Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Når vi Västerbottens läns miljömål?

Trots länets goda förutsättningar, med rikliga naturtillgångar och höga ambitioner, kommer inget av de tretton miljökvalitetsmål som bedöms på regional nivå att uppnås till 2020. Det ännu fler effektiva åtgärder för att undvika och kompensera skador på miljön samt tid för naturen att återhämta sig.

Når vi Västerbottens läns miljömål?

Läget för Västerbotten är något ljusare än för resten av Sverige. Vi bor få människor på stor yta och har tillgång till stora naturresurser. Trots det har vi allvarliga olösta miljöproblem som vi behöver ta tag i för att förbättra våra livsmöjligheter och bevarandet av våra natur- och kulturvärden.

Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå och gäller även för länen. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt. Tillsammans med de nationella bedömningarna innebär det att endast ett av sexton miljömål kommer att uppnås till 2020 i Västerbotten, Skyddande ozonskikt. Fyra av målen bedöms som nära att nå och tolv av målen som inte möjliga att nås. För att förutsättningarna eller målen ska ha en möjlighet att uppnås kommer det att behövas många fler vägledande beslut och insatser.

I Västerbotten genomförs en mängd aktiviteter som leder till hållbar utveckling. Åtgärder som pågår är bland annat biologisk återställning av vatten, natur- och kulturreservat, vindkraft, bioenergi och hållbart byggande i kallt klimat. Vi jobbar med ett ”Klimatsmart Västerbotten”. Alla dessa åtgärder kräver samarbete. Länsstyrelsen har i en samverkansprocess för hållbar utveckling tagit fram 240 åtgärder för hela samhället att ansluta till. Ambitionen är att utöka samverkan och engagemang för en hållbar utveckling i länet.  Årligen arrangeras SEE- Västerbottens hållbarhetsvecka (socialt, ekonomiskt och ekologiskt) som är ett framgångsrikt arrangemang då regionalt och lokalt hållbarhetsarbete lyfts fram. Under årets SEE-vecka arrangerades över hundra hållbarhetsaktiviteter med spridning över hela länet.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Levande sjöar och vattendrag

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Positiv utvecklingsriktning

Resultat

God ekologisk och kemisk status

I den senaste klassningen av länets vattenförekomster bedöms 40 procent av vattendragen och 62 procent av sjöarna ha hög eller god ekologisk status. En sjö och 27 vattendrag i länet uppnår inte god kemisk status. (1) Bedömningen av kemisk status tar här inte hänsyn till den diffusa belastningen av kvicksilver och PBDE (bromerade flamskyddsmedel) som ger förhöjda halter i merparten av Sveriges vatten.

Fysiskt påverkade vatten

Opåverkade sjöar och vattendrag återfinns främst i länets fjällområden. I barrskogsregionen finns inte många oexploaterade vatten kvar. Påverkan handlar främst om flottledsrensningar, skogsdikning och den fragmentering av vattensystemen som ges av dammar för till exempel vattenkraft och flottning samt felaktigt lagda vägtrummor. I jordbrukslandskapet är många vatten påverkade av dikning och sjösänkningar.

Ytvattentäkters kvalitet

Av länets tre ytvattentäkter är en skyddad och en är på väg att bli skyddad. En regional vattenförsörjningsplan identifierar de viktigaste dricksvattenresurserna.

Främmande arter

Svampsjukdomen kräftpest har tidigare påvisats i nedre delarna av Ume- och Vindelälven. Sannolikt kom smittan från olagligt utplanterade signalkräftor. Det finns idag, glädjande nog, inga tecken på att smittan finns kvar i systemet.

Åtgärder

När det gäller restaurering av flottade vattendrag har 2015 till omfattningen varit det hittills mest framgångsrika året. Åtgärder har genomfört i prioriterade vattendrag i hela länet, nämnas kan, Vindelälven, Lögdeälven, Sävarån, Hörnån, Bureälven, Vojmån och Marsån. Finansieringen till åtgärderna bygger på olika typer av projektmedel. Eftersom åtgärdsverksamheten är tätt förknippad med en hållbar förvaltning pågår också ett projekt, ”Levande laxälvar” där åtgärder och förvaltning går hand i hand. Resultaten från projektet kan tillämpas på andra platser. Ett stort antal hindrande vägtrummor och dammar har också åtgärdats inom det EU-finansierade projektet ReMiBar.

Under året har också olika projekt för att inventera och åtgärda vandringshinder och förbättra livsmiljöer drivits vidare. Under hösten lämnades också två åtgärdsinriktade EU-projekt med totalbudgetar på vardera över 100 miljoner kronor.

Under hösten anordnades en uppskattad nationell restaurerings- och förvaltningskonferens där bland annat Hans Majestät Konungen medverkade.

Bevarade naturvärden

Skyddsarbetet för vatten är prioriterat till de sjöar och vattendrag som är kategoriserade som nationellt värdefulla vatten. Under 2015 kommer sex naturreservat att bildas som innefattar delar av biflöden till Vindelälven, Öreälven, Lögdeälven och Sävarån. Källsjöar till Öreälven och Lögdeälven ingår också i de skyddade områdena. För flera andra prioriterade vattenmiljöer har förhandlingar och markaffärer genomförts för att säkerställa områdena inför formella skyddsbeslut.   

Bevarade kulturmiljövärden

I Västerbotten är skyddet av vattenanknutna kulturmiljöer bristfälligt. Det finns ett kulturreservat och sju byggnadsminnen med anknytning till vatten. Inga nya skyddade områden har tillkommit under året. Flottningsepokens miljöer saknar långsiktigt skydd.  Men även för vattenanknuten bebyggelse, kvarnar, sågar, dammar och båthus är skyddet långt ifrån tillfredsställande. När det gäller inlandssjöfarten med till exempel farleder för båttrafik, båtbryggor, hamnar finns inga skyddade miljöer alls. Kunskapsläget för vattenanknutna kulturmiljöer har förbättrats, bland annat genom projektet ”Kulturmiljöer i vatten” (2). Resultaten förväntas underlätta identifieringen av värdefulla kulturhistoriska värden i och vid vattendrag. Resurser saknas för skyddsarbetet och för vård och underhåll av miljöerna.

Analys och bedömning

Även om det finns positiva trender, mest tack vare omfattande arbete med restaurering av flottledsrensade vattendrag och borttagande av vandringshinder, bedömer Länsstyrelsen att miljökvalitetsmålet, med idag beslutade eller planerade styrmedel, inte är möjligt att nå till 2020. För att få en kontinuitet i åtgärdsarbetet är det angeläget att det avsätts årliga medel för verksamheten istället för att den ska bygga på projektmedel som inte alls är garanterade.

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram måste genomföras men resurstilldelningen för att genomföra nödvändiga åtgärder är alldeles för begränsande. I länet finns många stora vattensystem som har kostsamma åtgärdsbehov. Ett sätt att möjliggöra förbättrad ekonomisk tilldelning är att söka EU-medel. Det är dock en väldigt resurskrävande process.

För att miljömålet ska kunna uppfyllas behöver omprövning av verksamheter och nyprövning av föråldrade vattendomar förenklas. Detta för att verksamheterna ska uppnå kraven i miljöbalken med moderna villkor om minimitappning och faunapassager. Här finns dock en målkonflikt eftersom omprövning och nyprövning riskerar att påverka kulturmiljöer och beredskap saknas för hur hänsyn ska tas till dessa.

Även om resurser har tillförts för att minska kunskapsbristen om kulturmiljöer i och vid vatten, saknas fortfarande heltäckande underlag, vilket försvårar möjligheterna att visa hänsyn och göra rätt prioriteringar av kulturmiljövärden.

Av de vattenanknutna kulturmiljöerna har 24 procent helt eller delvis har förlorat sina värden. Kulturmiljöerna hotas av förfall, igenväxning och då de står i konflikt med ekologisk återställning. Kunskapen om tillståndet för de vattenanknutna kulturmiljöerna är dålig – kulturmiljöövervakning saknas. Trots det finns det fortfarande inga beslut om styrmedel eller ökade resurser för att komplettera bristerna på hänsyn, och långsiktigt skydd och uppföljning/övervakning.

Referenser

(1) http://www.viss.lansstyrelsen.se/
(2) ”Kulturmiljöer i vatten. Ett kunskapsunderlag och flottningslämningar, kraftstationer, kvarnar och sågar i Västerbottens län”. Meddelande 5/2013. Länsstyrelsen Västerbotten

Pil uppåt smiley saknas Levande sjöar och vattendrag i Västerbottens län