Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Västmanlands läns miljömål?

Länsstyrelsens samlade bedömning är att endast miljökvalitetsmålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet är nära att nås med i dag planerade styrmedel som beslutas före 2020 och att övriga miljökvalitetsmål är svårare att nå. Det är av vikt att ytterligare åtgärder vidtas för att nå länets miljökvalitetsmål.

Sammanfattning för samtliga miljökvalitetsmål

Det är viktigt att erforderliga resurser avsätts för möjligheterna att uppfylla miljömålen och för att åstadkomma positiva förändringar i miljön. Genom ökade statliga anslag skulle möjligheterna till ett strategiskt arbete som leder till konkreta insatser på olika nivåer i samhället stärkas. Det kan handla om tillsyn, utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad, särskilda insatser och en förstärkning av personella resurser.

Inom flera områden finns behov av ökad kunskap för att öka medvetandegraden om förhållanden som påverkar miljön. Det handlar till exempel om utbildning kopplat till ny lagstiftning. Ökad kunskap och medvetandegrad bidrar bland annat till att olika aktörer ändrar beteende till fördel för en bättre miljö.

Arbetet med vattenförvaltning har gett nya redskap för att uppnå miljömålen kopplade till vatten. Utformningen av jordbruksstödet samt Länsstyrelsens och kommunernas resurser för att bevara, utveckla och vårda natur- och kulturvärden är avgörande för att nå de mål som behandlar olika landskapstyper.

Miljömålen behöver få ett större genomslag i samhällsplaneringen på alla nivåer. Insatserna för en god bebyggd miljö avseende bland annat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, buller och byggnaders inverkan på hälsan behöver intensifieras.

Det behövs stora insatser för att öka kunskapen om kemikaliers miljö- och hälsoskadliga egenskaper, spridning samt i vilka mängder de förekommer i samhället. Saneringstakten av förorenade områden måste öka.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Positiv utvecklingsriktning

Resultat

Västmanlands län har relativt goda grundvattentillgångar i de grusåsar som sträcker sig genom länet. Vattenkvaliteten i dessa är till övervägande del god, men vissa problem med bekämpningsmedelsrester och förhöjda nitrat- och kloridhalter förekommer på en del platser. Uttaget av grundvatten ligger på en acceptabel nivå och överstiger inte nybildningen i någon av grundvattenförekomsterna. Skyddet av grundvattenbärande grusavlagringar ännu inte tillräckligt. Även om användningen av naturgrus minskar, sker fortfarande uttag i grusavlagringar av betydelse för dricksvattenförsörjningen. Några vattentäkter saknar fortfarande vattenskyddsområden.

Grundvattnets kvalitet och kemiska status

Med några få undantag håller vattnet i de grundvattentäkter som används för dricksvattenförsörjning bra kvalitet i Västmanlands län. Av grundvattenförekomsterna i länet finns endast två vattenförekomster som inte uppnår god kemisk status på grund av spår av bekämpningsmedel. Ytterligare tre vattenförekomster i länet anses riskera att inte uppnå god kemisk status på grund av vissa problem med bekämpningsmedelsrester och förhöjda klorid-, och nitrathalter.

Kvaliteten på utströmmande grundvatten

Det finns ingen kännedom om platser i länet där utströmmande grundvatten har en negativ påverkan på ytvatten eller växt- och djurliv.

Grundvattennivåer och kvantitativ grundvattenstatus

Tillgången till grundvatten är god i Västmanlands län och ingen av grundvattenförekomsterna bedöms ha problem med sjunkande nivåer eller överuttag. Samtliga vattenförekomster bedöms uppnå kraven på god kvantitativ status. Uttagen bedöms inte överstiga nybildningen i någon av de grundvattenförekomster där uttag sker. Det finns inga kända problem med sjunkande grundvattennivåer i länet.

Bevarande av naturgrusavlagringar

Naturgrusavlagringar av stor betydelse för drickvattenförsörjning, energilagring, och för natur- och kulturmiljövärden är inte tillräckligt skyddade i länet. Uttag av naturgrus sker i grusåsar som används för dricksvattenförsörjning, även om uttagen minskar. Fortfarande saknas vattenskyddsområden för ett antal vattentäkter.

Analys och bedömning

Sammantaget görs en mer positiv bedömning av möjligheten att kunna nå miljömålet i Västmanlands län än nationellt. Både kvaliteten och tillgången till grundvatten i Västmanland är i allmänhet god. Miljökvalitetsmålet bedöms därför som rimligt att kunna uppnås. Arbete med att utöka skyddet av grusavlagringar genom att inrätta vattenskyddsområden pågår. Målsättningen är att samtliga kommunala vattentäkter ska ha vattenskyddsområden. Användningen och uttagen av naturgrus i länet minskar, men fortfarande sker uttag av naturgrus i grusavlagringar som utgör grundvattenmagasin. Utvecklingen av tillståndet bedöms som positiv, även om ytterligare åtgärder krävs för att säkra god grundvattenkvalitet och säkra skyddet av grundvattenmagasin i länet. 

I några av de kommunala vattentäkterna förekommer vissa kvalitetsproblem. Låga halter av BAM (2,6-diklorbensamid) har påträffats i några vattentäkter. Detta är en nedbrytningsprodukt av ett ämne som ingick i totalbekämpningsmedlet Totex Strö, som varit förbjudet sedan 1990. I de flest fall har halten varit under riktvärdet för god kemisk status och trenden är minskande. I några ytterligare fall har förhöjda nitrat- och kloridhalter uppmätts, dock endast i något förhöjda halter. Åtgärder vidtas för att minska vägsaltsanvändningen. Sanering av äldre enskilda avlopp med bristfällig rening pågår i samtliga kommuner och striktare regelverk för spridning av stallgödsel inom nitratkänsliga områden har införts. Sammantaget vidtas åtgärder för att minska den mänskliga påverkan på grundvattnets kvalitet, vilket kommer att leda till förbättringar.

Vissa ytterligare åtgärder kan behövas för att säkra grundvattentillgångarna och för att se till att grundvattenförekomsterna får ett fullgott skydd. För att uppnå målet behöver materialförsörjningsplaner upprättas där bristområden och områden med god tillgång på ballastråvara pekas ut. Pågående forskning för att effektivisera energitillgången och minimera miljöbelastningen vid bergkrossanläggningar bör fortsätta, liksom forskningen om ersättningsmaterial för naturgrus.

Pil uppåt smiley saknas Grundvatten av god kvalitet i Västmanlands län

Beskrivning saknas
Uppföljningstext saknas