Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Skåne läns miljömål?

Av de 12 miljökvalitetsmål som bedömts på regional nivå kommer inget att nås i Skåne till år 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel och åtgärder. Målen för klimatpåverkan, ozonskiktet och strålmiljön bedöms enbart på nationell nivå. Målet för Storslagen fjällmiljö gäller inte i Skåne.

Det finns ett stort engagemang och ett bra miljöarbete görs av offentliga verksamheter, näringsliv, markägare, ideella organisationer, vattenråd, luftvårdsförbund, kustvattenförbund och enskilda individer för att minska samhällets påverkan på miljön och hitta lösningar som är långsiktigt hållbara. Trots detta bedömer Länsstyrelsen att vi inte kommer att nå miljökvalitetsmålen till år 2020.

Miljöbelastningen är stor, eftersom länet är tätbefolkat med hög befolkningstillväxt, stort exploateringstryck, ett stort antal vägburna transporter och ett omfattande jordbruk. Hushållning med mark och vatten är en viktig fråga i länet och markanvändningskonflikter mellan exploatering och bevarande av natur- och kulturvärden är påtagliga.

Av de mål som bedöms regionalt uppvisar miljökvalitetsmålen beträffande övergödning, sjöar och vattendrag, skog, odlingslandskap samt ett rikt växt- och djurliv en negativ utveckling. Problemen är flera. En stor andel jordbruksmark bidrar till övergödningen. Livsmiljöer försvinner och arter får det svårare att överleva. Antalet småbiotoper försinner i landskapet. Bekämpningsmedel och vattenuttag påverkar sjöar.

För Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust- och skärgård saknas underlag för att kunna bedöma trenden för utvecklingen i miljön. Miljöskulder och ohållbara konsumtions- och produktionsmönster påverkar kemikalieförekomsten i miljön. Bottendöd och svaga fiskbestånd är exempel på problem i havet.

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen för Frisk Luft, Bara naturlig försurning, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet och Myllrande våtmarker. Halter och utsläpp till luft är i stort sett oförändrade. Försurande utsläpp minskar, men naturen återhämtar sig långsamt. Grundvattnet påverkas negativt av flera verksamheter.

För att nå miljökvalitetsmålen krävs en samhällsomställning som behöver omfatta åtgärder på alla nivåer inklusive internationella åtaganden.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Oklar utveckling

Resultat

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen

Lund, Eslöv och Kristianstad har fått medel från Region Skånes miljövårdsfond för att starta ett systematiskt arbete med kemikaliefrågor. Målen är att ta fram lokala kemikalieplaner samt arbeta med kemikalieexponering i förskolor och skolor.

Bekämpningsmedel i yt- och grundvatten är ett stort problem i ett jordbruksintensivt län som Skåne. Rester av bekämpningsmedel har hittats i över 70 procent av alla analyserade ytvattenprover i Skåne[1]. En tredjedel av grundvattenproverna innehåller växtskyddsmedel som har varit förbjudna under lång tid[2]. Det görs dock också fynd av idag godkända ämnen i grundvatten.

I Sverige har en stor mängd nedfallande atmosfäriskt kvicksilver från tung industri och förbränning av stenkol under lång tid ackumulerats skogsmarken, varifrån det sker ett kontinuerligt läckage till ytvattnet, med påföljd att det ackumuleras i vattenlevande organismer och fisk. [3]

Under året har miljötillståndet i Hanöbukten utretts för att förklara skadorna på fiskbeståndet. Några tydliga slutsatser har inte kunnat dras[4].Utöver kvicksilver överskrids gränsvärden[5] för bly, kadmium, zink och i ett antal vatten i Skåne. Halterna av den numera förbjudna ämnesgruppen bromerade flamskyddsmedel PBDE har ökat. Mätningar görs i fisk och gränsvärdet för PBDE överskrids som regel.
För antracen och TBT överskrids gränsvärdena i sediment i flera hamnområden som en följd av den intensiva sjöfartstrafiken.

Användningen av särskilt farliga ämnen

Prövnings- och tillsynsmyndigheterna arbetar kontinuerligt med verksamheter som hanterar särskilt farliga ämnen. Länsstyrelsen Skåne har under året drivit mål i Mark- och miljödomstolen gällande utfasningsvillkor för farliga ämnen och uppströmsarbete i avloppsreningsverk. Region Skåne arbetar aktivt för att byta ut eller minska de kemikalier som har störst påverkan på hälsa och miljö. Inom verksamheten har övergången till digital röntgen minskat användningen av kemikalier med 200 ton per år.

Förorenade områden

Industriområden, flygplatser, hamnar, deponier och drivmedelsstationer är exempel på områden som ofta är förorenade med hälso- och miljöfarliga ämnen såsom tungmetaller, brandskyddsprodukter, lösningsmedel och petroleumprodukter. Efter 15 år är Länsstyrelsen Skånes inventering av förorenade områden klar. 6700 objekt har identifierats. För cirka 650 objekt bedöms risken vara så stor att de behöver undersökas.

Under 2015 så har det regionala tillsynsarbetet lett till att undersökningar utförts på 16 pågående verksamheter och vid 13 nedlagda verksamheter. I år har länsstyrelsen beviljats medel för att sanera en nedlagd kemtvätt i Kristianstad.

Information om farliga ämnen i material och produkter

Tack vare länsstyrelsens rådgivning inom projektet Greppa näringen har lantbrukare på över 10 000 gårdar i Skåneförbättrat sin hantering och användning av växtskyddsmedel.[6]

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Giftfri miljö är ett mål vars infriande är i behov av internationella överenskommelser och lång återhämtningstid. För att kunna bedöma utvecklingen i miljön behöver underlaget sammanställas och kompletteras nationellt såväl som regionalt. Föreslagna åtgärder är att reducera utsläpp, implementera integrerat växtskydd, öka antalet vattenskyddsområden med tillräckliga skyddsföreskrifter, minska slamspridningen, öka arealen ekologisk odlad mark och efterbehandla fler förorenade områden.

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen

För att nå målen behövs effektiva styrmedel och åtgärder nationellt och internationellt. Målet om att minska spridningen av oavsiktligt bildade ämnen är helt beroende av fortsatta miljötekniska innovationer och en ökad ambitionsnivå i samhället. Kunskapen om de mest betydande oavsiktligt bildade ämnena har ökat, men är fortfarande otillräckliga. Åtgärderna handlar om att minska utsläpp från industrin, småskalig eldning, fordon med dieseldrivna motorer och långväga transporter.

Användningen av särskilt farliga ämnen

Användningen av särskilt farliga ämnen kan förväntas minska framöver tack vare flera direktiv och internationella konventioner som kräver begränsningar. Nya farliga ämnen kan i framtiden identifieras till följd av nytt dataunderlag som resulterar i nya bedömningar. Regionalt behöver utfasningsarbetet intensifieras inom tillsynen av miljöfarlig verksamhet.

Jordbruksverket kommer att ta fram en föreskrift som tydliggör hur principerna för integrerat växtskydd ska tillämpas. Två exempel på förändringar är att lantbrukarna ska anteckna syftet med användningen av bekämpningsmedlet och använda alternativa metoder där det är möjligt. Tydligare krav kommer att ställas på att den utrustning som ska används för spridning av bekämpningsmedel ska vara i gott skick.

Förorenade områden

För att nå målet för förorenade områden till 2050 behövs ökade statliga anslag. I första hand ska den som förorenat marken stå för saneringskostnaden, men om ingen ansvarig finns kan kommuner via länsstyrelsen få bidrag till sanering från Naturvårdsverket. Nya miljödomar visar att verksamhetsutövarens ansvar är mindre än i tidigare praxis. Bidragsmedel måste därför användas i större omfattning. Resurserna för det regionala och lokala tillsynsarbetet behöver stärkas för att öka antalet privatfinansierade saneringar. Under 15 år har 720 områden undersökts varav 240 platser har sanerats. Vanligen genomförs detta med anledning av fastighetsförsäljning eller i samband med exploatering.

Miljö- och kostnadseffektiva efterbehandlingsmetoder behöver utvecklas för att tillämpas i större utsträckning.

Prioriteringar i länet

  • Miljöövervakningen och tillsynsarbetet behöver utvecklas för att generera bättre underlag.
  • Utfasning av farliga ämnen i prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet.
  • Sanering av förorenade områden.
  • Fortsatt arbete för att minska exponeringen av särskilt farliga ämnen från bekämpningsmedel, avloppsslam, dagvatten och lakvatten.

Referenser

[1 https://www.havochvatten.se/download/18.2e8e68c31489b140070825d6/1412842403908/rapport+2014-16-kemiska-bekampningsmedel-Skanes-ytvatten.pdf

Pil uppåt smiley saknas Giftfri miljö i Skåne

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Preciseringar av Giftfri miljo