Skyddande ozonskikt. Bild: Tobias Flygar.

Skyddande ozonskikt

Når vi Värmlands läns miljömål?

Ett av 11 miljökvalitetsmål kommer att nås till 2020 i Värmlands län – Grundvatten av god kvalitet. Övriga mål bedöms inte kunna nås. För att nå målen krävs en ökad takt på åtgärdsarbetet, en ökad samverkan och effektiva styrmedel.

Ett av miljökvalitetsmålen - Grundvatten av god kvalitet - bedöms ha en positiv utveckling. I övrigt är den dominerande utvecklingstrenden neutral (7 av 11 mål). Tre av målen bedöms ha en negativ utveckling – Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv – bland annat för att kunskaperna om kemiska ämnens egenskaper är bristfällig, nedläggning av jordbruksmark fortsätter och för att arbetet med att skydda områden med höga naturvärden är otillräckligt.

Värmland är ett skogs- och glesbygdslän, där skogsindustrin är en viktig sektor för länets sysselsättning och konkurrenskraft. Ett uttag av biobränsle och skogsråvaror är gynnsamt för Begränsad klimatpåverkan. Samtidigt kan ett ökat uttag bidra till försurning, förlorad biologisk mångfald, näringsförluster, skador på våtmarker och ett begränsat friluftsliv. Balans och samförstånd mellan skogsnäringen och naturvärden måste finnas.

En stor del av länets vattendrag är påverkade av dammar, reglering och jordbruk. För vattenanknutna mål finns förväntningar på att åtgärdsprogrammen i vattenförvaltningen ska leda till en positiv utveckling i miljön.

Möjligheten att leva och verka på landsbygden är en förutsättning för Ett rikt odlingslandskap, som i sin tur är viktigt för bland annat biologisk mångfald och kulturmiljöer. För att uppnå en God bebyggd miljö krävs en långsiktigt god samhällsplanering.

Länet har ett regionalt mål om Ett klimatneutralt Värmland 2030. Länets utsläpp har totalt sett minskat de senaste 20 åren vilket är positivt även för Frisk luft. Transporter och konsumtion genererar den största mängden växthusgaser, varav konsumtionen ständigt ökar. Förutsättningarna finns för att nå målet men för det krävs ytterligare nationella och internationella styrmedel.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Skyddande ozonskikt

Resultat

Miljökvalitetsmålet innebär att ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. Då ozonnedbrytande ämnen stannar kvar lång tid i atmosfären kommer ozonskiktets tjocklek att börja öka först 2020, för att ha återhämtat sig helt kring 2050.

Åtgärderna nationellt och regionalt för att minska utsläppen skiljer sig åt. Värmland och Sveriges rådighet över halten klor i stratosfären, den förorening som tunnar ut ozonskiktet, är liten.

I Värmland är företagen de viktigaste aktörerna för att minska utsläppen av ozonnedbrytande ämnen. Detta genom att de har kontroll över sina kyl- och värmeanläggningar och genom att de för dialog med Länsstyrelsen eller kommunen när de ska installera ny utrustning. Länsstyrelsen eller kommunen följer upp företagens kontroll genom tillsyn.  På de återvinningscentraler där kyl- och värmeanläggningar kan lämnas är det viktigt att dessa hanteras så att köldmedia inte läcker ut.

Kommunerna har en viktig roll då de vid handläggning av rivningslov har möjlighet att ställa krav, till exempel att isoleringsmaterial som innehåller freoner ska tas om hand så att freoner inte kan läcka ut.

Analys

Utvecklingen i miljön är densamma i länet som i riket då utsläpp av ozonnedbrytande ämnen är en global fråga.

Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen sjunker stadigt i länet eftersom ny utrustning saknar sådana ämnen samt att äldre utrustning kasseras och tas om hand på ett sätt som gör att ozonnedbrytande ämnen förstörs och aldrig når ozonskiktet. Illegala transporter där kyl- och frysutrustning exporteras till länder där lägre miljökrav ställs kan dock medföra att freoner läcker ut.

Klimatförändringarna minskar ozonnedbrytningen globalt men ökar nedbrytningen lokalt vid polerna och i synnerhet över nordpolen. Det är oklart om detta kan ge en ökad UV-strålning i länet trots att utsläppen av freoner minskar.

Pil uppåt smiley saknas Skyddande ozonskikt i Värmlands län

Beskrivning saknas
Uppföljningstext saknas