Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Når vi Västernorrlands läns miljömål?

Ingen av de tolv miljökvalitetsmålen, som bedöms regionalt i höstens uppföljning, är möjliga att nå i länet till år 2020 med i dag beslutade styrmedel och åtgärder. Två av målen - Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet - är nära att nås medan övriga elva mål nås inte i länet utan ytterligare bes

 Trafiken behöver minska genom vissa tätorter för att målet Frisk luft ska uppnås i länet och flera sådana projekt är på gång. För att uppnå Grundvatten av god kvalitet behöver vattenskyddsområden revideras och fastställas i högre takt än i dag.

Trenden för nedfall samt utvecklingen i sjöar och vattendrag bedöms oklar, och det krävs ytterligare åtgärder för att Bara naturlig försurning ska uppnås. För Giftfri miljö är kunskaperna om miljögifters verkan och förekomst i miljön fortfarande bristfällig och på grund av länets industrihistoria finns mycket föroreningar kvar i ekosystemet som kommer att vara resurskrävande att åtgärda.

Trenden för God bebyggd miljö är positiv fast det krävs mer resurser för framtagande av viktiga planeringsunderlag inom bland annat dricksvattenförsörjning, kulturmiljövård och klimatanpassning. För Ingen övergödning behövs ökad samverkan mellan mark- och vattenanvändare och myndigheter så att styrmedlen används mer effektivt. Att en hög andel övergödningsämnen kommer från andra länder är problematiskt.

Det är långt kvar tills samtliga Sjöar och vattendrag kommer att ha minst god ekologisk och kemisk status eller potential enligt vattenförvaltningsförordningen. För Hav i balans och levande kust och skärgård krävs ytterligare stora ekonomiska resurser för att till exempel kunna verifiera statusbedömningar och för att kunna tillämpa rätt åtgärder. Hav i balans och levande kust och skärgård är i Västernorrland starkt kopplat till Giftfri miljö.

Det minskade arealbehovet i jordbruket är huvudskälet till att det inte är möjligt att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Jordbruksföretagarna i länet är viktiga för att målet ska kunna uppnås. För att uppnå Levande skogar krävs bland annat att mängden skog som undantas från skogsbruk ökar, att hänsynen vid avverkningar blir bättre och att skyddszonernas funktionalitet förbättras. För att uppnå Myllrande våtmarker krävs mer resurser för reservatsbildning, skötsel och restaurering av våtmarker samt insatser inom skogsbruket. Ett rikt växt- och djurliv är starkt beroende av hur det går för flera andra miljömål. Kunskapen om många arters hotbild är fortsatt dåligt känd, vilket försvårar arbetet med biologisk mångfald.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Oklar utveckling

Resultat 

Kunskaperna om Bottenhavet och dess tillstånd ökar samtidigt som påverkan på havet tilltar och fler miljöproblem uppmärksammas. Den marina miljön i Västernorrland utsätts bland annat för påverkan från miljögifter, främmande arter och gener, utsläpp av kväve och fosfor, strandnära exploatering och vandringshinder.

Länet har en lång industrihistoria med ett stort antal industrier längs kusten, vilket innebär att flera områden idag är påverkade av föroreningar. Till exempel har ett flertal starkt förorenade fiberbankar nyligen undersökts. Därmed finns ett bättre underlag för prioritering av framtida åtgärder. Kartläggning av miljögiftspridning i det marina ekosystemet har fortsatt under 2013.

Identifiering och kartläggning av områden med höga marina naturvärden pågår och är i dagsläget klar för delar av länet.

Genom projektet Baltic Sea Protected Area (BSPA) Höga Kusten har vi arbetat med ekosystembaserad adaptiv förvaltning av ett stort värdefullt marint område. Tillsammans med boende och verksamma i området har en plan för förvaltning av havet i Höga Kusten tagits fram.

Längs kusten finns många värdefulla kulturmiljöer, bland annat fiskelägena och industrihistoriska lämningar. Dessa är uppskattade miljöer, vars värden tas tillvara och utvecklas.

Yrkesfisket i länet är oförändrat de senaste åren. Idag bedöms endast enstaka populationer vara påverkade av fisket. Lax och öring är känsliga bland annat på grund av utbyggnaden av älvar. Spridning av främmande arter från havsbaserade fiskodlingar kan orsaka skada.

Den amerikanska havsbortmasken fortsätter att öka längs kusten.

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer även i år att miljökvalitetsmålet inte kommer att nås till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ett antal av preciseringarna är nära att nås men det krävs ytterligare stora ekonomiska resurser. Flertalet preciseringar kräver utökade miljöövervakningsprogram för kust och hav.

Det krävs medel för att verifiera statusbedömningar inom vattenförvaltningen för att kunna tillämpa rätt åtgärder. För att nå god kemisk status kommer efterbehandling av förorenande områden behövas. För preciseringen Främmande arter saknas både riktlinjer för bedömning och strategi för åtgärder.

Arbetet med identifiering och kartläggning av värdefulla marina habitat måste fortsätta så att bland annat viktiga lekplatser för fisk och häckningsplatser för fågel kan ges skydd vid behov.

Det saknas medel för förvaltning av de marina värdena i BSPA-området Höga Kusten. Sverige har åtagit sig ett internationellt ansvar för sina BSPA-områden och medel bör avsättas för förvaltningen av områdena.

Vad gäller kulturhistoriska miljöer med havsanknytning finns goda förutsättningar för fortsatt bevarande och utveckling då både maritima kulturmiljöer och industrisamhällets kulturarv är utpekade som profilområden i länets kulturmiljövårdsprogram.