Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Skåne läns miljömål?

Av de 12 miljökvalitetsmål som bedömts på regional nivå kommer inget att nås i Skåne till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel och åtgärder. Målen för klimatpåverkan, ozonskiktet och strålmiljön bedöms enbart på nationell nivå. Målet för Storslagen fjällmiljö gäller inte i Skåne.

Mycket bra miljöarbete pågår i Skåne. Det finns ett stort engagemang hos offentliga verksamheter, näringsliv och enskilda individer för att minska samhällets påverkan på miljön och hitta lösningar som är långsiktigt hållbara. Trots detta bedömer Länsstyrelsen att vi inte kommer att nå miljökvalitetsmålen till år 2020.

Miljöbelastningen är stor då länet är tätbefolkat med hög befolkningstillväxt, stort exploateringstryck, omfattande vägburna transporter och stor arbetspendling. Skåne har också ett omfattande jordbruk. Hushållning med mark och vatten är en viktig fråga i länet och markanvändningskonflikter mellan exploatering och bevarande av natur- och kulturvärden är påtagliga.

Den biologiska mångfalden är hotad eftersom livsmiljöer försvinner, kvaliteterna försämras och arter får det svårare att överleva. Minskad biologisk mångfald tillsammans med klimatförändringar och fler främmande arter påverkar naturens möjligheter att leverera de ekosystemtjänster som vi är beroende av, vilket får konsekvenser för hälsa, livskvalitet och ekonomi. Det krävs ett nytt arbetssätt med fokus på hela landskapet och de strukturer som binder samman olika livsmiljöer för den biologiska mångfalden. Ska förlusten av biologisk mångfald hejdas måste alla verksamheter som påverkar denna trend ta ansvar.

Övergödningen är ett av de största miljöproblemen i skånska vatten, vilket kan förklaras med stor andel jordbruksmark och näringstillförsel från reningsverk, enskilda avlopp och industrier.

Användningen av kemikalier i samhället är omfattande och kunskapsluckorna är stora. Åtgärder såsom internationella överenskommelser, lokala och regionala beslut om inköp av ekologisk mat, informationsinsatser om miljögifter i varor är steg i rätt riktning. Men med en ständigt ökande konsumtion ökar användningen av kemikalier och därmed belastningen på miljö och hälsa.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat

Individers exponering för strålning

Trenden för arbete med att begränsa exponeringen av skadlig strålning inom arbetsmiljö och övrig miljö är oklar med tanke på osäkerheten kring forskningsläget för hur strålning i form av mobila sändare och mottagare är skadlig eller ej. Övrig form av strålning från kärnkraft, transporter av farligt gods och arbetsmiljöer där strålande material hanteras, har vi relativt god kontroll över och kan sätta in förebyggande och skyddande åtgärder.

Utsläpp av radioaktiva ämnen

Utsläpp av radioaktiva ämnen har vi koll på. Riskexponeringen har minskat sedan kärnkraftverket i Barsebäck har stängt och ESS i Lund kommer vid färdigställande och drift inte att ha någon kärnteknisk process. ESS kommer dock att utgöra en ny risk i Skåne län som vi måste planera för på grund av ökade transporter av aktivt material.

Hudcancer orsakad av UV-strålning

Trenden för antalet hudcancerfall i Skåne fortsätter att växa, och antalet nya fall årligen i Skåne ligger över riksgenomsnittet. Även om befolkningen är mer medveten om riskerna med UV-strålning idag kan ökningen bero på att det kan gå många år innan cancern utvecklas samtidigt som svenskarnas solvanor inte har förändrats.

Åtgärder som vidtas för att minska exponeringen av UV-strålar från solen är att redan i planeringsstadiet planlägga för skuggiga platser på skolgårdar och offentliga platser. Information om riskerna med UV-strålning vid populära badplatser, solarier och i lokalradion genomförs också i viss omfattning.

Exponering för elektromagnetiska fält

Kunskapen om hälsoeffekter genom exponering för elektromagnetiska fält är fortfarande låg. Växlande magnetfält skapar elektriska strömmar i kroppen som vid mycket starka magnetfält kan påverka kroppens nervsignaler. Styrkan på dessa magnetfält ligger dock långt över vad som normalt finns i vår omgivning. Det är fortfarande osäkert på vilket sätt och i vilken omfattning elektromagnetiska fält kan orsaka cancer och neurologiska sjukdomar såsom Parkinson och demens.

När det gäller allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält från mobiltelefoner och från kraftledningar och elektriska apparater rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten att försiktighetsprincipen tillämpas. Det innebär att onödig exponering bör undvikas, exempelvis genom användning av handsfree vid samtal i mobiltelefon, och att nya bostäder, skolor och förskolor inte bör planeras nära el-anläggningar som ger förhöjda magnetfält.

Analys

För Säker strålmiljö görs ingen bedömning på regional nivå. Nationellt bedöms miljökvalitetsmålet vara nära att nås om i dag planerade styrmedel som beslutas före 2020. Allvarligt är antalet fall av hudcancer, fortsätter att öka i hela landet. Miljökvalitetsmålets komplexitet innebär att utvecklingen i miljön sammantaget är oförändrad.

Individers exponering för strålning

Den planerade forskningsanläggningen ESS kommer att medföra ökade transporter av aktivt material. Det ligger i länets intresse att se till att dessa transporter ska bli så få och säkra som möjligt. Länet har möjlighet att bland annat via Strålsäkerhetsmyndigheten påverka planeringsprocessen.

Det är i dagsläget svårt att bedöma riskbilden för terror eller olyckor med herrelösa strålkällor. Länsstyrelsen Skåne kommer under 2015 utveckla området Farliga ämnen genom en regional samordningsfunktion där polis, räddningstjänst och Region Skåne ingår.

Utsläpp av radioaktiva ämnen

Riskbilden beträffande Barsebäcks kärnkraftverk har minskat radikalt i och med att det har laddats ur och det mest aktiva materialet inte längre fysiskt finns inom närområdet.

Däremot ökar riskbilden på grund av att en omfattande kvantitet av aktivt material måste forslas bort från anläggningen. Det ligger i länets intresse att tillse och följa upp att hanteringen håller en hög skyddsnivå. För att kunna göra en god riskbedömning för länet och upprätthålla en väl avvägd beredskap är det av vikt att Länsstyrelsen har god kännedom om nermonteringsplanerna.

Hudcancer orsakad av UV-strålning

Att ändra människors attityder och beteenden till sol och UV-strålning tar tid men är grundläggande för att uppnå preciseringen.

Folkhälsoaspekterna måste vägas in vid upprättandet och granskningen av översiktsplaner och detaljplaner.

Kommunernas tillsyn på solarier omfattar kontroll av att rätt typ av lysrör används, samt lysrörens ålder och kondition. Däremot förekommer inte tillsyn på antalet solarietimmar eller mätning av den faktiska intensiteten i solariet från myndigheternas sida.

Exponering för elektromagnetiska fält

Allmänhetens exponering för elektromagnetisk strålning är för de flesta användningsområden mycket låg jämfört med gällande referensvärden. Dagens samhällsutveckling kommer att generera mer elektromagnetisk strålning. I vissa fall kan dock ny förbättrad teknik innebära att exponeringen istället minskar.

I dagsläget är det svårt att bedöma risken för strålning från elinstallationer och apparater såsom mobilmaster, mobiltelefoner och WiFi. Området behöver utvecklas i takt med att forskningen inom området går framåt.

Prioriteringar i länet

Länsstyrelsen avser att prioritera tillsynen av nermonteringen av Barsebäcksverket och tillsynen av den planerade ESS-anläggningen. Utöver detta kommer även risken för herrelösa strålkällor diskuteras inom befintlig Regional samordningsfunktion inom CBRN-E[1] området samt övas via 2:4-finansierade medel (anslag för krisberedskap).

Referenser

[1] kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) nukleära (N) och explosiva (E) ämnen

Pil uppåt smiley saknas Säker strålmiljö i Skåne

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.

Preciseringar av Säker strålmiljö

Indikatorer som följer upp målet