Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Västmanlands läns miljömål?

Länsstyrelsens samlade bedömning är att endast miljökvalitetsmålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet bedöms vara nära att nås till år 2020. Övriga miljökvalitetsmål bedöms vara svårare att nå. Det är av vikt att ytterligare åtgärder vidtas för att nå miljökvalitetsmålen.

Sammanfattning för samtliga miljökvalitetsmål

Det är viktigt att erforderliga resurser avsätts för möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsmålen och för att åstadkomma positiva förändringar i miljön. Genom ökade statliga anslag skulle möjligheterna till ett strategiskt arbete som leder till konkreta insatser på olika nivåer i samhället stärkas. Exempel på insatser är tillsyn, utvecklingsarbete, kunskapsuppbyggnad och särskilda åtgärder.

Inom flera områden finns behov av ökad kunskap för att höja medvetandegraden om förhållanden som påverkar miljön. Ökad kunskap och medvetandegrad bidrar också till att olika aktörer ändrar beteende till fördel för en bättre miljö.

Det behövs stora insatser för att öka kunskapen om kemikaliers miljö- och hälsoskadliga egenskaper samt var dessa förekommer. Saneringstakten av förorenade områden måste öka.

Anpassade styrmedel och skärpt lagstiftning är viktiga faktorer för att minska övergödningen av ytvatten i länet.

Återställande och skötsel av dikningsskadade våtmarker i skyddade områden behöver prioriteras högre för att miljömålet ska nås. Även skyddet av tätortsnära natur av stor betydelse för friluftslivet behöver växlas upp.

Det är viktigt att notera att det på länsstyrelsen genomförs många arbetsinsatser som påverkar miljömålen i positiv riktning. Detta arbete kan ske som enskilda arbetsinsatser eller i det ordinarie arbetet. Ett sätt att tydliggöra dessa arbetsinsatser är att sätta realistiska mål och mål på årsbasis.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Resultat

Temperatur och Koncentration

I Västmanlands län kommer klimatet att förändras på grund av växthusgaser. En ny rapport från SMHI visar att länet kommer att få mer regn och att temperaturen troligtvis stiger mellan tre till fem grader i slutet av seklet. Störst uppvärmning sker vintertid som kan få en höjning upp mot sex grader.

Utsläpp av växthusgaser

De totala utsläppen av växthusgaser i länet uppgick till 1 440 000 ton år 2014. Utsläppen minskade med 244 000 ton jämfört med 2013. Det var främst utsläppen från energiförsörjningen som minskade, dels beror det på att det var betydligt varmare 2014 än 2013 och dels på kraftvärmeverkets nya förbränningsanläggning i Västerås. Båda dessa faktorer ger mindre utsläpp. Därmed har Västmanland nått målet om 40 procent mindre utsläpp 2020 än 1990 redan 2014. I de andra sektorerna ökar utsläppen något för industriprocesser, 1,6 procent och jordbruket 2,5 procent.  Transporter och arbetsmaskiner minskar med 1,9 procent och avfall och avlopp minskar med 5,7 procent.

Samhällsplanering och transporter

För att bidra till att Sverige når klimatmålen för 2030 och 2050 behöver samhällsplaneringen ändras så att bilens roll blir mindre utan att tillgängligheten i samhället försämras.

Utsläppen från transportsektorn har minskat cirka 6,5 procent sedan 2000, det är minst av alla sektorer som följs upp. För att transportsektorn ska bidra till att uppnå klimatmålen behöver antalet åkta kilometrar med bil minska med 10 - 18 procent till 2030 enligt Trafikverkets analyser.  För att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 krävs mer insatser. Det krävs mer satsningar på kollektivtrafik och styrmedel för att minska bilkörningen framförallt i tätorter. Fortfarande saknas det ett genombrott för de alternativa drivmedlen. Just nu sker en stor satsning på uppförandet av laddinfrastruktur för elbilar i länet som förhoppningsvis ska få både det offentliga och privata att våga satsa.

Analys

Bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet till 2050 görs inte på regional nivå. Nationellt görs bedömningen att målet inte kan nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Trenden i miljötillståndet globalt är negativ. De största utmaningarna i Västmanland län är utsläppen från industrin och transportsektorn.

Förnybar energi

Västmanland är det län där vindkraften är minst utbyggd. Idag finns två mindre vindkraftverket med en effekt på 0,2 MW.

Andelen solel ökar, men från så låga nivåer att den inte når upp till 1 procent av den totala energiproduktionen. Sekretessregler gör det i dag inte möjligt att se andelen förnybar produktion i förhållande till den totala produktionen i länet.

För att realisera länets stora biogaspotential krävs fortsatt regional samverkan. Under 2014 byggdes ytterligare en anläggning i länet och produktionen ökade från 43,8 till 50,5 GWh.

Energieffektivisering

Energieffektiviseringspotentialen nås inte. Takten på energieffektivisering skulle kunna vara betydligt högre, exempelvis kan de flesta företag energieffektivisera 15-20 procent med en avskrivningstid på 3-5 år. Även fastighetssektorn skulle kunna energieffektivisera snabbare än i dagsläget.