Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Skåne läns miljömål?

Av de 12 miljökvalitetsmål som bedömts på regional nivå kommer inget att nås i Skåne till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel och åtgärder. Målen för klimatpåverkan, ozonskiktet och strålmiljön bedöms enbart på nationell nivå. Målet för Storslagen fjällmiljö gäller inte i Skåne.

Mycket bra miljöarbete pågår i Skåne. Det finns ett stort engagemang hos offentliga verksamheter, näringsliv och enskilda individer för att minska samhällets påverkan på miljön och hitta lösningar som är långsiktigt hållbara. Trots detta bedömer Länsstyrelsen att vi inte kommer att nå miljökvalitetsmålen till år 2020.

Miljöbelastningen är stor då länet är tätbefolkat med hög befolkningstillväxt, stort exploateringstryck, omfattande vägburna transporter och stor arbetspendling. Skåne har också ett omfattande jordbruk. Hushållning med mark och vatten är en viktig fråga i länet och markanvändningskonflikter mellan exploatering och bevarande av natur- och kulturvärden är påtagliga.

Den biologiska mångfalden är hotad eftersom livsmiljöer försvinner, kvaliteterna försämras och arter får det svårare att överleva. Minskad biologisk mångfald tillsammans med klimatförändringar och fler främmande arter påverkar naturens möjligheter att leverera de ekosystemtjänster som vi är beroende av, vilket får konsekvenser för hälsa, livskvalitet och ekonomi. Det krävs ett nytt arbetssätt med fokus på hela landskapet och de strukturer som binder samman olika livsmiljöer för den biologiska mångfalden. Ska förlusten av biologisk mångfald hejdas måste alla verksamheter som påverkar denna trend ta ansvar.

Övergödningen är ett av de största miljöproblemen i skånska vatten, vilket kan förklaras med stor andel jordbruksmark och näringstillförsel från reningsverk, enskilda avlopp och industrier.

Användningen av kemikalier i samhället är omfattande och kunskapsluckorna är stora. Åtgärder såsom internationella överenskommelser, lokala och regionala beslut om inköp av ekologisk mat, informationsinsatser om miljögifter i varor är steg i rätt riktning. Men med en ständigt ökande konsumtion ökar användningen av kemikalier och därmed belastningen på miljö och hälsa.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Oklar utveckling

Resultat

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen

Rester av bekämpningsmedel har hittats i över 80 procent av alla analyserade ytvattenprover i Skåne[1]. En tredjedel av grundvattenproverna innehåller totalbekämpningsmedel som har varit förbjudna under lång tid. Dessa bekämpningsmedel har använts mot ogräs på gårdsplaner och industritomter[2] [3].

Enligt senaste statusklassningen inom vattenförvaltningen är kvicksilver ett problem i hela länet. Utöver kvicksilver överskrider bly, kadmium, PBDE, antracen, TBT, isoproturon, diflufenikan och zink gränsvärden i ett antal vattenförekomster i Skåne. Föreslagna åtgärder för att nå god status är utsläppsreduktion, efterbehandling av förorenade områden, ekologisk odling och miljövänliga båtbottentvättar.

Inom ekologisk upphandling i offentlig sektor i Sverige har inköpen till storkök, hotell och restaurang ökat från 0,3 miljarder kronor till 2,7 miljarder kronor. Denna del utgjorde 2013 därmed 23 procent av den totala marknaden för ekologiska livsmedel. Lund köper in 49 procent ekologiska livsmedel och är tillsammans med Borlänge den kommun i Sverige som köper in mest ekologiska livsmedel. Bästa storstad i Sverige är Malmö som köper in 37 procent ekologiska varor[4].

Användningen av särskilt farliga ämnen

Arbetet med utfasning av särskilt farliga ämnen sker för långsamt. Det kräver kontinuerligt arbete av prövnings- och tillsynsmyndigheterna. Länsstyreslen Skåne har under året drivit flera mål i Mark- och miljödomstolen gällande utfasningsvillkor av farliga ämnen och uppströmsarbete i avloppsreningsverk.

En skånsk miljöåtgärd handlar om att kartlägga industrins kemikalieanvändning genom tillsynen av miljöfarliga verksamheters egenkontroll.

Förorenade områden

I Skåne finns cirka 6 200 potentiellt förorenade områden. I dagsläget är 658 objekt inom processflödet förstudie, huvudstudie, delåtgärd och åtgärd.

Under 2014 har det vid sex områden med mycket stor risk (riskklass 1) pågått åtgärder eller förberedelser för åtgärder med statliga bidrag. Områdena är BT Kemi i Teckomatorp, Klippans läderfabrik, Midol-produkter i Helsingborg, före detta kemtvättinrättningar vid Bomgatan i Kristianstad och Blekingegatan i Helsingeborg samt före detta Ferrosan i Eslöv.

Under 2014 har länsstyrelsen arbetat med tillsynsvägledning riktad till kommuner för att öka takten vad gäller inventering och åtgärder för förorenade områden med kommunal tillsynsmyndighet. Länsstyrelsen har genomfört en viktig insats genom att informera 3 500 fastighetsägare om att deras fastigheter finns med i en databas med områden som kan vara förorenade av nedlagda miljöfarliga verksamheter.

Information om farliga ämnen i material och produkter

I Skåne genomförs olika tillsynsinsatser i projektform för att kontrollera förekomst av kemiska ämnen i varor.

Kemikalieinspektionsen initierade ett projekt där metaller i smycken kontrollerades. Nästan hälften av Skånes kommuner deltog. I 65 procent av smyckena påträffades halter av bly och kadmium över gränsvärdena.

Miljösamverkan Skånes tillsynsprojekt ”Kontroll av kemikalier i varor enligt Reach”, under 2013, syftade till att öka kunskapen om regler och skyldigheter vad gäller varor hos leksaksförsäljare och miljöinspektörer, med fokus på mjuka plastleksaker och utklädningskläder för barn. De flesta besökta butiker inom projektet saknade kunskap om informationsplikt till konsumenter, men många butiker hade rutiner för hur man agerar vid en fråga från en kund.

Malmö stad har påbörjat ett arbete med för att fasa ut farliga kemikalier i förskolemiljö. Förskolechefer utbildas om vilka kemikalier som bör fasas ut och vad som är viktigt att tänka på vid beställningar av leksaker och rutiner för städning.

Analys och bedömning

Giftfri miljö är ett mål vars infriande är i behov av internationella överenskommelser och lång återhämtningstid. Miljökvalitetsmålet kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. För att bedöma utvecklingen i miljön behöver underlaget sammanställas nationellt och kompletteras nationellt såväl som regionalt.

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen

För att nå preciseringen behövs det effektiva styrmedel och åtgärder nationellt och internationellt. Betydlig förbättring kan ske genom ambitiöst miljöarbete på lokal nivå genom att till exempel minska användning av växtskyddsmedel, vara restriktiv vad gäller slamspridning och att ha bättre kontroll på utsläpp av oavsiktligt bildade ämnen.

Förutsättningarna för att uppnå målet om oavsiktligt bildade ämnen är helt beroende av fortsatt miljötekniska innovationer och en ökad ambitionsnivå i samhället. Kunskapen om de mest betydande oavsiktligt bildade ämnena har ökat, men är fortfarande otillräckliga. Åtgärderna handlar om att minska utsläpp från industrin, småskalig eldning, fordon med dieseldrivna motorer och långväga transporter.

Användningen av särskilt farliga ämnen

Användningen av särskilt farliga ämnen kan förväntas minska framöver tack vare flera direktiv och internationella konventioner som kräver begränsningar. Nya farliga ämnen kan i framtiden identifieras till följd av nytt dataunderlag som resulterar i nya bedömningar. Regionalt behöver utfasningsarbetet intensifieras inom tillsynen av miljöfarlig verksamhet. Därtill är frivilliga åtgärder viktiga, till exempel byggindustrins BASTA-system, som underlättar för inköpare att undvika produkter som innehåller särskilt farliga ämnen.

Jordbruksverket kommer att ta fram en föreskrift som tydliggör hur principerna för integrerat växtskydd skall tillämpas. Två exempel på förändringar är att lantbrukarna ska anteckna syftet med användningen av bekämpningsmedlet och använda alternativa metoder där det är möjligt. Tydligare krav kommer att ställas på att den utrustning som skall används för spridning av bekämpningsmedel ska vara i gott skick. I förordningen finns restriktioner för användningen av bekämpningsmedel i parker, vägområden, grusytor och idrottsanläggningar.

Förorenade områden

För att nå målet för förorenade områden till 2050 behövs ökade statliga anslag, tydligare tillsynsfördelning, ökade resurser för samtliga tillsynsmyndigheter och teknikutveckling. Länsstyrelsens bedömning är att resurserna för det regionala tillsynsarbetet behöver ökas med 40 procent. Befintliga alternativa efterbehandlingsmetoder behöver tillämpas och miljö- och kostnadseffektiva tekniker behöver utvecklas.

Prioriteringar i länet

  • Miljöövervakningen och tillsynsarbetet behöver utvecklas för att generera bättre kunskapsunderlag.
  • Utfasning av farliga ämnen i prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet.
  • Sanering av förorenade områden.
  • Fortsatt arbete för att minska exponeringen av särskilt farliga ämnen från bekämpningsmedel, avloppsslam, dagvatten, lakvatten.

Referenser

Pil uppåt smiley saknas Giftfri miljö i Skåne

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Preciseringar av Giftfri miljo

Indikatorer som följer upp målet