Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Når vi Värmlands läns miljömål?

Ett av de 11 miljökvalitetsmål som har bedömts år 2013 är möjligt att nå till 2020 i Värmlands län – Grundvatten av god kvalitet. Övriga mål bedöms inte kunna nås till år 2020. För att nå målen krävs fler styrmedel, en ökad samverkan samt en ökad takt på åtgärdsarbetet.

Två av miljökvalitetsmålen - Grundvatten av god kvalitet och Myllrande våtmarker - bedöms ha en positiv utveckling. I övrigt är den dominerande utvecklingstrenden neutral för målen (7 av 11) på grund av att områden inom vissa preciseringar visar en negativ trend medan andra har en positiv trend. Endast två av målen bedöms ha en negativ utveckling – Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv – bland annat för att kunskaperna om kemiska ämnens egenskaper är bristfällig och för att arbetet med att skydda områden med höga naturvärden är otillräckligt.

Värmland är ett skogs- och glesbygdslän, där skogsindustrin är en mycket viktig sektor för länets sysselsättning och konkurrenskraft. Ett stort uttag av biobränsle och skogsråvaror är gynnsamt för Begränsad klimatpåverkan. Samtidigt kan ett ökat uttag bidra till försurning av vatten, förlorad biologisk mångfald, näringsförluster, skador på våtmarker och ett begränsat friluftsliv. Balans och samförstånd mellan naturvärden och skogsnäringen måste finnas.

En stor del av länets vattendrag är påverkade genom till exempel dammar, reglering och jordbruk. Möjligheten att leva och verka på landsbygden är en förutsättning för Ett rikt odlingslandskap, som i sin tur är viktigt för bland annat biologisk mångfald och kulturmiljöer. För att uppnå en God bebyggd miljö krävs kompetenshöjning inom många områden men även kraftfullare styrmedel.

Länet har ett regionalt mål om Ett klimatneutralt Värmland 2030 och arbetet för minskade utsläpp visar goda resultat. Länets utsläpp har totalt sett minskat de senaste 20 åren vilket är positivt även för Frisk luft. Transporter och konsumtion genererar den största mängden växthusgaser, varav konsumtionen ständigt ökar. Förutsättningarna finns för att nå målet men för det krävs ytterligare nationella och internationella styrmedel.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Hav i balans samt levande kust och skärgård