Begränsad klimatpåverkan. Bild: Tobias Flygar.

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Hallands läns miljömål?

I likhet med föregående år har inga av de 12 mål som bedömts regionalt 2013 bedömts som möjliga att nå i Hallands län med idag beslutade eller planerade styrmedel. För målen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö görs ingen regional bedömning.

Trots att målåret 2020 närmar sig så är det i Halland, liksom nationellt, fortsatt långt kvar till målen. Resultatet av bedömningsarbetet tyder på att det saknas styrmedel och beslut som är nödvändiga för att kunna uppnå miljömålen. Ju närmade 2020 vi kommer desto mer brådskar kraftfulla åtgärder.

Gällande utvecklingen i miljön bedöms ett mål (Ingen övergödning) ha en positiv utveckling i länet. Fyra mål (Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet) bedöms ha en neutral utveckling. Fem mål (Hav i balans och levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv) bedöms ha en negativ utveckling. För två mål (Frisk luft och God bebyggd miljö) bedöms tillräckliga underlag saknas för att kunna bedöma trenden i miljön.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Fortsatt fokus på åtgärder

Regionalt läggs fortsatt fokus på att arbeta med regionala åtgärder vilket tillsammans med det lokala miljöarbetet kan föra länets arbete inom flertalet områden framåt. Detta arbete utgör dock endast en del av vad som behöver göras för att nå målen. En stor del ligger också på nationell och internationell nivå, särskilt gäller detta de miljömål som är av mer global karaktär.

Våren 2012 beslutade regeringen om nya preciseringar av miljömålen. I samband med detta beslutade Länsstyrelsen att avföra de tidigare regionala delmålen. Som miljömål för Hallands län gäller sedan april 2012 de nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Resultat

Utsläppen i Halland uppskattades år 2011 till drygt 1,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det innebär en minskning med ca 21 procent sedan 1990 och med ca 4 procent från 2010. Nedgången mellan 2010-2011 kan till stor del förklaras med en kallare vinter 2010, eftersom den största skillnaden finns inom kategorin energiförsörjning. Utsläppen från den privata konsumtionen finns inte med i utsläppsstatistiken, men är viktig eftersom den bidrar till utsläpp av växthusgaser i andra länder som påverkar det globala klimatet.

Uppdraget med den regionala klimat- och energistrategin från 2010 har medfört att den regionala arenan för klimatarbetet vidareutvecklats och stärkts. Med utgångspunkt från regionala miljömål och åtgärdsprogram sker återkommande samtal och diskussioner med länets aktörer i syfte att ta fram förslag till ytterligare åtgärder.

Transporterna i Halland är en stor utmaning. Länet skiljer sig från övriga Sverige genom att en stor andel (38 procent) av utsläppen kommer från transporterna. Vad gäller transportarbetet i kommunerna i Halland pågår en del initiativ och projekt för minskad klimatpåverkan, som handlingsprogram för hållbara transporter, parkeringsstrategier, cykelkampanjer med mera.

Länsstyrelsen samarbetar tätt med Region Halland inom nybildade nätverket Arena bioenergi för att få till åtgärder som bidrar till ökad biogasproduktion i Halland. Kungsbacka kommun har börjat samla in hushållens matavfall för biogasproduktion och samtliga kommuner i Halland planerar att göra detsamma. Halmstad Energi och Miljö, det kommunala energibolaget i Halmstad, planerar en förbehandlingsanläggning som kommer att kunna ta emot matavfall från flera kommuner inom och utom länet. Detta är en viktig del i kedjan för ökad biogasproduktion. Det som är viktigt att fokusera på framöver är hur vi kan få avsättning för restprodukten i länet.

Kommunernas och Region Hallands arbete med att minska den interna energianvändningen samordnas och stöttas av Länsstyrelsen i Halland inom ramen för energieffektiviseringsstödet till kommuner och landsting. Detta arbete har intensifierats genom ett regionalt transportprojekt; ”Energieffektiva offentliga transporter i Halland”, med fokus på åtgärder inom logistik och resfria möten.

Länsstyrelsen tillsammans med andra parter har under året avslutat projektet FEEN, Förnybar Energi och Energieffektivisering i Näringslivet. Ett arbete för effektivisering i små och medelstora företag. Arbetet kommer nu att fortsätta utanför projektet genom Energikontoret Region Halland i samverkan med Länsstyrelsen.

Under 2013-2014 pågår flera projekt i länet som fått medel från Länsstyrelsens ”Klimatmiljon”, 1 000 000 kr som utlystes till lokala och/eller regionala projekt under hösten 2012. De handlar bland annat om parkeringsstrategi i Varbergs kommun, kartläggning av klimatpåverkande utsläpp i Halland och om ökad biogasproduktion från hästgödsel.

Analys

Det sker en hel del betydelsefulla insatser i länet i syfte att fylla den regionala klimat- och energistrategin med innehåll i form av åtgärder som kan bidra till att uppfylla miljömålet (läs under Resultat). Men även om utsläppen visar en nedåtgående trend så krävs det att arbetet växlas upp ordentligt då det handlar om en omställningsprocess för hela samhället.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel bekräftar tidigare vetenskapsrapporter om att människan är orsak till det förändrade klimatet och att vi måste agera nu för att dämpa konsekvenserna. Ska vi ha en möjlighet att undvika en global uppvärmning på mer än två grader behöver utsläppen av klimatgaser minska drastiskt de kommande åren.

Mycket av den planering som görs idag i Sverige, exempelvis inom transportområdet, är prognosstyrd. Planeringen görs utifrån att trafiken spås öka i en viss omfattning och bygger ut vägar i samma omfattning. För att få till de förändringar som behövs för att nå målen om minskad klimatpåverkan måste istället planeringen vara målstyrd.

Ett exempel är Hallands länstransportplan som är under framtagande där det satsas på industrispår och kombiterminal i Falkenberg vilket kommer att förbättra möjligheterna för hållbara godstransporter. Satsning sker också fortsättningsvis på dubbelspår längs västkustbanan genom Varberg och på resecentrum i Varberg och Halmstad, vilket ökar tillgängligheten och attraktiviteten för kollektivtrafiken. Trots dessa satsningar saknas ännu kraftigare tag för att byta färdriktning i planeringsarbetet för att drastiskt minska transporterna på väg. I förslaget till plan anges att ”Den samlade bedömningen är att klimatfaktorerna till följd av planen är neutral, dvs. planen bedöms varken medverka till eller motverka att målet ”begränsad klimatpåverkan” ska kunna uppfyllas.”

Förutsättningar för en kraftigt ökad produktion av förnyelsebar energi är god i länet. Planer för insamling av hushållens matavfall för produktion av biogas är på gång i samtliga kommuner och Halmstads Energi och Miljö planerar för en förbehandlingsanläggning. Satsningar på solcellsanläggningar ökar också, bland annat planerar Halmstads Energi och Miljö att bygga en stor markanläggning på Skedala avfallsanläggning och Varberg Energi har nyligen installerat en solcellsanläggning på sitt nya värmekraftverk. Dessutom har intresset hos lantbrukare för solceller visat sig vara stort, genom ett stort antal anmälda deltagare på seminarier om just solceller som Länsstyrelsen anordnat under hösten tillsammans med Växa och LRF.

Vad gäller energieffektivisering är potentialen betydande, det finns dock ett stort behov av ytterligare insatser för att åstadkomma konkreta åtgärder och ett mer systematiskt och kontinuerligt arbete.

Slutligen är insatser som kan styra livsstils- och konsumtionsmönster i mer hållbar riktning avgörande. Här krävs stora satsningar på information och folkbildning i syfte att förändra attityder och beteenden, i kombination med ekonomiska styrmedel.

Pil uppåt smiley saknas Begränsad klimatpåverkan i Halland

Indikatorer som följer upp målet