Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Västra Götalands läns miljömål?

Trots ett på flera håll gediget arbete ser det ut som om flertalet av miljökvalitetsmålen i Västra Götalands län inte kommer att kunna nås till år år 2020. Det är tydligt att fler styrmedel krävs och att takten i åtgärdsarbetet behöver öka.

Endast ett miljökvalitetsmål, Skyddande ozonskikt, kommer att nås till år 2020. Två miljökvalitetsmål, Grundvatten av god kvalitet och Säker strålmiljö, är nära att nås sett utifrån beslutade och planerade styrmedel, medan övriga tolv miljökvalitetsmål inte bedöms kunna nås till år 2020.

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan kommer inte att nås till år 2050. Vi kan se att utläppen av växthusgaser i länet fortsätter att minska, men inte i tillräcklig omfattning. Målet har dessutom stora effekter på vår möjlighet att nå flera av de andra miljökvalitetsmålen.

Vägtrafikens utsläpp har minskat något jämfört med föregående år men är fortsatt höga. Luftkvaliten behöver bli bättre i flera av länets större tätorter för att vi ska kunna nå miljömålen Frisk luft och God bebyggd miljö. För länets sjöar och vattendrag kan vi se att försurningen fortsatt överskrider gränserna för vad mark och vatten tål, vilket bl.a. leder till att vikten av att upprätthålla ett hållbart skogsbruk ökar.

Det är viktigt att ha i åtanke att naturens återhämtning tar tid och att det är svårt att avgöra om de åtgärder som genomförs i dag är tillräckliga för att ge effekter i miljön. Vi kan dock notera att de ekonomiska styrmedel som finns idag för åtgärder är otillräckliga. De nyligen föreslagna förändringarna i landsbygdsprogrammet riskerar att negativt påverka möjligheten att nå framför allt miljömålen: Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett rikt växt- och djurliv, Ingen övergödning samt Levande sjöar och vattendrag.

Finansieringsmöjligheter och ansvar för åtgärder är nyckelfrågor för framtiden, liksom arbetet med att förändra människors attityder. Fler styrmedel krävs från nationellt håll samtidigt som vi regionalt och lokalt behöver planera och agera hållbart.

Kan vi komma till rätta med problemen? Ja, men det krävs stora förändringar. Låt oss arbeta tillsammans så att alla i Västra Götaland kan bli en del av lösningen.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.  

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat

Människan har alltid utsatts för strålning, till exempel solens ultravioletta (UV) strålar och naturligt förekommande radon i mark och vatten. I dagens samhälle exponeras vi också för strålning från olika verksamheter och produkter, exempelvis kärnkraft, solarier, mobiltelefoni, röntgen, radiosändare och kraftledningar.

Radioaktiva ämnen

Sedan 2001 har ett sammanhållet miljöövervakningsprogram för strålning byggts upp. Data från miljöövervakningen används bland annat av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för att följa utvecklingen av strålmiljön och ge underlag till uppföljningen av Säker strålmiljö. Stationerna är spridda över landet och det sker provtagning på dricksvatten, havsvatten, mjölk, sediment och älgkött. Resultatet är samlad i en miljödatabas, lätt tillgänglig på SSM webbsida, inom länet finns provtagningslokaler för dricksvatten, havsvatten och sediment.

Kärnkraftverk släpper ut små mängder radioaktiva ämnen till omgivningen. Med hjälp av olika tekniska lösningar minimeras dessa så de inte ska medföra risker för människors hälsa eller för miljön. Särskild provtagning sker runt Ringhals, Oskarshamn och Forsmarks kärnkraftverk via de så kallade omgivningskontrollprogrammen. Det använda kärnbränslet är starkt radioaktivt och farligt under en mycket lång tid. En särskild utmaning är därför att bygga ett säkert slutförvar i berggrunden för kärnbränsleavfallet.

Ultraviolett strålning

Antalet hudcancerfall i Västra Götalands län har femdubblats sedan 1970-talet. Under 2011 fick 548 personer diagnosen malignt melanom, lika många män som kvinnor. Enligt målvärdet för Säker strålmiljö ska antalet nya fall orsakade av ultraviolett strålning inte vara fler än de var år 2000 då siffran för länet var 352 totalt. Att frekvensen av hudcancer ökar beror på ett förändrat beteende, vi solar helt enkelt mer än förr. Både den totala dosen UV-ljus och antalet allvarliga brännskador i unga år anses ha betydelse. Det finns numera klarlagt tydliga samband mellan solariesolande och hudcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten avråder därför generellt från att sola i solarium och avråder särskilt personer under 18 år eller med ljus och känslig hud från att använda solarium.

Den beteenderelaterade exponeringen i länet, årsdosen, vilken kan förväntas påverka hudcancerfrekvensen om något tiotal år, har hittills beräknats för åren 2005 till 2010. Någon trend kan ännu inte utläsas. 

Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält uppkommer i anknytning till verksamheter och processer som använder sig av elektrisk ström. Allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält är för de flesta användningsområden mycket låg jämfört med gällande referensvärden.

Analys

Miljökvalitetsmålet är nära att nås till 2020 med i dag beslutade och planerade styrmedel, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) (Naturvårdsverket). Det förutsätter dock att man kontinuerligt utvärderar styrmedel och effektiviserar de åtgärder som görs för att minska exponeringen av UV-strålning. Prognosen för de delar av miljökvalitetsmålet som omfattar strålskyddsprinciper, radioaktiva ämnen och elektromagnetiska fält bedöms vara positiv, utifrån redan beslutade styrmedel samt åtgärder genomförda före 2020. Däremot bedöms den del som handlar om exponering för UV-strålning inte vara möjlig att nå med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

Malignt melanom ökar

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar sedan länge med att öka medvetenheten om riskerna med solande hos allmänheten, med särskild betoning på barn, föräldrar och skolpersonal. Vid planering av utemiljöer behöver större hänsyn tas till behovet av skugga, särskilt vid förskolor, skolor och idrottsplatser. Att ändra människors attityder och beteenden till sol och UV-strålning tar tid. Det dröjer också innan man ser effekterna av insatta åtgärder, eftersom hudcancer är en sjukdom som tar många år att utveckla.

Förekomsten av malignt melanom är högre i Västra Götalands län än riksgenomsnittet. Ett tidigare projekt inom den hälsorelaterade miljöövervakningen har följt utvecklingen av mellan 1970-2005. Nu genomförs en uppföljning med syftet att studera utvecklingen efter 2005 och om kustkommuner har fortsatt fler hudcancerfall jämfört med inlandet. Studien blir ett viktigt underlag i prioriteringen av preventiva åtgärder.

Sjukvård och industri måste förbättra sitt arbete

Utsläppen av radioaktiva ämnen från kärntekniska verksamheter är mycket låga. Sjukvård och industri behöver emellertid utveckla sitt strålsäkerhetsarbete, menar Strålsäkerhetsmyndigheten. Bakgrunden är att lagefterlevnaden är låg inom hälso- och sjukvården, vilket får till följd att bland annat röntgenundersökningar inte alltid är berättigade och optimerade (med berättigat menas att nyttan med att använda strålning överväger riskerna för framtida skador av strålningen). Även industrin uppvisar en generell brist i strålskyddsarbetet menar myndigheten och arbetet med berättigande är inte systematiserat.

Elektromagnetiska fält kräver viss försiktighet

Ännu är kunskapen om effekterna av strålning från elektromagnetiska fält runt till exempel mobiltelefoner och högspänningsledningar varken fullständig eller entydig. Det krävs ytterligare forskning. I vissa studier har man sett biologiska effekter, men man har inte kunnat se om de är skadliga för hälsan. Strålsäkerhetsmyndigheten bevakar forskningen inom området. Försiktighetsprincipen behöver tillämpas vid exponeringar för strålning där det inte finns säkerställda hälsorisker, men väl vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker.

Pil uppåt smiley saknas Säker strålmiljö

Indikatorer som följer upp målet