Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Når vi Västmanlands läns miljömål?

Länsstyrelsens samlade bedömning är att endast miljökvalitetsmålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet bedöms vara nära att nås till år 2020. Övriga miljökvalitetsmål bedöms vara svårare att nå. Det är av vikt att ytterligare åtgärder vidtas för att nå miljökvalitetsmålen.

Sammanfattning för samtliga miljökvalitetsmål

Det är viktigt att erforderliga resurser avsätts för möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsmålen och för att åstadkomma positiva förändringar i miljön. Genom ökade statliga anslag skulle möjligheterna till ett strategiskt arbete som leder till konkreta insatser på olika nivåer i samhället stärkas. Exempel på insatser är tillsyn, utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad och särskilda åtgärder.

Inom flera områden finns behov av ökad kunskap för att höja medvetandegraden om förhållanden som påverkar miljön. Ökad kunskap och medvetandegrad bidrar också till att olika aktörer ändrar beteende till fördel för en bättre miljö.

Det behövs stora insatser för att öka kunskapen om kemikaliers miljö- och hälsoskadliga egenskaper samt var dessa förekommer. Saneringstakten av förorenade områden måste öka.

Anpassade styrmedel och skärpt lagstiftning är viktiga faktorer för att minska övergödningen av ytvatten i länet.

Återställande och skötsel av dikningsskadade våtmarker i skyddade områden behöver prioriteras högre för att miljömålet ska nås. Även skyddet av tätortsnära natur av stor betydelse för friluftslivet behöver växlas upp.

Det är viktigt att notera att det på länsstyrelsen genomförs många arbetsinsatser som påverkar miljömålen i positiv riktning. Detta arbete kan ske som enskilda arbetsinsatser eller i det ordinarie arbetet. Ett sätt att tydliggöra dessa arbetsinsatser är att sätta realistiska mål och mål på årsbasis.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Frisk luft

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Positiv utvecklingsriktning

Inledning för miljökvalitetsmålet

Luftkvaliteten i länet är relativt god, men fler åtgärder behövs innan miljökvalitetsmålet kan nås. Utvecklingen är positiv, men vissa problemen med marknära ozon och partiklar återstår innan målet nås. Åtgärder krävs för att komma tillrätta med marknära ozon och partiklar i luft.  

Resultat

Luftkvaliteten i länet är huvudsakligen god, och utvecklingen går åt rätt håll. Vissa problem återstår dock innan miljökvalitetsmålet kan anses vara uppnått. Halterna av ett antal luftföroreningar ska ligga under de nivåer där de anses vara skadliga för människors hälsa, samt att djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Främst återstår problem med marknära ozon och partiklar. Problemen med partiklar är störst i hårt trafikerade miljöer i Västerås, men utvecklingen visar en svagt positiv trend. I större delen av länet antas inte partikelhalterna i luften utgöra något större problem. Marknära ozon är ett problem som inte enbart kan lösas regionalt. Under 2015 överskreds målvärdet för marknära ozon i låglänta lokaler i Västmanlands län mellan april och september. Det går inte urskilja någon tydlig trend för utvecklingen av ozonhalterna.

Mätningar av föroreningshalter i tätortsluft görs i Köping och Västerås. I länet finns det ett luftvårdsförbund, Västmanlands läns luftvårdsförbund. Medlemmar utgörs bland annat av kommuner och företag. Förbundet låter utföra mätningar av luftkvaliteten utanför Sala och Arboga.

Bensen

Halten bensen i luft har varit under målet på 1,0 mikrogram per kubikmeter i de senaste mätningarna i Västerås 2014 och strax över i Köping 2013. Halterna minskar.

Bens(a)pyren

Vedeldning är den främsta källan till bens(a)pyren. Halten i luft har mätts i Västerås 2012 och i Köpings 2011. Medelhalten 2012 var under målet på 0,10 nanogram per kubikmeter på båda platser.

Butadien

Inga mätningar av butadien har gjorts i länet, men inget tyder på att ämnet utgör något problem.

Formaldehyd

Inga mätningar av formaldehyd har gjorts i länet, men inget tyder på att ämnet utgör något problem.

Partiklar

Halten partiklar i tätortsluft ligger möjligen över målvärdet i vissa hårt trafikerade miljöer. Men i mätningar i Västerås var medelhalten av PM10 lite lägre än målet på 15 mikrogram per kubikmeter under 2014. Även medelhalten av PM2,5 låg under målvärdet på 10 mikrogram per kubikmeter i Västerås 2014. Målet om högst tre dagar per år då PM2,5-halten inte överstiger 25 mikrogram per kubikmeter luft överskreds dock. Halterna har minskat kontinuerligt.

Marknära ozon

Preciseringen om att indexvärdet AOT40 mellan april och september ska vara lägre än 10 000 mikrogram per kubikmeter timmar överskreds vid låglänta platser i länet under 2014. Halten är väderberoende och det svårt att urskilja någon tydlig trend. Utsläppen av ozonbildande ämnen har dock minskat.

Kvävedioxid

Miljömålet på 20 mikrogram per kubikmeter klaras, utom i vissa hårt trafikerade gatumiljöer. Vid Västerås stads mätstation på Stora Gatan klarades målet väl under 2014. Halten i bakgrundsluft ligger tydligt under målet i länet.

Korrosion

Någon mätning av korrosionen på kalksten har inte gjorts i Västmanland. Nationellt görs bedömningen att målet kommer att kunna nås. Nedfallet av försurande svavelämnen minskar och förutsättningar finns att målet ska kunna nås även i Västmanlands län.

Analys och bedömning

Sammantaget görs en mer positiv bedömning av möjligheten att kunna nå miljömålet i Västmanlands län än nationellt. I de fall luftkvaliteten inte når upp till preciseringarna är problemen oftast lokala och inte i något fall särskilt långt över målvärdena. Miljökvalitetsmålet bedöms därför som nära att uppnås. Utvecklingen med avseende på luftkvaliteten är positiv. Utvecklingstakten har möjligen varit något lägre under de senaste åren, men miljökvalitetsmålet bör kunna nås.

De problem som finns rör främst marknära ozon, som tidvis förekommer i förhöjda halter i hela länet, och möjligen partiklar (PM10 och PM2,5) i luft i vissa hårt trafikerade vägmiljöer. Bildningen av marknära ozon är till stor del väderberoende och händelser med höga halter sker när förorenade luftmassor förs in över Sverige. För att komma till rätta med problemen krävs insatser på internationell nivå.

Även om trenden i Västmanland inte är särskilt tydlig, minskar tillfällen med höga halter i Sverige. Då problemen inte är särskilt allvarliga i Västmanlands län förväntas de åtgärder som vidtas kunna leda till att målsättningarna nås. Partiklar i luft (PM10) härrör till stor del från dubbdäcksanvändning. Åtgärder för att minska dubbdäcksanvändning väntas få effekt och den nationella trenden i Sverige är att halterna i bakgrundsluft minskar.

Vissa av föroreningarna i luft som används för att precisera miljökvalitetsmålet är inte tillräckligt väl uppmätta i länet. Det gäller bensen, butadien och formaldehyd. Det finns dock inga skäl att anta att dessa skulle utgöra något större problem i Västmanlands län än de gör nationellt. De främsta källorna är biltrafik. Nationellt har dessutom tydligt minskande trender kunna visas för dessa ämnen.

Bens(a)pyren är till stor del kopplad till vedeldning och kunskapen om hur haltsituationen i länet ser ut är bristfällig. I mätningar i Västerås under 2012 har medelhalten varit under målet.

De orter som störst problem i Sverige är de med en hög andel fastigheter som värms upp genom vedeldning och där topografin medför att inversion förekommer under vintrarna. Inga orter i Västmanlands län har några kända problem, och topografin i länet medför att inversion är ovanligt. Det finns därför inga skäl att anta att bens(a)pyren utgör något större problem.