God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Når vi Västernorrlands läns miljömål?

Inget av de tolv miljökvalitetsmålen som bedöms regionalt i höstens uppföljning är möjliga att nå i länet med idag beslutade styrmedel och åtgärder. Två av miljökvalitetsmålen - Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet – är nära att nås medan övriga tio miljökvalitetsmål inte nås i länet.

Uppföljningen av miljökvalitetsmålen påvisar några genomgående problem: bristande resurser som försvårar möjligheterna att genomföra nödvändiga åtgärder och åstadkomma positiva förändringar i miljön. Det finns vidare ett stort behov av ett mer strategiskt arbete med tillsyn, tillämpning av befintliga styrmedel, och samarbete mellan olika aktörer. Det behövs förbättrade kunskapsunderlag respektive utbildningsinsatser för att öka medvetandet om hur olika förhållanden påverkar miljön. Ökad kunskap och medvetandegrad bidrar till såväl bättre utformade insatser som beteendeförändringar till gagn för både hälsa och miljö. Även mål och preciseringar som rör kulturmiljö påvisar behov av förbättrade kunskapsunderlag och kompetens.

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att minska i Västernorrland tack vare att stor del av energiomsättningen baseras på förnybar energi. Länet har samtidigt en mycket hög användning av energi räknat per invånare beroende på att det här finns ett flertal energiintensiva industrier tillsammans med en liten folkmängd.  En stor utmaning ligger i att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Därför läggs ett stort fokus på åtgärder kopplade till kollektivtrafik och gång- och cykelåtgärder, liksom satsningar på effektivare transportnav. Dessa insatser gynnar också miljömålet Frisk luft.

Västernorrland är ett skogs- och glesbygdslän, där skogsindustrin är en viktig sektor för länets sysselsättning och konkurrenskraft. Ett stort uttag av biobränsle och skogsråvaror är gynnsamt för Begränsad klimatpåverkan, men kan samtidigt bidra till förlorad biologisk mångfald, försurning av mark och vatten, näringsförluster, skador på våtmarker och ett begränsat friluftsliv.

Generellt är utvecklingen negativ för de mål och preciseringar som rör biologisk mångfald. Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt och djurliv är till stora delar avhängigt en mer positiv utveckling hos övriga miljömål. Inom Myllrande våtmarker och Levande skogar behövs skärpt hänsyn och utökade reservats-, skydds- och restaureringsinsatser. Potentiella målkonflikter behöver hanteras mer strategiskt så att god balans och samförstånd uppnås mellan naturvärden och berörda näringar.

Inom Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans och levande kust och skärgård samt Levande sjöar och vattendrag kvarstår behov av bättre kunskapsunderlag samtidigt som befintlig vattenskyddslagstiftning i högre grad behöver utnyttjas. Framtagandet av regionala och kommunala vattenförsörjningsplaner är viktiga verktyg att arbeta vidare med.

I länet pågår ett arbete med att lyfta strategin om Giftfri vardag till kommunerna. Studier av miljögifter i länet motsäger tidigare uppfattningar att halterna i miljön sjunker över tid, samtidigt som en fullständig helhetsbild saknas när det gäller förekomst av kemiska ämnen.

Utvecklingen för Ett rikt odlingslandskap är negativ med minskande jordbruksverksamhet och arealanvändning, främst beroende på svag lönsamhet för länets jordbruk och en generationsväxling med många äldre lantbrukare. För att vända trenden med minskad markanvändning måste det bli mer lönsamt att bruka jordbruksmarken aktivt.

Trenden för God bebyggd miljö är positiv och ett aktivt arbete pågår inom översiktsplanering vilket skapar bättre förutsättningar för ett intensifierat tvärsektoriellt arbete och en sammanhängande planering. Detta till trots saknas det alltjämt underlag för hantering av flera av de olika preciseringarna som ingår i miljömålet.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.  

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

God bebyggd miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Positiv utvecklingsriktning

Resultat

Översiktsplaneringen har de senare åren fått ett ökat fokus genom olika kompetensinsatser. Syftet är att höja kunskaperna inom kommunerna om en långsiktigt hållbar samhällsplanering och bebyggelsestruktur. Utbildningar som är gemensamma med länets kommuner, länsstyrelsen och berörda myndigheter såsom Trafikverket och Energimyndigheten, öppnar för erfarenhetsutbyte och samordning på ett regionalt plan. Länsstyrelsens arbete under 2013-2015 med framtagande av sammanfattande redogörelser, har uppmärksammat viktiga regionala planeringsfrågor och lyft betydelsen av strategiska ställningstaganden och tydliga riktlinjer för genomförande av översiktsplaner. Inom ramen för sammanfattande redogörelser pågår också ett viktigt arbete med kvalitetssäkring och tillgängliggörande av planeringsunderlag.

Västernorrland lyfter i den regionala utvecklingsstrategin fram attraktiva boendemiljöer som en viktig del i länets utveckling. Resultat från bland annat länets bostadsmarknadsanalys, som tar upp vikten av att kommunerna har aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning, används dock i liten utsträckning i den kommunala planeringen. Ett förtydligande av lagen om kommunernas bostadsförsörjning innebär sedan 1 januari 2014 att riktlinjerna ska grunda sig på en analys av kommunens framtida behov för särskilda grupper, demografi och marknadsförutsättningar.

Under 2015 besvarade fyra av länets sju kommuner God bebyggd miljö-enkäten. Tre av fyra svarande kommuner har dokument som fyller funktionen av ett kulturmiljöprogram, ett viktigt planerings- och kunskapsunderlag för att kunna hantera kulturhistoria och estetiska värden i bebyggda miljöer. Endast en av fyra svarande kommuner har tillgång till antikvarisk kompetens. Det görs dock aktiva insatser för att underlätta och stödja för kommunerna, exempelvis bedriver Länsstyrelsen översyn av riksintresset kulturmiljö inom Timrå och Sundsvalls kommuner.  I länet skyddas få kulturhistoriskt värdefulla byggnader genom rivningsförbud. Vanligast skyddar kommunerna enstaka byggnader genom rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser. Tre av fyra svarande kommuner har aktuella kommunala energiplaner, men två av kommunerna anser att de har behov av ytterligare underlag för energiplanering. Det bristfälliga svarsunderlaget gör sammantaget att det är svårt att avgöra det samlade planeringsläget i länet.

Insatser pågår i länet för att främja hållbara transporter. Bland annat har en kommun satsat på en väl utvecklad och utbyggd laddinfrastruktur för el-fordon och kampanjer för att betona vikten av hållbart resande. Det finns även elhybridbussar inom kommunen.  En annan kommun använder sig av översiktsplanen för att styra mot ett tätare byggande som är mer anpassat för en gång- och cykeltrafik.

Handlingsplanen för klimatanpassning har tagits fram under året. Den beskriver hur ett framtida klimat kan påverka länet, vilka åtgärder som tagits på kommunal nivå, samt vilka utmaningar vi står inför. Målet med handlingsplanen är att skapa en gemensam inriktning för länets aktörer i arbetet med att aktivt möta klimatförändringar och skapa ett långsiktigt robust samhälle och en hållbar utveckling. Under 2015 har Länsstyrelsen också arbetat med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan. Länsstyrelsen kommer även att ta fram vägledning och riktlinjer gällande byggande vid vatten under 2016, där länsstyrelsens syn på byggande vid vatten kommer att klargöras. När det gäller kommunernas tillgång till dokument som fyller funktion av ett grön- och vattenstrukturprogram, har två av fyra svarande kommuner uppgett att man har det. 

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer att det fortfarande finns mycket arbete kvar att göra i Västernorrland för att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska kunna uppnås.

Det pågår ett aktivt arbete inom översiktsplanering som i sig skapar bättre förutsättningar för ett intensifierat tvärsektoriellt arbete och en sammanhängande planering. Det är positivt och pekar på att utvecklingen inom miljömålet går framåt, även om det fortfarande saknas underlag för hantering av flera av de olika preciseringarna som ingår i miljömålet.

Arbetet med grön- och vattenstrukturer i länet och i kommunerna behöver prioriteras. Hälften av kommunerna som svarat på enkäten saknar aktuella planeringsdokument för grön- och vattenområden. För att en god bebyggd miljö ska kunna uppnås, behövs även en välplanerad grön- och vattenstruktur som är viktiga för människor ur flera synvinklar. En god grönstruktur underlättar för ett gott friluftsliv för människor och djur och skapar goda levnadsmiljöer för Västernorrlands befolkning. 

Länets kommuner bör göra aktiva insatser för att hantera sin kulturhistoriska bebyggelse. Fler kommuner bör använda sig av rivningsförbud för att undvika att äldre hus rivs. Rivningsförbud kan användas även på hela miljöer, istället för enbart enstaka byggnader.  Kommunerna behöver även göra en aktiv satsning för att utöka den antikvariska kompetensen på sina arbetsplatser.

Antikvarisk kompetens är nödvändigt för att kunna arbeta aktivt med bebyggelse i kulturmiljöerna. Länsstyrelsen gör insatser för att hjälpa kommunerna i arbetet med värdefulla kulturmiljöer.  Exempel på det är Länsstyrelsens satsning på riksintressena i de olika västernorrländska kommunerna. Utöver den rådande bristen på antikvarisk kompetens så saknar även flertalet kommuner en stadsarkitekt.

Pil uppåt smiley saknas God bebyggd miljö i Västernorrlands län

Beskrivning saknas
Uppföljningstext saknas