Ett rikt odlingslandskap. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt odlingslandskap

Når vi Västerbottens läns miljömål?

Trots länets goda förutsättningar, med rikliga naturtillgångar och höga ambitioner, kommer inget av de tretton miljökvalitetsmål som bedöms på regional nivå att uppnås till 2020. Det ännu fler effektiva åtgärder för att undvika och kompensera skador på miljön samt tid för naturen att återhämta sig.

Når vi Västerbottens läns miljömål?

Läget för Västerbotten är något ljusare än för resten av Sverige. Vi bor få människor på stor yta och har tillgång till stora naturresurser. Trots det har vi allvarliga olösta miljöproblem som vi behöver ta tag i för att förbättra våra livsmöjligheter och bevarandet av våra natur- och kulturvärden.

Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå och gäller även för länen. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt. Tillsammans med de nationella bedömningarna innebär det att endast ett av sexton miljömål kommer att uppnås till 2020 i Västerbotten, Skyddande ozonskikt. Fyra av målen bedöms som nära att nå och tolv av målen som inte möjliga att nås. För att förutsättningarna eller målen ska ha en möjlighet att uppnås kommer det att behövas många fler vägledande beslut och insatser.

I Västerbotten genomförs en mängd aktiviteter som leder till hållbar utveckling. Åtgärder som pågår är bland annat biologisk återställning av vatten, natur- och kulturreservat, vindkraft, bioenergi och hållbart byggande i kallt klimat. Vi jobbar med ett ”Klimatsmart Västerbotten”. Alla dessa åtgärder kräver samarbete. Länsstyrelsen har i en samverkansprocess för hållbar utveckling tagit fram 240 åtgärder för hela samhället att ansluta till. Ambitionen är att utöka samverkan och engagemang för en hållbar utveckling i länet.  Årligen arrangeras SEE- Västerbottens hållbarhetsvecka (socialt, ekonomiskt och ekologiskt) som är ett framgångsrikt arrangemang då regionalt och lokalt hållbarhetsarbete lyfts fram. Under årets SEE-vecka arrangerades över hundra hållbarhetsaktiviteter med spridning över hela länet.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Ett rikt odlingslandskap

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Negativ utvecklingsriktning

Resultat

Ett aktivt jordbruk är avgörande för kulturmiljöerna och den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Många arter är beroende av ett öppet landskap, hävdade betesmarker och slåtterängar, men också av småbiotoper som stenmurar, öppna diken, odlingsrösen med mera.

Den brukade åkermarksarealen i länet har minskat något varje år de senaste tio åren. Arealen var som störst i Västerbotten på 1950–talet och har sedan dess minskat med cirka 40 procent. Vallodlingen dominerar och omfattar 74 procent av arealen, medan andelen spannmålsodling är 14 procent. Antalet nötkreatur har minskat under lång tid och den trenden ser ut att fortsätta. Antalet får har ökat under den senaste 10-årsperioden, men mellan 2014 och 2015 kunde man se en viss minskning. Antalet hästar har varit ganska konstant under de senaste åren.

Landsbygdsprogrammet och andra nationella styrmedel har stor betydelse för att dämpa den negativa trenden för natur- och kulturvärden, som orsakas av minskande arealer och färre betesdjur. Arealerna av traditionellt hävdad slåtteräng i länet är relativt små. Projekt inom landsbygdsprogrammet har dock inneburit att arealen under varit relativt oförändrad under de senaste fem åren. Riktade stöd till natur- och kulturvärden kan vara viktiga för att lokalt bibehålla objekt av särskilt stort värde.

Jordbrukets utveckling styrs till stor del även av internationella faktorer som världsmarknadspriser och EU:s gemensamma jordbrukspolitik, vilka i många stycken har större betydelse än de åtgärder som görs inom landsbygdsprogrammet.

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer inte att det är möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med idag beslutade eller planerade åtgärder. Utvecklingen i miljön är negativ.

De samlade åtgärderna inom landsbygdsprogrammet är inte tillräckliga för att nå målet. Förändringarna i stödsystemet, som innebär att kultur- och naturmiljöstöden för skötsel tagits bort, kommer troligen att leda till en minskad skötsel av dessa objekt. En minskad areal och ett minskat antal betesdjur, undantaget får, minskar förutsättningarna att hålla jordbrukslandskapet i hävd. Det gäller inte minst förutsättningarna för att hålla betesmarkerna öppna. De nationella stöden har heller inte räckt till för att bibehålla areal och antal betesdjur.

Det behövs fler insatser, framför allt för att bevara biologisk mångfald och kulturmiljö. En fortsatt satsning på kompetensutveckling när det gäller skötsel som gynnar kulturvärden och den biologiska mångfalden är viktig, men försvåras av minskade resurser till detta område. Naturbetesinriktade nötköttsproducenter bör fortsatt stöttas med rådgivningsinsatser.

Även fortsatt bör man begränsa exploateringen av jordbruksmark. Det är viktigt för miljökvalitetsmålet att EU:s gemensamma jordbrukspolitik tillsammans med den nationella politiken styrs mot ökade miljöåtgärder och mot att inte den brukade arealen i länet forsätter minska. Länets kommuner bör uppdatera sina kunskaper om livsmedelsupphandling så att större volymer av lokalproducerad mat når skolbarn och gamla.

Inbromsningen av landsbygdsprogrammet under 2014-15 har förorsakat både försening och upphörd aktivitet inom många av de insatsområden som berör miljömålet. Även om en del av medlen nu åter börjar vara tillgängliga, minskar möjligheterna att stödja framför allt kulturvärdena i jordbrukslandskapet. Natur- och kulturvärden riskerar därför att förloras i snabbare takt än tidigare.

Pil uppåt smiley saknas Ett rikt odlingslandskap i Västerbottens län