God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Når vi Örebro läns miljömål?

Vi bedömer att fler åtgärder och styrmedel behövs för att nå ett hållbart samhälle. Trenden i miljön och miljöarbetet är positiv för endast ett miljömål, Bara naturlig försurning, neutral för fem och negativ för tre. För två mål är trenden oklar. Frisk luft bedöms vara nära att nås.

Utsläppen av växthusgaser minskar i Örebro län och arbetet med energieffektivisering och förnybar energi utvecklas positivt. Jämfört med 2013 har målbedömningen av Frisk luft ändrats så att miljömålet nu bedöms som nära att nås. Trendbedömningen av Frisk luft har också ändrats från oklar till neutral. Trendbedömningen av Giftfri miljö har ändrats från negativ till oklar. Trendbedömningen av Ett rikt odlingslandskap har ändrats från neutral till negativ.

De luftmiljömätningar som genomförs av Örebro kommun visar att halterna av de viktigaste luftföroreningarna i tätortsluft ligger under eller något över målnivåerna. Vi bedömer därför att miljömålet är nära att nås. Osäkerheten i bedömningen är stor eftersom underlag för flera preciseringar och för en stor del av länet saknas.

Inom miljömålet Giftfri miljö har flera åtgärder för att minska exponeringen för farliga ämnen genomförts eller påbörjats i länet under 2014. Bland annat har Örebro läns landsting slutfört arbetet med att ta fram informationsmaterial till gravida och småbarnsföräldrar med syfte att minska fosters och små barns exponering för hormonstörande ämnen och andra farliga kemikalier. Att bedöma de sammanlagda effekterna av kemikaliesamhällets utveckling är mycket svårt och vi gör därför samma bedömning som Kemikalieinspektionen gör för målet på nationell nivå.

Den ändrade trendbedömningen för odlingslandskapet beror på att övergången till nytt Landsbygdsprogram innebär miljö, natur och kulturmiljömässiga försämringar. Även negativa förändringar av Miljöbalkens bestämmelser om biotopskydd bidrar till bedömningen om negativ utveckling för odlingslandskapet. Utformningen av det nya landsbygdsprogrammet blir mycket viktig för utvecklingen. Den successiva minskningen av antalet nötdjur i länet är ett hot i det viktiga arbetet att beta fler naturbetesmarker.

Avverkningar i skogar med lång kontinuitet, hög ålder och med stora biologiska värden sker fortfarande. Detta är huvudanledningen till att utvecklingen inom miljömålet Levande skogar är negativ. Att förbättra hänsynen vid avverkningar är en viktig del för att nå måluppfyllelsen. För att förbättra hänsynen i samband med skogliga åtgärder har Skogsstyrelsen fortsatt skärpt tillsynen. Inom projektet ”Dialog för miljöhänsyn” har målbilder för hänsyn i samband med skogliga åtgärder tagits fram.

Arbetet med det Lifeprojektet RECLAIM har under 2014 varit intensivt. I Venakärret har bland annat nya betesmarker röjts fram och tagits i bruk. Även i Tysslingen har betesmarker röjts och strandängar putsats med fräsaggregat. En gammal transformatorstation har renoverats om till utställningslokal. Mer information finns på projektets hemsida.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

God bebyggd miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Ett flertal kommuner i länet har fortfarande inaktuella översiktsplaner, varav fem kommuner har översiktsplaner från 1990-talet. Samtliga gällande översiktsplaner i länet är upprättade enligt den äldre plan- och bygglagen. En majoritet av kommunerna håller dock på eller har för avsikt att revidera sina översiktsplaner.

Länsstyrelsen och Regionförbundet Örebro arbetar i samverkan med länets aktörer med att genomföra åtgärder enligt länets energi- och klimatprogram. Projekt pågår bland annat kring energieffektivisering inom både privat och offentlig sektor samt för att främja förnybar energi. En Digital Agenda för länet har under 2014 antagits i syfte att främja näringslivsutveckling och minska miljöpåverkan. Länsstyrelsen har under året även publicerat en vägledning för vindkraftsetablering.

För att minska problemen med buller i Örebro kommun arbetar kommunen efter ett åtgärdsprogram som antogs 2013. En viktig del av programmet är att genom skyddsåtgärder skapa en bättre ljudmiljö för de örebroare som idag är bullerstörda.

Avfallshanteringen går mot mer förbränning och utsortering av biologiskt avfall. Mängden avfall per invånare som går till deponering är på rekordlåga nivåer. Insamlingen av farligt avfall ligger i länet något under riksgenomsnittet. Åtgärder för att öka dessa nivåer har genomförts i några kommuner genom framför allt informationsinsatser.

Aktuella program och strategier för hur kulturhistoriska värden ska tas till vara och utvecklas saknas i de flesta kommuner. Under senare år har Länsstyrelsen arbetat aktivt med att inspirera, stödja och delfinansiera kommunala kulturmiljöprogram, vilket har lett till att Kumla och Lindesbergs kommuner under 2013 och 2014 tagit fram nya program och att arbete pågår med ett program i Lekebergs kommun. En stor del av Örebro kommuns bebyggelse har inventerats och en databas finns tillgänglig som stöd för bygglovgivning.

Endast Örebro kommun har antikvarisk kompetens direkt knuten till planarbete och bygglovhantering. I Lindesbergs kommun finns tillgång till antikvarisk kompetens. Länsstyrelsen arbetar operativt, främst genom Kulturmiljöanslaget, med stöd till byggnadsvård och satsningar på information om och tillgängliggörande av bebyggelsemiljöer i stad och på landsbygd. Länsstyrelsen arbetar också aktivt med att fördjupa beskrivningarna av länets riksintresseområden.

Förutsättningarna att arbeta med naturvård och grön infrastruktur varierar kraftigt mellan länets kommuner beroende på hur olika kommunerna prioriterar grönstruktur och tätortsnära natur som utvecklingsfråga. Det statliga stödet LONA är fortsatt mycket viktigt för det kommunala naturvårdsarbetet. Under 2014 beviljades sex projekt bidrag inom kommunal naturvård. Tre kommuner har fått bidrag för att ta fram grönstrukturplaner eller andra åtgärder inom tätortsnära natur. Askersunds kommun har fått bidrag för att inventera värdefull natur inom det kommunala skogsinnehavet.

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Utvecklingen för miljökvalitetsmålet bedöms som neutral eftersom de insatser som görs har liten effekt i relation till det totala åtgärdsbehovet. Om målet ska nås är det särskilt viktigt att planeringen för en hållbar bebyggelsestruktur och hushållning med energi, kulturmiljö- och naturresurser förbättras. Resurser för arbetet med fysisk planering och kulturvärden i bebyggd miljö behöver förstärkas. Aktuella program och strategier för hur kulturhistoriska värden ska tas till vara och utvecklas behöver tas fram och den antikvariska kompetensen behöver förstärkas i kommunerna.

Arbetet med att ta fram strategier och översiktsplaner är tids- och resurskrävande och konkurrerar med löpande detaljplanering. Kommuner och Länsstyrelsen behöver tillsammans prioritera arbetet med strategisk planering och planeringsunderlag samt förstärka resurserna för det. Det statliga stödet till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) har dock ökat aktiviteten i översiktsplaneringen i länet.

Arbetet med att bevara, använda och utveckla värdefulla byggnader, bebyggelsemiljöer, platser och landskap försvåras av den pågående samhällsutvecklingen som innebär avfolkning av landsbygden och ökat exploateringstryck i städer. I länet finns flera exempel på att värdefulla byggnader och miljöer på landsbygden hotas av att de inte längre har någon användning. Vi ser också exempel på att bristen på relevanta kunskapsunderlag och kompetens leder till att kulturmiljövärden hotas vid förtätning av tätorter.

Det nya energi- och klimatprogrammet utgör ett värdefullt underlag för verksamhetsplanering och prioriteringar. Uppföljningar visar att takten i arbetet behöver öka för att stimulera en hållbar näringslivsutveckling och för att kunna uppnå energi- och klimatmålen. En viktig utmaning är mer energieffektiva transporter och en hållbar stadsutveckling.

Nationella styrmedel i kombination med regionala projekt är bra incitament för att stimulera åtgärder för att nå måluppfyllelse inom avfallsområdet. Ytterligare insatser för att öka insamlings- och återvinningsgraden kommer att genomföras i bland annat kommunerna i södra länsdelen som har utökat sitt samarbete inom avfallsområdet.

Länsstyrelsen avser att under kommande år prioritera arbetet med planeringsunderlag eftersom det utgör ett viktigt förebyggande och vägledande arbete för en hållbar samhällsplanering. Arbetet med att förtydliga de kulturhistoriska värdena i länets riksintressen för kulturmiljövården är ett exempel på arbetet med planeringsunderlagen. Länsstyrelsen har som ambition att i större utsträckning arbeta för att kommunerna bör aktualisera sina översiktsplaner och i ett tidigt skede vara delaktig i arbetet. Länsstyrelsen avser även att prioritera arbetet med energieffektivisering och att i samverkan med länets aktörer i högre grad ta tillvara den digitala teknikens möjligheter.

Pil uppåt smiley saknas God bebyggd miljö i Örebro län

Beskrivning saknas
Uppföljningstext saknas

Indikatorer som följer upp målet