God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Når vi Hallands läns miljömål?

I likhet med föregående år har inga av de 12 mål som bedömts regionalt 2013 bedömts som möjliga att nå i Hallands län med idag beslutade eller planerade styrmedel. För målen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö görs ingen regional bedömning.

Trots att målåret 2020 närmar sig så är det i Halland, liksom nationellt, fortsatt långt kvar till målen. Resultatet av bedömningsarbetet tyder på att det saknas styrmedel och beslut som är nödvändiga för att kunna uppnå miljömålen. Ju närmade 2020 vi kommer desto mer brådskar kraftfulla åtgärder.

Gällande utvecklingen i miljön bedöms ett mål (Ingen övergödning) ha en positiv utveckling i länet. Fyra mål (Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet) bedöms ha en neutral utveckling. Fem mål (Hav i balans och levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv) bedöms ha en negativ utveckling. För två mål (Frisk luft och God bebyggd miljö) bedöms tillräckliga underlag saknas för att kunna bedöma trenden i miljön.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Fortsatt fokus på åtgärder

Regionalt läggs fortsatt fokus på att arbeta med regionala åtgärder vilket tillsammans med det lokala miljöarbetet kan föra länets arbete inom flertalet områden framåt. Detta arbete utgör dock endast en del av vad som behöver göras för att nå målen. En stor del ligger också på nationell och internationell nivå, särskilt gäller detta de miljömål som är av mer global karaktär.

Våren 2012 beslutade regeringen om nya preciseringar av miljömålen. I samband med detta beslutade Länsstyrelsen att avföra de tidigare regionala delmålen. Som miljömål för Hallands län gäller sedan april 2012 de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

God bebyggd miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Oklar utveckling

Resultat

Under 2013 har länsstyrelsen fortsatt arbetat för att förbättra förutsättningarna för att nå målen. Här kan nämnas ett seminarium på temat skydd av kulturhistorisk bebyggelse i den kommunala planeringen. I övrigt när det gäller kulturmiljöaspekterna finns förbättrade förutsättningar för att målen ska nås, men en brist är att tillgängliga styrmedel inte tillämpas på avsett sätt. Förbränningen av avfall ökar i Halland och insamlingen av farligt avfall mäter sig väl med övriga Sverige. Trots detta har mängden minskat mellan åren 2009-2010. En omfattande utbyggnad av vindkraften sker i länet vilket innebär att den förnyelsebara energin ökar.

Hållbar samhällsplanering

Olika åtgärder för att förbättra dialogen med kommunerna i planärenden vidtas kontinuerligt. I länet sker ett arbete med att ta fram åtgärdsförslag för att på ett bättre sätt värna jordbruksmarken i planeringen. Flera av länets kommuner arbetar i sin planering utifrån målet att främja cykel- och kollektivtransporter framför biltransporter.

Genom de utbildningsinsatser som genomfördes under 2012, kopplade till införandet av den nya plan- och bygglagen, har många av frågorna som hör till miljökvalitetsmålet kommit upp till ingående diskussioner, vilket är positivt för det fortsatta arbetet med att nå målet. Det återstår dock mycket arbete för att åstadkomma en hållbar samhällsplanering.

Hushållning med energi- och naturresurser

Utbyggnaden av vindkraft innebär att den förnyelsebara energin ökar samtidigt som utbyggnaden innebär en i ibland negativ inverkan på landskapsbild (natur- och kulturvärden), friluftslivet och ljudmiljön. För att i möjligaste mån bidra till att rätt beslut fattas vid lokaliseringarna har länsstyrelsen tagit fram en analys av det halländska landskapet med inriktning på natur- och kulturvärdena.

Kulturvärden i bebyggd miljö

Under 2013 har ett seminarium, riktat mot bland annat kommunerna, på temat skydd av kulturhistorisk bebyggelse i den kommunala planeringen genomförts. I länet bedrivs ett långsiktigt och strategiskt arbete med kunskapsuppbyggnad i syftet att kulturmiljövärden ska bevaras, användas och utvecklas. I och med den relativt goda tillgången till kunskapsunderlag finns bra förutsättningar för att uppnå en hållbar bebyggelsestruktur vad gäller kulturmiljöaspakter. Översiktsplaneringen ska enligt den nya plan- och bygglagen förhålla sig till nationella och regional mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. Det tydliggör översiktsplaneringens viktiga roll i förhållande till miljömålen samt tydliggör behovet av att arbeta in kunskapsunderlag avseende bland annat kulturmiljövärden.

Hållbar avfallshantering

Att förbränningen av avfall ökar kan till en del förklaras med att avfall importeras från övriga Sverige men även från utlandet. Kommunerna måste ändå arbeta utifrån EU:s avfallshierarki och inte förbränna det avfall som skulle kunna hanteras på annat sätt.

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer även i år att målet God bebyggd miljö inte kommer att nås till år 2020 och att utvecklingen i miljön är oklar. En förutsättning för att nå miljömålet och preciseringarna är en god samhällsplanering. Genom fortsatta diskussioner i planeringssituationer kring behov av åtgärder för att nå målen, kommer förbättringar att ske.
Fortsatt arbete med åtgärdsförslag för bevarande av jordbruksmark diskuteras. Även fortsatta kompetenssatsningar kopplade till nya plan- och bygglagen kommer att ske i samverkan mellan länsstyrelsen och kommunerna.

Olika planeringsinriktningar står ofta mot varandra. Exempelvis kan effekten av att förtäta bebyggelseområden istället för att använda jordbruksmark innebära att fler personer utsätts för föroreningar och buller.

Ett stort ansvar faller på kommunerna och beslutsfattarna att följa upp planeringen med konkreta insatser. Detta är till viss del avhängigt av hur samhällsekonomin utvecklas men även prioriteringar och politiska inriktningsmål.

Länsstyrelsen konstaterar också att det finns ändamålsenliga styrmedel i form av lagstiftning för att bevara, använda och utveckla kulturmiljön, främst genom plan- och bygglagen. Samtidigt visar miljömålsuppföljningen och länsstyrelsens erfarenheter att tillgängliga styrmedel inte alltid tillämpas på avsett vis. Skydd av kulturmiljövärden enligt plan- och bygglagen i detaljplan och områdesbestämmelser används i en mycket låg omfattning i länet, också jämfört med andra län. Kulturmiljövärden betraktas endast i begränsad omfattning som en resurs utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter vilket försvårar en hållbar användning och utveckling. Det finns svårigheter i avvägningar gentemot andra intressen vilket påverkar möjligheten att uppfylla de delar av miljömålet som rör kulturmiljön.

Kommunerna har ett stort ansvar när det gäller att informera invånarna om konsumtionens koppling till avfallsfrågor samt avfallshantering. I deras avfallsplaner måste mer fokus läggas på att förhindra uppkomst av avfall.

Pil uppåt smiley saknas God bebyggd miljö i Hallands län

Indikatorer som följer upp målet