Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Västmanlands läns miljömål?

Det ser ut som att endast miljökvalitetsmålen Frisk luft samt Grundvatten av god kvalitet som är nära att nås med idag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Ytterligare kraftfulla åtgärder behöver vidtas på olika nivåer i samhället för att målen ska kunna uppfyllas.

Uppföljningen av miljökvalitetsmålen visar att bristen på resurser är ett gemensamt problem för möjligheterna att uppfylla miljömålen och för att åstadkomma positiva förändringar i miljön. Genom ökade statliga anslag skulle möjligheterna till ett strategiskt arbete som leder till konkreta insatser på olika nivåer i samhället stärkas. Det handlar om tillsyn, utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad och en förstärkning av personella resurser.

Inom många områden finns behov av ökad kunskap och utbildningsinsatser för att öka medvetande om olika typer av förhållanden som påverkar miljön. Det handlar också om utbildning med koppling till ny lagstiftning inom olika områden. En ökad kunskap och medvetandegrad bidrar till förståelse samt att människor och olika aktörer ändrar sitt beteende och sina val till fördel för en bättre miljö.

Arbetet med vattenförvaltning har gett nya redskap för att uppnå miljömålen för vatten. Utformningen av jordbruksstödet samt Länsstyrelsens och kommunernas resurser för att bevara, utveckla och vårda natur- och kulturvärden är avgörande för att nå de mål som behandlar olika landskapstyper.

Miljömålen behöver få ett större genomslag i samhällsplaneringen på alla nivåer. Insatserna för en god bebyggd miljö avseende bland annat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, buller och byggnaders inverkan på hälsan behöver intensifieras. Variationerna är stora mellan kommunernas förmåga att genomföra åtgärder som bidrar till en bättre bebyggd miljö. Flera av de mindre kommunerna saknar stadsarkitekt, antikvarie och kommunekolog. Det råder en eftersläpning med översiktsplaneringen, vilket medför att efterföljande detaljplanering sällan överensstämmer med översiktsplaneringen. De kommunala planeringsinstrumenten kan därför inte användas optimalt i måluppföljningsarbetet.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Positiv utvecklingsriktning

Resultat


Västmanlands län har relativt goda grundvattentillgångar i de grusåsar som sträcker sig genom länet. Kvaliteten är till övervägande del god men med några undantag. Enstaka problem med bekämpningsmedelsrester, nitrat och klorid förekommer. Uttaget av grundvatten ligger på en acceptabel nivå och överstiger inte nybildningen i någon av grundvattenförekomsterna. Användningen av naturgrus minskar, men alla grusåsar och grusavlagringar av betydelse för dricksvattenförsörjningen har ännu inte tillräckligt skydd.  Ännu sker uttag av naturgrus i avlagringar av betydelse för dricksvattenförsörjningen. En del vattentäkter har ännu inte vattenskyddsområden. Två grundvattenförekomster har problem med bekämpningsmedelsrester som är svåra att åtgärda.

Grundvattnets kvalitet och kemiska status

Med några få undantag håller de grundvattentäkter som används för dricksvattenförsörjning bra kvalitet i Västmanlands län. Av grundvattenförekomsterna i Västmanlands län finns endast två vattenförekomster som inte uppnår god kemisk status på grund av rester av bekämpningsmedel. Inga av de vattentäkter som är i bruk har dock otillfredsställande kemisk status. Enstaka problem med förhöjda klorid-, och nitrathalter har också förekommit.

Kvaliteten på utströmmande grundvatten

Det finns ingen kännedom om platser i länet där utströmmande grundvatten har en negativ påverkan på ytvatten eller växt- och djurliv.

Grundvattennivåer och kvantitativ grundvattenstatus

Tillgången till grundvatten är god i Västmanlands län och ingen av grundvattenförekomsterna bedöms ha problem med sjunkande nivåer eller överuttag. Samtliga vattenförekomster bedöms uppnå kraven på god kvantitativ status. Uttagen bedöms inte överstiga nybildningen i någon av de grundvattenförekomster där uttag sker. Det finns inga kända problem med sjunkande grundvattennivåer i länet.

Bevarande av naturgrusavlagringar

Naturgrusavlagringar av stor betydelse för drickvattenförsörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är inte tillräckligt skyddade i länet. Uttag av naturgrus sker i grusåsar som används för dricksvattenförsörjning. Uttagen av naturgrus minskar i länet.

Analys och bedömning

Sammantaget görs en mer positiv bedömning av möjligheten att kunna nå miljömålet i Västmanlands län än nationellt. Både kvaliteten och tillgången till grundvatten i Västmanland är i allmänhet god, även om några enstaka kvalitetsproblem förekommer. Miljökvalitetsmålet bedöms därför som rimligt att kunna uppnås, och det bedöms som rimligt att målet kan nås med styrmedel som beslutas före 2020. Arbete med att utöka skyddet genom att inrätta vattenskyddsområden pågår. Målsättningen är att samtliga kommunala vattentäkter inom kort kommer att ha vattenskyddsområden. Användningen av naturgrus minskar, men fortfarande sker uttag av naturgrus i områden som utgör grundvattenmagasin. Utvecklingen av tillståndet avseende miljökvalitetsmålet är positiv. 

I några av de kommunala vattentäkterna förekommer kvalitetsproblem. Låga halter av BAM (2,6-diklorbensamid), som är en nedbrytningsprodukt av ett totalbekämpningsmedel som inte använts sedan 1990, har påträffats i några vattentäkter som inte längre är i bruk. I de flest fall har halten varit under riktvärdet för god kemisk status och trenden är minskande. I några ytterligare fall har förhöjda nitrat- och kloridhalter uppmätts, dock inte i allvarligt förhöjda halter. Åtgärder vidtas för att minska vägsaltsanvändningen. Sanering av äldre enskilda avlopp med bristfällig rening pågår i samtliga kommuner och striktare regelverk för spridning av stallgödsel inom nitratkänsliga områden har införts. Sammantaget vidtas åtgärder för att minska den mänskliga påverkan på grundvattnets kvalitet, vilket kommer att leda till förbättringar.

Vissa ytterligare åtgärder kan behövas för att säkra grundvattentillgångarna och tillse att grundvattenförekomster får ett fullgott skydd. För att uppnå målet behöver materialförsörjningsplaner upprättas där bristområden och områden med god tillgång på ballastråvara pekas ut. Pågående forskning för att effektivisera energitillgången och minimera miljöbelastningen vid bergkrossanläggningar bör fortsätta liksom forskningen om ersättningsmaterial för naturgrus.