Ett rikt växt- och djurliv. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt växt- och djurliv

Når vi Västmanlands läns miljömål?

Det ser ut som att endast miljökvalitetsmålen Frisk luft samt Grundvatten av god kvalitet som är nära att nås med idag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Ytterligare kraftfulla åtgärder behöver vidtas på olika nivåer i samhället för att målen ska kunna uppfyllas.

Uppföljningen av miljökvalitetsmålen visar att bristen på resurser är ett gemensamt problem för möjligheterna att uppfylla miljömålen och för att åstadkomma positiva förändringar i miljön. Genom ökade statliga anslag skulle möjligheterna till ett strategiskt arbete som leder till konkreta insatser på olika nivåer i samhället stärkas. Det handlar om tillsyn, utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad och en förstärkning av personella resurser.

Inom många områden finns behov av ökad kunskap och utbildningsinsatser för att öka medvetande om olika typer av förhållanden som påverkar miljön. Det handlar också om utbildning med koppling till ny lagstiftning inom olika områden. En ökad kunskap och medvetandegrad bidrar till förståelse samt att människor och olika aktörer ändrar sitt beteende och sina val till fördel för en bättre miljö.

Arbetet med vattenförvaltning har gett nya redskap för att uppnå miljömålen för vatten. Utformningen av jordbruksstödet samt Länsstyrelsens och kommunernas resurser för att bevara, utveckla och vårda natur- och kulturvärden är avgörande för att nå de mål som behandlar olika landskapstyper.

Miljömålen behöver få ett större genomslag i samhällsplaneringen på alla nivåer. Insatserna för en god bebyggd miljö avseende bland annat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, buller och byggnaders inverkan på hälsan behöver intensifieras. Variationerna är stora mellan kommunernas förmåga att genomföra åtgärder som bidrar till en bättre bebyggd miljö. Flera av de mindre kommunerna saknar stadsarkitekt, antikvarie och kommunekolog. Det råder en eftersläpning med översiktsplaneringen, vilket medför att efterföljande detaljplanering sällan överensstämmer med översiktsplaneringen. De kommunala planeringsinstrumenten kan därför inte användas optimalt i måluppföljningsarbetet.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Ett rikt växt- och djurliv

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Negativ utvecklingsriktning

Resultat

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation

Det är mycket svårt att med nuvarande anslag komma i närheten av att uppnå preciseringen mer än marginellt. Även om många naturvårdsåtgärder har genomförts och kommer att genomföras de närmaste åren, kommer de att vara otillräckliga. Arbetet med att försöka hejda förlusten av biologisk mångfald går alltför långsamt. En översyn och anpassning av EU:s stöd inom jordbrukssektorn till svenska förhållanden är av vikt för att bevara viktiga habitat och strukturer inom odlingslandskapet. För att värna skogen och dess arter måste en kraftigt utökad hänsyn tillämpas inom skogsbruket.


Även prioriteringar inom Länsstyrelsens verksamhetsområden, särskilt de som är kopplade till gruvnäringen, kan leda till att gynnsam bevarandestatus inte uppnås inom vissa naturtyper och arter som är kopplade till kalkrika områden.

Grön infrastruktur


Länsstyrelsen har sedan tidigare ett visst fokus på arbete med landskapsstrategier, där bland annat grön infrastruktur ingår som ett viktigt moment. Bedömningen är att preciseringen kan uppnås om det ges fortsatta resurser att arbeta i denna form. Preciseringen kräver även att många olika aktörer kan samsas och arbeta mot ett gemensamt mål.

Genetiskt modifierade organismer

Veterligen förekommer inga genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inom länet.

Främmande arter och genotyper


Almsjukan har från och till under den senaste 20-årsperioden blossat upp och dödat almar. För närvarande tycks ett nytt utbrott pågå. Många almar i städerna har avverkats av bland annat säkerhetsskäl. Detta leder till att många arter knutna till alm riskerar att inkluderas i framtida rödlistor. Askskottsjukan har nyligen slagit till i länet. Framtiden för asken och dess följearter kan bli lika nedslående som för almen. Ytterligare arter har tillkommit som inte naturligt hör hemma i länet. Bedömningen är dock att dessa inte innebär några större hot mot länets naturliga flora och fauna.

Biologiskt kulturarv


I länet finns flera naturreservat, kulturreservat och Natura 2000-områden där det för närvarande arbetas aktivt med att utveckla och bevara de biologiska värden som kan kopplas till kulturlandskapet. För att nå preciseringen inom utsatt tid behöver ytterligare åtgärder genomföras. Många olika aktörer måste arbeta mot ett gemensamt mål. Det är också av vikt att anslagen inte fortsatt försämras.

Tätortsnära natur


Trycket är hårt mot vissa av våra stadsnära grönområden. Länsstyrelsen har tagit fram ett regionalt dokument (”Värna, vårda, visa”) som drar upp riktlinjerna för skötsel och förvaltning av skyddad natur. En stor vikt läggs på tillgängliggörande av skyddade områden, speciellt de tätortsnära, bland annat för funktionshindrade. Arbetet med att få till stånd ett naturum i länet fortlöper. Preciseringen kan uppnås, men det är då av vikt att de tätortsnära naturområden som har högst natur-, kultur- och friluftslivsvärden ges permanent skydd.

Analys och bedömning


Länsstyrelsens bedömning är även i år att det med dagens styrmedel blir svårt att till år 2020 nå miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. Utvecklingen i miljön är negativ.

Det finns idag inga tecken som tyder på att förlusten av biologisk mångfald kommer att ha hejdats inom utsatt tid. De biologiska processer som påverkar utbredning och förekomster av arter tar mycket lång tid i anspråk, vilket försvårar måluppfyllelsen. Det 16:e miljökvalitetsmålet har kopplingar till ett flertal andra miljömål som även de har bäring på hur växt- och djurlivet kommer att påverkas i framtiden.

Vad gäller det kommande året fortsätter ÅGP med riktade insatser för hotade arter och naturtyper, varav bland annat röjning och slåtter av rikkärr, friställande av skyddsvärda träd samt åtgärder för mosippa kommer att prioriteras. I övrigt fortskrider Länsstyrelsens löpande verksamhet med skydd, förvaltning och tillsyn av värdefull natur, som på ett mer generellt plan bidrar till att komma närmare målet. En förutsättning för att miljökvalitetsmålet ska kunna uppfyllas är att anslagen till biologisk mångfald inte minskar ytterligare.