Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Västra Götalands läns miljömål?

Trots ett på flera håll gediget arbete ser det ut som om flertalet av miljökvalitetsmålen i Västra Götalands län inte kommer att kunna nås till år år 2020. Det är tydligt att fler styrmedel krävs och att takten i åtgärdsarbetet behöver öka.

Endast ett miljökvalitetsmål, Skyddande ozonskikt, kommer att nås till år 2020. Två miljökvalitetsmål, Grundvatten av god kvalitet och Säker strålmiljö, är nära att nås sett utifrån beslutade och planerade styrmedel, medan övriga tolv miljökvalitetsmål inte bedöms kunna nås till år 2020.

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan kommer inte att nås till år 2050. Vi kan se att utläppen av växthusgaser i länet fortsätter att minska, men inte i tillräcklig omfattning. Målet har dessutom stora effekter på vår möjlighet att nå flera av de andra miljökvalitetsmålen.

Vägtrafikens utsläpp har minskat något jämfört med föregående år men är fortsatt höga. Luftkvaliten behöver bli bättre i flera av länets större tätorter för att vi ska kunna nå miljömålen Frisk luft och God bebyggd miljö. För länets sjöar och vattendrag kan vi se att försurningen fortsatt överskrider gränserna för vad mark och vatten tål, vilket bl.a. leder till att vikten av att upprätthålla ett hållbart skogsbruk ökar.

Det är viktigt att ha i åtanke att naturens återhämtning tar tid och att det är svårt att avgöra om de åtgärder som genomförs i dag är tillräckliga för att ge effekter i miljön. Vi kan dock notera att de ekonomiska styrmedel som finns idag för åtgärder är otillräckliga. De nyligen föreslagna förändringarna i landsbygdsprogrammet riskerar att negativt påverka möjligheten att nå framför allt miljömålen: Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv, Ingen övergödning samt Levande sjöar och vattendrag.

Finansieringsmöjligheter och ansvar för åtgärder är nyckelfrågor för framtiden, liksom arbetet med att förändra människors attityder. Fler styrmedel krävs från nationellt håll samtidigt som vi regionalt och lokalt behöver planera och agera hållbart.

Kan vi komma till rätta med problemen? Ja, men det krävs stora förändringar. Låt oss arbeta tillsammans så att alla i Västra Götaland kan bli en del av lösningen.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Tillståndet för länets grundvatten är generellt bra och medger en säker dricksvattenförsörjning, behovet av fortsatt kunskapsuppbyggnad är samtidigt stort. Det finns lokal problematik med påverkan från bland annat förorenande ämnen, saltvatteninträngning och höga uttag. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att bevara viktiga naturgrusformationer och att koppla effekter av klimatförändringarna till grundvattenfrågor, bland annat i samhällsplanering.

Tillgången till information om grundvattenkvaliteten utanför grundvattenförekomster är begränsad på regional nivå. Viss problematik med saltvatteninträngning finns lokalt i enskilda brunnar, ex i kustområden samt på platser där grundvattenuttaget är stort. Radonproblematik finns i länet men omfattningen är okänd.

Av länets cirka 200 grundvattenförekomster är det nio som inte uppnår vattenförvaltningsförordningens mål om god kemisk status (VISS). I samtliga fall är orsaken till detta fynd av låga halter av bekämpningsmedelsrester. 90 förekomster har bedömts vara i risk att inte nå god kemisk status till 2015 utifrån bedömd påverkanssituation och fynd av föroreningar. Kunskapen om mängden av och kvaliteten på utströmmande grundvatten och dess betydelse för angränsande ekosystem i länet är ännu begränsad men inga problem är kända.

Regionalt bedöms förändrade grundvattennivåer inte vara ett problem men frågan behöver integreras långsiktigt i kommunalt planeringsarbete och i övervakning. Bortledning av grundvatten eller nivåförändringar kan innebära problem för enskilda brunnar exempelvis vid markexploateringar. Effekter av klimatförändringarna kan komma att innebära att frågor om grundvattennivåer aktualiseras på grund av förändrade nederbördsmönster, längre växtsäsong eller ökat behov av bevattning (Lst VG).

Genomsnittsnivån för användandet av naturgrus i länet under 2000-talet visar ingen tydlig trend (Miljomal). Användandet av krossberg har däremot ökat avsevärt under samma period. Grusutvinningen i områden med betydelse för dricksvattenförsörjningen i länet har minskat svagt sedan 2005 (Miljomal). Enligt miljöbalken får en naturgrustäkt inte öppnas om det avsedda användningsområdet kan ersättas av annat material.

Analys och bedömning 

Målet är nära att nås med idag planerade styrmedel som beslutas före 2020. Utvecklingen i miljön är neutral. Det går inte att se någon tydlig utveckling av miljötillståndet nu eller framåt de närmsta åren. Det regionala tillståndet för länets grundvatten förändras inte mycket från år till år utan snarare över mycket lång tid. Effekter av klimatförändringarna kan i framtiden komma att innebära förändringar i grundvattennivåer till följd av ökad nederbörd, längre växtsäsong och ökat behov av bevattning. Om och hur detta kommer att påverka måluppfyllnaden är ännu svårt att säga. Viktiga styrmedel för målet omfattar hänsynstagande till naturgrus, grundvatten och grundvattenförändringar i planerings- och exploateringsfrågor, val av brukningsmetoder inom areell näring och fortsatt arbete för skydd av viktiga dricksvattenresurser.

Tänkbara effekter av klimatförändringarna är också att högre grundvattennivåer innebär ökade risker för skred och att föroreningar i mark och massor blir mer mobila (Lst VG). Detta ökar kraven på förebyggande åtgärder för exempelvis dricksvattenförsörjning, säkring av transportinfrastruktur och bostäder.  Ska miljömålet nås till 2020 är det viktigt att klimatperspektivet integreras väl i kommunal planering.

Det fortsatta arbetet inom vattenförvaltningen och regional miljöövervakning bidrar till en förbättrad kunskapsbild av länets grundvattenförekomster, måluppfyllnad och hur vattenförvaltningsförordningens mål om god kvalitativ och kvantitativ status ska uppnås. Det finns behov av att integrera övervakning av grundvattennivåer i den regionala grundvattenövervakningen.

När det gäller bevarandet av naturgrusformationer är det viktigt för måluppfyllnaden att hänsyntagandet till naturgrusets betydelse för dricksvatten, natur- och kulturlandskapets värden fortsätter i prövningar för täkttillstånd. Användningen av grundvatten för dricksvattenproduktion är ofta beroende av tillgång till ytvatten som kan infiltreras. Att förebygga påverkan på ytvattenkvalitet är därför viktigt ur dricksvattenperspektiv. Avsaknad av möjligheter att peka ut markområden som riksintressen för dricksvatten verkar i negativ riktning för målet. Än så länge finns inget verksamt styrmedel för att upprätta en regional eller kommungemensam materialförsörjningsplanering.  Det är mycket viktigt att forskningssidans och täktbranschens egna initiativ om att utveckla alternativa material till naturgrus fortsätter och får ekonomisk bärighet.

Pil uppåt smiley saknas Grundvatten av god kvalitet i Västra Götalands län

Indikatorer som följer upp målet