Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Västra Götalands läns miljömål?

Ett gediget åtgärdsarbete bedrivs av länets aktörer, men ändå bedöms flertalet av miljökvalitetsmålen i Västra Götalands län inte kunna nås till år 2020. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka och fler styrmedel krävs.

Skyddande ozonskikt kommer att nås till år 2020. Två miljökvalitetsmål, Grundvatten av god kvalitet och Säker strålmiljö, har delvis uppnåtts eller kommer delvis att kunna nås. Övriga tolv miljökvalitetsmål bedöms inte kunna nås till år 2020.

Utsläppen av växthusgaser i länet minskar, men behöver minska ännu mer. Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen skapar en plattform för Fossiloberoende Västra Götaland, där kommunernas, företagens och de andra aktörernas arbete de närmaste åren kommer att vara avgörande för att kunna nå klimatmålen. 

Fortsatt åtgärdsarbete behövs för att minska påverkan från försurning och övergödning. För att värna den biologiska mångfalden behöver vi ha ett aktivt jordbruk med ökad hänsyn och förbättrad miljöhänsyn inom skogsbruket. Bevarandet av skyddsvärda miljöer på land, i vatten och i våra tätorter är också viktigt.

En än mer hållbar samhällsplanering och hushållning med resurserna är centralt för att nå miljömålen. För att värna vår hälsa behöver luftkvaliteten och ljudmiljön förbättras, och ytterligare dricksvattentäkter skyddas.

Dagens styrmedel är otillräckliga. Det behövs mer riktade medel samt fler effektiva nationella styrmedel. Miljöskadliga subventioner måste ses över och avvecklas.

Fler aktörer behöver involveras i miljöarbetet och människors attityder och beteenden förändras. På regional och lokal nivå behöver vi planera, agera och konsumera hållbart.

Under 2016 utvecklar Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen ett nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen. Åtgärdsprogrammet ska ge vägledning och stöd för prioriteringar av åtgärder och ökad samverkan mellan miljömålsaktörerna i Västra Götalands län.

Det krävs stora förändringar för att Västra Götalands län ska komma tillrätta med problemen, men det är möjligt. Låt oss arbeta tillsammans så att alla i länet blir en del av lösningen.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Åtgärder på regional och kommunal nivå

Arbetet med inrättande av vattenskyddsområden fortsätter. I Västra Götalands län finns nu cirka 150 allmänna grundvattentäkter med vattenskyddsområden [1], varav cirka 90 stycken är beslutade med stöd av vattenlagen och resterande med miljöbalken. Det totala antalet allmänna grundvattentäkter är inte känt, men i Vattentäktsarkivet [2] finns det drygt 160 stycken.     

Miljöövervakningen under 2015 visade på PFAS [3] i 14 av 25 prover i allmänna grundvattentäkter. Halterna var under Livsmedelsverkets åtgärdsriktvärde för PFOS. Bekämpningsmedel påvisades i fyra av tio prover i kommunala grundvattentäkter, men halterna var under SGU:s riktvärden. Bekämpningsmedel analyserades även i fem enskilda brunnar, varav halter över SGU:s riktvärden påvisades i två.

Grundvattnets kvalitet och god kemisk grundvattenstatus

Bedömningen av grundvattnets kvalitet är osäker, eftersom underlaget  är begränsat. Det förekommer lokala problem med radon, saltvatteninträngning och förorenande ämnen som exempelvis bekämpningsmedel.  

I länet finns det drygt 200 grundvattenförekomster som är utpekade enligt vattenförvaltningsförordningen [4]. Nio av grundvattenförekomsterna uppnår inte målet god kemisk grundvattenstatus, då rester av förbjudna bekämpningsmedel har påvisats. Cirka 90 av grundvattenförekomsterna  riskerar att inte nå god kemisk grundvattenstatus till 2021 på grund av att förorenande ämnen har påvisats och/eller högt påverkanstryck. Tillförlitligheten i både statusklassning och riskbedömning bedöms som låg, eftersom det oftast saknas analysdata helt eller i tillräcklig omfattning.

Kvaliteten på utströmmande grundvatten

Kunskapen om hur kvaliteten på utströmmande grundvatten påverkar ytvattenkvaliteten och dess betydelse för angränsande ekosystem i länet är ännu begränsad. SGU  arbetar med att identifiera nationellt viktiga ekosystem som är beroende av grundvatten.

God kvantitativ grundvattenstatus och grundvattennivåer

För de allra flesta grundvattenförekomsterna i länet saknas underlag när det gäller bedömning av kvantitativ status. Fyra av länets cirka 200 grundvattenförekomster, utpekade enligt vattenförvaltningsförordningen,  riskerar att inte uppnå god kvantitativ status år 2021 på grund av saltvatteninträngning. Det utförs inga grundvattennivåmätningar inom den regionala miljöövervakningen, men SGU utför grundvattennivåmätningar på några platser i länet inom den nationella miljöövervakningen [5].

Bevarande av naturgrusavlagringar 

Utvecklingen för naturgrusuttaget är positiv och minskar framför allt som andel av de totala uttagen av ballastmaterial. Uttag av ballast (berg och grus) påverkas av hur mycket som byggs i samhället. Andelen naturgrus [6] av den totala ballastproduktionen var 11 procent år 2015 i Västra Götalands län. Användandet av krossberg visar en ökad trend. Naturgrusutvinningen [7] i områden med betydelse för dricksvattenförsörjningen i länet har minskat svagt sedan 2005.

Analys och bedömning

Tillståndsbedömningen för länets grundvatten är osäker, men baserat på tillgängligt underlag bedöms att vi är ”nära” att nå miljömålet. Det går inte att se någon tydlig utveckling för miljötillståndet nu eller de närmaste åren.

Det råder brist på kunskapsunderlag och data om grundvattnet, därför är det svårt att bedöma huruvida miljöarbetet ger resultat och vilka insatser som behöver prioriteras. Arbetet med vattenskyddsområden, vattenförsörjningsplanering samt kunskapsuppbyggnad är prioriterat. Grundvatten behöver i högre grad än i dag beaktas i samhällsplanering samt tillsyns- och tillståndsärenden enligt miljöbalkens kapitel 9 och 11. Även arbetet med att minska och effektivisera användningen av bekämpningsmedel är viktigt.

Grundvattnets kvalitet och god kemisk grundvattenstatus

Baserat på tillgängligt underlag bedöms tillståndet för länets grundvatten generellt vara bra och medge en stabil dricksvattenförsörjning, men tillståndsbedömningen är osäker. Lokalt finns problem med påverkan från bland annat förorenande ämnen, saltvatteninträngning och vattenuttag. Kunskapen om grundvattnets kvalitet behöver förbättras. För att skydda kvaliteten på det råvatten som försörjer vattentäkterna behöver fler vattenskyddsområden inrättas. Dessutom behöver samtliga vattenskyddsområden som är beslutade med stöd av vattenlagen samt ytterligare ett antal beslutade med stöd av miljöbalken revideras.

Arbetet inom vattenförvaltningen och den regionala miljöövervakningen bidrar till förbättrad kunskap om länets grundvattenförekomster, måluppfyllnad och hur målet om god kemisk status ska uppnås. Inom vattenförvaltningsarbetet [8] föreslås ett antal åtgärder som behövs för att god kemisk grundvattenstatus ska kunna nås.

God kvantitativ grundvattenstatus och grundvattennivåer

Kunskapen om grundvattennivåer, grundvattnets kvantitativa status samt påverkan på angränsande ekosystem i länet är dålig och behöver förbättras. Regionalt bedöms förändrade grundvattennivåer inte vara ett problem, men frågan behöver integreras långsiktigt i kommunalt planeringsarbete och miljöövervakning.

Bevarande av naturgrusavlagringar

När det gäller bevarandet av naturgrusformationer är det mycket viktigt för måluppfyllnaden att hänsynstagandet till naturgrusets betydelse för dricksvatten samt natur- och kulturlandskapets värden fortsätter i prövningar för täkttillstånd och i övrig samhällsplanering. För att ersätta naturgrus krävs stora insatser för att hitta alternativa material för bland annat tillverkning av kvalitetsbetong. Framtagande av en regional vattenförsörjningsplan för hela länet kommer att ge ökad kunskap om vilka geologiska formationer som är av stor betydelse för länets framtida dricksvattenförsörjning från grundvatten.