Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Skåne läns miljömål?

Inget av de 12 miljökvalitetsmål som bedömts på regional nivå kommer att nås i Skåne till år 2020 med idag beslutade styrmedel och åtgärder. Utvecklingen av tillståndet i miljön är oförändrad för samtliga mål, utom för Ingen övergödning där tillståndet förbättrats något.

Skåne är ett tätbefolkat län med omfattande transporter av varor och människor. Merparten av transporterna sker med fossila bränslen och utsläppen av växthusgaser från transporter har enbart minskat med nio procent sedan 1990. Befolkningsökning, regionförstoring och integration med Själland och omgivande län, ekonomisk tillväxt och transittrafik bidrar till att transporterna ökar mer i Skåne än i landet som helhet.

Utvecklingen i Skåne medför ett ökat tryck på länets naturresurser som ska leverera nödvändiga ekosystemtjänster som livsmedel, rent vatten, råvaror och möjlighet till rekreation. I de mer expansiva delarna av länet kan intressekonflikter uppstå om hur marken ska nyttjas för ny bostadsbebyggelse, infrastruktur och verksamhetsområden, eller för produktion av till exempel livsmedel och skydd av naturmiljön.

Skåne är omgivet av hav i tre väderstreck. Havet och våra sjöar och vattendrag och dess stränder är viktiga resurser som bidrar till stora kulturella och ekonomiska värden i vårt län. Samhällsplaneringen måste ta hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag utifrån framtida klimatförändringar. Stigande vattennivåer hotar inte enbart bebyggelse utan även andra kust- och strandnära värden som kan vara oersättliga.

Knappt fyra procent av Skånes landyta är naturskyddad i form av naturreservat och nationalparker. Skåne är den region i Sverige som hyser flest växt- och djurarter. Här har också artantalet gått starkast tillbaka och flest arter dött ut. Ett mindre variationsrikt landskap medför problem för allt fler arter att röra sig i landskapet, då värdefulla spridningskorridorer försvinner. Arbete med att ta fram en handlingsplan grön infrastruktur är därför extra viktig i Skåne.

15 av länets 33 kommuner anger att de rutinmässigt ställer miljömässiga och sociala krav vid upphandling och granskar utfallet så att kraven efterlevs. Arbete med cirkulär ekonomi har påbörjas i Skåne genom ett kunskapshöjande projekt där seminarium, utbildning och studieresa genomförts.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Oklar utveckling

Resultat

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen

Lund, Eslöv och Kristianstad har fått medel från Region Skånes miljövårdsfond för att starta ett systematiskt arbete med kemikaliefrågor. Målen är att ta fram lokala kemikalieplaner samt arbeta med kemikalieexponering i förskolor och skolor. Länsstyrelsen har påbörjat en sammanställning av den miljöövervakning som hittills bedrivits och kommer att ta fram en vägledning som stöttar kommunerna i arbetet med att ta fram egna kemikalieplaner.

Bekämpningsmedel i yt- och grundvatten är ett stort problem i ett jordbruksintensivt län som Skåne. Rester av bekämpningsmedel har hittats i över 80 procent av alla analyserade ytvattenprover i Skåne[1]. En tredjedel av grundvattenproverna innehåller växtskyddsmedel som har varit förbjudna under lång tid[2]. Det görs också fynd av idag godkända ämnen i grundvattnet.

Enligt senaste statusklassningen inom vattenförvaltningen är kvicksilver ett problem i hela länet. Utöver kvicksilver överskrider bly, kadmium, PBDE, antracen, TBT, isoproturon, diflufenikan och zink gränsvärden i ett antal vattenförekomster i Skåne.

Under året har miljötillståndet i Hanöbukten utretts för att försöka förklara skadorna på fiskbeståndet. Halterna i fisk av den numera förbjudna ämnesgruppen bromerade flamskyddsmedel PBDE har ökat och gränsvärdet för PBDE överskrids som regel.

För antracen och TBT överskrids gränsvärdena i sediment i flera hamnområden som en följd av den intensiva sjöfarten. I tillsynsprojektet om Hanöbukten kunde man konstatera att brister råder inom egenkontrollen.

Användningen av särskilt farliga ämnen

Skånes kommuner och räddningstjänster arbetar aktivt för att byta ut eller minska de kemikalier som har störst påverkan på hälsa och miljö. Inom Region Skåne har övergången till digital röntgen minskat användningen av kemikalier med 200 ton per år.

Förorenade områden

Länsstyrelsens inventeringsarbete av förorenade områden har avslutas. Drygt 6 600 objekt har identifierats och för knappt 1 000 objekt (riskklass 1 och 2) bedöms risken vara så stor att de behöver utredas vidare.

Tillsynsarbetet har under 2016 lett till att undersökningar utförts på tolv pågående eller nedlagda verksamheter. Undersökningar har även utförts i samband med fem exploateringar. Tre statligt finansierade åtgärder pågår i länet.

Nedan följer några av de insatser Länsstyrelsen genomfört under 2016.

 • Förelägganden till två olika exploatörer som byggt bostäder på icke sanerad mark. Ärendena är intressanta då det inte finns någon tydlig praxis idag om hur långtgående en exploatörs ansvar enligt 10 kap MB[3] är.
 • Seminariedag om småbåtshamnar med fokus provtagning av mark, vatten och sediment.
 • Tillsynsvägledning om schaktmassor i anläggningsändamål och i 12:6-samråd[4].
 • Vägledningsseminarium för länets kommuner angående ansvar enligt miljöbalken för förorenad mark.
 • Speciella insatser vad gäller PFAS vid länets flygplatser samt ytterligare information till kommunerna om behovet av att uppmärksamma dessa ämnen.
 • Inledande saneringsåtgärder med statliga medel vid en före detta kemtvätt i Kristianstad. Föroreningarna utgör en risk för länets viktigaste grundvattenförekomst.
 • Statligt finansierade saneringsåtgärder vid före detta Klippans läderfabrik som är ett av länets mest prioriterade förorenade områden.

Information om farliga ämnen i material och produkter

I projektet Greppa näringen[5] har lantbrukare på över 10 000 gårdar i Skåne förbättrat sin hantering och användning av växtskyddsmedel.[6]

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Giftfri miljö är ett mål vars infriande är i behov av internationella överenskommelser och lång återhämtningstid. Utvecklingen i miljön kan inte bedömas; först behöver befintligt underlag sammanställas och kompletteras såväl nationellt som regionalt.

De viktigaste åtgärderna för att nå målet är att reducera utsläpp, införa integrerat växtskydd, öka antalet vattenskyddsområden med tillräckliga skyddsföreskrifter, minska slamspridningen, öka arealen ekologisk odlad mark och efterbehandla fler förorenade områden.

Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper

Arbetet med att minska spridningen av oavsiktligt bildade ämnen är helt beroende av fortsatta miljötekniska innovationer och en ökad ambitionsnivå i samhället. Kunskapen om ämnena har ökat men är fortfarande otillräcklig. Åtgärderna handlar om minskade utsläpp från industri, småskalig eldning, fordon med dieseldrivna motorer och långväga transporter samt ändrade konsumtionsvanor.

Användningen av särskilt farliga ämnen

Användningen av särskilt farliga ämnen kan förväntas minska framöver tack vare ny och skarpare lagstiftning. Nya farliga ämnen kan i framtiden identifieras till följd av skarpare informationskrav på producenter och importörer och som resulterar i nya bedömningar. Regionalt behöver utfasningsarbetet intensifieras inom tillsynen av miljöfarlig verksamhet. Länsstyrelsen kommer att fokusera på PFAS för kommunala kemikalieplaner.

Jordbruksverket har tagit fram en föreskrift som tydliggör hur principerna för integrerat växtskydd ska tillämpas. Två exempel är att lantbrukarna ska anteckna syftet med användningen av bekämpningsmedlet och använda alternativa metoder där det är möjligt. Tydligare krav ställs också på att den utrustning som ska används.

Takten för sanering av förorenade områden behöver öka

I första hand ska den som förorenat marken stå för saneringskostnaden, men om ingen ansvarig finns kan statliga bidrag sökas via länsstyrelsen. I nya miljödomar ges verksamhetsutövaren mindre ansvar än i tidigare praxis, och bidragsmedel kan därför komma att krävas i större omfattning än tidigare. Det statliga bidraget behöver därför öka. Även resurserna för det regionala och lokala tillsynsarbetet behöver stärkas för att öka antalet privatfinansierade saneringar.

Prioriteringar i länet

 • Utveckling av miljöövervakning och tillsynsarbete för att generera bättre underlag för prioriteringar i vårt arbete.
 • Utfasning av farliga ämnen i prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet.
 • Sanering av förorenade områden.
 • Fortsatt arbete för att minska exponeringen av särskilt farliga ämnen från bekämpningsmedel, avloppsslam, dagvatten och lakvatten.

 


Referenser

[1] Kemiska bekämpningsmedel i Skånes ytvatten 1983–2014. https://www.havochvatten.se/download/18.2e8e68c31489b140070825d6/1412842403908/rapport+2014-16-kemiska-bekampningsmedel-Skanes-ytvatten.pdf

[2] Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986-2014: https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2014-10-09-kemiska-bekampningsmedel-i-grundvatten-1986-2014.html

[3] 10 kap MB handlar om verksamheter som orsakar miljöskador.

[4] För verksamheter och åtgärder som inte är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga enligt någon annan bestämmelse i miljöbalken gäller i vissa fall skyldighet att istället anmäla åtgärden för samråd.
Av miljöbalkens 12 kap. 6 § framgår att skyldighet att göra en samrådsanmälan gäller för den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön på platsen.

[5] http://www.greppa.nu/

[6] Miljöeffekter på Greppa Näringens gårdar - resultat från rådgivningen 2001-2013. Hans Nilsson, Länsstyrelsen Skåne och Stina Olofsson, Jordbruksverket, 2015-09-21.

Pil uppåt smiley saknas Giftfri miljö i Skåne

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Preciseringar av Giftfri miljo