Ett rikt växt- och djurliv. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt växt- och djurliv

Når vi Västmanlands läns miljömål?

Länsstyrelsens samlade bedömning är att endast miljökvalitetsmålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet bedöms vara nära att nås till år 2020. Övriga miljökvalitetsmål bedöms vara svårare att nå. Det är av vikt att ytterligare åtgärder vidtas för att nå länets miljökvalitetsmål.

Sammanfattning för samtliga miljökvalitetsmål

Det är viktigt att erforderliga resurser avsätts för möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsmålen och för att åstadkomma positiva förändringar i miljön. Genom ökade statliga anslag skulle möjligheterna till ett strategiskt arbete som leder till konkreta insatser på olika nivåer i samhället stärkas. Exempel på insatser är tillsyn, utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad, och särskilda åtgärder.

Inom flera områden finns behov av ökad kunskap för att höja medvetandegraden om förhållanden som påverkar miljön. Ökad kunskap och medvetandegrad bidrar också till att olika aktörer ändrar beteende till fördel för en bättre miljö.

Arbetet med restaurering och skötsel av rikkärr fortskrider. Arbetet med skydd av våtmarker har också tagit ett rejält kliv framåt under året. Ett stort myrområde och flera mindre våtmarksområden har fått långsiktigt skydd, bland annat i form av naturreservat.

Miljömålen behöver få ett större genomslag i samhällsplaneringen. Sju av länets tio kommuner har aktuella dokument för att främja miljöanpassade transporter och ett minskande av transportbehovet.

Det behövs stora insatser för att öka kunskapen om kemikaliers miljö- och hälsoskadliga egenskaper. Västerås stad har tagit fram en kemikalieplan som presenterats bland annat via bioreklam. Saneringstakten av förorenade områden måste öka, men exploateringstakten på attraktiva lägen i länet leder till detta.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.  

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Ett rikt växt- och djurliv

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Negativ utvecklingsriktning

Resultat

Gynnsam bevarandestatus

Det är svårt att med dagens medel bibehålla eller återfå gynnsam bevarandestatus för många naturtyper och arter, särskilt utanför skyddade områden. Graden av hänsynstagande inom skogsbruket varierar, men är som helhet otillräcklig. Stora insatser krävs för att återställa dikningsskadade våtmarker och igenväxande fodermarker.

Inom åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) har under 2015 röjning, slåtter och andra biotopvårdande åtgärder genomförts i flera rikkärr samt på lokaler för rökpipsvamp, mosippa, hällebräcka, fältgentiana, ängsskäreplattmal, veronikanätfjäril, väddnätfjäril och storfibblebi.

En nyligen utförd analys av data från häckfågeltaxeringen i Västmanlands län 1998-2011 (Hedenbo & Green 2014), visade ingen säker förändring i index för indikatorn Häckande fåglar under denna period. Indikator: Häckande fåglar.

Grön infrastruktur

Länsstyrelsen har sedan tidigare ett visst fokus på landskapsstrategier, där grön infrastruktur ingår som en viktig aspekt. Inom ÅGP försöker man ha ett landskapsekologiskt synsätt då åtgärder planeras. Andra exempel är värdetrakterna i den regionala skogsskyddsstrategin (Länsstyrelsen & Skogsstyrelsen 2006), samt den länsövergripande strategin Hjälmarelandskapets lövskogar (Skogsstyrelsen m.fl. 2013) där flera aktörer samverkar för att utveckla en sammanhängande lövskogstrakt längs Hjälmarens stränder.

Främmande arter

För närvarande pågår ett utbrott av almsjukan. Många almar har dött och/eller avverkats av säkerhetsskäl. Detta leder till att ytterligare arter knutna till alm riskerar att hamna i framtida rödlistor. Även askskottsjukan har slagit till i länet, och framtiden för asken och dess följearter kan bli lika mörk som beträffande almen. Sjögull har brett ut sig i delar av Mälaren, och under året har Länsstyrelsen beviljat fortsatt bidrag till ett lokalt naturvårdsprojekt för bekämpning av arten.

Biologiskt kulturarv

I både skyddade och oskyddade områden arbetas aktivt med att bevara och utveckla kulturlandskapets biologiska värden. Inom ÅGP fortskrider arbetet med att friställa de gamla, grova träd som minner om ett öppnare odlingslandskap, och under året har nästan 800 träd friställts. Löpande sker dialog med olika aktörer som har kulturhistoriskt intressanta strukturer inom sina skötselramar, t.ex. alléer, åkerholmar och stenmurar.

Tätortsnära natur

Trycket mot stadsnära grönområden är hårt, och områden naggas i kanterna eller tas i anspråk av andra verksamheter. Glädjande i sammanhanget är att Länsstyrelsen i samråd med Sala kommun arbetar med bildande av fyra nya naturreservat i anslutning till Sala stad.

Länsstyrelsens programdokument Värna Vårda Visa (Sjödin Skarp & Tobiasson 2011) drar upp riktlinjerna för skötsel och förvaltning av skyddad natur. Stor vikt läggs vid tillgängliggörande av skyddade områden, speciellt de tätortsnära. Här ingår bland annat att göra vissa naturreservat mer tillgängliga för funktionshindrade.

Analys och bedömning

Analys

Länsstyrelsens bedömning är även i år att det med dagens medel blir svårt att till år 2020 nå miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. Det finns i dag inga tecken som tyder på att förlusten av biologisk mångfald kommer att ha hejdats inom utsatt tid. De biologiska processer som påverkar utbredning och förekomster av arter tar mycket lång tid i anspråk, vilket försvårar måluppfyllelsen. Det 16:e miljökvalitetsmålet har kopplingar till flera andra miljömål som även de har bäring på hur växt- och djurlivet kommer att utvecklas.

Ljuspunkter under 2015 har varit bland annat att skogs- och myrskyddet tagit ett stort kliv framåt i och med bildandet av länets största landbaserade naturreservat i området som brann sommaren 2014, samt att ett stort antal skyddsvärda träd i odlingslandskapet har friställts. I övrigt fortskrider Länsstyrelsens löpande verksamhet med skydd, förvaltning och tillsyn av värdefull natur, vilket på ett mer generellt plan bidrar till att komma närmare målet. Skydd, restaurering och skötsel av värdefulla våtmarker behöver prioriteras högre, liksom skydd av tätortsnära natur av stor betydelse för friluftslivet. Likaså krävs ett allmänt förbättrat hänsynstagande inom skogsbruket, även om många aktörer i dag tar ett stort ansvar.

En förutsättning för att miljökvalitetsmålet ska kunna uppfyllas är att anslagen till biologisk mångfald inte minskar. En översyn och anpassning av EU:s stöd inom jordbrukssektorn till svenska förhållanden är av vikt för att bevara värdefulla miljöer och strukturer i odlingslandskapet. Bland annat skulle fler/mer generösa stöd inom landsbygdsprogrammet för t.ex. hävd av fodermarker och restaurering av våtmarker och småvatten behövas. Den dåliga lönsamheten för djurhållning är ett stort problem i det här sammanhanget. Det vore också värdefullt om resurser fortsatt kunde avsättas till arbete med landskapsstrategier.

Referenser

ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Hedenbo, P. & Green, M. 2014. Hur går det för fåglarna i Västmanland? Länstrender 1998-2100 för arter och miljöindikatorer baserade på data från häckfågelrutter. Länsstyrelsen i Västmanlands län, Rapport 2013:23.

Länsstyrelsen i Västmanlands län & Skogsstyrelsen 2006. Strategi för formellt skydd av skog i Västmanlands län. Beslut 2006-04-24.

Sjödin Skarp, L. & Tobiasson, J.-I. 2011. Värna Vårda Visa. Ett regionalt program för skötsel och förvaltning av naturskyddade områden i Västmanlands län. Länsstyrelsen i Västmanlands län, Rapport 2011:21.

Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna i Södermanlands, Västmanlands och Örebro län & Eskilstuna, Katrineholms, Vingåkers och Örebro kommuner 2013. Hjälmarelandskapets lövskogar. En strategi i syfte att samordna arbetet med att bevara och utveckla naturvärden, sociala värden och produktionsvärden inom Hjälmarelandskapets lövskogar. Fastställd 2013-09-16. 

Pil uppåt smiley saknas Ett rikt växt- och djurliv i Västmanlands län

Beskrivning saknas
Uppföljningstext saknas