Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Hallands läns miljömål?

År 2016 bedöms inget miljökvalitetsmål som möjligt att nå i Halland med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. För ett mål är utvecklingen i miljön positiv. För övriga bedöms utvecklingen vara neutral eller negativ. För tre av målen bedöms måluppfyllelse och trend enbart på nationell nivå.

Den regionala uppföljningen av miljömålen 2016 uppvisar små förändringar. Liksom föregående år bedöms inget av målen som möjligt att nå i sin helhet i Halland. Ett miljömål bedöms ha en mer positiv trend än tidigare, för de övriga är trenderna oförändrade.

För Hallands del är utmaningarna fortfarande stora vad gäller försurningstillstånd, antal hudcancerfall, exploatering av jordbruksmark, fysisk påverkan i vatten samt de miljömål och preciseringar som påverkas av ett intensivt brukande. Till viss del gäller emellertid det omvända i inlandet, där brist på brukare leder till att marker växer igen.

De tre mål som ännu uppvisar en negativ trend är Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt- och djurliv. En glädjande förbättring kan däremot ses för miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård, som inte längre bedöms ha en negativ trend. Ändringen baseras främst på att en liten återhämtning nu kan ses för Kattegatts torskbestånd.

För Ingen övergödning ses en fortsatt positiv utveckling i länet där arbetet med minskat näringsläckage gett resultat. Liksom tidigare uppvisar även miljömålet Bara naturlig försurning en positiv trend vad gäller preciseringen om försurande nedfall. Här bedöms dock den sammantagna trenden för målet som helhet vara neutral, mycket baserat på osäkerheter kring återhämtningen i mark och vatten. Neutral trend bedöms också för Frisk luft, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet samt Levande skogar (Skogsstyrelsens bedömning).

För det stora och komplexa målet God bebyggd miljö bedöms tillräckliga underlag saknas för att möjliggöra en korrekt bedömning av trenden. Denna anges därför som oklar.

För Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö görs ingen regional bedömning av måluppfyllelsen, utan här gäller de nationella bedömningarna.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Resultat

Etappmålet för Begränsad klimatpåverkan är att sänka utsläppen av klimatgaser med 40 procent mellan 1990 och 2020, men då ska en tredjedel av reduktionen uppnås genom gröna investeringar i utvecklingsländer eller insatser i andra EU-länder[1]. Det medför att det inhemska klimatmålet blir knappt 27 procent och Halland har redan nått 28 procent minskning till 2014. Men trots den goda utvecklingen så återstår det mycket arbete för att vi ska nå målet till 2050, som innebär att halten av växthusgaser i atmosfären stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.

Länets totala utsläpp var 1,5 miljoner ton år 2014, en liten minskning jämfört med år 2013. Det är främst inom sektorerna energiförsörjning och transporter som minskningen skett mellan år 2013 och 2014. Totalt har utsläppen mellan dessa år minskat med 3 procent inom energiförsörjningen och med 1,3 procent inom transporter. Inom jordbrukssektorn har däremot utsläppen ökat med 2 procent under samma period.

Satsningar på större solcellsanläggningar ökar, bland annat har Varbergs Energi byggt Sveriges hittills största solkraftspark vid E6 i Tvååker utanför Varberg. Den kommer att ge cirka 3 gigawattimmar el per år, det motsvarar 250 villors elanvändning. Det stora intresset för solceller visar sig också i antalet ansökningar till solcellsstödet hos Länsstyrelsen. Hittills har det kommit in 1043 ansökningar varav 489 har beviljats till en summa av 45 miljoner kr. I november 2016 står 366 ansökningar i kö med ett sökt belopp på 52 miljoner kr.

Länsstyrelsen deltar i ett projekt tillsammans med Energimyndigheten för att öka energieffektiviseringen i små och medelstora företag. Två nätverk med företag har startats i länet och ska under fyra år arbeta med energikartläggning och genomförande av energieffektiva åtgärder i företagen.

Utsläppen från transportsektorn har minskat med 1,3 procent mellan 2013 och 2014. Sedan 1990 har dock utsläppen ökat med nästan 2 procent. I Halland, liksom i övriga världen, är utsläppsminskningar inom denna sektor en stor utmaning. Länet skiljer sig från övriga Sverige genom att en stor andel (46 procent) av klimatgasutsläppen kommer från transporter. Länsstyrelsen i Halland har arbetat med regionala dialoger för att minska fossilberoendet i transportsektorn, senast den 1 oktober 2016 i samband med Elbilsdagen i Ullared. Under 2016 har Länsstyrelsen i samarbete med Region Halland låtit ta fram ett kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad av laddinfrastruktur i Halland.

Regeringens satsning Klimatklivet ger möjlighet till medfinansiering av projekt för att minska utsläppen av växthusgaser. I Halland har 22 projekt beviljats medel hittills. De åtgärder som utförts är bland annat laddstationer, informationskampanj för hållbart resande, anläggningar för lustgasdestruktion på sjukhusen, konvertering från olja/naturgas till pellets,  HVO-tankstation för tunga fordon samt utökade elbilspooler.

 

Analys

Det sker en hel del betydelsefulla insatser i länet i form av åtgärder som kan bidra till att uppfylla miljömålet. Men även om utsläppen visar en nedåtgående trend så krävs det att arbetet växlas upp ordentligt då det handlar om en omställningsprocess för hela samhället. Dessutom ingår inte vår konsumtions påverkan i klimatstatistiken.

 Högskolan i Halmstad tog 2014 fram en analys av Hallands klimatgasutsläpp; ”Klimatgaser i Halland”[2]. Slutsatserna är att det är inom transport- och jordbrukssektorn som man behöver vidta åtgärder framöver för att ha möjlighet att nå klimatmålet till 2050. När det gäller jordbrukssektorn så är det främst utsläpp från handelsgödsel och andra gödselmedel som bidrar till klimatpåverkan.

 Förutsättningar för en ökad produktion av förnybar energi är god i länet. Satsningar på solcellsanläggningar ökar och det stora intresset för solceller visar sig också genom antalet ansökningar till solcellsstödet hos Länsstyrelsen.

Halland är ett län rikt på substrat för produktion av bioenergi från både skogs- och jordbruket. Halmstads Energi och Miljö håller på att bygga en förbehandlingsanläggning av matavfall för biogasproduktion. Region Halland, Högskolan i Halmstad, Energi- och miljöcentrum (EMC) och Hushållningssällskapet har startat projektet Arena Grön Tillväxt med hjälp av EU-finansiering. Projektet ska etablera en långsiktig innovations- och samarbetsplattform för grön tillväxt i Halland.

Utvecklingen inom vindkraften har saktat in i Halland vilket  troligtvis beror på att flera mindre verk byts ut mot färre stora verk. Halland var tidigt ute med storskalig vindkraftsutbyggnad och var länge det län med mest vindkraft. De senaste åren har många län passerat Halland när det gäller antalet verk men framförallt avseende installerad effekt.

Vad gäller energieffektivisering är potentialen betydande, men det finns ett  behov av ytterligare insatser för att få till konkreta åtgärder och ett mer systematiskt och kontinuerligt arbete. Därför är det positivt att både Länsstyrelsen och Energikontoret Region Halland har fått finansiering för riktade insatser till målgruppen små och medelstora företag.

Regeringens satsning Klimatklivet ger möjlighet till finansiering av projekt för att minska utsläppen av växthusgaser. Länsstyrelsen kommer framöver att arbeta proaktivt med att få in projektansökningar som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan, framförallt inom de sektorer där utsläppen är stora och där vi inte ser en tydlig trend för utsläppsminskning; transporter och jordbruket.

Viktigt att notera är att utsläppen från den privata konsumtionen inte finns med i utsläppsstatistiken, men är viktig eftersom den bidrar till utsläpp av växthusgaser i andra länder som påverkar det globala klimatet. Insatser som kan styra livsstils- och konsumtionsmönster i mer hållbar riktning är avgörande. Här krävs stora satsningar på information och folkbildning i syfte att förändra attityder och beteenden, i kombination med ekonomiska styrmedel.

 

Referenser

Nationella emissionsdatabasen, http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx 

 Arena Grön Tillväxt, Region Halland

 Indikatorn Vindkraftsel: http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=141&pl=2&t=Lan&l=13 

Projektet EENet: http://www.energimyndigheten.se/nrp/natverk-for-energieffektivisering/

Varberg Energis solcelsspark: http://www.varbergenergi.se/?id=8532

Sammanställning av solcellsstödet, referens Nesrin Elsaleh, Länsstyrelsen Halland[1] En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat Prop. 2008/09:162

[2] Klimatgaser i Halland - en målinriktad analys med framtidsperspektiv, April 2014