Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Når vi Västra Götalands läns miljömål?

Ett gediget åtgärdsarbete bedrivs av länets aktörer, men ändå bedöms flertalet av miljökvalitetsmålen i Västra Götalands län inte kunna nås till år 2020. Takten i åtgärdsarbetet behöver öka och fler styrmedel krävs.

Skyddande ozonskikt kommer att nås till år 2020. Två miljökvalitetsmål, Grundvatten av god kvalitet och Säker strålmiljö, har delvis uppnåtts eller kommer delvis att kunna nås. Övriga tolv miljökvalitetsmål bedöms inte kunna nås till år 2020.

Utsläppen av växthusgaser i länet minskar, men behöver minska ännu mer. Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen skapar en plattform för Fossiloberoende Västra Götaland, där kommunernas, företagens och de andra aktörernas arbete de närmaste åren kommer att vara avgörande för att kunna nå klimatmålen. 

Fortsatt åtgärdsarbete behövs för att minska påverkan från försurning och övergödning. För att värna den biologiska mångfalden behöver vi ha ett aktivt jordbruk med ökad hänsyn och förbättrad miljöhänsyn inom skogsbruket. Bevarandet av skyddsvärda miljöer på land, i vatten och i våra tätorter är också viktigt.

En än mer hållbar samhällsplanering och hushållning med resurserna är centralt för att nå miljömålen. För att värna vår hälsa behöver luftkvaliteten och ljudmiljön förbättras, och ytterligare dricksvattentäkter skyddas.

Dagens styrmedel är otillräckliga. Det behövs mer riktade medel samt fler effektiva nationella styrmedel. Miljöskadliga subventioner måste ses över och avvecklas.

Fler aktörer behöver involveras i miljöarbetet och människors attityder och beteenden förändras. På regional och lokal nivå behöver vi planera, agera och konsumera hållbart.

Under 2016 utvecklar Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen ett nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen. Åtgärdsprogrammet ska ge vägledning och stöd för prioriteringar av åtgärder och ökad samverkan mellan miljömålsaktörerna i Västra Götalands län.

Det krävs stora förändringar för att Västra Götalands län ska komma tillrätta med problemen, men det är möjligt. Låt oss arbeta tillsammans så att alla i länet blir en del av lösningen.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Levande sjöar och vattendrag

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Positiv utvecklingsriktning

Resultat

Av länets sjöar når inte 66 procent God ekologisk status när de klassas enligt vattenförvaltningsförordningen, för vattendragen är denna siffra 81 procent [1]. Av de tio vattenförekomster som räknas som kraftigt modifierade har samtliga klassats som Otillfredsställande eller med Måttlig ekologisk potential. Den kemiska statusen uppnår inte God status i någon vattenförekomst. Detta beror på att kvicksilverhalterna och polybromerade difenyletrar (PBDE) i fisk är högre än EU:s gränsvärde. Kemisk status exklusive kvicksilver har klassats som Uppnår inte god status i fem vattendrag och i sjöarna Vänern, Vättern och Laxsjön [2].

Knappt tre fjärdedelar av länets ytvattentäkter har idag vattenskyddsområde. Arbete med att ta fram förslag till vattenskyddsområden för Göta Älv och Vänerns vattentäkter pågår.

Exempel på sötvattensarter i vårt län som inte uppnår gynnsam bevarandestatus enligt artdatabankens rödlista är utter, asp, skaftslamkrypa, havsnejonöga, strandpadda, flodkräfta och flodpärlmussla.

Åtgärder på regional nivå - myndigheter

En fjärdedel av de 32 nationellt särskilt värdefulla vattnen med skyddsbehov är skyddade och arbetet fortsätter för tillfället i hela eller delar av nio objekt. I flertalet områden som skyddas genomförs även restaurering, såsom utrivning av dammar och liknande.

Som en följd av projekt Målstyrd tillsyn av kraftverk och dammar har nio stycken kraftverksägare påbörjat samråd för att söka tillstånd för sin verksamhet samt för miljöanpassningsåtgärder som faunapassager och minimitappningar. Projektet har även medfört att arbete har återupptagits för att bilda naturreservat i Nossan och Flian.

Utvecklingen av hotbilden från främmande arter är negativ i den mån den är känd. Flytbladsväxten sjögull, är en invasiv art som ställer till stora problem. Länsstyrelsen har tagit fram ett faktablad om arten [3]. Man har också inventerat signal- och flodkräftans utbredningsområde i länet [4], inom Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) [5].

Inom projektet VaKul [6] (Vattenförvaltning och Kulturmiljö) har inventering av cirka en tredjedel av länets vattenkraftverk samt en beskrivning av kulturvärden i Nossans åtgärdsområde slutförts. Arbete pågår med att beskriva kulturvärdena vid ytterligare åtgärdsområden.

Åtgärder på kommunal nivå

Runtom i länet har ett flertal restaureringar av vattendrag genomförts. Inom projektet 8 fjordar (där flera kommuner i Bohuslän ingår) har omfattande inventeringar av vandringshinder gjorts och förslag på hur de kan åtgärdas tagits fram.

För att motverka effekterna av försurningen på vattenmiljön, kalkades det under 2016 med knappt 15 000 ton runtom i länet. Västra Götalands län kalkar näst mest av Sveriges län.

Åtgärder inom näringslivet

I naturreservatet Östen pågår arbete med att förbättra hävden av strandängarna. Initiativet kommer från flera av de berörda markägarna/djurhållarna och deras organisationer [7].

Övriga åtgärder

Det har utförts en rad åtgärder av vandringshinder där bland annat vägtrummor åtgärdats. Ett antal utredningar om äganderätt av dammar har genomförts, för att på sikt kunna skapa fria vandringsvägar.

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Det går ändå att se en svag positiv utveckling i miljötillståndet de närmaste åren.

God ekologisk och kemisk status samt ytvattentäkters kvalitet

Det finns åtgärder föreslagna för alla vattenförekomster i länet som inte uppnår god ekologisk och kemisk status. Målsättningen är att god status ska vara uppfylld till 2021 eller 2027, för detta behövs styrmedel och utökad tillsyn av vattenverksamheter behöver komma på plats.

Framtagande av en regional vattenförsörjningsplan för hela länet kommer att ge ökad kunskap om vilka grund- och ytvattenförekomster som är av stor betydelse för länets framtida dricksvattenförsörjning, samt vilka geologiska formationer som behöver skyddas.

Vänern regleras på ett sätt som påverkar sjöns ekologiska status negativt. Sjön saknar naturliga vattenståndsvariationer och strandmiljöer som är beroende av perioder av högvatten/lågvatten växer igen. Bedömningen stöds av undersökningar av bland annat strandvegetation, som visar på ett stort problem med igenväxning [8].

Gynnsam bevarandestatus, hotade arter och återställda livsmiljöer

För att nå gynnsam bevarandestatus för naturmiljöer och arter i Art- och habitatdirektivet inom rimlig tid behöver anslagen Åtgärder för havs- och vattenmiljön från Havs och vattenmyndigheten och Naturvårdsverkets Vård- och skötselanslag öka.

I länet har 196 rinnsträckor pekats ut som nationellt värdefulla eller nationellt särskilt värdefulla vatten för naturvård och/eller fiske [9]. Data kan hämtas från VISS [10] (Vatteninformation Sverige) där planerade åtgärder per vattenförekomst samt utförda åtgärder framgår.

Natur- och kulturmiljövärden

Skydd av limniska miljöer går för långsamt. Ska målen uppnås måste vattendrag och sjöar jämställas med skydd av skog och hav och ges resurser i relation till dessa verksamheter. Vattenverksamhetsutredningens betänkande [11] kan göra att naturskyddet av vatten blir något billigare genom att branschen själv får ta ett större ekonomiskt ansvar och därmed ett steg i rätt riktning för bevarande av naturvärdena. 

Restaureringsåtgärder i vattendrag som är viktiga att genomföra ur naturvårds- och fiskesynpunkt kan i vissa fall påverka de kulturhistoriska värdena. En samlad bedömning måste alltid göras i de enskilda ärendena om vilka åtgärder som är möjliga och lämpliga att genomföra.

Friluftsliv

Utvecklingstrenden för värnandet av de allmänna värdena för strandmiljöer i inlandet är sammantaget negativ på grund av gradvis ökad exploatering. Länsstyrelsen genomför för närvarande ett regeringsuppdrag beträffande strandskyddöversyn för hela länet. Färre sjöar kommer att få utökat strandskydd [12]. Detta bedöms dock få marginell effekt eftersom endast områden med lägre naturvärden undantagits. För ytterligare information se rapporten Miljökvalitetsmålen i den fysiska planeringen [13].

[11] www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2014/06/sou-201435/

[12] www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/strandskydd/Pages/strandskydd_oversyn.aspx