Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Örebro läns miljömål?

Vi bedömer att fler åtgärder och styrmedel behövs för att nå ett hållbart samhälle. Trenden i miljön och miljöarbetet är positiv för ett miljömål, Bara naturlig försurning, neutral för fem och negativ för tre. För två mål är trenden oklar. Tre mål bedöms inte på länsnivå.

Utsläppen av växthusgaser minskar i Örebro län och arbetet med energieffektivisering och förnybar energi utvecklas positivt. Men endast miljömålet Bara naturlig försurning utvecklas i positiv riktning. Jämfört med förra året har bedömningen av utvecklingen för miljömålet Ingen övergödning ändrats från positiv till neutral och bedömningen av Levande skogar från neutral till negativ. Det beror i det första fallet på negativa förändringar i samband med övergången till nytt landsbygdsprogram inom EU. De negativa förändringarna uppvägs något av att LOVA återinförs 2014. Problemet med att skogar med höga biologiska värden avverkas blir allt tydligare samtidigt som, och delvis på grund av att resurserna för att skydda dessa skogsmiljöer är otillräckliga i förhållande till behovet.

Två miljömål, Giftfri miljö och Ett rikt växt och djurliv, förändras fortfarande i negativ riktning. Samhället släpper ut allt fler miljö- och hälsofarliga kemikalier. Under året har vi arbetat med att kartlägga vilka farliga kemikalier som används i länets industrier. Några kommuner har genomfört riktad tillsyn mot konsumentvaror som kan innehålla farliga kemikalier. Under året har också samverkan kring kemikaliefrågor startat i länet. Under hösten hölls en föreläsningsserie i länet på temat kemikalier i barns vardag.

Inom miljömålet Ett rikt växt och djurliv är det främst problemen inom skogssektorn som resulterar i en negativ utveckling. Det regionala naturvårdsarbetet fungerar dock bra. Viktiga insatser har gjorts inom åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett. Stora restaureringsinsatser har genomförts i naturreservatet Kvismaren och under året har vi påbörjat de stora naturvårdssatsningarna inom Lifeprojektet RECLAIM.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Negativ utvecklingsriktning

Resultat

Användning och exponering för farliga ämnen

Under senaste åren har antalet särskilt farliga ämnen liksom antalet tillverkade produkter med särskilt farliga ämnen ökat i Örebro län. Det gäller även för importerade produkter. Efter att trenden i Örebro län legat någorlunda stabil under åren 2004-2008, påvisas en markant ökning under 2009 till 2011. Med ökat antal farliga ämnen, produkter och varor ökar även risken för ökad exponering.

Under 2013 har samverkansarbetet ”Kemikalismart Region i Örebro Län” startat. Örebro läns landsting, Örebro Universitetet, Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen i Örebro län och kommuner med flera ingår i samverkan. Under hösten 2013 genomförs en seminarieserie i länet om kemikalier i barns vardag och i början av 2014 hålls ett seminarium i Örebro kring hormonstörande ämnen. Örebro läns landsting arbetar med ett informationsprojekt kring kemikalier i små barns vardag. Syftet är att minska barns exponering av farliga kemikalier. Informationsmaterialet riktar sig till MVC och BVC och eventuellt även kommunal förskoleverksamhet.

Tillsammans med flera av länets kommuner genomförde vi under 2013 en uppföljning av en tidigare kartering av företagens användning och utfasning av särskilt farliga ämnen i länet. Vi deltog även i ett nationellt Reach-tillsynsprojekt. Örebro kommun och en annan kommun har genomfört tillsynsprojekt riktade mot leksaksbutiker och kunskapskravet om farliga ämnen i leksaker vid försäljning. Under 2014 planeras ett nationellt tillsynsprojekt kring nickel, kadmium och bly i smycken i detaljhandeln med deltagande från kommuner i länet.

Örebro läns landsting och Apoteket arbetar för att minska utsläpp av läkemedelsrester från vårdinrättningar, genom patienternas förbrukning och vid kassering av läkemedel. Aktivt arbete pågår även för att minska kemikalieanvändningen inom Örebro läns landsting.

Förorenade områden

Totalt har nästan 4000 objekt av förorenade områden identifierats i Örebro län. Av dessa tillhör 43 stycken riskklass 1 och 573 riskklass 2. Identifieringen och inventeringen kommer i huvudsak att vara klar vid utgången av 2013. Totalt har Länsstyrelsen och kommunerna hittills åtgärdat 108 objekt.

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer även i år att miljömålet inte kommer att nås till år 2020. De åtgärder som hittills beslutats eller planerats är inte tillräckliga. Utvecklingen i miljön är troligen negativ.

Halterna av vissa miljögifter i miljön minskar medan andra ökar. Samhällets konsumtionsmönster, utvecklingen av nya kemiska produkter och material och ökad internationell rörlighet av varor ökar antalet kemikalier i samhället. Det är svårt att hålla en samlad kunskap om förekomst av farliga ämnen och över dess egenskaper. Under de senaste åren har intresse och engagemang från allmänhet ökat. Resurser har tilldelats bland annat Kemikalieinspektionen för arbete med fokus på en giftfri vardag. Fler och kraftfullare åtgärder behövs dock för minskat användande av farliga kemikalier, liksom incitament för företagen och verktyg och resurser riktade till myndigheter.

Preciseringen om förorenade områden kommer inte att nås i Örebro län till 2050. Enligt miljömålet ska förorenade områden vara åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön. Det är i nuläget svårt att avgöra hur stor del av de identifierade samt riskklassade objektet som kommer att behöva åtgärdas. Gör man ett antagande att alla riskklass 1 och 2 ska åtgärdas rör det sig om ungefär 600 objekt. Om målet ska uppnås behöver minst 16 objekt saneras per år vilket inte bedöms som möjligt med nuvarande resurser.

Länsstyrelsen jobbar aktivt mot kommunerna för att via utbildningar och projekt lyfta frågan angående förorenade områden för att försöka att öka saneringstakten. För att målet ska uppnås måste både Länsstyrelsen och kommunerna få mer resurser och anslaget till Naturvårdsverket ökas.