God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Når vi Västernorrlands läns miljömål?

Den centrala slutsatsen utifrån miljömålsbedömningen 2016 är att inget av de tolv miljökvalitetsmålen, som länsstyrelsen bedömt på regional nivå, har uppnåtts. Två av miljökvalitetsmålen - Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet – bedöms vara nära att nås medan övriga tio miljökvalitetsmål inte nås i länet.

Trots att länet i dagsläget inte uppfyller något av miljömålen finns det ljusglimtar, exempelvis en allt större energiomsättning baserad på förnybar energi, att vi över en längre tid kan se att olika utsläpp minskar, liksom att nödvändig regional samverkan ökar.

Uppföljningen av miljökvalitetsmålen påvisar några särskilda utmaningar: behov av ett mer strategiskt arbete med tillsyn, tillämpning av befintliga styrmedel, och samarbete mellan olika aktörer. Förbättrade kunskapsunderlag respektive utbildningsinsatser behövs för ökad medvetenhet om hur olika förhållanden påverkar miljön, vilket förväntas bidra till bättre utformade insatser och beteendeförändringar till gagn för både hälsa och miljö. I vissa fall saknas resurser vilket försvårar genomförandet av olika åtgärder. Det är viktigt med ett aktivt omställningsarbete i bred samverkan mellan alla berörda parter.

Utsläppen av växthusgaser fortsätter att minska i Västernorrland tack vare att stor del av energiomsättningen baseras på förnybar energi, samtidigt som en stor utmaning ligger i att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Generellt är utvecklingen negativ för de mål och preciseringar som rör biologisk mångfald. Potentiella målkonflikter behöver hanteras mer strategiskt så att god balans och samförstånd uppnås mellan naturvärden och berörda näringar. Inom vattenmålen behövs bättre kunskapsunderlag samtidigt som befintlig vattenskyddslagstiftning kan nyttjas mer. Arbetet med att lyfta strategin om Giftfri vardag till kommunerna är prioriterat. Utvecklingen för Ett rikt odlingslandskap är negativ med minskande jordbruksverksamhet och arealanvändning, främst beroende på svag lönsamhet för länets jordbruk. Trenden för God bebyggd miljö är positiv och ett aktivt arbete pågår inom översiktsplanering vilket skapar bättre förutsättningar för ett tvärsektoriellt arbete och en mer sammanhängande planering.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

God bebyggd miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Positiv utvecklingsriktning

Resultat

Översiktsplaneringen i länet har de senare åren fått ett ökat fokus. De två kommuner med äldst översiktsplaner har under året tagit fram förslag till ÖP som varit eller är på samråd. Olika nationella och regionala kompetensinsatser höjer kunskapen hos kommunerna om en långsiktigt hållbar samhällsplanering och bebyggelsestruktur. Utbildningar som är gemensamma med länets kommuner, länsstyrelsen och berörda myndigheter såsom Trafikverket öppnar för erfarenhetsutbyte och samordning på ett regionalt plan. Under 2016 har bland annat länsstyrelsen och Trafikverket träffats och diskuterat frågan om buller i planeringen och en workshop har hållits på temat hållbar samhällsplanering i arbetet med en handlingsplan för klimat och energi.  Arbetet med en nationell webtjänst för tillgängliggörande av statligt planeringsunderlag, Planeringskatalogen, pågår.

Västernorrland lyfter i den regionala utvecklingsstrategin fram attraktiva boendemiljöer som en viktig del i länets utveckling. Bristen på bostäder i länet har ökat samtidigt som det byggs/planeras byggas fler bostäder än på länge. Den största andelen bostäder kommer alltid finnas i det befintliga beståndet varav nyttjandet och utvecklingen av dessa blir viktig för att tillgodose länets invånare med bra bostäder. Länsstyrelsen har under året samlat regionala aktörer till ett regionalt bostadsförsörjningsnätverk som i workshops tagit fram aktiviteter för ett ökat bostadsbyggande, insatser inom allmännyttan och insatser för integration. Länsstyrelsen har i sin bostadsmarknadsanalys lyft behovet av att kommunerna använder och utvecklar sina riktlinjer för bostadsförsörjning samt ägardirektiv till allmännyttan. Endast en kommun i länet har aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning men flera kommuner har påbörjat arbetet med att anta nya riktlinjer. Arbetet behöver fortsatt prioritet för att skapa bättre förutsättningar för en god livsmiljö för länets invånare.

Av den senaste God bebyggd miljö-enkäten framgår att tre av fyra svarande kommuner har dokument som fyller funktionen av ett kulturmiljöprogram, ett viktigt planerings- och kunskapsunderlag för att kunna hantera kulturhistoria och estetiska värden i bebyggda miljöer. Endast en av fyra svarande kommuner har tillgång till antikvarisk kompetens. Det görs dock aktiva insatser för att underlätta och stödja för kommunerna. Länsstyrelsen har under några år bedrivit en översyn av riksintressena i länet, och vid årsskiftet kommer det att finnas fördjupade värdebeskrivningar och lättillgängligt informationsmaterial för alla länets riksintressen för kulturmiljö. I länet skyddas få kulturhistoriskt värdefulla byggnader genom rivningsförbud. Vanligast skyddar kommunerna enstaka byggnader genom rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Insatser pågår i länet för att främja hållbara transporter. Bland annat har en kommun satsat på en väl utvecklad och utbyggd laddinfrastruktur för el-fordon och kampanjer för att betona vikten av hållbart resande. Det finns även elhybridbussar inom kommunen.  En annan kommun använder sig av översiktsplanen för att styra mot ett tätare byggande som är mer anpassat för en gång- och cykeltrafik.  Investeringsprojektet Mittstråket berör Trafikverket och utöver några Jämtländska kommuner även Sundsvall och Ånge, samt landstinget i Västernorrland. Projektägare är Länsstyrelsen i Västernorrland.  Projektets mål är att göra en satsning på väg och järnväg som kortar restider, ökar säkerheten och underlättar pendling i Jämtland och Västernorrland. Projektet pågår till 2020. Tre av fyra svarande kommuner svarade i miljömålsenkäten att de har aktuella kommunala energiplaner, men två av kommunerna anser att de har behov av ytterligare underlag för energiplanering

Under året som gått har arbetet med att genomföra åtgärder i den regionala handlingsplanen för klimatanpassning fortsatt. Den Regionala Vattenförsörjningsplanen för länet slutfördes och har redovisats till kommunerna vid ett särskilt seminarium, samt vid de återkommande kommunsamråd som sker med kommunernas planhandläggare. Vid seminariet framkom att kommunerna och dricksvattenproducenterna efterfrågade ett forum där man kan gemensamt diskutera dricksvattenförsörjningen för länet. Länsstyrelsen har därför tagit initiativ till ett sådant nätverk. Ett första möte genomfördes under hösten 2016. Under 2016 har Länsstyrelsens arbete också bestått av att fram en regional vattenförsörjningsplan samt vägledning och riktlinjer där Länsstyrelsens syn på byggande vid vatten kommer klargjorts.  När det gäller kommunernas tillgång till dokument som fyller funktion av ett grön- och vattenstrukturprogram, har två av fyra svarande kommuner uppgett att man har det. 

Länsstyrelsen har även skickat ut PM till kommunerna i länet för att beskriva vikten av att de i den fysiska planeringen bör ta hänsyn till ett förändrat klimat samt genomföra insatser för att minska klimatpåverkan. Till denna skrivelse följde även en sammanställning av regionala och nationella planeringsunderlag och vägledningar inom ämnet klimatanpassning och begränsad klimatpåverkan.

Länsstyrelsen har en intern samverkansgrupp för arbete med grön infrastruktur. Arbetet ska utmynna i underlag och kunskap som kan användas av kommunerna i den fysiska planeringen, till exempel tar länsstyrelsen fram underlag kring tätortsnära natur och friluftslivsområden med koppling till kollektivtrafik.

Analys och bedömning

Länsstyrelsens bedömning är att mycket arbete görs, men att det fortfarande finns en del kvar att göra i Västernorrland för att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska kunna uppnås.

Det aktiva arbetet inom länets översiktsplanering skapar bättre förutsättningar för ett intensifierat tvärsektoriellt arbete och en sammanhängande planering. Trots detta saknas det underlag för hantering av några av de olika preciseringarna som ingår i miljömålet.

Arbetet med grön- och vattenstrukturer i länet och i kommunerna behöver fortsatt prioriteras framöver. För att en god bebyggd miljö ska kunna uppnås, behövs även en välplanerad grön- och vattenstruktur som är viktiga för människor ur flera synvinklar. En god grönstruktur underlättar för ett gott friluftsliv för människor och djur och skapar goda levnadsmiljöer för Västernorrlands befolkning. 

De Västernorrländska kommunerna bör göra aktiva insatser för att hantera sin kulturhistoriska bebyggelse.  Flera kommuner kan, och bör, använda sig av rivningsförbud för att undvika att äldre hus rivs.  Utöver enstaka byggnader, kan rivningsförbud även användas på hela miljöer.  Kommunerna i länet behöver även göra en aktiv satsning för att utöka den antikvariska kompetensen på sina arbetsplatser.

Det råder fortsatt brist på antikvarisk kompentens i länet, vilket är nödvändigt för att arbetet med bebyggelse i kulturmiljöer ska ske på ett effektivt sätt.  Länsstyrelsen fortsätter sina insatser för att hjälpa kommunerna i arbetet med dess värdefulla kulturmiljöer, och ett exempel på detta är den satsning på riksintressena som har pågått sedan 2013 med Härnösand som pilotprojekt.  Utöver den rådande bristen på antikvarisk kompetens så saknar även flertalet kommuner en stadsarkitekt.