Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Når vi Värmlands läns miljömål?

Ett av de 11 miljökvalitetsmål som har bedömts år 2013 är möjligt att nå till 2020 i Värmlands län – Grundvatten av god kvalitet. Övriga mål bedöms inte kunna nås till år 2020. För att nå målen krävs fler styrmedel, en ökad samverkan samt en ökad takt på åtgärdsarbetet.

Två av miljökvalitetsmålen - Grundvatten av god kvalitet och Myllrande våtmarker - bedöms ha en positiv utveckling. I övrigt är den dominerande utvecklingstrenden neutral för målen (7 av 11) på grund av att områden inom vissa preciseringar visar en negativ trend medan andra har en positiv trend. Endast två av målen bedöms ha en negativ utveckling – Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv – bland annat för att kunskaperna om kemiska ämnens egenskaper är bristfällig och för att arbetet med att skydda områden med höga naturvärden är otillräckligt.

Värmland är ett skogs- och glesbygdslän, där skogsindustrin är en mycket viktig sektor för länets sysselsättning och konkurrenskraft. Ett stort uttag av biobränsle och skogsråvaror är gynnsamt för Begränsad klimatpåverkan. Samtidigt kan ett ökat uttag bidra till försurning av vatten, förlorad biologisk mångfald, näringsförluster, skador på våtmarker och ett begränsat friluftsliv. Balans och samförstånd mellan naturvärden och skogsnäringen måste finnas.

En stor del av länets vattendrag är påverkade genom till exempel dammar, reglering och jordbruk. Möjligheten att leva och verka på landsbygden är en förutsättning för Ett rikt odlingslandskap, som i sin tur är viktigt för bland annat biologisk mångfald och kulturmiljöer. För att uppnå en God bebyggd miljö krävs kompetenshöjning inom många områden men även kraftfullare styrmedel.

Länet har ett regionalt mål om Ett klimatneutralt Värmland 2030 och arbetet för minskade utsläpp visar goda resultat. Länets utsläpp har totalt sett minskat de senaste 20 åren vilket är positivt även för Frisk luft. Transporter och konsumtion genererar den största mängden växthusgaser, varav konsumtionen ständigt ökar. Förutsättningarna finns för att nå målet men för det krävs ytterligare nationella och internationella styrmedel.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Levande skogar

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Avverkningsnivån är hög och efterfrågan på biobränsle ökar. Negativ påverkan genom körskador, näringsförluster och försurning sker på både mark och vatten. Klimatförändringar kan göra att riskerna för skador ökar. Skogsstyrelsen arbetar med skarpare tillsyn, kompetenshöjning och olika former av stöd via exempelvis Landsbygdsprogrammet, Skogsriket och Nokås (projekt ”Natur och kulturåtgärder i skogsbruket”).

Skogsmarkens egenskaper och processer

Skogsbrukets gemensamma miljöpolicy om körskador på skogsmark (klicka HÄR för att se policy) har bidragit till bättre planering. Några företag har exempelvis infört markskoningsgarantier och metodstöd för att förhindra körskador. Bra barmarksplanering och hänsyn till rådande väderförhållanden är viktiga faktorer för att förbättra miljöhänsynen i skogsbruket.

Återföring av aska från skogsbränsle är ett sätt att motverka näringsförluster och försurning. Fortfarande är den areal i Värmlands län där aska sprids bara en bråkdel av den areal där uttag av GROT (grenar och toppar) görs.

Ekosystemtjänster

Några exempel på ekosystemtjänster från länets skogar är skogsråvara, biobränsle, bär, svamp, jakt, friluftsliv, rening av luft och vatten samt klimatreglering. För att många av ekosystemtjänsterna ska kunna fortsätta även i långt perspektiv krävs ett bevarande av den biologiska mångfalden.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden

Avverkning av skyddsvärda skogar och bristfällig miljöhänsyn bedöms utgöra det största hotet mot den biologiska mångfalden. Arbetet med bildande av naturreservat och biotopskyddsområden, samt tecknande av naturvårdsavtal fortgår för de mest värdefulla miljöerna. Under 2013 beslutades 17 naturreservat i länet på sammanlagt 560 hektar, varav 462 hektar produktiv skogsmark. De statliga anslagen för ersättning till markägare är fortfarande mycket begränsade hos både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. För Värmlands län innebär dessutom Skogsstyrelsens nationella fördelning av medel för biotopskydd, att detta skyddsinstrument i stort sett är blockerat. Detta innebär att fler objekt lämnas vidare till Länsstyrelsen, som på grund av minskade resurser också har svårare än tidigare att tillmötesgå markägares önskemål om ersättning.

Skogsstyrelsens tillsyn av hänsynsreglerna i Skogsvårdslagens 30§ har skärpts. Projektet ”Dialog om miljöhänsyn” (klicka HÄR för mer info) initierat av Skogsstyrelsen och med brett deltagande från skogsbruket och ideella organisationer har pågått 2011-2013. Målbilder (klicka HÄR för målbilder) för olika typer av miljöhänsyn har arbetats fram och beslutats. Förhoppningen är att detta på sikt ska förbättra miljöhänsynen i skogsbruket.

Friluftsliv

Målbilder (se ovan) finns även för hänsyn till friluftsliv och rekreation. Skogens sociala och estetiska värden ingår i målet för Levande skogar, och är viktiga för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Analys och bedömning

Skogsstyrelsen bedömer även i år att målet inte kommer att nås till år 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. Sammantaget bedöms utvecklingstrenden som neutral i miljön eftersom både positiva och negativa trender i miljötillståndet märks.

En orsak är otillräckliga statliga anslag för ersättning till markägare för långsiktigt skydd av skogsmark med höga naturvärden. Mer resurser för skydd av skog, kompetenshöjning i skogssektorn och ökad samverkan behövs. En fortsatt ökad tydlighet och skärpt tillsyn kan också ge positiva effekter på miljön i skogen.

Landsbygdsdepartementets vision (klicka HÄR för att se visionen) för att tillvarata skogens alla värden, Skogsriket, har i Värmlands län lett till en kraftsamling på initiativ av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. En välbesökt konferens hölls i Karlstad 2013-10-30, och en handlingsplan för Skogsriket Värmland håller på att tas fram. Fokusområden i denna plan är Ökad förädling, Besöksnäring samt Kompetensförsörjning och jämställdhet.

Ökade resurser för skyddsarbete

En viktig del för att nå måluppfyllelsen är arbetet med skydd av skog. Resurserna för ersättning till markägare för att inrätta formellt skydd är starkt begränsade och skulle behöva öka markant för att täcka det behov som finns. För att få bästa möjliga nytta av den formellt skyddade marken bör vi fortsätta arbeta efter ”Strategin för formellt skydd av skog i Värmland” tillsammans med åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) och frivilliga avsättningar. Det är också viktigt att kommunicera och informera om vikten av att skydda och bevara värdefulla skogar till skogsägare.

Ökad kompetens och samverkan

Då verksamhet inom ramen för Landsbygdsprogrammet troligen kraftigt minskar under 2014, minskar även de omfattande informations- och rådgivningsinsatser som erbjudits markägare och verksamma i skogen de senaste åren, liksom de omfattande natur- och kulturvårdande åtgärder som genomförts genom bidrag.

Användning av biobränsle och skogsråvara som en förnyelsebar resurs lyfts fram som viktiga delar i arbetet med att begränsa en framtida klimatförändring. För att inte få negativa effekter på mark och vatten behövs det resurser för arbete med samverkan mellan myndigheter och skogssektorn och även kompetenshöjning. En förutsättning för att minska de negativa effekterna är också att skogsbruket följer den körskadepolicy och de målbilder för god miljöhänsyn som tagits fram.

En ökad kunskap och förståelse kring innebörden av sektorsansvaret i skogssektorn behövs. Hänsyn enligt de nya målbilderna vid alla skogliga åtgärder i samverkan med frivilliga avsättningar och formellt skyddande av områden är viktiga åtgärder. Hyggesfritt skogsbruk kan för vissa skogar vara ett sätt att kombinera brukande med bra miljöhänsyn. Allt för att skapa gynnsamma förhållanden där hotade arter kan sprida sig och fortleva i livskraftiga bestånd.