Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Skåne läns miljömål?

Av de 12 miljökvalitetsmål som bedömts på regional nivå kommer inget att nås i Skåne till år 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel och åtgärder. Målen för klimatpåverkan, ozonskiktet och strålmiljön bedöms enbart på nationell nivå. Målet för Storslagen fjällmiljö gäller inte i Skåne.

Det finns ett stort engagemang och ett bra miljöarbete görs av offentliga verksamheter, näringsliv, markägare, ideella organisationer, vattenråd, luftvårdsförbund, kustvattenförbund och enskilda individer för att minska samhällets påverkan på miljön och hitta lösningar som är långsiktigt hållbara. Trots detta bedömer Länsstyrelsen att vi inte kommer att nå miljökvalitetsmålen till år 2020.

Miljöbelastningen är stor, eftersom länet är tätbefolkat med hög befolkningstillväxt, stort exploateringstryck, ett stort antal vägburna transporter och ett omfattande jordbruk. Hushållning med mark och vatten är en viktig fråga i länet och markanvändningskonflikter mellan exploatering och bevarande av natur- och kulturvärden är påtagliga.

Av de mål som bedöms regionalt uppvisar miljökvalitetsmålen beträffande övergödning, sjöar och vattendrag, skog, odlingslandskap samt ett rikt växt- och djurliv en negativ utveckling. Problemen är flera. En stor andel jordbruksmark bidrar till övergödningen. Livsmiljöer försvinner och arter får det svårare att överleva. Antalet småbiotoper försinner i landskapet. Bekämpningsmedel och vattenuttag påverkar sjöar.

För Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust- och skärgård saknas underlag för att kunna bedöma trenden för utvecklingen i miljön. Miljöskulder och ohållbara konsumtions- och produktionsmönster påverkar kemikalieförekomsten i miljön. Bottendöd och svaga fiskbestånd är exempel på problem i havet.

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen för Frisk Luft, Bara naturlig försurning, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet och Myllrande våtmarker. Halter och utsläpp till luft är i stort sett oförändrade. Försurande utsläpp minskar, men naturen återhämtar sig långsamt. Grundvattnet påverkas negativt av flera verksamheter.

För att nå miljökvalitetsmålen krävs en samhällsomställning som behöver omfatta åtgärder på alla nivåer inklusive internationella åtaganden.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat

Vad är strålning?

Det finns två typer av strålning, joniserande och icke-joniserande. Joniserande strålning är till exempel röntgenstrålning och strålning från radioaktiva ämnen. Icke-joniserande strålning är till exempel strålning från solen och elektromagnetiska fält såsom radiovågor från mobiltelefoner och magnetfält från kraftledningar och olika apparater.

Individers exponering för skadlig strålning

Det råder viss osäkerhet kring forskningsläget för hur och i vilken omfattning strålning i form av mobila sändare och mottagare påverkar människors hälsa. Strålsäkerhetsmyndigheten bevakar forskningen om strålning och eventuella hälsorisker. Övrig form av strålning från kärnkraft, transporter av farligt gods och arbetsmiljöer där strålande material hanteras, har vi relativt god kontroll över och kan sätta in förebyggande och skyddande åtgärder med stöd av lagstiftning.

Utsläpp av radioaktiva ämnen

Risken för utsläpp av radioaktiva ämnen har minskat sedan kärnkraftverket i Barsebäck stängdes ned. För närvarande körs servicedrift ytterligare 5-6 år, för att senare rivas. Allt högradioaktivt avfall är borta. Det mellanradioaktiva avfallet monteras ned, mellanlagras i slutna behållare och ska i framtiden bortföras till slutförvaring. Strålsäkerhetsmyndigheten har bedömt att riskerna av nedmonteringen är hanterbara. Det finns risk för utsläpp av radioaktivt material från ESS i Lund, därför är ett tillräckligt säkerhetsavstånd från anläggningen till bostäder viktigt. ESS kommer att utgöra en ny strålningsrisk i Skåne och det behövs planering för att minska riskerna som uppstår på grund av ökade transporter av radioaktivt material.

Hudcancer orsakad av UV-strålning

Trenden för antalet hudcancerfall i Skåne fortsätter att växa, och antalet nya fall årligen i Skåne ligger över riksgenomsnittet. Även om befolkningen är mer medveten om riskerna med UV-strålning idag kan ökningen bero på att det kan gå många år innan cancern utvecklas samtidigt som svenskarnas solvanor inte har förändrats. Prognoser för malignt melanom och skivepitelcancer den kommande 20-årsperioden pekar på alarmerande ökningar i södra Sverige. Flera preventiva insatser har utvärderats. De visar att ökad kunskap och kännedom inte nödvändigtvis leder till ändrat solbeteende. Attityder och uppfattningar skiljer sig mellan olika grupper, vilket innebär att preventiva insatser måste anpassas till olika målgrupper[1]

Åtgärder som vidtas för att minska exponeringen av UV-strålar från solen är att redan i planeringsstadiet planlägga för skuggiga platser på skolgårdar och offentliga platser. Information om riskerna med UV-strålning vid populära badplatser, solarier och i lokalradion genomförs också i viss omfattning.

Exponering för elektromagnetiska fält

Ett stort antal vetenskapliga studier har undersökt hälsoeffekter i relation till kraftfrekventa elektromagnetiska fält. Exempel är cancer, hjärt-kärlsjukdom och neurodegenerativa sjukdomar. Det råder idag stor enighet om hur starka magnetfält som krävs för att ge upphov till omedelbar påverkan, till exempel nerv- och muskelretningar. Styrkan på dessa magnetfält ligger långt över vad som normalt finns i vår omgivning. Däremot finns osäkerhet kring barnleukemi och exponering för magnetfält från kraftledningar. Studier tyder på att kraftfrekventa magnetfält skulle kunna öka risken för leukemi hos barn. [2]

När det gäller allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält från mobiltelefoner och från kraftledningar och elektriska apparater rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att försiktighetsprincipen tillämpas. Det innebär att onödig exponering bör undvikas, exempelvis genom användning av handsfree vid samtal i mobiltelefon, och att nya bostäder, skolor och förskolor inte bör planeras nära el-anläggningar som ger förhöjda magnetfält.

Analys

Nationellt bedöms miljökvaltietsmålet nära att nås om i dag planerade styrmedel som beslutas före 2020. Allvarligt är antalet fall av hudcancer, fortsätter att öka i hela landet. Miljökvalitetsmålets komplexitet innebär att utvecklingen i miljön sammantaget är oförändrad.

Individers exponering för strålning

Forskningsanläggningen ESS innebär ökade transporter av aktivt material och bostäder i närområdet. Det ligger i länets intresse att se till att transporterna är så få och säkra som möjligt.

Det är i dagsläget svårt att bedöma riskbilden för terror eller olyckor med herrelösa strålkällor. Länsstyrelsen Skåne samarbetar regionalt med polis, räddningstjänst och Region Skåne inom området Farliga ämnen som även omfattar olyckor med strålkällor.

Utsläpp av radioaktiva ämnen

Riskbilden beträffande Barsebäcks kärnkraftverk har minskat radikalt i och med att det har laddats ur och det mest aktiva materialet inte längre fysiskt finns inom närområdet.

Däremot ökar riskbilden på grund av att en omfattande kvantitet av aktivt material måste forslas bort från anläggningen. Det ligger i länets intresse att tillse och följa upp att hanteringen håller en hög skyddsnivå. För att kunna göra en god riskbedömning för länet och upprätthålla en väl avvägd beredskap är det av vikt att Länsstyrelsen har god kännedom om nermonteringsplanerna.

Hudcancer orsakad av UV-strålning

Att ändra människors attityder och beteenden till sol och UV-strålning tar tid men är grundläggande för att uppnå preciseringen.

Folkhälsoaspekterna måste vägas in vid upprättandet och granskningen av översiktsplaner och detaljplaner.

Kommunernas tillsyn på solarier omfattar kontroll av att rätt typ av lysrör används, samt lysrörens ålder och kondition. Däremot förekommer inte tillsyn på antalet solarietimmar eller mätning av den faktiska intensiteten i solariet från myndigheternas sida.

Exponering för elektromagnetiska fält

Allmänhetens exponering för elektromagnetisk strålning är för de flesta användningsområden mycket låg jämfört med gällande referensvärden. Dagens samhällsutveckling kommer att generera mer elektromagnetisk strålning. I vissa fall kan dock ny förbättrad teknik innebära att exponeringen istället minskar.

I dagsläget är det svårt att bedöma risken för strålning från elinstallationer och apparater såsom mobilmaster, mobiltelefoner och WiFi. Området behöver utvecklas i takt med att forskningen inom området går framåt.

Prioriteringar i länet

Länsstyrelsen avser att prioritera tillsynen av nermonteringen av Barsebäcksverket och tillsynen av den planerade ESS-anläggningen. Utöver detta kommer även risken för herrelösa strålkällor diskuteras inom befintlig Regional samordningsfunktion inom CBRN-E[3] området samt övas via 2:4-finansierade medel (anslag för krisberedskap).

Referenser

[3] kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) nukleära (N) och explosiva (E) ämnen

Pil uppåt smiley saknas Säker strålmiljö i Skåne

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.

Preciseringar av Säker strålmiljö