Begränsad klimatpåverkan. Bild: Tobias Flygar.

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Hallands läns miljömål?

År 2015 bedöms inget miljökvalitetsmål som möjligt att nå i Halland med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. För ett mål är utvecklingen i miljön positiv. För övriga bedöms utvecklingen vara neutral eller negativ. För tre av målen bedöms måluppfyllelse och trend enbart på nationell nivå.

Med bara fem år kvar till målåret visar den årliga uppföljningen av miljömålen i Hallands län återigen ett gap till det miljötillstånd som miljömålen anger. För flertalet av miljömålen visar uppföljningen att det saknas styrmedel och beslut som är tillräckligt kraftfulla för att uppnå miljömålen.

Vad gäller utvecklingen i miljön så finns det positiva inslag. För miljömålet Ingen övergödning ses en positiv utveckling i länet, liksom för vissa delar av målet Bara naturlig försurning där dock den sammantagna trenden för målen som helhet bedöms som neutral. Neutral trend bedöms även för målen Frisk luft, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet samt Levande skogar

Fyra mål (Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv) bedöms tyvärr fortsatt ha negativ utveckling. För det stora och komplexa målet God bebyggd miljö bedöms tillräckliga underlag saknas för att möjliggöra en korrekt bedömning av trenden. Denna anges därför som oklar.

Generationsmålet och det globala perspektivet

Miljömålen spänner över ett brett spektrum av områden och karaktären på målen varierar stort. Medan vissa av målen kan uppnås genom ett målinriktat arbete i Sverige, så är flertalet beroende av vad som sker i vår omvärld. Även i dessa fall är insatser på hemmaplan viktiga, men kan inte ensamt leda till måluppfyllelse.

Det globala perspektivet blir allt viktigare och diskuteras alltmer i miljösammanhang, liksom betydelsen av hållbara konsumtionsmönster och en mer cirkulär ekonomi. I dessa frågor är vi alla berörda och hur vi agerar, även som privatpersoner, påverkar det globala avtrycket och därmed också förutsättningarna att nå miljömålen. Hållbar konsumtion var ett av fokusområdena som behandlades i Fördjupad utvärdering av miljömålen 2015.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Resultat

I Hallands län har utsläppen av växthusgaser minskat med 30 procent under 1990-2013. Etappmålet för Begränsad klimatpåverkan är att sänka utsläppen av klimatgaser med 40 procent mellan 1990 och 2020, men då ska en tredjedel av reduktionen uppnås genom gröna investeringar i utvecklingsländer eller insatser i andra EU-länder. Det medför att det inhemska klimatmålet blir knappt 27 procent. Halland har 2013 nått 30 procents minskning, men det återstår många åtgärder för utsläppsminskningar för att vi ska nå målet år 2050.

Länets totala utsläpp var 1,7 miljoner ton år 2013, en minskning med 9 procent (ca 160 000 ton) jämfört med år 2012. Det är främst inom sektorerna energiförsörjning och industriprocesser som minskningen skett mellan 2012 och 2013. Totalt har utsläppen mellan dessa år minskat med 31 procent (ca 120 000 ton) inom energiförsörjningen och med 38 procent (29 000 ton) inom industriprocesser. Inom jordbrukssektorn har däremot utsläppen ökat något under samma period.

Högskolan i Halmstad har under 2014 tagit fram en analys av Hallands klimatgasutsläpp; ”Klimatgaser i Halland”. Slutsatserna är att det är inom transport- och jordbrukssektorn som man behöver vidta åtgärder framöver för att ha möjlighet att nå klimatmålet till år 2050.

Utsläppen från transportsektorn har minskat med 3 procent mellan 2012 och 2013, och med endast 8 procent sedan år 1990. I Halland, liksom i övriga världen, är utsläppsminskningar inom denna sektor en stor utmaning. Länet skiljer sig från övriga Sverige genom att en stor andel (48 procent) av klimatgasutsläppen kommer från transporterna och inkluderas utsläpp från arbetsmaskiner är det 54 procent av utsläppen. I Halland släppte vi år 2013 ut 3 ton klimatgaser per person inom transportsektorn (inkl. arbetsmaskiner), medan man i Sverige i genomsnitt släppte ut 2,3 ton per person. Därför är det extra angeläget med åtgärder i länet inom denna sektor. Länsstyrelsen i Halland har bland annat arbetat med regionala dialoger om projekt för att minska fossilberoendet i transportsektorn, låtit ta fram och presenterat ett underlag till biogasstrategi för länet, samt låtit göra en studie för strategisk placering av snabbladdare för elfordon längs E6:an.

När det gäller jordbrukssektorn så är det främst tarmgaser från idisslare som bidrar till klimatpåverkan.

I statistiken för utsläpp av klimatgaser ingår även utsläpp från de verksamheter som ingår i EU:s handelssystem för koldioxidrätter (ETS), medan de mål som är satta på klimatområdet (40 procents minskning till 2020) enbart gäller den icke-handlande sektorn. Ca 13 procent av de halländska klimatgasutsläppen sker från verksamheter inom ETS, vilket är en ganska liten del om man jämför nationellt där ca 32 procent av utsläppen sker inom ETS.

Viktigt att notera är att utsläppen från den privata konsumtionen inte finns med i utsläppsstatistiken, men är viktig eftersom den bidrar till utsläpp av växthusgaser i andra länder.

Analys  

Förutsättningar för en ökad produktion av förnybar energi är god i länet.  Satsningar på solcellsanläggningar ökar, bland annat har Halmstads kommun byggt anläggningar på flera av sina fastigheter. Anläggningen på Halmstad Arena är den största på 900 kvadratmeter. Det stora intresset för solceller visar sig också genom antalet ansökningar till solcellsstödet hos Länsstyrelsen. Mellan 2009 och 2015 har det kommit in 780 ansökningar varav 280 har beviljats till en summa av 29 miljoner kr. I oktober 2015 står ca 370 ansökningar i kö med ett sökt belopp på ca 54 miljoner.

Utvecklingen inom vindkraften har varit fortsatt stark i Halland. År 2013 fanns i Halland 220 vindkraftverk med en installerad effekt på 327 MW. 29 verk har byggts och den installerade effekten har ökat med nära 30 procent mellan 2012 och 2013. Halland är landets fjärde största vindkraftslän sett till antalet verk.

Halland är ett län rikt på substrat för produktion av bioenergi från både skogs- och jordbruket. Därutöver sker eller planeras insamling av hushållens matavfall för produktion av biogas i samtliga kommuner och Halmstads Energi och Miljö planerar för en förbehandlingsanläggning av matavfall för biogasproduktion. Region Halland, Högskolan i Halmstad, Energi- och miljöcentrum (EMC) och Hushållningssällskapet har startat projektet Grön Tillväxt med hjälp av EU-finansiering. Projektet ska etablera en långsiktig innovations- och samarbetsplattform för grön tillväxt i Halland. Under åren 2015 till 2018 ska projektet driva tre pilotstudier med syfte att verka för nyskapande av produkter och/eller tjänster tillsammans med näringslivet inom områdena skog, livsmedel och bioenergi.

Vad gäller energieffektivisering är potentialen betydande, det finns dock ett stort behov av ytterligare insatser för att få till konkreta åtgärder och ett mer systematiskt och kontinuerligt arbete. Därför är det positivt att både Länsstyrelsen och Energikontoret Region Halland har fått finansiering för riktade insatser till målgruppen små och medelstora företag. Länsstyrelsen deltar i ett projekt tillsammans med Energimyndigheten som ska öka energieffektiviseringen i små och medelstora företag. Två nätverk av intresserade företag ska drivas i länet under 2016-2020 och dessa ska arbeta med energikartläggning och genomförande av energieffektiva åtgärder i företagen. Energikontoret Region Halland arbetar med information och vägledning till samma målgrupp.

Regeringens satsning Klimatklivet ger möjlighet till medfinansiering av investeringar och andra projekt för att minska utsläppen av växthusgaser. Länsstyrelsen kommer framöver att arbeta proaktivt med att få in projektansökningar från Halland som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan framförallt inom de sektorer där utsläppen är stor och där vi inte ser en tydlig trend för utsläppsminsking; transporter och jordbruket.

Slutligen är insatser som kan styra livsstils- och konsumtionsmönster i en mer hållbar riktning avgörande. Här krävs stora satsningar på information och folkbildning i syfte att förändra attityder och beteenden, i kombination med ekonomiska styrmedel.

 Referenser

Nationella emissionsdatabasen, http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx 

Arena Grön Tillväxt, Region Halland

Indikatorn ”Vindkraftsel” http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=141&pl=2&t=Lan&l=13

Sammanställning solcellsstödet, referens Nesrin Elsaleh, Länsstyrelsen Halland

Pil uppåt smiley saknas Begränsad klimatpåverkan i Halland