Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Når vi Dalarnas läns miljömål?

Elva av tolv miljökvalitetsmål nås inte till 2020. Grundvatten av god kvalitet har dock en mer positiv bedömning än den nationella. Det beror på Dalarnas förutsättningar och kommunernas aktiva arbete. I övrigt är Dalarnas miljökvalitet i nivå med de nationella bedömningarna.

Genom åtgärdsprogrammet för Dalarnas miljömål och annat pågående arbete ökar möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen.

Luftkvaliteten har blivit bättre men i tätorterna går arbetet för långsamt. Dalarnas Luftvårdsförbund följer upp luftkvaliteten med ett nytt program.

Förutsättningarna att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag ökar genom vattenförvaltningens nya åtgärdsprogram. Ökad kunskap hos miljöfarliga verksamheter bedöms minska spridningen av miljögifter till ytvatten.

Dalarna har ca 4 000 förorenade områden, de flesta är deponier med gruvavfall. Ungefär 300 objekt behöver undersökas vidare.

Dalarna med glesbygd, omfattande export och turistnäring har stora transportbehov. Behovet av hållbar bebyggelse- och transportstruktur ökar, men nya planeringsunderlag och förhållningssätt krävs.

Samverkan i infrastrukturprojekt kan skapa smarta miljölösningar. Sammankopplingen av Faluns och Borlänges fjärrvärmenät, som tillvaratar restvärme från industrin och minskar fossilberoendet, gjordes samtidigt som en ny vattenledning drogs för att förse Falun med dricksvatten från ett vattenverk i Borlänge.

Trots goda insatser inom natur- och kulturmiljövården utvecklas inte biologisk mångfald, naturtyper och kulturmiljöer positivt. Sämre livsmiljöer för växter och djur är största hotet.

Skötsel av ängs- och betesmarker försämras, betesdjuren blir färre och unika byggnader förfaller. Översyn av riksintressen för kulturmiljövård pågår och arbetet med en regional kulturmiljöstrategi har påbörjats.

Skog med höga naturvärden avverkas. Skogsbrukets frivilliga avsättningar är viktiga men behöver öka och samordnas på landskapsnivå.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

Visa regionala miljömål för:

Frisk luft

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Under de senaste åren har situationen varit oförändrad. Vissa ämnen i luft minskar, andra ökar. I en del tätorter överskrids målets riktvärden. I stora delar av Dalarna är luftkvaliteten emellertid god. Mätningarna är inte heltäckande.

Resultat

Luftföroreningar skadar hälsan, naturen och kulturföremål. Det tidigare delmålet för svavelhalten i luft är uppfyllt och utsläppen av flyktiga organiska ämnen från större punktkällor minskar. Åtgärderna för att minska kvävedioxid-, bensen- och ozonhalterna går dock för långsamt. Problemen med luftföroreningar är i hög grad knutna till tätorter.

Genom Dalarnas luftvårdsförbund samarbetar kommunerna i länet kring mätning av luftföroreningar. Luftvårdsförbundet beslutade under 2014 om ett nytt mätprogram och bildat ett samverkansområde för Dalarna. De första mätningarna genomförs i Borlänge under 2015.

Luftvårdsförbundets senaste mätningar genomfördes vintern 2009/2010 (1). Kvävedioxid var då fortfarande ett problem i Falu tätort. Stadens läge i en dalgång gör att luftväxlingen försvåras vilket särskilt vintertid bidrar till att miljökvalitetsmålets riktvärden för halten av kvävedioxid överskrids.

Bensen mättes i de flesta av länets kommuner vintern 2009/2010 och medelvärdena var som regel lägre än tidigare. Vintermedelvärdet låg dock fortfarande, med enstaka undantag, över riktvärdet för årsmedelhalten. Eftersom mätningar bara har gjorts vintertid är det oklart hur många tätorter det är som har årsmedelhalter av bensen över miljökvalitetsmålets riktvärde.

Halten av bens(a)pyren beräknades för år 2010 i fyra orter i Dalarna. I Hedemora låg halten över riktvärdet. I Mora och Avesta låg halten på samma nivå som riktvärdet och i Ludvika var halten lägre än miljökvalitetsmålets riktvärde.

Mätningar och beräkningar av halten partiklar i luften har gjorts i begränsad utsträckning. De resultat som finns tyder på att halterna ligger i närheten av och i något fall över de riktvärden som har satts för miljökvalitetsmålet.

Falu kommun genomför även egna mätningar. Kvävedioxid, ozon och svaveldioxid mäts kontinuerligt i Falu tätort. Under 2010 mättes därutöver halten partiklar i luften på två platser centralt i staden. Halterna låg nära riktvärdena i miljökvalitetsmålet, för de minsta partiklarna strax över och för de större strax under respektive riktvärde (2).

Utbyggnaden av fjärrvärme och anslutningen till fjärrvärmenäten fortsätter, men sammanställd information om i vilken omfattning det sker finns för närvarande inte tillgänglig. Under det senaste året har fjärrvärmenäten i Falun och Borlänge byggts ihop via en 18 km lång ledning.

Det saknas mätningar i länet som visar hur luftföroreningarna påverkas av småskalig vedeldning. Lokalt kan dock påtagliga störningar förekomma.

Analys och bedömning

Målet är inte möjligt att nå med idag planerade styrmedel som beslutas före 2020.

Tillståndet i miljön har inte någon tydlig utvecklingsriktning. Under senare år har halterna av vissa luftföroreningar minskat något. För andra är halterna oförändrade. Uppgifter om förhållandena i Dalarna saknas för några av de preciseringar som hör till miljökvalitetsmålet. Det gäller halterna av butadien, formaldehyd och ozon samt korrosion på kalksten.

Målen för halterna av bensen och partiklar i luften är nödvändiga att uppnå för att det samlade målet ska kunna nås. För att uppnå målen behövs fler och kraftfullare åtgärder på såväl EU-nivå som på nationell och lokal nivå, framför allt inom transportsektorn.  

Utsläppen av luftföroreningar från uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat påtagligt i Dalarnas tätorter de senaste årtiondena, främst tack vare utbyggnaden av fjärrvärme. Nu behöver utsläppen från trafiken minska i motsvarande grad för att vi på sikt ska kunna klara luftkvalitetsmålen.

Internationellt och nationellt behövs åtgärder för att stödja utveckling av fordon och bränslen som ger mindre utsläpp av luftföroreningar. Fortsatt utveckling av järnvägen är viktig för både länets gods- och persontransporter. Kollektivtrafiken behöver också utvecklas för att svara upp mot våra transportbehov på regional och kommunal nivå.

Kommunerna behöver bidra till minskade utsläpp i våra tätorter genom bland annat miljötillsyn och transportsnål samhällsplanering som minskar behoven av transporter och underlättar kommunikationer till fots och cykel. 

Flera av de åtgärder som genomförs för att begränsa utsläpp av luftföroreningar ger effekt inte bara på miljökvalitetsmålet Frisk luft utan också på Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning och Bara naturlig försurning.

Regeringens etappmål om att nya pannor för småskalig vedeldning ska ha låga utsläpp av luftföroreningar kommer sannolikt att ge effekter i miljön först på längre sikt.

Dalarnas luftvårdsförbund genomför tillsammans med Borlänge kommun en mätning under 2015. Mätutrustning som senare kan komma att köpas in testas. Om utrustningen sedan införskaffas ökar möjligheterna att kartlägga lokala problem, exempelvis olägenheter av vedeldning. 

Referenser

1. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Miljökvalitetsnormer och luftkvaliteten i Dalarna. Rapport 2012:01

2. IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Partikelmätningar i Falun 2010. Rapport daterad 2012-01-30. U 3438

Pil uppåt smiley saknas Frisk luft i Dalarna