Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Når vi Dalarnas läns miljömål?

Elva av de tolv miljökvalitetsmål som har bedömts är inte möjliga att nå till 2020 i Dalarnas län. Nära att nås är Grundvatten av god kvalitet, vilket är en mer positiv bedömning än den nationella 2014. I övrigt överensstämmer bedömningarna för Dalarna med de nationella.

De flesta av miljökvalitetsmålen är inte möjliga att nå till 2020. Att bedömningen för Grundvatten av god kvalitet är mer positiv än nationellt beror på Dalarnas geografiska läge och geologi. En aktiv regional planering spelar också in.

Det nya regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen fastställdes 2013. Programmet bygger på åtaganden från en rad olika sektorer. Åtgärderna innebär tillsammans med annat miljöarbete att Dalarna systematiskt närmar sig miljökvalitetsmålen.

För God bebyggd miljö medför Dalarnas betingelser både för- och nackdelar. Lägre exploateringstryck gör att mindre resurser tas i anspråk och färre intressekonflikter uppstår. Samtidigt är förändringen i befintlig ohållbar bebyggelsestruktur långsam och kommunernas aktiva styrning av lokaliseringar liten, då de är angelägna om att stödja alla förslag till utbyggnad. Dessutom är resurserna små i många kommuner.

Utvecklingen i miljön de senaste två-tre åren varierar mellan miljökvalitetsmålen. För naturmålen är utvecklingen negativ. Natur- och kulturmiljövärdena i skogen och odlingslandskapet utarmas och antalet hotade arter ökar, trots att en del goda insatser görs för att motverka detta. En på senare år uppmärksammad negativ utveckling för myrar är att de börjar växa igen, troligen som en följd av kvävenedfallet eller klimatförändringen. Klimatet påverkar också fjällen där trädgränsen har stigit.

Generellt sett minskar utsläppen, men den diffusa spridningen av kemiska ämnen är oförminskad och det krävs stora insatser för att vända utvecklingen.

För vattenmiljöerna har möjligheten till en positiv utveckling ökat genom det systematiska vattenförvaltningsarbetet.

På en översiktlig nivå är utvecklingen för God bebyggd miljö positiv. God samverkan i länet och ett aktivt offentligt miljöarbete bidrar till detta. Principerna får dock inte alltid genomslag i planeringen.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Frisk luft

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Miljökvalitetsmålet är inte möjligt att nå till 2020. Under de senaste åren har situationen varit oförändrad. Vissa ämnen i luft minskar, andra ökar. I en del tätorter överskrids målets riktvärden. I stora delar av Dalarna är luftkvaliteten emellertid god. Mätningarna är inte heltäckande.

Resultat

Luftföroreningar skadar hälsan, naturen och kulturföremål. Det tidigare delmålet för svavelhalten i luft är uppfyllt och utsläppen av flyktiga organiska ämnen från större punktkällor minskar. Åtgärderna för att minska kvävedioxid-, bensen- och ozonhalterna går dock för långsamt. Problemen med luftföroreningar är i hög grad knutna till tätorter.

Genom Dalarnas luftvårdsförbund samarbetar kommunerna i länet kring mätning av luftföroreningar. Luftvårdsförbundet har under 2014 beslutat om ett nytt mätprogram och bildat ett samverkansområde för Dalarna. Inga nya mätningar har genomförts än.

Luftvårdsförbundets senaste mätningar genomfördes vintern 2009/2010 (1). Kvävedioxid var då fortfarande ett problem i Falu tätort. Stadens läge i en dalgång gör att luftväxlingen försvåras vilket särskilt vintertid bidrar till att miljökvalitetsmålets riktvärden för halten av kvävedioxid överskrids.

Bensen mättes i de flesta av länets kommuner vintern 2009/2010 och medelvärdena var som regel lägre än tidigare. Vintermedelvärdet låg dock fortfarande, med enstaka undantag, över riktvärdet för årsmedelhalten. Eftersom mätningar bara har gjorts vintertid är det oklart hur många tätorter det är som har årsmedelhalter av bensen över miljökvalitetsmålets riktvärde.

Halten av bens(a)pyren beräknades för år 2010 i fyra orter i Dalarna. I Hedemora låg halten över riktvärdet. I Mora och Avesta låg halten på samma nivå som riktvärdet och i Ludvika var halten lägre än miljökvalitetsmålets riktvärde.

Mätningar och beräkningar av halten partiklar i luften har gjorts i begränsad utsträckning. De resultat som finns tyder på att halterna ligger i närheten av och i något fall över de riktvärden som har satts för miljökvalitetsmålet.

Falu kommun genomför även egna mätningar. Kvävedioxid, ozon och svaveldioxid mäts kontinuerligt i Falu tätort. Under 2010 mättes därutöver halten partiklar i luften på två platser centralt i staden. Halterna låg nära riktvärdena i miljökvalitetsmålet, för de minsta partiklarna strax över och för de större strax under respektive riktvärde (2).

Utbyggnaden av fjärrvärme och anslutningen till fjärrvärmenäten fortsätter, men sammanställd information om i vilken omfattning det sker finns för närvarande inte tillgänglig. Under det senaste året har fjärrvärmenäten i Falun och Borlänge byggts ihop via en 18 km lång ledning.

Några särskilda insatser därutöver som tydligt har påverkat luftkvaliteten i länet har inte gjorts på senare år.

Det saknas mätningar i länet som visar hur luftföroreningarna påverkas av småskalig vedeldning. Lokalt kan dock påtagliga störningar förekomma.

Analys och bedömning

Målet är inte möjligt att nå med idag planerade styrmedel som beslutas före 2020.

Tillståndet i miljön har inte någon tydlig utvecklingsriktning. Under senare år har halterna av vissa luftföroreningar minskat något. För andra är halterna oförändrade. Uppgifter om förhållandena i Dalarna saknas för några av de preciseringar som hör till miljökvalitetsmålet. Det gäller halterna av butadien, formaldehyd och ozon samt korrosion på kalksten.

Målsättningarna för halten av bensen och partiklar i luften är nödvändiga att uppnå för att det samlade målet ska kunna nås. Ambitionsnivån på åtgärder måste höjas såväl på EU-nivå som på nationell och lokal nivå. Åtgärder på kommunnivå är nödvändiga och det behövs en transportsnål samhällsplanering som i större utsträckning tar hänsyn till miljökvalitetsmålet.

Flera av de åtgärder som genomförs för att begränsa utsläpp av luftföroreningar ger effekt inte bara på miljökvalitetsmålet Frisk luft utan också på Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning och Bara naturlig försurning.

Regeringens etappmål om att nya pannor för småskalig vedeldning ska ha låga utsläpp av luftföroreningar kommer sannolikt att ge effekter i miljön först på längre sikt.

Dalarnas luftvårdsförbund planerar tillsammans med Borlänge kommun en mätning under 2015. Mätutrustning som senare kan komma att köpas in ska då testas. Om utrustningen sedan införskaffas ökar möjligheterna att kartlägga lokala problem, exempelvis olägenheter av vedeldning.

Referenser

1. Länsstyrelsen i Dalarnas län. Miljökvalitetsnormer och luftkvaliteten i Dalarna. Rapport 2012:01.

2. IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Partikelmätningar i Falun 2010. Rapport daterad 2012-01-30. U 3438.

 

Pil uppåt smiley saknas Frisk luft i Dalarna

Indikatorer som följer upp målet