Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Västernorrlands läns miljömål?

Inget av de tolv miljökvalitetsmålen som bedöms regionalt i höstens uppföljning är möjliga att nå i länet med idag beslutade styrmedel och åtgärder. Två av miljökvalitetsmålen - Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet – är nära att nås medan övriga tio miljökvalitetsmål inte nås i länet.

Uppföljningen av miljökvalitetsmålen påvisar några genomgående problem: bristande resurser som försvårar möjligheterna att genomföra nödvändiga åtgärder och åstadkomma positiva förändringar i miljön. Det finns vidare ett stort behov av ett mer strategiskt arbete med tillsyn, tillämpning av befintliga styrmedel, och samarbete mellan olika aktörer. Det behövs förbättrade kunskapsunderlag respektive utbildningsinsatser för att öka medvetandet om hur olika förhållanden påverkar miljön. Ökad kunskap och medvetandegrad bidrar till såväl bättre utformade insatser som beteendeförändringar till gagn för både hälsa och miljö. Även mål och preciseringar som rör kulturmiljö påvisar behov av förbättrade kunskapsunderlag och kompetens.

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att minska i Västernorrland tack vare att stor del av energiomsättningen baseras på förnybar energi. Länet har samtidigt en mycket hög användning av energi räknat per invånare beroende på att det här finns ett flertal energiintensiva industrier tillsammans med en liten folkmängd.  En stor utmaning ligger i att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Därför läggs ett stort fokus på åtgärder kopplade till kollektivtrafik och gång- och cykelåtgärder, liksom satsningar på effektivare transportnav. Dessa insatser gynnar också miljömålet Frisk luft.

Västernorrland är ett skogs- och glesbygdslän, där skogsindustrin är en viktig sektor för länets sysselsättning och konkurrenskraft. Ett stort uttag av biobränsle och skogsråvaror är gynnsamt för Begränsad klimatpåverkan, men kan samtidigt bidra till förlorad biologisk mångfald, försurning av mark och vatten, näringsförluster, skador på våtmarker och ett begränsat friluftsliv.

Generellt är utvecklingen negativ för de mål och preciseringar som rör biologisk mångfald. Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt och djurliv är till stora delar avhängigt en mer positiv utveckling hos övriga miljömål. Inom Myllrande våtmarker och Levande skogar behövs skärpt hänsyn och utökade reservats-, skydds- och restaureringsinsatser. Potentiella målkonflikter behöver hanteras mer strategiskt så att god balans och samförstånd uppnås mellan naturvärden och berörda näringar.

Inom Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans och levande kust och skärgård samt Levande sjöar och vattendrag kvarstår behov av bättre kunskapsunderlag samtidigt som befintlig vattenskyddslagstiftning i högre grad behöver utnyttjas. Framtagandet av regionala och kommunala vattenförsörjningsplaner är viktiga verktyg att arbeta vidare med.

I länet pågår ett arbete med att lyfta strategin om Giftfri vardag till kommunerna. Studier av miljögifter i länet motsäger tidigare uppfattningar att halterna i miljön sjunker över tid, samtidigt som en fullständig helhetsbild saknas när det gäller förekomst av kemiska ämnen.

Utvecklingen för Ett rikt odlingslandskap är negativ med minskande jordbruksverksamhet och arealanvändning, främst beroende på svag lönsamhet för länets jordbruk och en generationsväxling med många äldre lantbrukare. För att vända trenden med minskad markanvändning måste det bli mer lönsamt att bruka jordbruksmarken aktivt.

Trenden för God bebyggd miljö är positiv och ett aktivt arbete pågår inom översiktsplanering vilket skapar bättre förutsättningar för ett intensifierat tvärsektoriellt arbete och en sammanhängande planering. Detta till trots saknas det alltjämt underlag för hantering av flera av de olika preciseringarna som ingår i miljömålet.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.  

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Oklar utveckling

Resultat

Det pågår ett arbete med att lyfta strategin om Giftfri vardag till länets kommuner. Örnsköldsviks kommun arbetar aktivt med giftfri förskola. Utöver detta arbetar Härnösands och Kramfors kommun med förebyggande kemikaliearbete genom att bland annat ställa kemikaliekrav vid upphandling [1].  Skolnämnden i Härnösand har antagit en handlingsplan för giftfri förskola [2].  Sundsvalls kommun har under 2015 arbetat med planering och avgränsning för att börja jobba aktivt med giftfri miljö för barn och unga under 2016/17.

Reglerna i EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) trädde i kraft i början av 2014 och dessa berör än så länge anläggningar inom massaindustribranschen. Införandet av direktivet innebär en skärpning av tillämpningen av bästa tillgängliga teknik (BAT). Effekten av detta styrmedel ännu inte är synligt i länet. Alla IED-anläggningar ska ta fram statusrapporter som ger en lägesbild av föroreningssituationen vid omprövning av sina tillstånd. Hittills har två anläggningar i länet tagit fram statusrapporter [3].

Det har påbörjats ett arbete under 2015 med att förbättra den samordande recipientkontrollen i länet. Länsstyrelsens ambition är att programmen ska utvecklas och att ytterligare parametrar ska ingå i programmen som omfattar miljögifter och vattendirektivsämnen. Det finns stora förbättringsmöjligheter att få fram bättre analysresultat eftersom det är dålig kunskap i dagsläget om pågående tidstrender i stort [3].

Massaindustrin kring Bottenhavets kust har släppt ut stora mängder träfibrer samt föroreningar som idag påverkar recipienterna negativt. Miljögiftshalterna har ofta också visat sig vara högst i ytsedimenten, vilket motsäger att halterna skulle sjunka över tid. Västernorrland driver ett projekt under 2014 – 2016 för att riskklassa fiberbankar och fiberhaltiga sediment. I projektet ingår att ta fram en metodik som är anpassad till att riskklassa fibersediment än den gällande metodiken för inventering av förorenade områden (MIFO).

Länsstyrelsen Västernorrland har i inventeringsarbetet identifierat 2800 platser med potentiellt förorenade områden. Bland länets prioriterade förorenade områden av hittills riskklassade objekt tillhör 182 stycken riskklass 1 och 2. Många av kommunernas tillsynsobjekt kvarstår dock att inventera. Under 2015 har två områden med koppling till skogsindustrin färdigställt åtgärder som helt eller delvis finansieras med statliga medel och fyra nya objekt har beviljats medel för åtgärder. Inom länsstyrelsens arbete med tillsyn av förorenade områden har under 2015 särskilda tillsynsinsatser riktade mot pågående industrier vid sju objekt. Insatser har vidtagits för att uppdatera EBH-stödet samt med att se över tillsynsmyndighetsansvaret för kommunernas tillsynsobjekt.

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Tillräckliga kunskaps- och/eller dataunderlag för utvecklingen i miljön saknas.

Trots att utsläppen minskar och att halterna av kända miljögifter avtar är miljögiftsproblematiken allvarlig. Till exempel ökar den globala produktionen och användningen av kemiska ämnen. Cirka 45 procent, ungefär 40 000, av alla kemiska produkter på den svenska marknaden är hälsofarliga på något sätt [4]. Störst risk för negativ påverkan från exponering av kemikalier har små barn och därför har Kemikalieinspektionen tagit fram en handlingsplan för att skydda barnen bättre [5]. Länsstyrelsen arbetar för att strategin om Giftfri vardag ska införlivas på länets kommuner, men utav länets sju kommuner är det endast en kommun som har redovisat att de idag arbetar aktivt med giftfria förskolor [1]. Flera kommuner har dock en uttalad ambition att bedriva ett aktivt förebyggande kemikaliearbete samt även arbeta med giftfri förskola och försöker komma igång på olika sätt. Här ligger mycket på länsstyrelsen att skapa samverkansytor och lyfta positiva exempel för att bidra till med en extra drivkraft till kommunerna i deras arbete.

Användningen av särskilt farliga ämnen

För att reglerna i IED-direktivet ska tillämpas på bästa sätt och att användningen och spridningen av farliga ämnen från industrin ska minska är det viktigt med tillräckliga resurser på länsstyrelsen. Detta för att kunna hantera nya tillstånd i samband med prövningar av verksamheter samt att en betydande skärpning av tillämpningen av bästa tillgängliga teknik (BAT) ska kunna nå bästa framgång.

Oavsiktligt bildande ämnen

Det måste ställas högre krav på verksamhetsutövare avseende kartläggning, analys och rapportering både gällande utsläppskontroll och i recipientkontroll. Myndigheter måste kunna ställa tillräckliga krav i lämplig omfattning. En förstärkning inom prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter är en nödvändighet för att målet ska kunna nås.

Förorenade områden

Arbetet med förorenade områden bör öka i takt för att miljömålet ska nås. Arbetet med att inventera kommunernas potentiellt förorenade områden kvarstår. För att underlätta arbetet med förorenade områden krävs en större tydlighet kring länsstyrelsens och kommunernas tillsynsansvar för förorenade områden. Detta kommer sannolikt att ändras i enlighet med det arbete som pågår nationellt. För de objekt där ansvar saknas är det viktigt att kommunerna fortsätter att vara huvudmän och att anslaget för sanering och återställning av förorenade områden ökar. För de objekt där ansvar saknas är det viktigt att kommunerna och SGU tar på sig huvudmannaskap och att anslaget för sanering och återställning av förorenade områden ökar för att målen ska nås.

Referenser

[1] Svarsenkät Kemikalieinspektionen ”Bedriver kommunen förebyggande kemikaliearbete utöver tillsyn”, 2015

[2] Sammanträdesprotokoll skolnämnden Härnösands kommun 2015-10-15

[3] Intervju miljöhandläggare Maria Vamling, länsstyrelsen Västernorrland, 2015-10-24

[4] www.miljomal.se

[5] Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020, Skydda barnen bättre, Kemikalieinspektionen, 2014.

 

 

Pil uppåt smiley saknas Giftfri miljö i Västernorrlands län

Beskrivning saknas
Uppföljningstext saknas