Begränsad klimatpåverkan. Bild: Tobias Flygar.

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Jämtlands läns miljömål?

Av de mål som bedömts på regional nivå bedöms fyra mål som nära att nås, och åtta mål får bedömningen att de inte är möjliga att nå till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms enbart på nationell nivå.

Under år 2013 har Länsstyreslen i Jämtlands län tagit fram ett nytt regionalt miljömålsprogram. I samband med detta fokuseras miljömålsarbetet mot att bli än mer åtgärdsinriktat. Detta åtgärdsprogram ses som en viktig del i att prioritera och förstärka miljömålsarbetet. Sju miljökvalitetsmål kommer att prioriteras inom åtgärdsarbetet: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö., Levande sjöar och vattendrag, Storslagen fjällmiljö och Levande skogar.

Skydd och återhämtning av biologisk mångfald går för långsamt gällande skogs- och myrmarker. Tillgängliga styrmedel för att skydda områden minskar. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ser den utvecklingen som ett stort hinder i att försöka bromsa förlusten av den biologiska mångfalden.

Tillgången på nationella styrmedel är ett återkommande uttalat behov för i stort sett samtliga miljömål. Inom vissa miljömål är det tydligt, exempelvis inom miljökvalitetsmål som rör områdesskydd och restaureringar, var det behövs ytterligare resurser. Länets åtgärdsarbete kan förbättras om Länsstyreslen och flera andra regionala aktörer förtydligar behovet och omfattningen av styrmedel.

För de flesta miljökvalitetsmålen är framsteg beroende av vad som sker på nationell och internationell nivå. Ekonomiska intressen samt produktions- och konsumtionsbeteenden, motverkar många gånger möjligheterna att nå målen. Handlingsplanen för Fossilbränslefritt Jämtlands län 2030 och den fortsatta utbyggnaden av vindkraftsproduktionen visar dock två exempel på hur arbetet med att ett så omfattande och i högsta grad globalt miljömål som Begränsad klimatpåverkan kan ske på en regional nivå.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt. 

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Resultat

Människans klimatpåverkan är ett globalt problem. Jämtlands län kan i det globala och nationella perspektivet i första hand bidra till en begränsad klimatpåverkan genom exporten av förnyelsebar energi från vattenkraft, vindkraft, bioenergi med mera. Därutöver kan Jämtlands län bidra till en begränsad klimatpåverkan genom att minimiera utsläppen av växthusgaser, med hjälp av att varje individ och varje verksamhet minskar sin klimatpåverkan.

Vad gäller produktionen av förnyelsebar energi fortsätter vindkraftproduktionen i länet att öka. Vid årsskiftet 2013-2014 beräknas det finnas ca 160 vindkraftverk i länet, vilket ska jämföras med drygt 100 ett år tidigare. Det finns dessutom miljötillstånd för ytterligare ca 400 vindkraftverk i länet, och för vissa av de planerade vindkraftparkerna förväntas investeringsbeslut fattas under det kommande året. Utöver vindkraften som är det snabbast växande energislaget, så har under de senaste åren uppförts mindre biogasanläggningar på gårdsnivå. Produktionen vid dessa är relativt liten, men all produktion av ny grön energi och reduktion av växthusgaser är viktiga. Det finns också ett ökat intresse för egenproduktion av solel i länet.

Beträffande utsläppen av växthusgaser minskade utsläppen i Jämtlands län med 24 procent under åren 1990-2011. Den största utsläppssektorn, transporter (53 procent av utsläppen år 2011), har emellertid bara minskat utsläppen med cirka 10 procent mellan år 1990 och år 2011. Inom transportsektorn finns både den största utmaningen och de största möjligheterna till minskad klimatpåverkan. Ett projekt som tar sig an den utmaningen är det pågående projektet Green Highway, med målsättningen att skapa en fossilbränslefri transportkorridor mellan Trondheim, Östersund och Sundsvall. Östersunds kommun bedriver också via sitt kontor Grön Trafik ett aktivt arbete för att minska klimatpåverkan av resor och transporter i Östersunds kommun, via exempelvis satsningar på elbilar. Inom tågtrafiken har det norska Stortinget beslutat att elektrifiera Meråkerbanan, tågavgångar på sträckan Åre-Östersund-Sundsvall har ökat och skidorten Vemdalen har köpt egna tågvagnar och skapat ny tågtrafik från södra Sverige till några av länets skidorter.

En ny regional handlingsplan

Under åren 2011-2012 har en handlingsplan för länets klimatarbete utarbetats. Visionen är att Jämtlands län ska vara en fossilbränslefri region år 2030. Under 2013 genomfördes hälften av de utpekade åtgärderna, varav 11 åtgärder via finansiering av den ”Klimatmiljon” som Länsstyrelsen fördelade.

Hösten 2013 påbörjas arbetet med revidering av länets energi- och klimatstrategi samt tillhörande handlingsplan. Förhoppningen är att ytterligare prioritera viktiga åtgärder och försöka skapa finansieringsmöjligheter.

Energi- och klimatstrategin och åtgärdsplaner genomförs i samverkan med länets aktörer för att arbetet ska vara brett förankrat. Framtagandet av handlingsplanen Fossilbränslefritt 2030 skedde i samverkan med Regionförbundet, Energikontoret, Skogsstyrelsen, kommuner, organisationer och näringsliv.  

Analys

Bedömning av måluppfyllelse sker på nationell nivå gällande miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

I Jämtlands län står transportsektorn för över 50 % av länets totala växthusgasutsläppen och länet har den högsta genomsnittliga körsträckan per person och år i Sverige, vilket är rimligt med tanke på länets geografiska förutsättningar med stora avstånd och gles befolkning. För minskade utsläpp behövs därför framförallt en omställning till fossilbränslefria drivmedel inom transportsektorn, parallellt med ökad användning av kollektivtrafik och ökad andel resor via gång och cyklande. Vad gäller busstrafik ska en ny upphandling göras för 2014. Det skulle vara en positiv signal om det i den upphandlingen är möjligt att kräva förnyelsebara drivmedel för länet busstrafik de kommande åren. För att få kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser från transportsektorn krävs dock politiska beslut och ekonomiska styrmedel på nationell nivå.

Länet har, förutom minskad egen klimatpåverkan, möjlighet att genom export av förnyelsebar energi minska andra regioners och länders utsläpp under förutsättning att den exporterade förnyelsebara energin ersätter fossil energi och inte bara bidrar till ökad energiproduktion och energikonsumtion. Liten befolkning, låg genomsnittlig energianvändning per person och år samt ökande produktion av förnyelsebar energi gör detta möjligt.

Fortsatt kraftig vindkraftutbyggnad kan leda till målkonflikter med rennäringen, andra miljömål som är kopplade till det rörliga friluftlivet och natur- och kulturmiljövärden.

Pil uppåt smiley saknas Begränsad klimatpåverkan i Jämtland

Indikatorer som följer upp målet