Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Når vi Jämtlands läns miljömål?

Av de mål som bedömts på regional nivå bedöms fyra mål som nära att nås, och åtta mål får bedömningen att de inte är möjliga att nå till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms enbart på nationell nivå.

Under år 2013 har Länsstyreslen i Jämtlands län tagit fram ett nytt regionalt miljömålsprogram. I samband med detta fokuseras miljömålsarbetet mot att bli än mer åtgärdsinriktat. Detta åtgärdsprogram ses som en viktig del i att prioritera och förstärka miljömålsarbetet. Sju miljökvalitetsmål kommer att prioriteras inom åtgärdsarbetet: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö., Levande sjöar och vattendrag, Storslagen fjällmiljö och Levande skogar.

Skydd och återhämtning av biologisk mångfald går för långsamt gällande skogs- och myrmarker. Tillgängliga styrmedel för att skydda områden minskar. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ser den utvecklingen som ett stort hinder i att försöka bromsa förlusten av den biologiska mångfalden.

Tillgången på nationella styrmedel är ett återkommande uttalat behov för i stort sett samtliga miljömål. Inom vissa miljömål är det tydligt, exempelvis inom miljökvalitetsmål som rör områdesskydd och restaureringar, var det behövs ytterligare resurser. Länets åtgärdsarbete kan förbättras om Länsstyreslen och flera andra regionala aktörer förtydligar behovet och omfattningen av styrmedel.

För de flesta miljökvalitetsmålen är framsteg beroende av vad som sker på nationell och internationell nivå. Ekonomiska intressen samt produktions- och konsumtionsbeteenden, motverkar många gånger möjligheterna att nå målen. Handlingsplanen för Fossilbränslefritt Jämtlands län 2030 och den fortsatta utbyggnaden av vindkraftsproduktionen visar dock två exempel på hur arbetet med att ett så omfattande och i högsta grad globalt miljömål som Begränsad klimatpåverkan kan ske på en regional nivå.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt. 

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Ingen övergödning

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Det finns tecken på att såväl övergödande nedfall som utsläpp av övergödande ämnen till vatten har minskat och den kunskapsuppbyggnad som har påbörjats genom arbetet med ramdirektivet för vatten visar att övergödningsproblematiken inte är så utbredd i länet. Planerade och genomförda insatser inom vattendirektivets arbete såsom kartläggning, verifiering och eventuella åtgärder mot kväve- och fosforläckage bör ge en bra bild av övergödningssituationen i länet.

Det ökade intresset för etablering av storskaliga fiskodlingar riskerar att medföra lokala problem med övergödning om det inte sker på ett ekologiskt hållbart sätt.

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer även i år att målet är nära att nås till år 2020. Utvecklingen av tillståndet i miljön bedöms vara neutral. Det som framförallt saknas är kunskap om övergödning i det känsliga fjällområdet och i anslutning till viss skogsmark. För att åtgärda dessa lokala problem genomfördes bland annat en inventering av vattenvegetationen i fjällen under år 2009 och flera insatser är planerade. Ytterligare åtgärder behövs dock för att öka kunskapen på dessa områden. Om ambitionsnivån höjs och mer resurser tillförs är det möjligt att nå miljökvalitetsmålet i hela länet till år 2020.

Med ett förändrat klimat kan skogsgödslingen komma att öka i omfattning, men exakt hur detta kan komma att påverka vattenmiljön är idag inte helt klarlagt. Förändring av kvävehalterna i mark- och ytvatten vid en gödslad tallskogsyta i länet studeras sedan 2012 inom ramen för ett forskningsprojekt om skogsgödslingens inverkan på kväveläckaget till mark- och ytvatten som drivs av IVL Svenska miljöinstitutet AB. Någon form av tillståndsplikt för skogsgödslingen skulle, tillsammans med tillämpad forskning på miljöeffekterna, göra det lättare att följa och bedöma den framtida utvecklingen på området.

Preciseringen, Påverkan på landekossystem uppnås inte i dagsläget, eftersom nedfallet av kväve inte minskar och det finns för lite kunskap om dess påverkan på landekosystemet i fjällmiljö.  Preciseringen, Tillståndet i sjöar och vattendrag är nära att uppnås med gällande bedömnings­grunder och mätdata, men bedömningsgrunderna är dock inte anpassade till sjöar och vattendrag i naturligt näringsfattiga miljöer som fjällandskapet.

Pil uppåt smiley saknas Ingen övergödning i Jämtland

Indikatorer som följer upp målet