Levande sjöar och vattendrag. Bild: Tobias Flygar.

Levande sjöar och vattendrag

Når vi Västra Götalands läns miljömål?

Trots ett på flera håll gediget arbete ser det ut som om flertalet av miljökvalitetsmålen i Västra Götalands län inte kommer att kunna nås till år år 2020. Det är tydligt att fler styrmedel krävs och att takten i åtgärdsarbetet behöver öka.

Endast ett miljökvalitetsmål, Skyddande ozonskikt, kommer att nås till år 2020. Två miljökvalitetsmål, Grundvatten av god kvalitet och Säker strålmiljö, är nära att nås sett utifrån beslutade och planerade styrmedel, medan övriga tolv miljökvalitetsmål inte bedöms kunna nås till år 2020.

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan kommer inte att nås till år 2050. Vi kan se att utläppen av växthusgaser i länet fortsätter att minska, men inte i tillräcklig omfattning. Målet har dessutom stora effekter på vår möjlighet att nå flera av de andra miljökvalitetsmålen.

Vägtrafikens utsläpp har minskat något jämfört med föregående år men är fortsatt höga. Luftkvaliten behöver bli bättre i flera av länets större tätorter för att vi ska kunna nå miljömålen Frisk luft och God bebyggd miljö. För länets sjöar och vattendrag kan vi se att försurningen fortsatt överskrider gränserna för vad mark och vatten tål, vilket bl.a. leder till att vikten av att upprätthålla ett hållbart skogsbruk ökar.

Det är viktigt att ha i åtanke att naturens återhämtning tar tid och att det är svårt att avgöra om de åtgärder som genomförs i dag är tillräckliga för att ge effekter i miljön. Vi kan dock notera att de ekonomiska styrmedel som finns idag för åtgärder är otillräckliga. De nyligen föreslagna förändringarna i landsbygdsprogrammet riskerar att negativt påverka möjligheten att nå framför allt miljömålen: Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv, Ingen övergödning samt Levande sjöar och vattendrag.

Finansieringsmöjligheter och ansvar för åtgärder är nyckelfrågor för framtiden, liksom arbetet med att förändra människors attityder. Fler styrmedel krävs från nationellt håll samtidigt som vi regionalt och lokalt behöver planera och agera hållbart.

Kan vi komma till rätta med problemen? Ja, men det krävs stora förändringar. Låt oss arbeta tillsammans så att alla i Västra Götaland kan bli en del av lösningen.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Levande sjöar och vattendrag

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Positiv utvecklingsriktning

Resultat

Hälften av länets sjöar och vattendrag uppnår inte god status enligt vattenförvaltningsförordningen (VISS). Det finns omfattande åtgärdsbehov för ekologisk status som kräver långsiktiga insatser på bred front. Finansieringsmöjligheter och ansvar för åtgärder är nyckelfrågor för framtiden även om medvetenheten och antalet insatser för länets vattenmiljöer ökat. Klimatförändringarna innebär risker för sämre dricksvattenkvalitet, påverkan på allmänna värden för vattennära boende, fiske och badliv samt försämrade möjligheter att nå god status.

Länets enda i princip opåverkade vattensystem är Enningdalsälven. Merparten av länets sjöar och vattendrag är reglerade med negativa effekter för livsmiljöer och spridningsvägar för djur- och växtarter. I länet är nu en fjärdedel av de 32 nationellt särskilt värdefulla vattnen med skyddsbehov skyddade och arbetet fortsätter. Utvecklingen av hotbilden från främmande arter är negativ i den mån den är känd, exempelvis i Vänern och Vättern där signalkräftan är väl utbredd.

Drygt 40 procent av länets allmänna ytvattentäkter har idag vattenskyddsområde. Det pågår bland annat arbete med utökning av skyddsområdet för Göta älv. Klimatförändringarna innebär risker för försämrad råvattenkvalitet i länets ytvattentäkter (Lst VG).

Utvecklingstrenden för värnandet av de allmänna värdena för strandmiljöer i inlandet är sammantaget långsamt negativ med gradvis ökad exploatering även om antalet bygglov nära sjöar och vattendrag i länet har sjunkit de senaste åren (Miljomal). Det pågår en översyn av det utvidgade strandskyddet, vilket innebär att färre sjöar kommer att få utökat strandskydd. Ökade flöden och temperaturer som effekter av klimatförändringarna kommer att påverka strandmiljöer som är attraktiva för boende och värdena för fiske och badliv (Lst VG).

Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten för Västerhavet driver ett tvärsektoriellt projekt kallat VaKul för att förbättra kunskapsunderlaget för vattenanknutna kulturmiljöer vid åtgärdsinsatser i sjöar och vattendrag (Vattenmyndigheten). Restaureringen av delar av Örekilsälvens bottenmiljö är ett exempel på hur detta gjorts framgångsrikt i vårt län. Flera större aktörer inom skogsnäringen har antagit en körskadepolicy vilket leder till mindre skador vid transport över vattendrag enligt Skogsstyrelsens miljöhänsynsuppföljning.

Analys och bedömning 

Målet är inte möjligt att nå till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. Utvecklingen i länets miljö bedöms vara positiv då betydelsefulla insatser i samhället som bedöms gynna miljötillståndet de senaste åren. Klimatförändringarnas effekter i form av ökade och förändrade flöden, högre medeltemperatur och längre växtsäsong innebär försämrade förutsättningar att nå miljömålet (Lst VG). De ekonomiska och juridiska styrmedlen för åtgärder är otillräckliga och det krävs tid för att åtgärder ska ge effekter för vattenkvalitet, arter, produktionsförmåga och biologisk mångfald.

Positivt är att medvetenheten om, och hänsynstagandet till vattenfrågor har ökat hos olika berörda aktörer. Likaså har antalet konkreta åtgärdsinsatser för kommunalt drickvattenskydd, förbättringar av vandringsmöjligheter för fisk, myndighetstillsyn, rådgivningar till markägare och lokala informationsinsatser för vattnets värden blivit fler.

Viktigt för det framtida miljötillståndet i sjöar och vattendrag är hur stora effekterna av klimatförändringarna blir, vilken omfattning åtgärdsarbetet får och hur ansvarsfrågor för åtgärder hanteras de närmaste åren. Tillsyn är ett viktigt redskap för att förhindra ny negativ påverkan och att Länsstyrelsens projekt Målstyrd tillsyn fortsätter till och med 2014 är positivt. Regeringens förslag om att permanent återinrätta LOVA-bidraget för att stötta lokalt arbete med åtgärder för bättre vattenkvalitet verkar i positiv riktning för miljömålet. Principen om att ”förorenaren betalar” med avseende på miljöåtgärder i vatten är ännu inte vedertagen i vidare bemärkelse samtidigt som det fysiska åtgärdsbehovet för att nå god ekologisk status i våra vatten är mycket stort.

Att det även efter 2014 finns ersättningsformer för åtgärder som minskar växtnäringsläckaget är av stor vikt, liksom att vattenmiljöfrågor och effekter av klimatförändringarna lyfts in konkret i planeringssammanhang på kommunal nivå. Kommunernas satsningar för inrättande av skydd för dricksvattentäkter och lokala initiativ för vattenvård behöver också fortsätta. Insatser för kommunal eller regional vattenförsörjningsplanering behöver bli fler. Arbetet med att peka ut regionala områden för riksintresse för dricksvatten bidrar positivt till måluppfyllelse.

Bedömningen har gjorts av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i november 2013.

Pil uppåt smiley saknas Levande sjöar och vattendrag i Västra Götalands län

Indikatorer som följer upp målet