Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Når vi Västmanlands läns miljömål?

Länsstyrelsens samlade bedömning är att endast miljökvalitetsmålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet bedöms vara nära att nås till år 2020. Övriga miljökvalitetsmål bedöms vara svårare att nå. Det är av vikt att ytterligare åtgärder vidtas för att nå miljökvalitetsmålen.

Sammanfattning för samtliga miljökvalitetsmål

Det är viktigt att erforderliga resurser avsätts för möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsmålen och för att åstadkomma positiva förändringar i miljön. Genom ökade statliga anslag skulle möjligheterna till ett strategiskt arbete som leder till konkreta insatser på olika nivåer i samhället stärkas. Exempel på insatser är tillsyn, utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad och särskilda åtgärder.

Inom flera områden finns behov av ökad kunskap för att höja medvetandegraden om förhållanden som påverkar miljön. Ökad kunskap och medvetandegrad bidrar också till att olika aktörer ändrar beteende till fördel för en bättre miljö.

Det behövs stora insatser för att öka kunskapen om kemikaliers miljö- och hälsoskadliga egenskaper samt var dessa förekommer. Saneringstakten av förorenade områden måste öka.

Anpassade styrmedel och skärpt lagstiftning är viktiga faktorer för att minska övergödningen av ytvatten i länet.

Återställande och skötsel av dikningsskadade våtmarker i skyddade områden behöver prioriteras högre för att miljömålet ska nås. Även skyddet av tätortsnära natur av stor betydelse för friluftslivet behöver växlas upp.

Det är viktigt att notera att det på länsstyrelsen genomförs många arbetsinsatser som påverkar miljömålen i positiv riktning. Detta arbete kan ske som enskilda arbetsinsatser eller i det ordinarie arbetet. Ett sätt att tydliggöra dessa arbetsinsatser är att sätta realistiska mål och mål på årsbasis.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Levande sjöar och vattendrag

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Fysisk påverkan i form av vandringshinder, rensning, rätning och muddring är mycket vanligt i våra vatten. Bristfälliga kantzoner längs sjöar och vattendrag hör också till problembilden. Värdefulla vattenmiljöer behöver både skyddas och restaureras för att höga värden inte ska gå förlorade. I dagsläget har vi inte helt klart för oss var alla värdefulla vattenmiljöerna finns. Kunskapsbristen gäller både natur- och kulturvärden vid vatten. Fältbaserade inventeringar som kartlagt värdefulla kulturmiljöer vid vatten har dock genomförts i länets alla avrinningsområden utom Arbogaån.

Inom vattenförvaltningsarbetet är det tydligt att många sjöar och vattendrag inte uppnår god ekologisk status till följd av fysisk påverkan. Vandringshinder av olika slag begränsar rörligheten för allt liv i vatten. Vattenkraften innebär en mycket stor negativ påverkan på akvatiska organismer i våra vattendrag. Vissa arter såsom flodpärlmussla, öring, asp och stensimpa är särskilt beroende av strömmande vatten och påverkas därför extra mycket. Det är glädjande att man på senare år har åstadkommit förbättringar beträffande vattenkraftens påverkan, men mycket arbete återstår. Miljöförbättrande åtgärder i form av minimitappningar och fiskvägar har genomförts på ett antal kraftstationer i länet. Länsstyrelsen har under flera års tid samarbetat med Mälarenergi Vattenkraft AB om en frivillig överenskommelse där numera nio vattenkraftstationer ingår. Dessa kraftstationer har stor negativ effekt på naturvärden i vattnet. Minimitappning är ett sätt att minska påverkan.

Genom projektet ”Fria vandringsvägar i Hedströmmen”, som finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten under 2014-2018, har Länsstyrelsen utvecklat ett arbetssätt i dialog med berörda dammägare. De dammar i Hedströmmens huvudfåra som ur naturvårdssynpunkt är mest angelägna att åtgärda är identifierade och en ”spelplan” har tagits fram. Spelplanen är en stiliserad bild över alla dammar i Hedströmmens huvudfåra som visar nuläge, situationen vid projektslut och på lite längre sikt (år 2021). Syftet är att utifrån spelplanerna diskutera och upprätta en gemensam målbild och komma överens och diskutera vägarna för att nå målet. Tillståndssituationen diskuteras för de prioriterade dammarna och möjligheten att finansiera åtgärder vid dammar med statsbidrag belyses.

Det behövs ökad hänsyn till vatten inom både skogs- och jordbruket. Funktionella kantzoner är nödvändiga för att få vattenmiljöer med god vattenkvalitet och rik biologisk mångfald. I Malingsbo-Klotens naturreservat har Sveaskog avgränsat funktionella skyddszoner längs värdefulla vattendrag i området och avsatt dessa som ”löfte” vilket i princip innebär att de är långsiktigt skyddade.

Flödesdämpande åtgärder, till exempel återskapa våtmarker genom igenläggning av diken, återmeandra rätade vattendrag och att bitvis ta bort invallningar, behövs bland annat för att möta effekterna av periodvis höga flöden till följd av klimatförändringar. Dessa åtgärder genomförs mycket sällan.

Analys och bedömning

Miljöproblem som rör fysisk påverkan är omfattande. Resurserna till de verktyg man kan använda för att komma till rätta med problemen är alltför begränsade. Verktygen som står till buds är: frivilliga insatser, statligt finansierade åtgärder samt krav som kan ställas på verksamhetsutövare via Länsstyrelsens tillsyn.

En förutsättning för att nå målet är att öka de statliga anslagen till åtgärder och samtidigt öka tillsynsinsatserna avseende vattenverksamhet och strandskydd. Arbetet med långsiktigt skydd av värdefulla vattenmiljöer behöver också öka.

Restaurering av vattendrag

Det finns ett stort behov av restaureringsinsatser i länets vattendrag. År 2008 tog Länsstyrelsen fram en plan för statligt finansierad restaurering av de ur naturvärdes- och fiskesynpunkt mest värdefulla vattendragen. Arbetet går sakta.

Till och med 2010 fördelades särskilda medel till Länsstyrelserna för att arbeta med att uppnå miljökvalitetsmålet. Hösten 2013 blev det möjligt för Länsstyrelserna att söka projektpengar från Havs- och vattenmyndigheten. Två projekt i Västmanlands län beviljades medel. Båda projekten är inriktade mot åtgärder av vandringshinder och pågår till i januari 2018.

Möjligheten att åstadkomma förbättringar ”tillsynsvägen” övervägs allt oftare när åtgärder behövs vid vandringshinder, men vägen framåt är ofta lång och mödosam.

Kulturmiljö

Skydd och restaurering av de mest bevarandevärda kulturmiljöerna i anslutning till vatten är fortfarande eftersatt eftersom det saknas resurser till arbetet.

Kunskapsunderlagen avseende kulturmiljöer vid vattenmiljöer har förbättrats under senare år, men det behövs mer fältinventering. Underlagen är en förutsättning för att på ett framgångsrikt sätt kunna restaurera vattenmiljöer. Kulturmiljöer är i regel inte ett hinder vid åtgärder som gynnar naturvärden. Det är däremot nödvändigt att veta var kulturmiljövärdena finns och hur ingreppen kan anpassas till de kulturhistoriska värdena.

Främmande arter

Situationen för flodkräftan är akut i länet, vilket i hög grad beror på signalkräftans spridning. Det behövs skydd- och restaureringsåtgärder samt informationsinsatser för att rädda flod-kräftan. Under 2016 har Länsstyrelsen börjat se över länets förvaltningsplan för flodkräfta.

Sjögull förekommer sedan många år i de inre delarna av Mälaren, dit den har spridits från sjön Väringen via Arbogaån. Spridningsrisken är stor och behöver åtgärdas.

Friluftsliv

Tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna är viktig för möjligheterna att värna bad- och friluftsliv samt strändernas betydelse för djur- och växtlivet. Länsstyrelsen granskar kommunernas strandskyddsdispenser och bevakar strandskyddet i planer enligt plan- och bygglagen. Kommunernas tillämpning av strandskyddet fungerar bra och endast i ett fåtal fall har Länsstyrelsen överprövat kommunernas beslut. För att förbättra tillsynen bedriver Länsstyrelsen tillsammans med Västerås och Sala kommuner en gemensam tillsynskampanj. Övriga kommuner beräknas delta i likande kampanjer framöver.