Begränsad klimatpåverkan. Bild: Tobias Flygar.

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Jämtlands läns miljömål?

Inget av de tolv nationella miljömål som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås i Jämtlands län till år 2020. Tre av målen - Frisk luft, Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet – bedöms som nära att nås. De övriga nio målen bedöms däremot som onåbara med de styrmedel som idag står till buds.

Tidigare år har även målet Storslagen fjällmiljö bedömts vara nära att nås, när hänsyn tagits till planerade framtida styrmedel. Eftersom målbedömningen nu endast ska utgå från gällande styrmedel har bedömningen ändrats från nära till onåbart. Bedömningen kan omprövas nästa år om de styrmedel som föreslagits i den nationella strategin för Storslagen fjällmiljö införs.

Att så många som nio av miljömålen bedöms som onåbara beror framförallt på att det saknas befogenheter för att genomdriva tillräckliga åtgärder på regional nivå. Det finns ett tydligt behov av mer verkningsfulla nationella styrmedel för i stort sett samtliga miljömål. Särskilt stort är behovet för de miljökvalitetsmål som rör områdesskydd och restaureringar, där kraftigt ökade insatser behövs. 

Utöver bristen på styrmedel föreligger också brist på relevanta data, för att på ett korrekt sätt kunna bedöma utvecklingen av miljötillståndet över tid. Utökade resurser för kontinuerlig miljöövervakning skulle medföra en höjd kvalitet på miljömålsbedömningarna. 

Även om samtliga miljökvalitetsmål inte kan nås enbart med regionala och lokala åtgärder är det viktigt att åtgärda de delar som är möjliga. På så sätt kan goda exempel skapas och uppmärksamhet väckas kring de utmaningar som finns. 

Precis som under tidigare år har det under 2014 bedrivits ett aktivt miljömålsarbete i länet. Dels genom utveckling av strategier och åtgärdsplaner, som den regionala klimatstrategin, åtgärdsplaner för länets vattensystem och en vattenanvändningsplan för Storsjön. Dels i form av genomförda åtgärder som till exempel kunskapsspridning om kemikalier, inventeringar av skyddsvärda områden, restaureringar av vattendrag och ökad produktion av förnybar energi. Allt detta arbete är fortsatt viktigt. 

Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De nationella bedömningarna gäller även för Jämtlands län. Analys och åtgärder för dessa mål redovisas dock regionalt. 

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Resultat

Människans klimatpåverkan är ett globalt problem. Jämtlands län kan i det globala och nationella perspektivet i första hand bidra till en begränsad klimatpåverkan genom exporten av förnyelsebar energi från vattenkraft, vindkraft, bioenergi med mera. Därutöver kan Jämtlands län bidra till en begränsad klimatpåverkan genom att minimiera utsläppen av växthusgaser, med hjälp av att varje individ och varje verksamhet minskar sin klimatpåverkan.

Förnybar energi

Vad gäller produktionen av förnybar energi fortsätter vindkraftproduktionen i länet att öka. Vid årsskiftet 2014-2015 beräknas det finnas ca 190 vindkraftverk i drift i länet, vilket ska jämföras med drygt 129 ett år tidigare. Ytterligare cirka 70 verk är i byggskedet. Det finns dessutom miljötillstånd för ytterligare cirka 300 vindkraftverk i länet. Vindkraftproduktionen under år 2013 var cirka 640 GWh.  

Utöver vindkraften som är det snabbast växande energislaget, så har under de senaste åren uppförts nio mindre biogasanläggningar på gårdsnivå. Produktionen vid dessa är relativt liten (5 GWh/år), men all produktion av förnybar energi och reduktion av växthusgaser är viktiga. Det finns också ett ökat intresse för egenproduktion av solel i länet. Antalet installerade solcellsanläggningar ökar kraftigt och från december 2012 till juni 2014 mer än fördubblades solelproduktionen, från 0,2 GWh/år till 0,7 GWh/år.  

År 2012 användes 1,7 TWh el i Jämtlands län, samtidigt var produktionen 14 TWh (framförallt vattenkraft), en stor mängd elenergi kan alltså exporteras utanför länet och i bästa fall ersätta fossil energi.  

Transporter

De totala utsläppen av växthusgaser minskade i Jämtlands län med 24 procent under åren 1990-2012. Den största utsläppssektorn transporter (53 procent av utsläppen år 2012), har dock bara minskat utsläppen med 11 procent mellan år 1990 och år 2012.  Inom transportsektorn finns både den största utmaningen och de största möjligheterna till minskad klimatpåverkan.  

Projektet ”Green Highway” arbetar för att skapa en fossilbränslefri transportkorridor mellan Trondheim, Östersund och Sundsvall, bland annat genom satsning på laddinfrastruktur för elbilar. Vidare bedriver Östersunds kommun bedriver ett aktivt arbete för att minska klimatpåverkan av resor och transporter, via exempelvis satsningar på elbilar och beteendeförändringar. Under år 2014 har 14 nya smartladdare installerats i Östersund och antalet elbilar i länet fördubblas ökar tydligt; år 2013 fanns 49 laddbara bilar i länet, i oktober 2014 finns 115 stycken.   

Klimatstrategi 2014-2020

Under åren 2013-2014 har länets energi- och klimatstrategi reviderats. Visionen är att Jämtlands län ska vara en fossilbränslefri region och nationellt ledande exportör av förnybar energi år 2030. I strategin finns mål och utpekade åtgärder för vad som behöver göras under åren 2014-2020.

Klimatstrategin med åtgärdsplan för energiomställning har tagits fram i samverkan med länets aktörer. Viktiga aktörer är bland andra Regionförbundet, Energikontoret, kommunerna och näringslivet.

Analys

Bedömning av måluppfyllelse sker på nationell nivå gällande miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

I Jämtlands län står transportsektorn för över 50 procent av länets totala växthusgasutsläpp. Länet har den högsta genomsnittliga körsträckan per person och år i Sverige, vilket är rimligt med tanke på länets geografiska förutsättningar med stora avstånd och gles befolkning. För minskade utsläpp behövs därför framförallt en omställning till fossilbränslefria drivmedel inom transportsektorn, parallellt med ökad användning av kollektivtrafik och ökad andel resor via gång och cyklande. Vad gäller busstrafik ska en ny upphandling göras för Östersunds tätortstrafik kommande år. Det skulle vara en positiv signal om det i den upphandlingen är möjligt att kräva förnybara drivmedel för länet busstrafik de kommande åren.

För att få kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser från transportsektorn krävs dock politiska beslut och ekonomiska styrmedel på nationell nivå. En statlig utredning (SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg) pekar ut vad som behöver göras för att nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. En annan utredning har också tillsats, som ska beskriva vad som behövs för att nå det nationella målet (Inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2050).

Länet har, förutom minskad egen klimatpåverkan, möjlighet att genom export av förnybar energi minska andra regioners och länders utsläpp under förutsättning att den exporterade förnybara energin ersätter fossil energi och inte bara bidrar till ökad energiproduktion och energikonsumtion. Liten befolkning, låg genomsnittlig energianvändning per person och år samt ökande produktion av förnybar energi gör detta möjligt.

Fortsatt kraftig vindkraftutbyggnad kan leda till målkonflikter med rennäringen och med andra miljömål som är kopplade till det rörliga friluftlivet och natur- och kulturmiljövärden.

50 procent minskade utsläpp år 1990-2020

Länet har som regional målsättning att minska de klimatpåverkande utsläppen med 50 procent från år 1990 till år 2020. En prognos för utsläppen har gjorts och redovisas i Klimatstrategin. Den visar att en minskning med 50 procent är möjlig under tidsperioden. För att nå målet krävs dock en kraftigare minskning än vad som är fallet idag. Transportsektorn behöver minska utsläppen med ca sju procent per år under åren 2013-2020, istället för två procent per år som varit fallet under åren 2005-2012.

25 procent ökad export av förnybar energi år 2012-2020

En annan målsättning i strategin är att länets export av förnybar energi ska öka med 25 procent under åren 2012-2020. En sådan utveckling bygger på utbyggnad av vindkraft, men utbyggd solkraft och produktion av förnybara drivmedel är delmål för att nå målet. Det är ännu för tidigt att bedöma om målet kommer att nås till år 2020.

Pil uppåt smiley saknas Begränsad klimatpåverkan i Jämtland

Indikatorer som följer upp målet