Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Når vi Skåne läns miljömål?

Av de 12 miljökvalitetsmål som bedömts på regional nivå kommer inget att nås i Skåne till år 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel och åtgärder. Målen för klimatpåverkan, ozonskiktet och strålmiljön bedöms enbart på nationell nivå. Målet för Storslagen fjällmiljö gäller inte i Skåne.

Det finns ett stort engagemang och ett bra miljöarbete görs av offentliga verksamheter, näringsliv, markägare, ideella organisationer, vattenråd, luftvårdsförbund, kustvattenförbund och enskilda individer för att minska samhällets påverkan på miljön och hitta lösningar som är långsiktigt hållbara. Trots detta bedömer Länsstyrelsen att vi inte kommer att nå miljökvalitetsmålen till år 2020.

Miljöbelastningen är stor, eftersom länet är tätbefolkat med hög befolkningstillväxt, stort exploateringstryck, ett stort antal vägburna transporter och ett omfattande jordbruk. Hushållning med mark och vatten är en viktig fråga i länet och markanvändningskonflikter mellan exploatering och bevarande av natur- och kulturvärden är påtagliga.

Av de mål som bedöms regionalt uppvisar miljökvalitetsmålen beträffande övergödning, sjöar och vattendrag, skog, odlingslandskap samt ett rikt växt- och djurliv en negativ utveckling. Problemen är flera. En stor andel jordbruksmark bidrar till övergödningen. Livsmiljöer försvinner och arter får det svårare att överleva. Antalet småbiotoper försinner i landskapet. Bekämpningsmedel och vattenuttag påverkar sjöar.

För Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust- och skärgård saknas underlag för att kunna bedöma trenden för utvecklingen i miljön. Miljöskulder och ohållbara konsumtions- och produktionsmönster påverkar kemikalieförekomsten i miljön. Bottendöd och svaga fiskbestånd är exempel på problem i havet.

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen för Frisk Luft, Bara naturlig försurning, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet och Myllrande våtmarker. Halter och utsläpp till luft är i stort sett oförändrade. Försurande utsläpp minskar, men naturen återhämtar sig långsamt. Grundvattnet påverkas negativt av flera verksamheter.

För att nå miljökvalitetsmålen krävs en samhällsomställning som behöver omfatta åtgärder på alla nivåer inklusive internationella åtaganden.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock även regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömålen

 

Visa regionala miljömål för:

Frisk luft

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Miljökvalitetsmålet Frisk luft förtydligas i tio preciseringar, det vill säga målvärden för vissa ämnen eller index som inte får överskridas . Vissa av ämnena som återfinns i preciseringarna är även reglerade i luftkvalitetsförordningen som miljökvalitetsnormer (MKN). Miljökvalitetsnormer är en sämsta acceptabla nivå av en förorening och får inte överskridas.

Halter och utsläpp i Skåne ligger på en ganska konstant nivå. I vissa fall kan en svag förbättring ses, men det går för långsamt för att hinna nå målet till 2020.

Preciseringen för bensen nås på de flesta platser och det är endast på ett fåtal platser som målvärdet överskrids. Medelvärdet av de få mätningar som senast gjordes visar emellertid ett överskridande av miljömålet.

Benso(a)pyren mättes senast 2010. I Landskrona låg halterna i nivå med preciseringens målnivå och i Trelleborg låg de under.

Butadien och formaldehyd har inte mätts i länet de senaste åren. Halterna har vid andra mätningar legat långt under preciseringen både i tätorter och på landsbygd. Huvudsaklig exponering kommer från källor inomhus såsom vedeldning, byggmaterial och konsumtionsvaror. Regional utvärdering har inte gjorts.

Årsmedelvärdet av PM2,5 är lågt i bakgrundsmiljöer[1] och i mindre kommuner, men i bakgrundsmiljö i Malmö överskrids preciseringen för årsmedelvärdet. Dygnsmedelvärdet överskreds mellan sju och 30 gånger vid varje mätplats under mätningarna 2014.

PM10 mäts på flera ställen i Skåne. År 2014 överskreds årsmedelvärdet vid alla mätpunkter. Preciseringen för dygnsmedelvärdet klaras inte i länet, mer än tio procent av alla dygn överskrider målvärdet.

Till följd av att ozon snabbt bryts ned av kvävemonoxid (NO) är halterna lägre där halterna av NO är höga, till exempel på trafikbelastade platser. Halterna av marknära ozon är därför i många fall högre på landsbygden än i tätorterna. De senaste fem åren har halterna av marknära ozon i Malmö visat en ökande trend.[2][3]

Baserat på medelvärden från Skåne, samt för övriga platser inom kustzonen, uppskattas att miljömålspreciseringen ozonindex på 10 000 µg/m3 timmar (AOT40) mellan april-september 2014 överskreds vid samtliga lokaltyper i Skåne.

Nu gällande miljökvalitetsnorm på 18 000 µg/m3 timmar för perioden maj-juli 2010-2014 överskreds inte vid någon av mätstationerna i länet. Från och med 2020 skall miljökvalitetsnormen sänkas till 6 000 µg/m3 timmar för perioden maj-juli. Om denna gällt redan 2014 hade den överskridits vid samtliga lokaltyper i Skåne under 2014.

Kvävedioxidhalterna i Skåne ligger i bakgrundsmiljöer under preciseringens målnivå. I de större tätorterna och i synnerhet i trånga gaturum med mycket trafik förekommer överskridande av preciseringarna både för årsmedelvärde och för antal timmar. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids i Malmö. I Helsingborg har också överskridande förekommit men vid senaste mätningar och fördjupade spridningsberäkning har det visats att normen nu klaras.

Helsingborg[4] och Malmö[5] har arbetat aktivt med åtgärder för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Dessa åtgärder syftar till att lösa specifika problem i högt belastade gaturum. Flera åtgärder påverkar resvanor mer generellt, och därmed kan de även bidra till att sänka halterna i omkringliggande områden.

Myndigheterna i länet arbetar kontinuerligt med att minska utsläpp av luftföroreningar till exempel genom transportplaner, samhällsplanering, projekt för klimatåtgärder och giftfritt samhälle. Tyvärr motverkas åtgärderna genom till exempel utbyggnad av vägar och externa handelscentra.

Analys och bedömning

Luften i Skåne är ännu inte så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Bedömningen är därmed att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och att det inte heller kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Det går inte att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Trenden är dock svagt positiv för utsläpp av kväveoxider.

Skåne påverkas av sjöfarten som omger länet i tre väderstreck. Främst påverkas den västra delen och hamnstäderna. I Skånes regionala bakgrundsmiljö, på landsbygden, bidrar sjöfarten med cirka fem procent kväveoxider och innan den nya svavelregleringen införs med 15 procent svaveldioxid. I hamnstäder som Helsingborg och Trelleborg är bidragen av kväveoxider 40 respektive 50 procent.

I Skåne trafikeras europavägarna i genomsnitt av mellan 1000 och 5000 lastbilar per dygn. I Skåne körs cirka tio procent av alla fordonskilometer av tunga fordon. De tunga fordonen svarar dock för mer än hälften av all kväveoxid som släpps ut från trafiken. Inne i städerna är andelen tunga fordon lägre men står ändå för en betydande del av föroreningshalten i luften. [6]

Industrin ger stora utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid, partiklar och kolväten. Sammantaget står dock de diffusa källorna, bland annat trafik och hushåll, för större utsläpp och det är därför också viktig att reducera utsläppen från dessa källor för att nå målet om frisk luft.

Åtgärder och teknisk utveckling motverkas av befolkningstillväxt, ökad trafik och expanderande företag. Miljövänligare teknik, till exempel elbil, är ofta dyr och används därför inte i tillräcklig omfattning.

En viktig framgångsfaktor för att uppnå miljömålet är att ny bebyggelse i möjligaste mån lokaliseras till goda kollektivtrafiknära lägen med väl utbyggda cykelstråk. Detta gäller även vid lokalisering av handel. Närheten till butiker minskar i Skåne.

Kollektivtrafiken behöver utvecklas både avseende busstrafik och spårbunden trafik. Glest mellan avgångar och hög frekvens av förseningar gör att bil i ökad omfattning väljs som färdmedel.

Cykeltrafiken behöver prioriteras högre i och mellan tätorterna. Många kommuner arbetar aktivt för att öka andelen cykeltrafik, både genom fysiska och genom mobility management. Flera kommuner har trafikmiljöprogram och planer för cykeltrafiken. Om planerna avseende hållbara transporter genomförs finns det goda möjligheter att minska halterna av luftföroreningar i Skåne.

För att lyckas med att flytta över resandet till miljövänliga alternativ måste fokus ligga på snabbhet, bekvämlighet och konkurrenskraft i tid och kostnad.

Prioriteringar i länet

  • Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids fortfarande i Malmö.
  • Nya utsläppstak i EU:s utsläppsdirektiv medför att utsläppen behöver minskas i hela landet. Utsläppen behöver framför allt minska från mellanstora förbränningsanläggningar, arbetsmaskiner och arbetsfordon, jordbruk och sjöfart.
  • Hushållens utsläpp av lösningsmedel behöver minskas.
  • Trafikökningen behöver begränsas och hållbara transporter behöver utökas.

Dubbdäcksanvändningen behöver minskas.

Referenser

Pil uppåt smiley saknas Frisk luft i Skåne

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Preciseringar av Frisk luft