Begränsad klimatpåverkan. Bild: Tobias Flygar.

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Västmanlands läns miljömål?

Det ser ut som att endast miljökvalitetsmålen Frisk luft samt Grundvatten av god kvalitet som är nära att nås med idag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Ytterligare kraftfulla åtgärder behöver vidtas på olika nivåer i samhället för att målen ska kunna uppfyllas.

Uppföljningen av miljökvalitetsmålen visar att bristen på resurser är ett gemensamt problem för möjligheterna att uppfylla miljömålen och för att åstadkomma positiva förändringar i miljön. Genom ökade statliga anslag skulle möjligheterna till ett strategiskt arbete som leder till konkreta insatser på olika nivåer i samhället stärkas. Det handlar om tillsyn, utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad och en förstärkning av personella resurser.

Inom många områden finns behov av ökad kunskap och utbildningsinsatser för att öka medvetande om olika typer av förhållanden som påverkar miljön. Det handlar också om utbildning med koppling till ny lagstiftning inom olika områden. En ökad kunskap och medvetandegrad bidrar till förståelse samt att människor och olika aktörer ändrar sitt beteende och sina val till fördel för en bättre miljö.

Arbetet med vattenförvaltning har gett nya redskap för att uppnå miljömålen för vatten. Utformningen av jordbruksstödet samt Länsstyrelsens och kommunernas resurser för att bevara, utveckla och vårda natur- och kulturvärden är avgörande för att nå de mål som behandlar olika landskapstyper.

Miljömålen behöver få ett större genomslag i samhällsplaneringen på alla nivåer. Insatserna för en god bebyggd miljö avseende bland annat kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, buller och byggnaders inverkan på hälsan behöver intensifieras. Variationerna är stora mellan kommunernas förmåga att genomföra åtgärder som bidrar till en bättre bebyggd miljö. Flera av de mindre kommunerna saknar stadsarkitekt, antikvarie och kommunekolog. Det råder en eftersläpning med översiktsplaneringen, vilket medför att efterföljande detaljplanering sällan överensstämmer med översiktsplaneringen. De kommunala planeringsinstrumenten kan därför inte användas optimalt i måluppföljningsarbetet.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Resultat

I Västmanlands län har energianvändningen per invånare varit lägre än riksgenomsnittet och den totala energianvändningen per invånare har varit relativt konstant sedan 1990 fram till idag, cirka 35 MWh/invånare. Utsläppen av växthusgaser har minskat med cirka 14 procent sedan 1990. Den sektor som genererar störst utsläpp är energiförsörjning följt av transporter och arbetsmaskiner. Jordbruket inom länet står även för en viss del av utsläppen. Genom att ställa högre krav på energihushållning än vad Boverkets byggregler gör kan utsläppen från energiförsörjningen minska.  Västerås stad är den enda kommunen i länet som har kommunala särkrav angående energihushållning.

Den genomsnittliga körsträckan med bil per person i Västmanland är nästan densamma som genomsnittet nationellt. Dock skiljer sig körsträckan mellan olika kommuner i länet i och med kommunernas olika förutsättningar. Exempelvis har Västerås stad en välbyggd kollektivtrafik och cykelvägnät medan andra mindre kommuner har större andel glesbygd med många arbetspendlare.

I och med det statliga stödet till energieffektivisering som samtliga kommuner i länet beviljats, genomförs åtgärder för att energieffektivisera i länet. Det är dock svårt att i nuläget uppskatta effekterna som dessa åtgärder har på länets totala energianvändning. Under 2013 har en fördjupad kommunal översiktsplan antagits inom länet, vilken behandlar miljömålet Begränsad klimatpåverkan genom fokus på hållbara transporter.

Länsstyrelsen är i uppstart av ett projekt där kommunerna får vägledning i tillsyn om energihushållning enligt miljöbalken. Flera av länets kommuner kommer att delta i projektet och förhoppningsvis kan ett första effektresultat rapporteras i slutet av 2014.

År 2012 fanns det två stycken vindkraftverk i Västmanland med en total installerad effekt på 0,1 MW (www.energimyndigheten.se). I Västmanlands län finns åtta biogasanläggningar, varav en deponigasanläggning. Den totala biogasproduktionen år 2011 var 44 GWh, vilket var en minskning med 6 procent jämfört med år 2010. (www.biogasportalen.se) Under 2013 beviljades stöd till 28 stycken solcellsanläggningar med en total beräknad produktion av el på årsbasis 374 500 kWh.

Analys

Anledningen till att energianvändningen per invånare är lägre i Västmanland än riksgenomsnittet beror till stor del på att industrins andel av energianvändning är lägre. Utsläppen från energiförsörjningen har minskat de senaste åren, vilket främst beror på övergången från uppvärmning med olja till biobränsle samt utbyggnaden av fjärrvärme.
Västerås stad är den största kommunen i länet med cirka 55 procent av länets totala befolkning. Resterande kommuner har större andel glesbygd vilket är orsaken till en längre körsträcka per person.

För att utsläppen från transportsektorn ska minska måste åtgärder vidtas så som ökad andel kollektivtrafik och energieffektivisering. I Västmanland pågår ett projekt där Länsstyrelsen stödjer deltagande kommuner i deras arbete med att effektivisera utvalda transporter med 10 procent. Projektet är pågående vilket gör det svårt att studera effekterna av insatsen.

Den regionala klimatstrategin revideras gemensamt med den regionala samordningsfunktionen för klimatanpassning. Den regionala klimatstrategin ska bidra till att föra klimatarbetet i länet framåt och ska färdigställas under våren 2014. Inom strategin är satsningar på solenergi prioriterande och produktionen av solenergi ökar inom länet. Nordens största solcellspark byggs av Kraftpojkarna i Västerås och kommer generera 1,2 miljoner kWh/år med en maxeffekt på 1MW. I Västmanland finns inget riksintresse för vindkraft vilket kan vara en anledning till att Västmanland har lägst antal vindkraftverk i landet. 

Bedömningen av uppfyllandet av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan görs inte på regional nivå.