Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Västmanlands läns miljömål?

Länsstyrelsens samlade bedömning är att endast miljökvalitetsmålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet bedöms vara nära att nås till år 2020. Övriga miljökvalitetsmål bedöms vara svårare att nå. Det är av vikt att ytterligare åtgärder vidtas för att nå länets miljökvalitetsmål.

Sammanfattning för samtliga miljökvalitetsmål

Det är viktigt att erforderliga resurser avsätts för möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsmålen och för att åstadkomma positiva förändringar i miljön. Genom ökade statliga anslag skulle möjligheterna till ett strategiskt arbete som leder till konkreta insatser på olika nivåer i samhället stärkas. Exempel på insatser är tillsyn, utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad, och särskilda åtgärder.

Inom flera områden finns behov av ökad kunskap för att höja medvetandegraden om förhållanden som påverkar miljön. Ökad kunskap och medvetandegrad bidrar också till att olika aktörer ändrar beteende till fördel för en bättre miljö.

Arbetet med restaurering och skötsel av rikkärr fortskrider. Arbetet med skydd av våtmarker har också tagit ett rejält kliv framåt under året. Ett stort myrområde och flera mindre våtmarksområden har fått långsiktigt skydd, bland annat i form av naturreservat.

Miljömålen behöver få ett större genomslag i samhällsplaneringen. Sju av länets tio kommuner har aktuella dokument för att främja miljöanpassade transporter och ett minskande av transportbehovet.

Det behövs stora insatser för att öka kunskapen om kemikaliers miljö- och hälsoskadliga egenskaper. Västerås stad har tagit fram en kemikalieplan som presenterats bland annat via bioreklam. Saneringstakten av förorenade områden måste öka, men exploateringstakten på attraktiva lägen i länet leder till detta.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.  

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Positiv utvecklingsriktning

Resultat

Västmanlands län har goda grundvattentillgångar i de grusåsar som sträcker sig genom länet. Vattenkvaliteten i dessa är till övervägande del god, men vissa problem med bekämpningsmedelsrester och förhöjda nitrat- och kloridhalter förekommer på enstaka platser. Uttaget av grundvatten ligger på en acceptabel nivå och överstiger inte nybildningen i någon av grundvattenförekomsterna. Skyddet av grundvattenbärande grusavlagringar (åsar) ännu inte tillräckligt. Användningen av naturgrus minskar men fortfarande tas grus från åsar av betydelse för dricksvattenförsörjningen. Några vattentäkter saknar fortfarande vattenskyddsområden.

Grundvattnets kvalitet och kemiska status

Med några få undantag håller vattnet i de grundvattentäkter som används för dricksvattenförsörjning bra kvalitet i Västmanlands län. Av grundvattenförekomsterna i länet finns endast två vattenförekomster som inte uppnår god kemisk status på grund av spår av bekämpningsmedel. Ytterligare tre vattenförekomster i länet anses riskera att inte uppnå god kemisk status på grund av vissa problem med bekämpningsmedelsrester och förhöjda klorid- och nitrathalter.

Kvaliteten på utströmmande grundvatten

Det finns ingen kännedom om platser i länet där utströmmande grundvatten har en negativ påverkan på ytvatten eller växt- och djurliv.

Grundvattennivåer och kvantitativ grundvattenstatus

Tillgången till grundvatten är god i Västmanlands län och ingen av grundvattenförekomsterna bedöms ha problem med sjunkande nivåer eller överuttag. Samtliga vattenförekomster bedöms uppnå kraven på god kvantitativ status. Uttagen bedöms inte överstiga nybildningen i någon av de grundvattenförekomster där uttag sker. Det finns inga kända problem med sjunkande grundvattennivåer i länet.

Bevarande av naturgrusavlagringar

Naturgrusavlagringar av stor betydelse för drickvattenförsörjning, energilagring, och för natur- och kulturmiljövärden är inte tillräckligt skyddade i länet. Naturgrus tas från åsar som används för dricksvattenförsörjning, även om uttagen minskar. Fortfarande saknas vattenskyddsområden för ett antal vattentäkter.

Analys och bedömning

Sammantaget görs en mer positiv bedömning av möjligheten att kunna nå miljömålet i Västmanlands län än nationellt. Både kvaliteten och tillgången till grundvatten i Västmanland är i allmänhet god. Miljökvalitetsmålet bedöms därför som rimligt att kunna uppnås. Arbete med att utöka skyddet av grusavlagringar genom att inrätta vattenskyddsområden pågår. Målsättningen är att samtliga kommunala vattentäkter ska ha vattenskyddsområden. Användningen och uttagen av naturgrus i länet minskar, men fortfarande sker uttag av naturgrus i grusavlagringar som utgör grundvattenmagasin. Utvecklingen av tillståndet bedöms som positiv, även om ytterligare åtgärder krävs för att säkra god grundvattenkvalitet och säkra skyddet av grundvattenmagasin i länet. 

I några av de kommunala vattentäkterna förekommer vissa kvalitetsproblem. Låga halter av BAM (2,6-diklorbensamid) har påträffats i några vattentäkter. Detta är en nedbrytningsprodukt av ett ämne som ingick i totalbekämpningsmedlet Totex Strö, som varit förbjudet sedan 1990. I de flest fall har halten varit under riktvärdet för god kemisk status och trenden är minskande. I några ytterligare fall har förhöjda nitrat- och kloridhalter uppmätts, dock endast i något förhöjda halter. Åtgärder vidtas för att minska vägsaltsanvändningen. Sanering av äldre enskilda avlopp med bristfällig rening pågår i samtliga kommuner och striktare regelverk för spridning av stallgödsel inom nitratkänsliga områden har införts. Sammantaget vidtas åtgärder för att minska den mänskliga påverkan på grundvattnets kvalitet, vilket kommer att leda till förbättringar.

Vissa ytterligare åtgärder kan behövas för att säkra grundvattentillgångarna och för att se till att grundvattenförekomsterna får ett fullgott skydd. För att uppnå målet behöver materialförsörjningsplaner upprättas där bristområden och områden med god tillgång på ballastråvara pekas ut. Pågående forskning för att effektivisera energitillgången och minimera miljöbelastningen vid bergkrossanläggningar bör fortsätta, liksom forskningen om ersättningsmaterial för naturgrus.

Bedömning av måluppfyllelse

Sammantaget görs bedömningen att miljökvalitetsmålet är nära att nås. Det finns förutsättningar för att målet ska kunna uppnås till 2020. Utvecklingen i miljön är positiv och de flesta av miljökvalitetsmålets preciseringar uppnås redan i länet.

Bedömning av utveckling i miljön

Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv.  

Pil uppåt smiley saknas Grundvatten av god kvalitet i Västmanlands län

Beskrivning saknas
Uppföljningstext saknas