Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Värmlands läns miljömål?

I Värmlands län bedöms delar av målet Grundvatten av god kvalitet vara möjligt att uppnå. De övriga målen bedöms inte kunna nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel. För att nå målen krävs en ökad takt på åtgärdsarbetet, en ökad samverkan och effektiva styrmedel.

I Värmlands län ses ingen tydlig utveckling av miljötillståndet i åtta av de 11 miljökvalitetsmål som ska bedömas och den dominerande utvecklingstrenden är därmed neutral. Tre av målen bedöms ha en negativ utveckling – Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv – bland annat för att kunskaperna om kemiska ämnens egenskaper är bristfällig, nedläggning av jordbruksmark fortsätter och för att arbetet med att skydda områden med höga naturvärden är otillräckligt.

Värmland är ett skogs- och glesbygdslän, där skogsindustrin är en viktig sektor för länets sysselsättning och konkurrenskraft. Ett uttag av biobränsle och skogsråvaror är gynnsamt för Begränsad klimatpåverkan. Samtidigt kan ett ökat uttag bidra till försurning, förlorad biologisk mångfald, näringsförluster, skador på våtmarker och ett begränsat friluftsliv. Balans och samförstånd mellan skogsnäringen och naturvärden är viktigt.

En stor del av länets vattendrag är påverkade av dammar, reglering och jordbruk. För vattenanknutna mål finns förväntningar på att åtgärdsprogrammen i vattenförvaltningen ska leda till en positiv utveckling i miljön.

Möjligheten att leva och verka på landsbygden är en förutsättning för Ett rikt odlingslandskap, som i sin tur är viktigt för bland annat biologisk mångfald och kulturmiljöer. För att uppnå en God bebyggd miljö krävs en långsiktigt god samhällsplanering.

Länet har ett regionalt mål om Ett klimatneutralt Värmland 2030. Länets utsläpp av växthusgaser har totalt sett minskat de senaste 25 åren, vilket är positivt även för Frisk luft. Transporter och konsumtion genererar den största mängden växthusgaser, varav konsumtionen ständigt ökar. Förutsättningarna finns för att nå Ett klimatneutralt Värmland 2030 men för det krävs ytterligare nationella och internationella styrmedel.

Det är viktigt att konstatera att det krävs allas engagemang och insatser av myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner för att nå resultat och uppnå målen. Mot den bakgrunden har Länsstyrelsen år 2016 fokuserat på att ta fram ett regionalt åtgärdsprogram med syfte att öka förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålen och därmed förbättra miljötillståndet i länet.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Grundvattnets kvalitet och kvantitet

Länet har i allmänhet en god tillgång på grundvatten av god kvalitet. Det är måttligt påverkat av försurning och har i allmänhet en låg kloridhalt. Kring Vänern finns viss problematik med relikt havsvatten men omfattningen är okänd. I några grundvattenförekomster i berg är sulfathalten naturligt hög.

Det finns indikationer på att en lokal negativ påverkan på grundvattenkvaliteten kan förekomma. Kunskapen om var den lokala påverkan finns behöver förbättras. Det behövs mer provtagning för att få en heltäckande bild av länets grundvattenkvalitet och för att följa trender. Detsamma gäller för länets grundvattennivåer, eftersom det i dagsläget inte finns någon övervakning.

Bevarande av naturgrusavlagringar

Naturgrusavlagringar är av stor betydelse för dricksvattenförsörjningen. I dagsläget saknas en materialförsörjningsplan inom länet.

Under 2015 ökade användningen av naturgrus i länet jämfört med 2014 års nivå. Totalt sett är det dock fortfarande en minskning på ca 35 000 ton från år 2011 vilket gör trenden svagt nedåtgående. Det är okänt hur mycket som bryts för husbehov.

Åtgärder på regional nivå- myndigheter

Endast tre av 97 grundvattenförekomster uppnår inte god kemisk status enligt vattenförvaltningens statusklassning. En förekomst på grund av en nedbrytningsprodukt av det förbjudna bekämpningsmedelet BAM (2,6-diklorbensamid) och två på grund av påverkan från förorenade områden (perkloretylen och pentaklorfenol). Ytterligare ett par förekomster riskerar att inte uppnå god kemisk status 2021 på grund av klorid eller BAM och några förekomster ligger i riskzonen då de är utsatta för påverkan från mänskliga aktiviteter, framför allt vägar. Länsstyrelsen har tagit fram åtgärdsförslag för de grundvattenförekomster som inte uppnår god kemisk status och som ligger i riskzonen [1]. Åtgärderna finns med i "Åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Vattenmyndigheten i Västerhavets distrikt 2017-2021", vilka ännu inte beslutats. 

Varje år provtas grundvattnet i länet inom den regionala miljöövervakningen, den nationella miljöövervakningen, kommunernas råvattenanalyser, samt i vissa fall vid inventering av förorenade områden. Totalt finns 86 övervakningsstationer för kommunala täkter, privata brunnar och källor. 2016 togs prover vid 29 stationer. Vid samtliga stationer analyserades basparametrar och vid vissa stationer även tungmetaller, bekämpningsmedel, VOC, PAH, PBDE, PFAA och ftalater. Förhöjda halter av bly, järn och klorid har hittats de senaste åren och likaså bekämpningsmedel. Resultaten från i år och tidigare år tyder på att grundvattnet i länet i allmänhet har en god kvalitet.

Åtgärder på kommunal nivå

Det finns 84 allmänna grundvattentäkter i länet, varav 33 har fastställda vattenskyddsområden (2). Inga nya vattenskyddsområden för grundvattentäkter har inrättats under 2016.

Analys och bedömning

Det är svårt att bedöma om målet kommer att nås till 2020 med beslutade styrmedel och åtgärder. De tillgängliga styrmedlen  kanske inte räcker för att tillräckliga åtgärder ska vara genomförda innan 2020. Dricksvattenutredningens förslag ökar  möjligheterna att nå målet. Miljökvalitetsmålet bedöms delvis kunna nås.

Utvecklingen i miljön är svår att bedöma. Arbetet med att förbättra skyddet för flera grundvattentäkter pågår i länet samtidigt som det saknas en regional vattenförsörjningsplan som beskriver hur viktiga grundvattentillgångar ska beaktas i samhällsplaneringen. Miljöövervakningen av grundvattenförekomsterna noterar oförändrad kvalitet i år jämfört med tidigare år. Det nuvarande regionala miljöövervakningsprogrammet fokuserar på de grundvattenförekomster som ligger i områden med hög mänsklig påverkan och analysresultaten har visat på en allmänt god kvalitet.

För att säkerställa att grundvattnets kvalitet fortsätter vara god på lång sikt behöver fler vattenskyddsområden inrättas eller revideras.  Flera kommuner arbetar med detta. Skyddet behöver även inkludera reservtäkter och grundvattentäkter som i framtiden kan komma att bli viktiga för vattenförsörjningen. Länsstyrelsen stödjer kommunerna i dessa processer. Därtill behöver en regional vattenförsörjningsplan och/eller lokala vattenförsörjningsplaner tas fram.

De tre grundvattenförekomster som inte uppnår god kemisk status, enligt den senaste statusklassningen, kommer troligtvis inte uppnå god kemisk status målåret 2020. Orsaken är att det tar lång tid för dessa ämnen att brytas ned. Vid ett av de förorenade områdena har sanering genomförts, men det finns i dagsläget ingen teknik som kan få bort all perkloretylen ur grundvattnet. I två av förekomsterna berörs endast delar av föroreningarna. Utöver dessa tre förekomster är grundvattnets kvalitet i allmänhet god. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att arbeta förebyggande för att förhindra att kvaliteten försämras, vilket arbetet med vattenskyddsområden, vatten- och materialförsörjningsplaner och ”Åtgärdsprogram och Förvaltningsplan för Vattenmyndigheten i Västerhavets distrikt” bidrar till.