Begränsad klimatpåverkan. Bild: Tobias Flygar.

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Jämtlands läns miljömål?

Inget av de tolv nationella miljömål som följs upp på regional nivå bedöms kunna nås i Jämtlands län till år 2020. Tre av målen - Frisk luft, Ingen övergödning och Grundvatten av god kvalitet – bedöms som nära att nås. De övriga nio målen bedöms däremot inte kunna nås med de styrmedel och resurser finns i dag.

Att nio av målen inte nås till år 2020 har flera viktiga orsaker. Den minskande odlings- och betesarealen inom jordbruket till följd av bristande lönsamhet påverkar miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv i negativ riktning. Arbetet med att skydda värdefulla skogs- och myrmarker är med dagens takt inte tillräckligt för att nå målen om Levande skogar, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv, och värdefulla områden som saknar skydd förloras varje år till skogsbruket. För att nå Levande sjöar och vattendrag skulle kraftigt ökade resurser till åtgärder och tillsyn samt förändrade styrmedel behövas. För att nå målet Storslagen fjällmiljö skulle förslagen i Strategi för Storslagen fjällmiljö behöva genomföras.

Även om miljökvalitetsmålen inte kan nås enbart med regionala och lokala åtgärder är det viktigt att åtgärda de delar som är möjliga. Precis som under tidigare år har det under 2015 bedrivits ett aktivt miljömålsarbete i länet. Dels genom utveckling av strategier och åtgärdsplaner, som kommunala översiktsplaner, åtgärdsplaner för länets vattensystem, och vattenanvändningsplanen för Storsjön. Dels i form av genomförda åtgärder som till exempel kunskapsspridning om kemikalier, reservatsbildning för skyddsvärda områden, restaurering av vattendrag, ökad produktion av förnybar energi och upprättandet av ett regionalt Klimatråd. Allt detta arbete är fortsatt viktigt.

Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De nationella bedömningarna gäller även för Jämtlands län. Analys och åtgärder för dessa mål redovisas dock regionalt. Skogsstyrelsen ansvarar för bedömningen av Levande skogar.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Resultat

Människans klimatpåverkan är ett globalt problem. Jämtlands län kan i det globala och nationella perspektivet i första hand bidra till en begränsad klimatpåverkan genom exporten av förnyelsebar energi från vattenkraft, vindkraft, bioenergi med mera. Därutöver kan Jämtlands län bidra till en begränsad klimatpåverkan genom att minimiera utsläppen av växthusgaser, med hjälp av att varje individ och varje verksamhet minskar sin klimatpåverkan.

Förnybar energi

Vad gäller förnybar energi så fortsätter produktion av el från vindkraft i länet att öka. Vid årsskiftet 2014–2015 fanns 222 vindkraftverk i drift i länet. Det finns dessutom miljötillstånd för ytterligare cirka 290 vindkraftverk i länet. Vindkraftproduktionen under år 2014 var cirka 905 GWh.

Utöver vindkraften, som trots en viss avmattning ändå är det snabbast växande energislaget, så har det under de senaste åren uppförts nio (varav 8 i produktion) mindre biogasanläggningar på gårdsnivå. Produktionen vid dessa är relativt liten, cirka 5 GWh/år (1), men all produktion av förnybar energi och reduktion av växthusgaser är viktiga. Det finns också ett ökat intresse för egenproduktion av solel i länet. Antalet installerade solcellsanläggningar ökar kraftigt och från december 2012 till oktober 2015 ökade solelproduktionen, från 0,2 GWh/år till 2,1 GWh/år (2).

År 2013 användes 1,7 TWh el i Jämtlands län, samtidigt var produktionen 11,8 TWh (framförallt vattenkraft), en stor mängd elenergi kan alltså exporteras utanför länet och i bästa fall ersätta fossil energi.

Transporter

De totala utsläppen av växthusgaser minskade i Jämtlands län med 29 procent under åren 1990–2013. Den största utsläppssektorn transporter (51 procent av utsläppen år 2013), har dock bara minskat utsläppen med 17 procent mellan år 1990 och år 2013. Inom transportsektorn finns både den största utmaningen och de största möjligheterna till minskad klimatpåverkan.

”Green Highway”-projekt, har arbetat, och arbetar vidare med att skapa en fossilbränslefri transportkorridor mellan Trondheim, Östersund och Sundsvall. Vidare bedriver bland annat Östersunds kommun ett aktivt arbete för att minska klimatpåverkan av resor och transporter, via exempelvis satsningar på elbilar och beteendeförändringar.  År 2013 fanns 49 laddbara fordon i länet, i september 2015 fanns 211 stycken (3).

Klimatstrategi 2014–2020

Visionen i länets klimatstrategi är att Jämtlands län ska vara en fossilbränslefri region och nationellt ledande exportör av förnybar energi år 2030. I strategin finns mål och utpekade åtgärder för vad som behöver göras under åren 2014–2020. Under 2014 förbereddes för att upprätta ett Klimatråd i Jämtlands län och detta, som också är ett delmål i strategin, bildades under 2015. Rådet består av representanter från organisationer, myndigheter, företag och kommuner. Klimatrådet ger en gemensam plattform för länets aktörer att diskutera energi- och klimatfrågor, samverka i aktiviteter och projekt och aktivt styra mot länets gemensamma målsättningar.  Strategin har pekat ut 32 åtgärder för att nå de regionala målen år 2020. Det pågår aktiviteter inom över 20 av dessa åtgärder. Fortsatt arbete krävs dock, både kring dessa åtgärder och för de ännu ej påbörjade åtgärderna.

Analys

Bedömning av måluppfyllelse sker på nationell nivå gällande miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

I Jämtlands län står transportsektorn för över 50 procent av länets totala växthusgasutsläpp. Länet har den högsta genomsnittliga körsträckan per person och år i Sverige, vilket i sig inte är förvånande med tanke på länets geografiska förutsättningar med stora avstånd och gles befolkning. För minskade utsläpp behövs därför framförallt en omställning till fossilbränslefria drivmedel inom transportsektorn, parallellt med ökad användning av kollektivtrafik och ökad andel resor via gång och cyklande.

För att få kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser från transportsektorn krävs dock politiska beslut och ekonomiska styrmedel på nationell nivå. En statlig utredning (SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg) pekar ut vad som behöver göras för att nå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.

Länet har, förutom minskad egen klimatpåverkan, möjlighet att genom export av förnybar energi minska andra regioners och länders utsläpp under förutsättning att den exporterade förnybara energin ersätter fossil energi och inte bara bidrar till ökad energiproduktion och energikonsumtion. Liten befolkning, låg genomsnittlig energianvändning per person och år samt ökande produktion av förnybar energi gör detta möjligt.

Fortsatt kraftig vindkraftutbyggnad kan leda till målkonflikter med rennäringen och med andra miljömål som är kopplade till det rörliga friluftlivet och natur- och kulturmiljövärden.

50 procents minskade utsläpp år 1990-2020

Länet har som regional målsättning att minska de klimatpåverkande utsläppen med 50 procent från år 1990 till år 2020. En prognos för utsläppen har gjorts och redovisas i Klimatstrategin. Den visar att en minskning med 50 procent är möjlig under tidsperioden. För att nå målet krävs dock en kraftigare minskning än vad som är fallet i dag. Transportsektorn behöver minska utsläppen med cirka 7 procent per år under åren 2013–2020, i stället för 2,5 procent per år som varit fallet under åren 2008–2013.

25 procent ökad export av förnybar energi år 2012–2020

En annan målsättning i strategin är att länets export av förnybar energi ska öka med 25 procent under åren 2012–2020. En sådan utveckling bygger på utbyggnad av vindkraft, men utbyggd solkraft och produktion av förnybara drivmedel är delmål för att nå målet. Det är ännu för tidigt att bedöma om målet kommer att nås till år 2020.

Referenser

(1) http://www.biogasjamtland.se/biogas-i-jamtland/

(2) Energikontoret Jämtlands län 2015-11-02

(3) Grön trafik, Östersunds kommun 2015-10-28

Pil uppåt smiley saknas Begränsad klimatpåverkan i Jämtland