God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Når vi Örebro läns miljömål?

Vi bedömer att fler åtgärder och styrmedel behövs för att nå ett hållbart samhälle. Trenden i miljön och miljöarbetet är positiv för ett miljömål, Bara naturlig försurning, neutral för fem och negativ för tre. För två mål är trenden oklar. Tre mål bedöms inte på länsnivå.

Utsläppen av växthusgaser minskar i Örebro län och arbetet med energieffektivisering och förnybar energi utvecklas positivt. Men endast miljömålet Bara naturlig försurning utvecklas i positiv riktning. Jämfört med förra året har bedömningen av utvecklingen för miljömålet Ingen övergödning ändrats från positiv till neutral och bedömningen av Levande skogar från neutral till negativ. Det beror i det första fallet på negativa förändringar i samband med övergången till nytt landsbygdsprogram inom EU. De negativa förändringarna uppvägs något av att LOVA återinförs 2014. Problemet med att skogar med höga biologiska värden avverkas blir allt tydligare samtidigt som, och delvis på grund av att resurserna för att skydda dessa skogsmiljöer är otillräckliga i förhållande till behovet.

Två miljömål, Giftfri miljö och Ett rikt växt och djurliv, förändras fortfarande i negativ riktning. Samhället släpper ut allt fler miljö- och hälsofarliga kemikalier. Under året har vi arbetat med att kartlägga vilka farliga kemikalier som används i länets industrier. Några kommuner har genomfört riktad tillsyn mot konsumentvaror som kan innehålla farliga kemikalier. Under året har också samverkan kring kemikaliefrågor startat i länet. Under hösten hölls en föreläsningsserie i länet på temat kemikalier i barns vardag.

Inom miljömålet Ett rikt växt och djurliv är det främst problemen inom skogssektorn som resulterar i en negativ utveckling. Det regionala naturvårdsarbetet fungerar dock bra. Viktiga insatser har gjorts inom åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett. Stora restaureringsinsatser har genomförts i naturreservatet Kvismaren och under året har vi påbörjat de stora naturvårdssatsningarna inom Lifeprojektet RECLAIM.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

God bebyggd miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Ett flertal kommuner i länet har fortfarande inaktuella översiktsplaner, varav fem kommuner har översiktsplaner från 1990-talet. En majoritet av kommunerna håller dock på eller har för avsikt att revidera sina översiktsplaner.

Förändringen i och med den nya plan- och bygglagen, att det av översiktplanen ska framgå hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program, har ännu inte fått något genomslag i länet. Detta beror på att samtliga gällande översiktsplaner i länet är upprättade enligt den äldre plan- och bygglagen.

Länsstyrelsen har under året arbetat med vägledningar för hållbar fysisk planering och vindkraftsetablering. Länsstyrelsen har även anordnat utbildningsinsatser inom hållbar samhällsplanering.

Länsstyrelsen och Regionförbundet Örebro arbetar i samverkan med länets aktörer med att genomföra åtgärder enligt det energi- och klimatprogram som antogs i slutet av förra året. Projekt pågår bland annat kring energieffektivisering inom både privat och offentlig sektor samt för att främja förnybar energi. Ett arbete med en Digital Agenda för länet pågår i syfte att främja näringslivsutveckling och minska miljöpåverkan.

Avfallshanteringen går mot mer förbränning och utsortering av biologiskt avfall. Under 2013 har flera kommuner utökat andelen som sorterar ut det biologiska avfallet. Studier har visat att vid införande av matavfallsortering så ökar även graden och kvalitén på utsorteringen av övriga fraktioner. Kommunerna jobbar även mer aktivt med att uppdatera och förnya sina avfallsplaner.

Länsstyrelsen har inga uppgifter om skärpningen i och med den nya plan- och bygglagen beträffande hanteringen av rivning och omhändertagande av farligt avfall. Det är därför svårt att säga om skärpningen har fått något genomslag i länet.

Aktuella program och strategier för hur kulturhistoriska värden ska tas till vara och utvecklas saknas i de flesta kommunerna. Kumla och Lindesbergs kommuner har dock påbörjat en revidering av kommunens bevarandeprogram. Endast Örebro kommun har antikvarisk kompetens direkt knuten till planarbete och bygglovhantering. I Lindesbergs kommun finns tillgång till antikvarisk kompetens.

Länsstyrelsen arbetar operativt, främst genom Kulturmiljöanslaget, med stöd till byggnadsvård och satsningar på information om och tillgängliggörande av bebyggelsemiljöer i stad och på landsbygd. Arbetet bidrar till att värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.

Det statliga stödet LONA är mycket viktigt för det kommunala naturvårdsarbetet. Under 2013 har Länsstyrelsen beslutat om nästan 1,2 miljoner kr i bidrag för åtta projekt inom kommunal naturvård. Fyra kommuner har fått medel för att ta fram grönstrukturplaner. Fem kommuner har redan grönstrukturplan. Tre kommuner saknar program för naturvårdsarbetet. Övriga LONA projekt handlar om att tillgängliggöra natur.

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer även i år att målet inte är möjligt att nå till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Utvecklingen för miljömålet bedöms som neutral eftersom de insatser som görs har liten effekt i relation till det totala åtgärdsbehovet. Om målet ska nås är det särskilt viktigt att planeringen för en hållbar bebyggelsestruktur och hushållning med energi och naturresurser förbättras. Resurser för arbetet med fysisk planering och kulturvärden i bebyggd miljö behöver förstärkas. Aktuella program och strategier för hur kulturhistoriska värden ska tas till vara och utvecklas behöver tas fram och den antikvariska kompetensen behöver förstärkas i kommunerna.

Arbetet med att bevara, använda och utveckla värdefulla byggnader, bebyggelsemiljöer, platser och landskap försvåras av den pågående samhällsutveckling som innebär avfolkning av landsbygden och ökat exploateringstryck i städer. I länet finns flera exempel på att värdefulla byggnader och miljöer på landsbygden hotas av att de inte längre har någon användning. Vi ser också exempel på att bristen på relevanta kunskapsunderlag och kompetens leder till att kulturmiljövärden hotas vid förtätning av tätorter.

Arbetet med att ta fram strategier och översiktsplaner är tids- och resurskrävande och konkurrerar med löpande detaljplanering. Kommuner och Länsstyrelsen behöver tillsammans prioritera arbetet med strategisk planering och planeringsunderlag samt förstärka resurserna för det. Det statliga stödet till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) har dock ökat aktiviteten i översiktsplaneringen i länet. Flertalet kommuner är intresserade av att utreda förutsättningarna för LIS.

Nationella styrmedel i kombination med regionala projekt är bra incitament för att stimulera åtgärder för att nå måluppfyllelse. De styrmedel som man nationellt har tagit fram inom till exempel avfallsområdet har gett resultat i form av bättre sortering och mindre mängder avfall till deponi. Den totala mängden avfall som produceras har dock inte minskat.

Det nya energi- och klimatprogrammet utgör ett värdefullt underlag för verksamhetsplanering och prioriteringar. Uppföljningar visar att takten i arbetet behöver öka för att stimulera en hållbar näringslivsutveckling och kunna uppnå energi och klimatmålen. En viktig utmaning är mer energieffektiva transporter och en hållbar stadsutveckling.

Länsstyrelsen avser att under kommande år prioritera arbetet med planeringsunderlag eftersom det utgör ett viktigt förebyggande och vägledande arbete för en hållbar samhällsplanering. Länsstyrelsen har som ambition att i större utsträckning arbeta för att kommunerna bör aktualisera sina översiktsplaner och i ett tidigt skede vara delaktig i arbetet. Länsstyrelsen avser även att prioritera arbetet med energieffektivisering och att i samverkan med länets aktörer i högre grad ta tillvara den digitala teknikens möjligheter.