Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Når vi Värmlands läns miljömål?

Ett av 11 miljökvalitetsmål kommer att nås till 2020 i Värmlands län – Grundvatten av god kvalitet. Övriga mål bedöms inte kunna nås. För att nå målen krävs en ökad takt på åtgärdsarbetet, en ökad samverkan och effektiva styrmedel.

Ett av miljökvalitetsmålen - Grundvatten av god kvalitet - bedöms ha en positiv utveckling. I övrigt är den dominerande utvecklingstrenden neutral (7 av 11 mål). Tre av målen bedöms ha en negativ utveckling – Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv – bland annat för att kunskaperna om kemiska ämnens egenskaper är bristfällig, nedläggning av jordbruksmark fortsätter och för att arbetet med att skydda områden med höga naturvärden är otillräckligt.

Värmland är ett skogs- och glesbygdslän, där skogsindustrin är en viktig sektor för länets sysselsättning och konkurrenskraft. Ett uttag av biobränsle och skogsråvaror är gynnsamt för Begränsad klimatpåverkan. Samtidigt kan ett ökat uttag bidra till försurning, förlorad biologisk mångfald, näringsförluster, skador på våtmarker och ett begränsat friluftsliv. Balans och samförstånd mellan skogsnäringen och naturvärden är viktigt.

En stor del av länets vattendrag är påverkade av dammar, reglering och jordbruk. För vattenanknutna mål finns förväntningar på att åtgärdsprogrammen i vattenförvaltningen ska leda till en positiv utveckling i miljön.

Möjligheten att leva och verka på landsbygden är en förutsättning för Ett rikt odlingslandskap, som i sin tur är viktigt för bland annat biologisk mångfald och kulturmiljöer. För att uppnå en God bebyggd miljö krävs en långsiktigt god samhällsplanering.

Länet har ett regionalt mål om Ett klimatneutralt Värmland 2030. Länets utsläpp av växthusgaser har totalt sett minskat de senaste 25 åren, vilket är positivt även för Frisk luft. Transporter och konsumtion genererar den största mängden växthusgaser, varav konsumtionen ständigt ökar. Utsläppen från transporterna har under de senaste åren visat en nedåtgående trend, till stor del beroende på minskade utsläpp från personbilar. De minskande utsläppen från personbilar beror sannolikt på mer energieffektiva nya bilar och ett ökat inslag av förnybara drivmedel, eftersom körsträckan med bil per person är relativt konstant i länet.  Förutsättningarna finns för att nå Ett klimatneutralt Värmland 2030 men för det krävs ytterligare nationella och internationella styrmedel.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Levande skogar

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Förnyelsebar råvara från skogen som virke och biobränsle nyttjas intensivt. Negativ påverkan genom körskador, näringsförluster och försurning sker på både mark och vatten. Klimatförändringar kan göra att riskerna för skador ökar. Skogsstyrelsen arbetar med skogspolitisk dialog, skarpare tillsyn, kompetenshöjning och olika former av stöd som Landsbygdsprogrammet och Nokås[1].

Skogsmarkens egenskaper och processer

Skogsbrukets gemensamma miljöpolicy[2] om körskador på skogsmark har bidragit till bättre planering. Några företag har exempelvis infört markskoningsgarantier och metodstöd för att förhindra körskador. Bra barmarksplanering och hänsyn till rådande väderförhållanden är viktiga faktorer för att förbättra miljöhänsynen i skogsbruket.

Återföring av aska från skogsbränsle är ett sätt att motverka näringsförluster och försurning. Fortfarande är den areal där aska sprids bara en bråkdel av den areal där uttag av GROT (grenar och toppar) görs.

Ekosystemtjänster

Några exempel på ekosystemtjänster från våra skogar är skogsråvara, biobränsle, bär, svamp, jakt, friluftsliv, rening av luft och vatten samt klimatreglering. För att många av ekosystemtjänsterna ska kunna fortsätta även i långt perspektiv krävs ett bevarande av den biologiska mångfalden.

Grön infrastruktur

Avverkning av skyddsvärd skog och bristfällig miljöhänsyn bedöms utgöra det största hotet mot den biologiska mångfalden. Arbetet med bildande av naturreservat och biotopskyddsområden, samt tecknande av naturvårdsavtal fortgår för de mest värdefulla miljöerna. De statliga anslagen för ersättning till markägare är fortfarande mycket begränsade hos både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Myndigheterna tvingas allt oftare neka enskilda markägare ersättning och skyddsvärda skogar går därmed förlorade. Under 2014 skyddades produktiv skogsmark via 460 hektar naturreservat, 32 hektar biotopskydd och 34 hektar naturvårdsavtal.

Skogsstyrelsens har under 2015 för fortsatt skogspolitisk dialog träffat ledningen för de skogsföretag som står för mer än 90 procent av avverkningen. Ett 100-tal av företagens virkesköpare och entreprenörer har fått objektsvis återkoppling om tagen miljöhänsyn. Dessa företag har avgörande påverkan på miljöhänsynen i skogen. Faktablad[3] om målbilder för god miljöhänsyn har i samverkan mellan Skogsstyrelsen och skogssektorn tagits fram inom projektet Dialog om miljöhänsyn.

Bevarade kulturmiljövärden och friluftsliv

Målbilder (se ovan) finns även för hänsyn till kulturmiljöer och sociala värden. I målet för Levande skogar ingår att skogens kulturmiljövärden är bevarade, samt att skogens värden för friluftsliv värnas. Dessa värden är viktiga för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Analys och bedömning

Skogsstyrelsen bedömer även i år att miljökvalitetsmålet inte kommer att nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Sammantaget bedöms utvecklingstrenden i miljön som neutral då både positiva och negativa trender i miljötillståndet märks.

En orsak är otillräckliga statliga anslag för ersättning till markägare för långsiktigt skydd av skogsmark med höga naturvärden. Mer resurser för skydd av skog, kompetenshöjning i skogssektorn och ökad samverkan behövs. En fortsatt ökad tydlighet i skogspolitisk dialog kan också ge positiva effekter på miljön i skogen.

Arbetet med ett nationellt skogsprogram[4] har nyss startat. Förhoppningen är att detta arbete ska bidra till ökad samsyn om skogens alla värden.

Ökade resurser för skyddsarbete

En viktig del för att nå måluppfyllelsen är arbetet med skydd av skog. Resurserna för ersättning till markägare för att inrätta formellt skydd är starkt begränsade och skulle behöva öka markant för att täcka det behov som finns. För att få bästa möjliga nytta av den formellt skyddade marken bör vi fortsätta arbeta efter ”Strategin för formellt skydd av skog i Värmland” tillsammans med åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) och frivilliga avsättningar. Det är också viktigt att kommunicera och informera om vikten av att skydda och bevara värdefulla skogar till skogsägare.

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen har från 2015 fått ett nytt verktyg för skydd av skog med höga naturvärden. Den kompletterande arbetsmetoden (som kallas Nya KOMET[5]) ska inriktas på att tillvarata markägarnas intresse för att bevara biologisk mångfald genom att skydda områden med höga naturvärden. Myndigheterna ska utföra uppdraget tillsammans och redovisa arbetet i gemensamma rapporter.

Utöver Nya KOMET ska Länsstyrelserna, i samarbete med Skogsstyrelsen och andra berörda myndigheter och organisationer, utarbeta regionala handlingsplaner för grön infrastruktur[6]. Handlingsplanerna ska vara klara 2017.

Ökad kompetens och samverkan

Användning av biobränsle och virke från skogen som en förnyelsebar resurs lyfts fram som viktiga delar i arbetet med att begränsa en framtida klimatförändring. Nya produkter baserade på skogsråvara är under utveckling. För att inte få negativa effekter på mark och vatten behövs det resurser för arbete med samverkan mellan myndigheter och skogssektorn och även kompetenshöjning. En förutsättning för att minska de negativa effekterna är också att skogsbruket följer den körskadepolicy och de målbilder för god miljöhänsyn som tagits fram.

En ökad kunskap och förståelse kring innebörden av sektorsansvaret i skogssektorn behövs. Hänsyn enligt de nya målbilderna vid alla skogliga åtgärder i samverkan med frivilliga avsättningar och formellt skyddande av områden är viktiga åtgärder. Hyggesfritt skogsbruk kan för vissa skogar vara ett sätt att kombinera brukande med bra miljöhänsyn. Allt för att skapa gynnsamma förhållanden där hotade arter kan sprida sig och fortleva i livskraftiga bestånd.

Referenser

[1] http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Stod-och-bidrag/Nokas/

Pil uppåt smiley saknas Levande skogar i Värmlands län

Beskrivning saknas
Uppföljningstext saknas