Skyddande ozonskikt. Bild: Tobias Flygar.

Skyddande ozonskikt

Når vi Värmlands läns miljömål?

Ett av de 11 miljökvalitetsmål som har bedömts år 2013 är möjligt att nå till 2020 i Värmlands län – Grundvatten av god kvalitet. Övriga mål bedöms inte kunna nås till år 2020. För att nå målen krävs fler styrmedel, en ökad samverkan samt en ökad takt på åtgärdsarbetet.

Två av miljökvalitetsmålen - Grundvatten av god kvalitet och Myllrande våtmarker - bedöms ha en positiv utveckling. I övrigt är den dominerande utvecklingstrenden neutral för målen (7 av 11) på grund av att områden inom vissa preciseringar visar en negativ trend medan andra har en positiv trend. Endast två av målen bedöms ha en negativ utveckling – Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv – bland annat för att kunskaperna om kemiska ämnens egenskaper är bristfällig och för att arbetet med att skydda områden med höga naturvärden är otillräckligt.

Värmland är ett skogs- och glesbygdslän, där skogsindustrin är en mycket viktig sektor för länets sysselsättning och konkurrenskraft. Ett stort uttag av biobränsle och skogsråvaror är gynnsamt för Begränsad klimatpåverkan. Samtidigt kan ett ökat uttag bidra till försurning av vatten, förlorad biologisk mångfald, näringsförluster, skador på våtmarker och ett begränsat friluftsliv. Balans och samförstånd mellan naturvärden och skogsnäringen måste finnas.

En stor del av länets vattendrag är påverkade genom till exempel dammar, reglering och jordbruk. Möjligheten att leva och verka på landsbygden är en förutsättning för Ett rikt odlingslandskap, som i sin tur är viktigt för bland annat biologisk mångfald och kulturmiljöer. För att uppnå en God bebyggd miljö krävs kompetenshöjning inom många områden men även kraftfullare styrmedel.

Länet har ett regionalt mål om Ett klimatneutralt Värmland 2030 och arbetet för minskade utsläpp visar goda resultat. Länets utsläpp har totalt sett minskat de senaste 20 åren vilket är positivt även för Frisk luft. Transporter och konsumtion genererar den största mängden växthusgaser, varav konsumtionen ständigt ökar. Förutsättningarna finns för att nå målet men för det krävs ytterligare nationella och internationella styrmedel.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Skyddande ozonskikt

Resultat

Miljökvalitetsmålet innebär att ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. Då ozonnedbrytande ämnen stannar lång tid i atmosfären kommer dock ozonskiktets tjocklek att börja öka först år 2020, för att ha återhämtat sig helt kring år 2050.

Åtgärderna nationellt och regionalt för att minska utsläppen skiljer sig åt men totalt sett är länets och Sveriges rådighet liten över halten klor i stratosfären, den förorening som tunnar ut ozonskiktet.

Inom länet är det företagen som är de viktigaste aktörerna för att minska utsläppen av ozonnedbrytande ämnen. Detta sker framför allt genom en god kontroll över kyl- och värmeanläggningarna och att de för dialog med Länsstyrelsen eller kommunen (beroende på vem som är tillsynsmyndighet enligt Miljöbalken) när de ska installera ny utrustning. Länsstyrelsen eller kommunen följer sedan upp företagens kontroll genom tillsyn.  På de återvinningscentraler där kyl- och värmeanläggningar kan lämnas är det viktigt att apparaterna hanteras så att köldmedia inte läcker ut.

Analys

Utvecklingen av miljötillståndet i Värmlands län är densamma som i riket som helhet eftersom merparten av utsläppen av ozonnedbrytande ämnen kommer från andra länder. Bedömningen från 2012 kvarstår.

Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen sjunker stadigt i länet. Ny utrustning saknar sådana ämnen och gammal utrustning kasseras och tas om hand på ett sätt som gör att ozonnedbrytande ämnen förstörs och aldrig når ozonskiktet.