Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Västra Götalands läns miljömål?

Trots ett på flera håll gediget arbete ser det ut som om flertalet av miljökvalitetsmålen i Västra Götalands län inte kommer att kunna nås till år år 2020. Det är tydligt att takten i åtgärdsarbetet behöver öka och att fler styrmedel krävs.

Endast ett miljökvalitetsmål, Skyddande ozonskikt, kommer att nås till år 2020. Två miljökvalitetsmål, Grundvatten av god kvalitet och Säker strålmiljö, är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås. Övriga tolv miljökvalitetsmål bedöms inte kunna nås till år 2020.

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan kommer inte att kunna nås till år 2050. Vi kan notera att utsläppen av växthusgaser i länet fortsätter att minska. Samtidigt vet vi att utsläppen ökar globalt sett och att Sverige i hög grad bidrar till denna ökning genom svenskarnas konsumtion av resor och varor i andra länder. Klimatförändringarnas effekter, som idag uppmärksammas alltmer, påverkar miljötillståndet och riskerar att förlänga det tidsperspektiv vi har för miljökvalitetsmålens uppfyllnad. Målet har även stora effekter på länets möjlighet att nå flera av de andra miljökvalitetsmålen.

Luftkvaliten behöver bli bättre i flera av länets större tätorter för att vi ska kunna nå målen Frisk luft och God bebyggd miljö. För länets sjöar och vattendrag kan vi se att försurningen fortsatt överskrider gränserna för vad mark och vatten tål, vilket bland annat innebär att vikten av att upprätthålla ett hållbart skogsbruk ökar.

Det är viktigt att förstå att naturens återhämtning tar tid och att det är svårt att veta om de åtgärder som genomförs i dag räcker för att ge tillräckliga effekter i miljön. Vår bedömning är dock att dagens styrmedel är otillräckliga.

Möjligheterna att finansiera och ta ansvar för åtgärder är nyckelfrågor för framtiden, liksom arbetet för att förändra människors attityder. Fler styrmedel krävs från nationellt håll samtidigt som vi regionalt och lokalt behöver planera, agera och konsumera hållbart.

Det krävs stora förändringar för att Västra Götalands län ska komma tillrätta med problemen, men det är fortfarande möjligt. Låt oss arbeta tillsammans så att alla i Västra Götaland blir en del av lösningen.

 Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Grundvattnets kvalitet

Tillgången till information om grundvattenkvaliteten utanför aktiva grundvattentäkter är begränsad på regional nivå. Det förekommer lokala problem med radon och förorenande ämnen som exempelvis bekämpningsmedel. Viss problematik finns även med saltvatteninträngning lokalt i enskilda brunnar, exempelvis i kustområden samt på platser där grundvattenuttaget är för stort.

I Västra Götalands län finns, enligt Länsstyrelsens uppgifter, för närvarande drygt 190 kommunala vattentäkter i aktivt bruk. För att skydda och bevara kvalitén på det råvatten (grund- och ytvatten) som försörjer dem behöver vattenskyddsområden inrättas. Av dessa har ca 60 beslutats med stöd av miljöbalken och knappt 80 har vattenskyddsområde som beslutats med stöd av vattenlagen. Drygt 50 saknar helt vattenskyddsområde. Samtliga vattenskyddsområden som är beslutade med stöd av vattenlagen samt ytterligare ett antal beslutade med stöd av miljöbalken är dessutom i behov av revidering.

God kemisk grundvattenstatus

Av länets ca 200 grundvattenförekomster är det nio som inte uppnår vattenförvaltningsförordningens[1] mål om god kemisk grundvattenstatus. I samtliga fall är orsaken att rester av förbjudna bekämpningsmedel har påvisats. Cirka 90 förekomster har preliminärt bedömts riskera att inte nå god kemisk grundvattenstatus till 2021 på grund av uppmätta halter förorenande ämnen eller högt påverkanstryck. Grundvattenförekomsterna bedöms riskera att inte uppnå god kemisk grundvattenstatus på grund av bland annat förorenade områden, vägar, jordbruk och/eller tätortspåverkan. 

Kvaliteten på utströmmande grundvatten

Kunskapen om hur kvaliteten på utströmmande grundvatten påverkar ytvattenkvaliteten och dess betydelse för angränsande ekosystem i länet är ännu begränsad. SGU bedriver ett arbete med att identifiera nationellt viktiga ekosystem som är beroende av grundvatten.

God kvantitativ grundvattenstatus och grundvattennivåer

För de allra flesta grundvattenförekomsterna i länet saknas underlag när det gäller bedömning av kvantitativ status. Fyra av länets ca 200 grundvattenförekomster har preliminärt bedömts riskera att inte uppnå god kvantitativ status 2021 på grund av saltvatteninträngning. Inom den regionala miljöövervakningen utförs inga grundvattennivåmätningar. Däremot utförs grundvattennivåmätningar av SGU på några platser i länet inom den nationella miljöövervakningen[2].

Bevarande av naturgrusavlagringar

Genomsnittsnivån för användandet av naturgrus i länet[3] under 2000-talet visar ingen tydlig trend. Användandet av krossberg har däremot ökat avsevärt under samma period. Naturgrusutvinningen[4] i områden med betydelse för dricksvattenförsörjningen i länet har minskat svagt sedan 2005. Enligt miljöbalken får en naturgrustäkt inte öppnas om det avsedda användningsområdet för naturgruset kan ersättas av annat material.

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås.  Det går inte att se någon tydlig utveckling för miljötillståndet nu eller de närmaste åren.  Det råder fortsatt brist på kunskap och data om grundvatten, varför det är svårt att bedöma vilka insatser som behöver prioriteras men också huruvida miljöarbetet ger resultat. Tillgången på styrmedel kommer därför att vara avgörande för kommande miljömålsarbete inom hänsynstagande till naturgrus, grundvatten och grundvattenförändringar i planerings- och exploateringsfrågor, val av brukningsmetoder inom areell näring och fortsatt arbete för skydd av viktiga dricksvattenresurser genom bildande av vattenskyddsområden.

Grundvattnets kvalitet

Tillståndet för länets grundvatten är generellt bra och medger en stabil dricksvattenförsörjning. Det finns lokal problematik med påverkan från bland annat förorenande ämnen, saltvatteninträngning och höga uttag.  Men kunskapen är för dålig för att man säkert ska kunna bedöma tillståndet hos länets grundvatten. Vattenskyddsområden behöver upprättas för de vattentäkter som saknar vattenskyddsområden. Vattentäkter med vattenskyddsområden som är beslutade med stöd av vattenlagen och ytterligare ett antal vattenskyddsområden beslutade med stöd av miljöbalken är i behov av revidering.

God kemisk grundvattenstatus

Det fortsatta arbetet inom vattenförvaltningen och den regionala miljöövervakningen bidrar till en förbättrad kunskapsbild av länets grundvattenförekomster, måluppfyllnad och hur vattenförvaltningsförordningens mål om god kvalitativ och kvantitativ status ska uppnås. Inom vattenförvaltningsarbetet[5] föreslås ett antal åtgärder som behövs för att god kemisk grundvattenstatus ska kunna nås.

God kvantitativ grundvattenstatus och grundvattennivåer

Regionalt bedöms förändrade grundvattennivåer inte vara ett problem men frågan behöver integreras långsiktigt i kommunalt planeringsarbete och i miljöövervakning. Kunskapen om grundvattennivåer och grundvattnets kvantitativa status i länet är dålig. Inom den regionala miljöövervakningen kommer ett program för nivåövervakning att etableras under 2015 för att i framtiden ge ett bättre underlag. Kunskapen om hur grundvattennivåerna påverkar angränsande ekosystem behöver förbättras.

Bortledning av grundvatten eller nivåförändringar kan innebära problem exempelvis för enskilda brunnar vid markexploateringar. Effekter av klimatförändringarna[6] kan komma att innebära att frågor om grundvattennivåer aktualiseras på grund av förändrade nederbördsmönster, längre växtsäsong eller ökat behov av bevattning.

Bevarande av naturgrusavlagringar

När det gäller bevarandet av naturgrusformationer är det viktigt för måluppfyllnaden att hänsyntagandet till naturgrusets betydelse för dricksvatten och natur- och kulturlandskapets värden fortsätter i prövningar för täkttillstånd och i övrig samhällsplanering. För att ersätta naturgrus krävs stora insatser för att hitta alternativa material för bland annat tillverkning av kvalitetsbetong.

 

Pil uppåt smiley saknas Grundvatten av god kvalitet i Västra Götalands län

Indikatorer som följer upp målet