Ett rikt odlingslandskap. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt odlingslandskap

Når vi Västmanlands läns miljömål?

Det ser ut som att endast miljökvalitetsmålen Frisk luft samt Grundvatten av god kvalitet som är nära att nås med idag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Ytterligare kraftfulla åtgärder behöver vidtas på olika nivåer i samhället för att målen ska kunna uppfyllas.

Uppföljningen av miljökvalitetsmålen visar att bristen på resurser är ett gemensamt problem för möjligheterna att uppfylla miljömålen och för att åstadkomma positiva förändringar i miljön. Genom ökade statliga anslag skulle möjligheterna till ett strategiskt arbete som leder till konkreta insatser på olika nivåer i samhället stärkas. Det handlar om tillsyn, utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad och en förstärkning av personella resurser.

Inom många områden finns behov av ökad kunskap och utbildningsinsatser för att öka medvetande om olika typer av förhållanden som påverkar miljön. Det handlar också om utbildning med koppling till ny lagstiftning inom olika områden. En ökad kunskap och medvetandegrad bidrar till förståelse samt att människor och olika aktörer ändrar sitt beteende och sina val till fördel för en bättre miljö.

Arbetet med vattenförvaltning har gett nya redskap för att uppnå miljömålen för vatten. Utformningen av jordbruksstödet samt Länsstyrelsens och kommunernas resurser för att bevara, utveckla och vårda natur- och kulturvärden är avgörande för att nå de mål som behandlar olika landskapstyper.

Miljömålen behöver få ett större genomslag i samhällsplaneringen på alla nivåer. Insatserna för en god bebyggd miljö avseende bland annat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, buller och byggnaders inverkan på hälsan behöver intensifieras. Variationerna är stora mellan kommunernas förmåga att genomföra åtgärder som bidrar till en bättre bebyggd miljö. Flera av de mindre kommunerna saknar stadsarkitekt, antikvarie och kommunekolog. Det råder en eftersläpning med översiktsplaneringen, vilket medför att efterföljande detaljplanering sällan överensstämmer med översiktsplaneringen. De kommunala planeringsinstrumenten kan därför inte användas optimalt i måluppföljningsarbetet.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Ett rikt odlingslandskap

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Negativ utvecklingsriktning

Resultat

Bidrag till byggnadsvård

Bidrag till renovering av äldre ekonomibyggnader vars funktion tillhör den äldre lanthushållningen (överloppsbyggnader) har givits till ett tjugotal objekt. Omfattningen av det helt privatfinansierade underhållet av motsvarande byggnader är svårbedömt, men kan ändå ganska säkert antas vara fortsatt långt ifrån tillräckligt för att kunna uppväga förfallet.

Ersättning för restaurering av betesmarker och slåtterängar


Under 2013 har stöd till restaurering av värdefulla naturbetesmarker lämnats till sex nya projekt med en sammanlagd areal av dryga 100 hektar. Därutöver har LIFE+-projektet MIA fortsatt sin restaurering av hagmark i Mälarområdet.

Ersättning för hävd av betesmarker och slåtterängar

Under året har det upprättats och uppdaterats ett dussintal så kallade åtagandeplaner för betesmarker. Det har även genomförts en handfull enskilda rådgivningar till markägare med betesmarker. Av de fleråriga skötselåtaganden för betesmark och slåtteräng som går ut 2013, har vid november månads början över 80 procent ansökt om förlängning medan endast 3 procent aktivt meddelat att de inte önskar förlänga.

Stöd till anläggning och restaurering av våtmarker


På våtmarksfronten har nu sammanlagt sex stycken fosfordamm färdigställts i länet. Dessa kommer att bli viktiga demonstrationsanläggningar för att sprida intresse för åtgärden – något som framöver förhoppningsvis även kan bidra till uppfyllelsen av målen Myllrande våtmarker och Ingen övergödning. Av större dammar och våtmarker har bidrag beviljats till nio stycken projekt om sammanlagt 80 hektar.

Analys och bedömning

En stor del av odlingslandskapets mångfald finns i betesmarkerna. Under 1900-talet har arealen betesmarker minskat kraftigt i länet som en följd av samhällsförändringar och ett specialiserat och effektiviserat jordbruk. Betesmarker kräver skötsel i form av bete med ett anpassat djurantal för att behålla sina värden.

Ersättningsvillkoren för restaurering och hävd av betesmark i det nuvarande miljöstödsprogrammet, samt även villkoren för investeringar i nya djurstallar, har inte varit tillräckligt generösa för att kunna skapa en positiv trend för betesmarkerna. Länets naturreservat och Natura 2000-områden, där resurser finns att jobba mer aktivt med betesfrågorna (inkl. LIFE+), är de enda områden där de senaste årens negativa trend kunnat hejdas. Erfarenheterna från miljöstödskontrollerna visar att många av länets betesmarker fortfarande inte har en sådan nivå på skötseln (röjning och tillräckligt betestryck) att man kan säga att värdena långsiktigt bevaras. Länet är tyvärr fattigt på betesdjur och situationen har inte underlättats genom återetableringen av de stora rovdjuren varg och lo. Många djurägare väljer att lägga ner sina besättningar, vilket har en negativ påverkan på miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Situationen skulle kunna förbättras genom förbättrad lönsamhet inom animalieproduktionen, exempelvis genom fler riktade stöd i Landsbygdsprogrammet till värdefulla betesmarker och betesdjur. Ett steg i rätt riktning är den från och med 2012 kraftigt höjda ersättningen för rovdjurssäkra stängsel.


Läget inför de närmaste åren ser just nu extra dystert ut eftersom pengar till anläggnings- och restaureringsinsatser helt verkar utebli. Förutom förlorade år riskerar detta avbrott att innebära ytterligare skada i form av en bruten kontinuitet, där det under ganska många år nu etablerats ett vetande hos markägare att det är idé att kontakta Länsstyrelsen i fall man till exempel funderar på att renovera en äldre ekonomibyggnad eller gräva en damm.