Bara naturlig försurning. Bild: Tobias Flygar.

Bara naturlig försurning

Når vi Västmanlands läns miljömål?

Länsstyrelsens samlade bedömning är att endast miljökvalitetsmålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet bedöms vara nära att nås till år 2020. Övriga miljökvalitetsmål bedöms vara svårare att nå. Det är av vikt att ytterligare åtgärder vidtas för att nå länets miljökvalitetsmål.

Sammanfattning för samtliga miljökvalitetsmål

Det är viktigt att erforderliga resurser avsätts för möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsmålen och för att åstadkomma positiva förändringar i miljön. Genom ökade statliga anslag skulle möjligheterna till ett strategiskt arbete som leder till konkreta insatser på olika nivåer i samhället stärkas. Exempel på insatser är tillsyn, utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad, och särskilda åtgärder.

Inom flera områden finns behov av ökad kunskap för att höja medvetandegraden om förhållanden som påverkar miljön. Ökad kunskap och medvetandegrad bidrar också till att olika aktörer ändrar beteende till fördel för en bättre miljö.

Arbetet med restaurering och skötsel av rikkärr fortskrider. Arbetet med skydd av våtmarker har också tagit ett rejält kliv framåt under året. Ett stort myrområde och flera mindre våtmarksområden har fått långsiktigt skydd, bland annat i form av naturreservat.

Miljömålen behöver få ett större genomslag i samhällsplaneringen. Sju av länets tio kommuner har aktuella dokument för att främja miljöanpassade transporter och ett minskande av transportbehovet.

Det behövs stora insatser för att öka kunskapen om kemikaliers miljö- och hälsoskadliga egenskaper. Västerås stad har tagit fram en kemikalieplan som presenterats bland annat via bioreklam. Saneringstakten av förorenade områden måste öka, men exploateringstakten på attraktiva lägen i länet leder till detta.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.  

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Bara naturlig försurning

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Positiv utvecklingsriktning

Resultat

Nordvästra delen av Västmanlands län är värst utsatt för försurning. De vatten som idag kalkas uppnår god status med avseende på försurning medan okalkade vatten i samma område fortfarande är mycket försurningspåverkade. Ytterligare åtgärder och minskning av utsläpp av försurande ämnen krävs för att länet ska komma ner till nivåer som mark och vatten tål på lång sikt. Skogsbruket kan orsaka problem med försurning i mark och vatten. Skogsbrukets hänsyn nära försurade vatten behöver därför öka.

Påverkan genom atmosfäriskt nedfall

I Västmanlands län har nedfall av svavel och kväve i skog övervakats inom Krondroppsnätet sedan 1993. Svavelutsläppen minskade kraftigt under 1990-talet men kväveutsläppen har inte minskat i lika stor utsträckning. I länet har kväveutsläppen minskat allra mest inom energiförsörjning. När det gäller tyngre fordon ligger dock dagens utsläpp till länet dock kvar på samma nivåer som 1990.

Minskade svavel- och kväveutsläpp har haft positiv effekt på försurningen.
Det krävs dock ytterligare åtgärder för att Västmanland ska komma ner till nivåer som mark och vatten tål på lång sikt. Det tar dock lång tid för naturen att återhämta sig. I länets nordvästra del kvarstår försurningen på samma nivå som tidigare. Modellberäkningar visar att, trots kraftig minskning av svavelutsläpp, flera av länets vatten kommer att förbli försurade under mycket lång tid framöver.

Påverkan genom skogsbruk

Trots en kraftig minskning av svavelnedfall kan man ännu inte se någon tydlig återhämtning i markvattnet. Därför är det extra viktigt att hänsyn tas till försurade sjöar och vattendrag vid skogsbruk. Exempelvis bör alltför stora uttag av grenar och toppar (grot) undvikas. Ökad efterfrågan på förnybar energi gör dock att uttag av avverkningsrester blivit mer omfattande. Om grotuttag trots allt utförs nära försurade vatten bör näringsuttaget kompenseras på något sätt.

Tillstånd i sjöar och vattendrag

I Västmanlands län provtas vattenkemin i cirka 100 försurade sjöar och vattendrag varje år. Under 2014 uppfylldes pH-målen i de flesta vatten inom länets kalkningsverksamhet. Även biologiska undersökningar genomförs. Bland annat visar resultat från 2014 att försurningskänslig bottenfauna saknas helt i länets okalkade referensvatten.

Regelbunden kalkning är en förutsättning för att känsliga arter som exempelvis flodpärlmussla och flodkräfta ska kunna reproducera sig. Kalkning har även stor betydelse för länets fiskevatten. Fortsatt förbättring av försurningstillståndet förväntas men god status kommer sannolikt inte att uppnås i länets försurade vatten fram till 2020 utan kalkning.

Tillstånd i mark

Bedömning av försurningstillståndet i skogsmark görs nationellt. I Syd- och Mellansverige överstiger det sura nedfallet fortfarande markens neutraliseringsförmåga. Ingen tydlig förbättringstrend har noterats. Markförsurningen riskerar att fortsätta om inte nedfallet minskar ytterligare. Ingen omfattande återhämtning förväntas till 2020.

Analys och bedömning

Nedfall av svavel- och kväveföreningar är den största orsaken till försurning i sjöar och vattendrag men även skogsbruket bidrar till försurning. I flera av länets försurningspåverkade områden kommer fortsatt kalkning att krävas långt framöver innan miljökvalitetsmålet kan nås.

Den kritiska belastningen av försurande ämnen överskrids framförallt i länets nordvästra delar. Det kommer att ta lång tid för mark och vatten att återhämta sig men det finns en positiv trend. Svavelnedfallet har minskat kraftigt. För att uppnå miljökvalitetsmålet krävs dock ytterligare beslut om utsläppsmål och åtgärder inom EU och FN’s luftvårdskonvention. En annan faktor som blivit allt viktigare i takt med att nedfallet minskat är skogsbruket. En stigande efterfrågan på biobränslen och ett ökat uttag av biomassa från skogen leder till ökad försurning. Det är viktigt att jobba både nationellt och regionalt för att begränsa försurningspåverkan från skogsbruket. Exempel på åtgärder är ett minskat uttag av avverkningsrester och återföring av aska.

Bedömning av måluppfyllelse

Ingen av preciseringarna till miljökvalitetsmålet bedöms vara uppfyllda.

Bedömning av utvecklingen i miljön

Under senare år har det varit svårt att se någon tydlig trend för miljötillståndet. Utvecklingen är positiv men ytterligare åtgärder krävs. Främst gäller detta påverkan från atmosfäriskt nedfall och skogsbruk.

Pil uppåt smiley saknas Bara naturlig försurning i Västmanlands län

Beskrivning saknas
Uppföljningstext saknas