Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Västerbottens läns miljömål?

Trots länets goda förutsättningar, med rikliga naturtillgångar och höga ambitioner, kommer bara ett av de tretton miljökvalitetsmål som bedöms på regional nivå att uppnås till 2020. Det kommer att krävas fortsatt effektiva insatser för förbättring och tid för naturen att återhämta sig.

Läget för Västerbotten är något ljusare än för resten av Sverige. Vi bor få människor på stor yta och har tillgång till stora naturresurser. Trots det har vi allvarliga olösta miljöproblem som vi behöver ta tag i för att förbättra våra livsmöjligheter och bevarandet av våra natur- och kulturvärden.

Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas regionalt. Tillsammans med de nationella bedömningarna innebär det att två av sexton miljömål kommer att uppnås till 2020 i Västerbotten, Storslagen fjällmiljö och Skyddande ozonskikt. Tre av målen bedöms som nära att nå och sammantaget med den nationella bedömningen betyder det att elva mål inte kommer att nås till år 2020. För att förutsättningarna eller målen ska ha en möjlighet att uppnås kommer det att behövas många fler vägledande beslut och insatser.

Vi genomför en mängd aktiviteter som leder till hållbar utveckling. Åtgärder som pågår är bland annat biologisk återställning av vatten, natur- och kulturreservat, vindkraft, bioenergi och hållbart byggande i kallt klimat. Vi jobbar med ett ”Klimatsmart Västerbotten”. Alla dessa åtgärder kräver samarbete. Länsstyrelsen har i en samverkansprocess för hållbar utveckling tagit fram 240 åtgärder för hela samhället att ansluta till. Åtgärderna är samlade på en webbplats, Hållbara Västerbotten, där myndigheter och företag kan ansluta sig och lämna miljölöften för en hållbar utveckling. Ambitionen är att behålla och utöka regional samverkan och engagemang för hållbar utveckling i Västerbotten.  Västerbottens hållbarhetsvecka SEE (socialt, ekonomiskt och ekologiskt) är ett exempel på ett framgångsrikt arrangemang då länets regionala och lokala hållbarhetsarbete lyfts fram. 

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat

Utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnkraftverken ligger långt under målvärdet. Västerbotten var ett av de områden i Sverige som drabbades hårdast av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. I dag, 28 år senare, är halten cesium-137 mycket låg i de flesta livsmedel och ligger oftast under gränsvärdet. Bara en procent av den stråldos från radioaktiva ämnen som en svensk får i sig per år beräknas komma från Tjernobylolyckan. Länsstyrelsens årliga uppföljning av cesium i fisk visar att vissa sjöar innehåller fisken för höga halter av cesium. (1) De som äter mycket lokalt fångad fisk, viltkött och bär får ofta i sig mer cesium än andra. För dessa grupper har livsmedelsverket tagit fram kostråd som gör det möjligt att beräkna hur mycket cesium man får i sig från olika livsmedel.

Solens UV-strålning är den främsta orsaken till hudcancer. Antalet fall av hudcancer i Västerbotten uppvisar en ökande trend sedan tidigt sjuttiotal och vi bedöms inte kunna nå målnivån till år 2020. I Västerbottens län fick 45 personer malignt melanom under 2012 varav 19 var män och 26 var kvinnor. (2) Ett par kommuner i länet har plockat bort de kommunala solarierna. I utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet har det kommit fram ett förslag om att införa 18-års gräns för att sola i solarier som Strålsäkerhetsmyndigheten ställer sig positiv till.

Allmänhetens exponering för elektromagnetisk strålning är för det flesta användningsområden mycket låg jämfört med gällande referensvärden. Dagens samhällsutveckling kommer att generera mer elektromagnetisk strålning. I vissa fall kan dock ny förbättrad teknik innebära att exponeringen istället minskar.

När det gäller allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält från mobiltelefoner och för lågfrekventa fält tillämpas försiktighetsprincipen. Rekommendationer från ansvariga myndigheter är att använda sig av handsfree och att man inom samhällsplanering ska begränsa fältstyrkan där människor vistas. Det pågår arbete inom EU att ta fram ett direktiv om skydd för arbetstagare i samband med exponering av elektormagnetiska fält.

I länet har man även uppmärksammat strålproblem kopplade till kosmetiska behandlingar. För länets miljöinspektörer har det anordnats en träff med temat ”Tatuerings- och piercing verksamheter”. Socialstyrelsen var med och informerade om problematiken med ökade ultraljuds- och laserbehandlingar i samband med kosmetiska behandlingar. Men kunskapsnivån om vilka risker som kan finnas med sådana behandlingar är låg.

Analys

Svårigheten med att minska antalet fall av hudcancer är till stor del vår attityd till solbränna men även vårt beteende utomhus. Informations-, utrednings- och forskningsinsatser inom detta område har utökats med hopp om att minska antalet framtida hudcancerfall. Kraftig solexponering under barnåren har i flera studier visat på ökad risk för hudcancer senare i livet och därför är barn samt vuxna i barns närhet prioriterade målgrupper.

Miljöer som barn vistas i ska begränsa exponeringen för UV-strålning, till exempel bör lekplatser och skolgårdar utformas så att tillgång till skugga finns. Det är viktigt att information och kunskap om detta når ut till dem i kommunerna som planerar barnens utemiljöer. Riktade informationsinsatser till denna målgrupp från Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med Länsstyrelserna är en viktig insats som bör genomföras.

Allmänhetens exponering för elektromagnetisk strålning är för de flesta användningsområden mycket låg jämfört med gällande referensvärden. Dagens samhällsutveckling kommer att generera mer elektromagnetisk strålning. I vissa fall kan dock ny förbättrad teknik innebära att exponeringen istället minskar.

Det finns dock två områden där skadliga hälsoeffekter inte helt kan uteslutas; dels från kraftledningar och elektriska apparater och dels radiovågor från mobiltelefoner. Rekommendationer om magnetfält från kraftledningar gäller i första hand vid samhällsplanering och nybyggande men användandet av mobiltelefoner berör allmänheten i högsta grad. Studier har nämligen visat att en frekvent och långvarig användning av mobil- och trådlösa telefoner kan öka risken för elakartad hjärntumör. För att undvika onödig exponering gör du enklast genom att använda hands-free när du pratar i mobilen. Det är särskilt viktigt att barn använder hands-free eftersom de kommer att använda mobiltelefoner under mycket lång tid.

Olika typer av behandlingar med laser och strålning från andra starka ljuskällor blir allt vanligare. Vid kosmetiska behandlingar, som att ta bort rynkor, hårväxt, synliga kärl, pigmentfläckar och tatueringar, används så stark strålning att de kan orsaka allvarliga skador på ögon och hud om de används felaktigt. Lasermedicinska behandlingar används även för led- och muskelbehandlingar och det krävs inte att dessa behandlingar sker under läkares ansvar. Därför finns det inga garantier för att den som genomför behandlingen har medicinsk kompetens.

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att felaktigt användande av laser och IPL (intensivt pulserat ljus) är ett problem och ser därför över regleringen på detta område. Strålsäkerhetsmyndigheten har inlett ett samarbete med Socialstyrelsen i frågan. Detta eftersom frågan är en del av hela området kosmetiska behandlingar och Socialstyrelsen är expertmyndighet inom hälso- och sjukvård.

Särskilt fokus riktas mot hur krav ska kunna ställas på att den som använder utrustningen har tillräckligt kompetens samt att ett medicinskt ansvar ska krävas för verksamheten.

Referenser:

(1) Resultat från Länsstyrelsens provtagningar av cesium i fisk i Västerbotten.

(2) Antal nya fall av hudcancer i Västerbottens län.

 

Pil uppåt smiley saknas Säker strålmiljö i Västerbottens län

Indikatorer som följer upp målet