Begränsad klimatpåverkan. Bild: Tobias Flygar.

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Västmanlands läns miljömål?

Länsstyrelsens samlade bedömning är att endast miljökvalitetsmålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet bedöms vara nära att nås till år 2020. Övriga miljökvalitetsmål bedöms vara svårare att nå. Det är av vikt att ytterligare åtgärder vidtas för att nå länets miljökvalitetsmål.

Sammanfattning för samtliga miljökvalitetsmål

Det är viktigt att erforderliga resurser avsätts för möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsmålen och för att åstadkomma positiva förändringar i miljön. Genom ökade statliga anslag skulle möjligheterna till ett strategiskt arbete som leder till konkreta insatser på olika nivåer i samhället stärkas. Exempel på insatser är tillsyn, utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad, och särskilda åtgärder.

Inom flera områden finns behov av ökad kunskap för att höja medvetandegraden om förhållanden som påverkar miljön. Ökad kunskap och medvetandegrad bidrar också till att olika aktörer ändrar beteende till fördel för en bättre miljö.

Arbetet med restaurering och skötsel av rikkärr fortskrider. Arbetet med skydd av våtmarker har också tagit ett rejält kliv framåt under året. Ett stort myrområde och flera mindre våtmarksområden har fått långsiktigt skydd, bland annat i form av naturreservat.

Miljömålen behöver få ett större genomslag i samhällsplaneringen. Sju av länets tio kommuner har aktuella dokument för att främja miljöanpassade transporter och ett minskande av transportbehovet.

Det behövs stora insatser för att öka kunskapen om kemikaliers miljö- och hälsoskadliga egenskaper. Västerås stad har tagit fram en kemikalieplan som presenterats bland annat via bioreklam. Saneringstakten av förorenade områden måste öka, men exploateringstakten på attraktiva lägen i länet leder till detta.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.  

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Resultat

Temperatur och Koncentration

I Västmanlands län kommer klimatet att förändras på grund av växthusgaser. En ny rapport från SMHI visar att länet kommer att få mer regn och att temperaturen troligtvis stiger mellan tre till fem grader i slutet av seklet. Störst uppvärmning sker vintertid som kan få en höjning upp mot sex grader.

Utsläpp av växthusgaser

De totala utsläppen av växthusgaser i länet uppgick till 1 751 961 ton år 2013. Energiförsörjning står för 40 %, industriprocesser för 12 %, transporter står för 34 % samt jordbruks- och arbetsmaskiner för 14 % av länets växthusgasutsläpp. Utsläppen i länet kommer troligen minska med cirka 15 % när kraftvärmeverkets nya förbränningsanläggning i Västerås får genomslag i statistiken till år 2016 eller 2017. 

Energianvändning och energitillförsel

Energianvändningen i Västmanlands län var 2013 ca 8,6 TWh. Statistiken för energianvändning på regional nivå innehåller ganska stora osäkerheter och begränsas även av sekretessregler. Underlaget är inte tillräckligt tillförlitligt för att kunna göra analyser på. Det osäkra underlaget visar på en långsam minskning av energianvändningen sedan 1990. Energianvändningen per BNP-enhet är betydligt effektivare idag än 1990. Nästan varje år ökar tillväxten, men inte energianvändningen.

Samhällsplanering och transporter

För att bidra till att Sverige når klimatmålen för 2030 och 2050 behöver samhällsplaneringen ändras så att bilens roll blir mindre utan att tillgängligheten i samhället försämras. 

Utsläppen från transportsektorn har minskat cirka 8 % sedan 2000, det är minst av alla sektorer som följs upp. För att transportsektorn ska bidra till att uppnå klimatmålen behöver antalet åkta kilometrar med bil minska med 10 - 18 % till 2030 enligt Trafikverkets analyser.  För att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 krävs mer insatser.  Andra exempel för att påverka målet är ett ökat användande av kollektiva färdmedel. Genom att helt sluta köra bil på riktigt korta sträckor påverkar också målet i positiv riktning.

Arbete för att ta fram en infrastrukturplan för utbyggnad av laddstationer för elfordon i Östra Mellansverige har påbörjats. Ett stort intresse finns hos kommuner och övriga aktörer i länet för elinfrastrukturutbyggnad.

Analys

Bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet till 2050 görs inte på regional nivå. Nationellt görs bedömningen att målet inte kan nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Trenden i miljötillståndet globalt är negativ. För att målet ska nås krävs ett nytt internationellt avtal om utsläppsminskningar. De största utmaningarna i Västmanland län är utsläppen från industrin och transportsektorn.

Förnybar energi

Västmanland är det län där vindkraften är minst utbyggd. Idag finns två mindre vindkraftverket med en effekt på 0,2 MW.

Sol-el ökar, men från så låga nivåer att den inte når upp till 1 % av den totala energiproduktionen. Sekretessregler gör det i dag inte möjligt att se andelen förnybar produktion i förhållande till den totala produktionen i länet.

Slutanvändningen av energi var år 2013 8684,5 GWh.

För att realisera länets stora biogaspotential krävs fortsatt regional samverkan. Under 2014 byggdes ytterligare en anläggning i länet och produktionen ökade från 43,8 till 50,5 GWh.

Energieffektivisering

Energieffektiviseringspotentialen nås inte. Takten på energieffektivisering skulle kunna vara betydligt högre, exempelvis kan de flesta företag energieffektivisera 15-20 % med en avskrivningstid på 3-5 år. Även fastighetssektorn skulle kunna energieffektivisera snabbare än i dagsläget. 

Pil uppåt smiley saknas Begränsad klimatpåverkan i Västmanlands län