säkerställa ett fullgott skydd för länets största vattentäkter.

Länsstyrelsen har under 2013 färdigställt en regional vattenförsörjningsplan (1). På kommunnivå saknas det i stor utsträckning vatten- och avloppsvattenplaner men i en del kommuner omfattas vattenförsörjningen av annan kommunal planläggning.

Under 2011 gjordes en studie av föroreningsrisker för länets huvudvattentäkter vid ett förändrat klimat (2). För ett antal vattentäkter bedöms riskbilden vara mycket liten, medan för några vattentäkter bedömdes risken vara så pass stor att det krävs åtgärder för att kunna säkerställa framtida vattenförsörjning.  Det är föreslaget en översyn av vilka planeringsunderlag som är tillgängliga för kommunerna för att förebygga och hantera risker som uppstått till följd av ett förändrat klimat. Detta omfattar underlag för planering av vattenförsörjning (3).

Grundvattnets status

Det råder stor kunskapsbrist om grundvattnets kvalitet och kvantitet i Norrbotten. Få kommuner tar råvattenprover och det finns ingen regional miljöövervakning i länet. Det har konstaterats att några grundvattenförekomster är av så dålig kvalitet att de riskerar att inte nå miljökvalitetsnormerna, men det finns ingen systematisk kartläggning av grundvattens status. Arbete pågår med att starta upp gemensamma delprogram för norrlandslänen som ska samla kunskap om mätningar av både kemisk status och grundvattennivåer samt upprätta nya mätstationer.

Grundvattnets påverkan på olika ekosystem

Länsstyrelsen bedömer att 65 procent av naturtyperna i Norrbotten är känsliga eller mycket känsliga för förändringar i grundvattennivå eller grundvattenkemi. Dessa naturtyper har kartlagts av SGU och omfattar både akvatiska och terrestra ekosystem (4). Det finns inga kända problem där grundvatten ska ha negativ påverkan på ekosystem samtidigt som ingen kartläggning av grundvattnets påverkan har gjorts.

Att bevara naturgrus

Användningen av naturgrus har minskat kraftigt sedan början av 1990-talet och det gamla regionala delmålet med naturgrusuttaget i länet uppnåddes redan innan målåret 2010. Länsstyrelsen bedömer att behovet av en materialförsörjningsplan är litet i länet. Kunskapen om alternativa ersättningsmaterial till naturgrus har ökat och som bra stöd för handläggare finns SGU:s rapport om ersättningsmaterial för naturgrus (5).

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer att målet inte kommer att nås till år 2020 med idag beslutade styrmedel. Bristen på kunskapsunderlag gör att det i dagsläget är svårt att göra en tillförlitlig utvärdering av miljötillståndet för grundvatten. Tid och medel är de största hindren att nå målet till 2020.

Utvecklingen i miljön går i en svagt positiv riktning, även om mycket arbete krävs i framtiden. Arbetet med ett gemensamt delprogram för miljöövervakning av grundvatten och arbetet med vattenskyddsområden är exempel på denna svagt positiva utveckling.

Kunskapsbrist

För att miljökvalitetsmålet för grundvattens ska nås i länet måste mer arbete och tid läggas på att öka kunskapen om länets grundvatten, vad gäller grundvattennivåer, flöden och kvalitet. Tillsammans med norrlandslänen håller Länsstyrelsen på att ta fram regionala övervakningsprogram vad avser både kvalitet och kvantitet.

Det finns rapporter som pekar ut arter och naturtyper som är känsliga för förändringar i grundvattennivå och grundvattenkemi (4). Kännedomen om det finns arter eller naturtyper som påverkas negativt av grundvatten är dock låg i Norrbotten och det behövs kartläggning för att ta reda på detta.

Planering och vattenskydd

Länsstyrelsen har under 2013 färdigställt en regional vattenförsörjningsplan (1). Avsaknaden av kommunala vatten- och avloppsvattenplaner beror i stor utsträckning på att länets kommuner avvaktat färdigställandet av den regionala vattenförsörjningsplanen. Att dricksvattentäkter omfattas av den kommunala planeringen är särskilt viktigt för att effektivt säkerställa vattenförsörjningen.

Ett viktigt arbete för att nå miljömålet är fastställande av vattenskyddsområden enligt miljöbalken och upprätta skyddsföreskrifter för de vattentäkter som saknar sådana idag. Detta är något som kommunerna måste arbeta med och där Länsstyrelsen ska fungera som ett stöd. Kommunerna behöver även se över vattenskyddsområden fastställda med gammal lagstiftning så att syftet med skyddet uppnås.

Materialförsörjning

Trots att det regionala målet om naturgrusuttag är uppnått måste arbetet med att minska användningen av naturgrus fortsätta.  Även om Länsstyrelsen bedömer att behovet av materialförsörjningsplan är litet i länet, bör materialförsörjningen få en större betydelse i kommunal och regional planering, bland annat genom att kommunerna tar med detta i sina översiktsplaner.

Förvaltningen av grundvatten

Norrbottens grundvatten hör till Sveriges sämst övervakade om måttet landareal per provtagningspunkt används för att länsvis bedöma omfattningen av miljöövervakning av grundvatten. Arbetet med att etablera en vältäckande miljöövervakning av grundvatten är central eftersom kännedom om grundvattens kemiska och kvantitativa status är en förutsättning för säker statusklassning och fastställande av miljökvalitetsnormer. Vidare kan avgränsning av grundvattenförekomster enligt vattenförvaltningsförordningen försvåras på grund av den sekretess som dricksvattentäkter omgärdas av. Eftersom kommunernas uppdatering av vattentäktsarkivet inte är obligatorisk och inte sker regelbundet så blir också arbetet med vattenförvaltning av grundvatten haltande.

Referenser

  1. Regional vattenförsörjningsplan för Norrbottens län. Länsstyrelsen Norrbotten rapportserie 6/2013 (PDF 24 mb, nytt fönster)
  2. Föroreningsrisker för vattentäkter. Länsstyrelsen Norrbotten rapportserie 2011:15 (PDF 2 mb, nytt fönster)
  3. Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten. Statens offentliga utredningar. Miljödepartementet, Miljömålsberedningen, Delbetänkande M 2010:04 (nytt fönster).
  4. Grundvattenberoende ekosystem. SGU (nytt fönster).
  5. Ersättningsmaterial för naturgrus- kunskapssammanställning och rekommendationer för användningen av naturgrus. SGU-rapport 2011:10 (PDF 2,5 mb, nytt fönster).

Pil uppåt smiley saknas Grundvatten av god kvalitet i Norrbottens län

Beskrivning saknas
Uppföljningstext saknas