Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Når vi Västerbottens läns miljömål?

Trots länets goda förutsättningar, med rikliga naturtillgångar och höga ambitioner, kommer bara ett av de tretton miljökvalitetsmål som bedöms på regional nivå att uppnås till 2020. Det kommer att krävas fortsatt effektiva insatser för förbättring och tid för naturen att återhämta sig.

Läget för Västerbotten är något ljusare än för resten av Sverige. Vi bor få människor på stor yta och har tillgång till stora naturresurser. Trots det har vi allvarliga olösta miljöproblem som vi behöver ta tag i för människors, växters och djurs hälsa samt våra livsmöjligheter.

Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt. Tillsammans med de nationella bedömningarna innebär det att två av sexton miljömål kommer att uppnås till 2020 i Västerbotten, Storslagen fjällmiljö och Skyddande ozonskikt. Tre av målen bedöms som nära att nå och sammantaget med den nationella bedömningen betyder det att elva mål inte kommer att nås till år 2020. För att förutsättningarna eller målen ska ha en möjlighet att uppnås kommer det att behövas många fler beslut och insatser.

Vi genomför en mängd aktiviteter som leder till hållbar utveckling. Åtgärder som pågår är bland annat biologisk återställning av vatten, natur- och kulturreservat, vindkraft, bioenergi och hållbart byggande i kallt klimat. Vi jobbar med ett ”Klimatsmart Västerbotten”. Alla dessa åtgärder kräver samarbete. Länsstyrelsen har i en samverkansprocess för hållbar utveckling tagit fram 240 åtgärder för hela samhället att ansluta till. Åtgärderna är samlade på en webbplats, Hållbara Västerbotten, där myndigheter och företag kan ansluta sig och lämna miljölöften för en hållbar utveckling. Ambitionen är att behålla och utöka regional samverkan och engagemang för hållbar utveckling i Västerbotten.  Västerbottens hållbarhetsvecka SEE (socialt, ekonomiskt och ekologiskt) är ett exempel på ett framgångsrikt arrangemang då länets regionala och lokala hållbarhetsarbete lyfts fram. 

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Levande sjöar och vattendrag

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Positiv utvecklingsriktning

Resultat

Vattendragen i Västerbotten har historiskt sett varit mycket viktiga och därmed brukats på ett sätt som inte varit ekologiskt hållbart. I nästan samtliga av Västerbottens större vattendrag har flottning bedrivits, vilket orsakat stor skada på växter och djur och deras livsmiljöer. Med hjälp av en strategi för hur vi ska skydda och restaurera sjöar och vattendrag har flera stora återställningsprojekt påbörjats.

God ekologisk och kemisk status

I en preliminär klassning av länets vattenförekomster bedöms 47 procent av vattendragen och 75 procent av sjöarna ha god eller hög ekologisk status. En sjö och 28 vattendrag i länet uppnår inte god kemisk status. Bedömningen tar inte hänsyn till den diffusa belastningen av kvicksilver som ger förhöjda halter i merparten av Sveriges vatten.

Oexploaterade och opåverkade vatten

De opåverkade sjöarna och vattendragen återfinns främst i länets fjällregion. I barrskogsregionen finns inte många oexploaterade vatten kvar. Påverkan handlar främst om skogsdikning, flottledsrensningar, vattenkraftsdammar och flottning samt felaktigt lagda vägtrummor. I jordbrukslandskapet är många vatten påverkade av dikning och sjösänkning.

Ytvattentäkters kvalitet

Av länets tre ytvattentäckter är en skyddad och en är på väg att bli skyddad. Problem med Chryptosporidium har förekomit i länet. En regional vattenförsörjningsplan har tagits fram för att identifiera de viktigaste dricksvattenresurserna.

Främmande arter

Svampsjukdomen kräftpest har påvisats i nedre delarna av Ume- och Vindelälven. Arbete pågår för att lokalisera smittkällan och förhindra vidare spridning.

Åtgärder

Restaureringen av flottade vattendrag fortsätter, bland annat Sävarån, Hörnån och ett flertal biflöden till Vindelälven. Flera projekt pågår, dels för att åtgärda vandringshinder och förbättra livsmiljöer, dels för att höja kunskapen i samhället så att negativ påverkan från till exempel skogs- och jordbruk kan förebyggas.

I länets östra delar bedrivs en omfattande kalkningsverksamhet för att motverka skador på djur- och växtliv i försurade vatten.

Bevarade naturvärden

Det pågående skyddsarbetet för vatten är prioriterat till ett tiotal områden. Under 2013 har Kvarnbäcken i Storumans kommun, ett av länets nationellt särskilt värdefulla vattendrag, fått skydd som biotopskyddsområde. För flera andra pågår arbete inför formella skyddsbeslut. Analys av länets naturreservat pågår utifrån framtagna kriterier för bedömning av limniska naturreservat.

Bevarade kulturvärden

I Västerbotten finns ett kulturreservat med anknytning till vatten. Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten har under 2012 tagit fram nya underlag inför beslut om vilken skyddsform som är den mest lämpliga för Laisälvens flottningsmiljöer. Kunskapsläget för vattenanknutna kulturmiljöer har förbättrats, bland annat genom projektet ”Kulturmiljöer i vatten”. Resultaten förväntas underlätta identifieringen av vattendrag med värdefulla kulturhistoriska värden. Resurser till arbete med skydd, vård och underhåll saknas dock.

Analys och bedömning

Även om det finns positiva trender, mest tack vare omfattande arbete med restaurering av flottledsrensade vattendrag och borttagande av vandringshinder, bedömer Länsstyrelsen att miljökvalitetsmålet, med idag beslutade eller planerade styrmedel, inte är möjligt att nå till 2020.

Resurstilldelningen för att genomföra nödvändiga åtgärder är alldeles för begränsande. I länet finns många mycket stora vattensystem som har kostsamma åtgärdsbehov. Ett sätt att möjliggöra förbättrad ekonomisk tilldelning är att söka EU-medel men det är en mycket resurskrävande process.

Elcertifikatsystemet bör utvecklas så att det medverkar till att miljökvalitetsmålen uppnås. För vattenkraftanläggningar bör det innebära att verksamheten har tillstånd enligt miljöbalken, med moderna villkor för vattenflöden och vandringsvägar för vattenlevande djur.

För att miljömålet ska kunna uppfyllas behöver omprövning av verksamheter och nyprövning av föråldrade vattendomar förenklas. Detta för att verksamheterna ska uppnå kraven i miljöbalken.

Även om resurser har tillförts för att minska kunskapsbristen om kulturmiljöer i och vid vatten, saknas fortfarande heltäckande underlag, vilket försvårar möjligheterna att visa hänsyn och göra rätt prioriteringar av kulturmiljövärden. Av de vattenanknutna kulturmiljöerna har 24 procent helt eller delvis har förlorat sina värden. Kulturmiljöerna hotas av förfall, igenväxning och då de står i konflikt med ekologisk återställning. Kunskapen om tillståndet för de vattenanknutna kulturmiljöerna är dålig – kulturmiljöövervakning saknas. Trots det finns det fortfarande inga beslut om styrmedel eller ökade resurser för att komplettera bristerna på hänsyn, långsiktigt skydd, vård och uppföljning/övervakning.

 

Pil uppåt smiley saknas Levande sjöar och vattendrag i Västerbottens län

Indikatorer som följer upp målet