Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Når vi Dalarnas läns miljömål?

Elva av tolv regionalt bedömda miljökvalitetsmål nås inte till 2020. Grundvatten av god kvalitet bedöms för Dalarna mer positivt än nationellt. I övrigt är Dalarnas bedömningar i nivå med de nationella.

Klimat- och utsläppsmålen: Att begränsa klimatpåverkan är en global utmaning. I Dalarna behöver främst transporternas och industrins utsläpp minska. Luftkvaliteten i länet är generellt god, men i en del tätorter överskrids riktvärden. Åtgärder för giftfri miljö sker inom bland annat miljötillsynen, men större insatser krävs i och utanför Dalarna. Övergödningen är störst i jordbruksområden.
 
Naturtypsmålen och God bebyggd miljö: Vattendragen i länet är kraftigt påverkade av fysiska ingrepp. Insatser för återställning sker inom vattenförvaltningen. Länet är gynnat när det gäller grundvatten av god kvalitet. Större hänsyn till våtmarker tas, men samtidigt har myrar börjat växa igen. Många insatser görs för att öka hänsyn och skydd av skog. Samtidigt avverkas skogar med höga naturvärden. Antalet skötta ängs- och betesmarker minskar, betesdjuren har blivit färre och unika timmerbyggnader förfaller. Stora delar av fjällen är skyddade, men påverkan är ändå stor i flera områden. Medvetenheten om behovet av hållbar transport- och bebyggelsestruktur ökar, men får inte alltid genomslag i samhällsplaneringen. Antalet hotade arter minskar inte. Förstörelse av växters och djurs livsmiljöer är det största hotet.

Miljöarbetet i Dalarna: Under 2016 har arbete för miljömålen skett inom ramen för olika uppdrag och frivilliga initiativ hos många olika aktörer. Den samverkan och samhandling som blivit ett signum för dalarnas miljöarbete har fortsatt och nya samverkansformer har utvecklats. Ett arbete för att ta fram ett nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen har påbörjats under året.

Några exempel på åtgärder som pågått under året är:
• Projektet Hållbar vattenkraft i Dalälven.
• Byggdialog Dalarna, samverkan som driver miljöarbetet.
• Regionalt nätverk för hållbar konsumtion.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Frisk luft

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Under de senaste åren har situationen varit oförändrad. Vissa ämnen i luft minskar, andra ökar. I en del tätorter överskrids målets riktvärden. I stora delar av Dalarna är luftkvaliteten emellertid god. Mätningarna är inte heltäckande.

Resultat

Luftföroreningar skadar hälsan, naturen och kulturföremål. Det tidigare delmålet för svavelhalten i luft är uppfyllt och utsläppen av flyktiga organiska ämnen från större punktkällor minskar. Åtgärderna för att minska kvävedioxid-, bensen- och ozonhalterna går dock för långsamt. Problemen med luftföroreningar är i hög grad knutna till tätorter.

Genom Dalarnas luftvårdsförbund samarbetar kommunerna i länet kring mätning av luftföroreningar. Luftvårdsförbundet beslutade under 2014 om ett nytt mätprogram och bildade ett samverkansområde för Dalarna. De första mätningarna genomfördes i Borlänge under 2015 och under 2016 pågår fortsatta mätningar i Falun.

Kvävedioxid, ozon och svaveldioxid mäts kontinuerligt i Falu tätort. Halterna partiklar samt kväveoxid i tätorterna varierar både på grund av utsläppskällor och andra förutsättningar som meterologi och topografi. Under 2015 visar mätningar i Falu tätort gällande kväveoxid en konstant nivå och inget överskridande av riktvärde har funnits under året.

Mätningar och beräkningar av halten partiklar i luften har gjorts i begränsad utsträckning. Under 2015 mättes partiklar i Borlänge och resultatet tyder på att halterna ligger i närheten av och i något fall över de riktvärden som har satts för miljökvalitetsmålet. För halterna partiklar i luften i Falu tätort visar resultatet för 2015 att halterna ligger i närheten av och i något fall över de riktvärdena som har satts för miljökvalitetsmålet. Totalhalten av mindre partiklar (PM10) kan kortvarigt bli högre, exempelvis på våren då vägdamm virvlas upp vid sopning. Mätningar fortsätter i Falu tätort under 2016 för att fortsatt följa upp miljökvalitetsmålets riktvärden och mäts då både i gaturum och ovan tak (3).

Bensen mättes i de flesta av länets kommuner vintern 2009/2010 och medelvärdena var som regel lägre än tidigare. Vintermedelvärdet låg dock fortfarande, med enstaka undantag, över riktvärdet för årsmedelhalten. Eftersom mätningar bara har gjorts vintertid är det oklart hur många tätorter det är som har årsmedelhalter av bensen över miljökvalitetsmålets riktvärde.

Halten av bens(a)pyren beräknades för år 2010 i fyra orter i Dalarna. I Hedemora låg halten över riktvärdet. I Mora och Avesta låg halten på samma nivå som riktvärdet och i Ludvika var halten lägre än miljökvalitetsmålets riktvärde.

Det saknas mätningar i länet som visar hur luftföroreningarna påverkas av småskalig vedeldning. Lokalt kan dock påtagliga störningar förekomma.

Analys och bedömning

Målet är inte möjligt att nå med idag planerade styrmedel som beslutas före 2020.

Tillståndet i miljön har inte någon tydlig utvecklingsriktning. Under senare år har halterna av vissa luftföroreningar minskat något. För andra är halterna oförändrade. Uppgifter om förhållandena i Dalarna saknas för några av de preciseringar som hör till miljökvalitetsmålet. Det gäller halterna av butadien, formaldehyd och ozon samt korrosion på kalksten.

Målen för halterna av bensen och partiklar i luften är nödvändiga att uppnå för att det samlade målet ska kunna nås. För att uppnå målen behövs fler och kraftfullare åtgärder på såväl EU-nivå som på nationell och lokal nivå, framför allt inom transportsektorn.

Utsläppen av luftföroreningar från uppvärmning av bostäder och lokaler har minskat påtagligt i Dalarnas tätorter de senaste årtiondena, främst tack vare utbyggnaden av fjärrvärme. Nu behöver utsläppen från trafiken minska i motsvarande grad för att vi på sikt ska kunna klara luftkvalitetsmålen.

Internationellt och nationellt behövs åtgärder för att stödja utveckling av fordon och bränslen som ger mindre utsläpp av luftföroreningar. Fortsatt utveckling av järnvägen är viktig för både länets gods- och persontransporter. Kollektivtrafiken behöver också utvecklas för att svara upp mot våra transportbehov på regional och kommunal nivå.

Kommunerna behöver bidra till minskade utsläpp i våra tätorter genom bland annat miljötillsyn och transportsnål samhällsplanering som minskar behoven av transporter och underlättar kommunikationer till fots och cykel.

Flera av de åtgärder som genomförs för att begränsa utsläpp av luftföroreningar ger effekt inte bara på miljökvalitetsmålet Frisk luft utan också på Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning och Bara naturlig försurning.

Regeringens etappmål om att nya pannor för småskalig vedeldning ska ha låga utsläpp av luftföroreningar kommer sannolikt att ge effekter i miljön först på längre sikt.

Dalarnas luftvårdsförbund genomförde tillsammans med Borlänge kommun en mätning under 2015 och i Falu kommun under 2016. Fortsatta mätningar kommer att ske i länet.

Referenser

1. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Miljökvalitetsnormer och luftkvaliteten i Dalarna. Rapport 2012:01.

2. IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Partikelmätningar i Falun 2010. Rapport daterad 2012-01-30. U 3438.

3. www.dalaluft.se, kontrollstrategi för Dalarnas Luftvårdsförbund