Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Västra Götalands läns miljömål?

Ett gediget åtgärdsarbete bedrivs av länets aktörer, men ändå bedöms flertalet av miljökvalitetsmålen i Västra Götalands län inte kunna nås till år 2020. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka och fler styrmedel krävs.

Endast ett miljökvalitetsmål, Skyddande ozonskikt, kommer att nås till år 2020. Två miljökvalitetsmål, Grundvatten av god kvalitet och Säker strålmiljö, är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås. Övriga tolv miljökvalitetsmål bedöms inte kunna nås till år 2020. Bedömning och trender är desamma som år 2014.

Utsläppen av växthusgaser i länet minskar, men behöver minska ännu mer för att klimatmålen ska nås. Länsstyrelsens och Västra götalandsregionens arbete med Fossiloberoende Västra Götaland är en viktig del. Samtidigt vet vi att utsläppen inte minskar globalt sett och att Sverige genom svenskarnas konsumtion av importerade varor och flygresor till utlandet inte förbättrar situationen. Klimatförändringarna har också stora effekter på länets möjlighet att nå flera av de andra miljökvalitetsmålen.

Fortsatt åtgärdsarbetet behövs för att minska påverkan från försurning, övergödning och fysisk påverkan på våra vatten. För att värna den biologiska mångfalden behöver vi ha ett aktivt men hänsynsfullt jordbruk och fortsätta arbetet med miljöhänsyn inom skogsbruket. Bevarandet av skyddsvärda miljöer, både på land och vatten, är fortsatt viktigt. Arbetet med grön infrastruktur och havsplanering är viktiga verktyg för att nå detta.

En hållbar samhällsplanering och att hushålla med våra resurser är fortsatt centrala för att nå våra miljömål. För att värna vår hälsa behöver arbetet för förbättrad luftkvalitet fortsätta, liksom ett fortsatt arbete med att skydda fler av våra dricksvattentäkter och åtgärder för att nå en giftfri miljö.

Vår bedömning är att dagens styrmedel är otillräckliga. Möjligheterna att finansiera och ta ansvar för åtgärder är nyckelfrågor för framtiden, liksom arbetet för att förändra människors attityder. Fler styrmedel krävs från nationellt håll, bland annat är det nödvändigt att miljöskadliga subventioner ses över och avvecklas. Samtidigt behöver vi regionalt och lokalt planera, agera och konsumera hållbart.

Det krävs stora förändringar för att Västra Götalands län ska komma tillrätta med problemen, men det är möjligt. Låt oss arbeta tillsammans så att alla i ÄVstra Götaland blir en del av lösningen.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Grundvattnets kvalitet

Tillgången till information om grundvattenkvaliteten utanför aktiva grundvattentäkter är begränsad på regional nivå. Det förekommer lokala problem med radon och förorenande ämnen som exempelvis bekämpningsmedel. Viss problematik finns även med saltvatteninträngning lokalt i enskilda brunnar, bland annat i kustområden samt på platser där grundvattenuttaget är för stort.

I Västra Götalands län finns, enligt Länsstyrelsens uppgifter, för närvarande drygt 190 kommunala vattentäkter i aktivt bruk. För att skydda och bevara kvalitén på det råvatten (yt- och grundvatten) som försörjer vattentäkterna behöver vattenskyddsområden inrättas. Av vattenskyddsområdena har cirka 60 beslutats med stöd av miljöbalken och knappt 80 har beslutats med stöd av vattenlagen. Drygt 50 vattentäkter saknar helt vattenskyddsområde.

God kemisk grundvattenstatus

Av länets cirka 200 grundvattenförekomster är det nio som inte uppnår vattenförvaltningsförordningens[1] mål om god kemisk grundvattenstatus. I samtliga fall är orsaken att rester av förbjudna bekämpningsmedel har påvisats. Cirka 90 förekomster har preliminärt bedömts riskera att inte nå god kemisk grundvattenstatus till 2021 på grund av uppmätta halter förorenande ämnen, högt påverkanstryck, förorenade områden, vägar, jordbruk och/eller tätortspåverkan.

Kvaliteten på utströmmande grundvatten

Kunskapen om hur kvaliteten på utströmmande grundvatten påverkar ytvattenkvaliteten och dess betydelse för angränsande ekosystem i länet är ännu begränsad. SGU bedriver ett arbete med att identifiera nationellt viktiga ekosystem som är beroende av grundvatten.

 God kvantitativ grundvattenstatus och grundvattennivåer

För de allra flesta grundvattenförekomsterna i länet saknas underlag när det gäller bedömning av kvantitativ status. Fyra av länets cirka 200 grundvattenförekomster har preliminärt bedömts riskera att inte uppnå god kvantitativ status 2021 på grund av saltvatteninträngning. Inom den regionala miljöövervakningen utförs inga grundvattennivåmätningar. Däremot utförs grundvattennivåmätningar av SGU på några platser i länet inom den nationella miljöövervakningen[2].

Bevarande av naturgrusavlagringar

Genomsnittsnivån för användandet av naturgrus i länet[3] under 2000-talet visar ingen tydlig trend. Användandet av krossberg har däremot ökat avsevärt under samma period. Naturgrusutvinningen[4] i områden med betydelse för dricksvattenförsörjningen i länet har minskat svagt sedan 2005. Enligt miljöbalken får en naturgrustäkt inte öppnas om det avsedda användningsområdet för naturgruset kan ersättas av annat material.

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås. Det går inte att se någon tydlig utveckling för miljötillståndet nu eller de närmaste åren.  Det råder brist på kunskap och data om grundvatten, varför det är svårt att bedöma vilka insatser som behöver prioriteras men också huruvida miljöarbetet ger resultat.

Tillgången på styrmedel kommer att vara avgörande för kommande miljömålsarbete. Det är viktigt att grundvatten i högre grad än i dag beaktas i samhällsplanering samt tillsyns- och tillståndsärenden enligt miljöbalkens kapitel 9 och 11. Även val av brukningsmetoder inom areell näring och fortsatt arbete för skydd av dricksvattenresurser genom bildande av vattenskyddsområden är viktiga.

Grundvattnets kvalitet

Tillståndet för länets grundvatten bedöms generellt vara bra och medger en stabil dricksvattenförsörjning. Det finns lokal problematik med påverkan från bland annat förorenande ämnen, saltvatteninträngning och höga uttag. Kunskap om grundvattnets kvalitet behöver förbättras och vattenskyddsområden behöver upprättas för de vattentäkter som saknar skydd. Samtliga vattenskyddsområden som är beslutade med stöd av vattenlagen samt ytterligare ett antal beslutade med stöd av miljöbalken är dessutom i behov av revidering.

God kemisk grundvattenstatus

Det fortsatta arbetet inom vattenförvaltningen och den regionala miljöövervakningen bidrar till en förbättrad kunskapsbild av länets grundvattenförekomster, måluppfyllnad och hur vattenförvaltningsförordningens mål om god kemisk status ska uppnås. Inom vattenförvaltningsarbetet[5] föreslås ett antal åtgärder som behövs för att god kemisk grundvattenstatus ska kunna nås.

God kvantitativ grundvattenstatus och grundvattennivåer

Kunskapen om grundvattennivåer och grundvattnets kvantitativa status i länet är dålig. Regionalt bedöms förändrade grundvattennivåer inte vara ett problem men frågan behöver integreras långsiktigt i kommunalt planeringsarbete och i miljöövervakning. Inom den regionala miljöövervakningen kommer arbetet med ett program för nivåövervakning att påbörjas under 2015 så att vi i framtiden kan få ett bättre underlag. Även kunskapen om hur grundvattennivåerna påverkar angränsande ekosystem behöver förbättras.

Bortledning av grundvatten eller nivåförändringar kan innebära problem exempelvis för enskilda brunnar vid markexploateringar. Effekter av klimatförändringarna[6] kan komma att innebära att frågor om grundvattennivåer aktualiseras på grund av förändrade nederbördsmönster, längre växtsäsong eller ökat behov av bevattning.

Bevarande av naturgrusavlagringar

När det gäller bevarandet av naturgrusformationer är det viktigt för måluppfyllnaden att hänsyntagandet till naturgrusets betydelse för dricksvatten samt natur- och kulturlandskapets värden fortsätter i prövningar för täkttillstånd och i övrig samhällsplanering. För att ersätta naturgrus krävs stora insatser för att hitta alternativa material för bland annat tillverkning av kvalitetsbetong. Framtagande av en regional vattenförsörjningsplan för hela länet skulle ge ökad kunskap om vilka geologiska formationer som är av stor betydelse för länets framtida dricksvattenförsörjning.

Pil uppåt smiley saknas Grundvatten av god kvalitet i Västra Götalands län