Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Når vi Västmanlands läns miljömål?

Länsstyrelsens samlade bedömning är att endast miljökvalitetsmålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet bedöms vara nära att nås till år 2020. Övriga miljökvalitetsmål bedöms vara svårare att nå. Det är av vikt att ytterligare åtgärder vidtas för att nå länets miljökvalitetsmål.

Sammanfattning för samtliga miljökvalitetsmål

Det är viktigt att erforderliga resurser avsätts för möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsmålen och för att åstadkomma positiva förändringar i miljön. Genom ökade statliga anslag skulle möjligheterna till ett strategiskt arbete som leder till konkreta insatser på olika nivåer i samhället stärkas. Exempel på insatser är tillsyn, utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad, och särskilda åtgärder.

Inom flera områden finns behov av ökad kunskap för att höja medvetandegraden om förhållanden som påverkar miljön. Ökad kunskap och medvetandegrad bidrar också till att olika aktörer ändrar beteende till fördel för en bättre miljö.

Arbetet med restaurering och skötsel av rikkärr fortskrider. Arbetet med skydd av våtmarker har också tagit ett rejält kliv framåt under året. Ett stort myrområde och flera mindre våtmarksområden har fått långsiktigt skydd, bland annat i form av naturreservat.

Miljömålen behöver få ett större genomslag i samhällsplaneringen. Sju av länets tio kommuner har aktuella dokument för att främja miljöanpassade transporter och ett minskande av transportbehovet.

Det behövs stora insatser för att öka kunskapen om kemikaliers miljö- och hälsoskadliga egenskaper. Västerås stad har tagit fram en kemikalieplan som presenterats bland annat via bioreklam. Saneringstakten av förorenade områden måste öka, men exploateringstakten på attraktiva lägen i länet leder till detta.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.  

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Frisk luft

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Positiv utvecklingsriktning

Resultat

Luftkvaliteten i länet är huvudsakligen god. Utvecklingen går åt rätt håll. Vissa problem återstår innan miljökvalitetsmålet kan anses vara uppnått. Målet innebär en målsättning om att halterna av ett antal luftföroreningar ska ligga under de nivåer där de anses skadliga för människors hälsa, samt att djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Främst återstår problem med marknära ozon och partiklar. Problemen med partiklar är störst i hårt trafikerade miljöer i Västerås, men utvecklingen visar en svagt positiv trend. I större delen av länet antas inte partikelhalterna i luften utgöra något större problem. Marknära ozon är ett mer storskaligt problem som inte enbart kan lösas lokalt. Marknära ozon är också starkt väderberoende. Under 2014 överskreds målvärdet för marknära ozon i låglänta lokaler i Västmanlands län mellan april och september. Det kan inte urskiljas någon tydlig trend för utvecklingen av ozonhalterna. Mätningar av ozon görs för närvarande i bakgrundsluft utanför Sala och utanför Arboga. Mätningar av föroreningshalter i tätortsluft görs i Köping och Västerås.

Bensen

Halten bensen i luft har varit under målet på 1,0 mikrogram per kubikmeter i de senaste mätningarna i Västerås 2014 och strax över i Köping 2013. Halterna minskar.

Bens(a)pyren

Vedeledning är den främsta källan till bens(a)pyren. Halten i luft har mätts i Västerås 2012 och i Köpings senast under 2011. Medelhalten 2012 var under målet på 0,10 nanogram per kubikmeter på båda platserna.

Butadien

Inga mätningar av butadien har gjorts i länet. Det finns inget som tyder på att ämnet utgör något problem.

Formaldehyd

Det har inte gjorts några mätningar av formaldehyd i länet. Det finns heller ingen indikation på att ämnet utgör något problem.

Partiklar

Halten partiklar i tätortsluft ligger möjligen över målvärdet i vissa hårt trafikerade miljöer. Mätningar i Västerås har visat att medelhalten av PM10 är lägre än målet på 15 mikrogram per kubikmeter under 2014. Även medelhalten av PM2,5 var under målvärdet på 10 mikrogram per kubikmeter i Västerås 2014. Målet om högst tre dagar per år då PM2,5-halten inte överstiger 25 mikrogram per kubikmeter luft överskreds dock. Halterna har minskat kontinuerligt.

Marknära ozon

Preciseringen om att indexvärdet AOT40 mellan april och september ska vara lägre än 10 000 mikrogram per kubikmeter timmar överskreds vid låglänta platser i länet under 2014, men inte i höglänta. Halten är väderberoende och det svårt att urskilja någon tydlig trend. Utsläppen av ozonbildande ämnen har dock minskat.

Kvävedioxid

Miljömålet på 20 mikrogram per kubikmeter klaras, utom i vissa hårt trafikerade gatumiljöer. Vid Västerås stads mätstation på Stora Gatan klarades målet väl under 2014. Halten i bakgrundsluft ligger tydligt under målet i länet.

Korrosion

Någon mätning av korrosionen på kalksten har inte gjorts i Västmanland. Nationellt görs bedömningen att målet kommer att kunna nås. Nedfallet av försurande svavelämnen minskar och förutsättningar finns att målet ska kunna nås även i Västmanlands län.

Analys och bedömning

Sammantaget görs en mer positiv bedömning av möjligheten att kunna nå miljömålet i Västmanlands län än nationellt. I de fall luftkvaliteten inte når upp till preciseringarna är problemen oftast lokala och inte i något fall särskilt långt över målvärdena. Miljökvalitetsmålet bedöms därför som nära att uppnås. Utvecklingen med avseende på luftkvaliteten är positiv. Utvecklingstakten har möjligen varit något lägre under de senaste åren, men miljökvalitetsmålet bör kunna nås.

De problem som finns rör främst marknära ozon, som tidvis förekommer i förhöjda halter i hela länet, och möjligen partiklar (PM10 och PM2,5) i luft i vissa hårt trafikerade vägmiljöer. Bildningen av marknära ozon är till stor del väderberoende och incidenter med höga halter sker när förorenade luftmassor förs in över Sverige. För att komma till rätta med problemen krävs insatser på internationell nivå.

Även om trenden i Västmanland inte är särskilt tydlig, minskar händelser med höga halter i Sverige. Då problemen inte är särskilt allvarliga i Västmanlands län förväntas de åtgärder som vidtas kunna leda till att målsättningarna nås. Partiklar i luft (PM10) härrör till stor del från dubbdäcksanvändning. Åtgärder för att minska dubbdäcksanvändning väntas få effekt och den nationella trenden i Sverige är att halterna i bakgrundsluft minskar.

Vissa av föroreningarna i luft som används för att precisera miljökvalitetsmålet är inte tillräckligt väl uppmätta i länet. Det gäller bensen, butadien och formaldehyd. Det finns dock inga skäl att anta att dessa skulle utgöra något större problem i Västmanlands län än de gör nationellt. De främsta källorna till utsläpp av bensen, butadien och formaldehyd är biltrafik. Nationellt har dessutom tydligt minskande trender kunna visas för dessa ämnen.

Bens(a)pyren är till stor del kopplad till vedeldning och kunskapen om hur haltsituationen i länet ser ut är bristfällig. I mätningar i Västerås under 2012 har dock medelhalten varit under målet. De orter som har störst problem i Sverige är de med en hög andel fastigheter som värms upp genom vedeldning. På dessa platser medför topografiska förhållanden att inversion förekommer under vintrarna. Det finns inga orter i Västmanlands län med kända problem av detta slag. Topografin i länet medför att inversion är ovanligt. Det finns därför inga skäl att anta att bens(a)pyren utgör något större problem.

Bedömning av måluppfyllelse

Sammantaget görs bedömningen att miljökvalitetsmålet är nära att nås. Målet bör kunna nås till 2020. Utvecklingen i miljön är positiv och de flesta av miljökvalitetsmålets preciseringar uppnås redan i länet.

Bedömning av utveckling i miljön

Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv.  

Pil uppåt smiley saknas Frisk luft i Västmanlands län

Beskrivning saknas
Uppföljningstext saknas