Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Når vi Skåne läns miljömål?

Av de 12 miljökvalitetsmål som bedömts på regional nivå kommer inget att nås i Skåne till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel och åtgärder. Målen för klimatpåverkan, ozonskiktet och strålmiljön bedöms enbart på nationell nivå. Målet för Storslagen fjällmiljö gäller inte i Skåne.

Mycket bra miljöarbete pågår i Skåne. Det finns ett stort engagemang hos offentliga verksamheter, näringsliv och enskilda individer för att minska samhällets påverkan på miljön och hitta lösningar som är långsiktigt hållbara. Trots detta bedömer Länsstyrelsen att vi inte kommer att nå miljökvalitetsmålen till år 2020.

Miljöbelastningen är stor då länet är tätbefolkat med hög befolkningstillväxt, stort exploateringstryck, omfattande vägburna transporter och stor arbetspendling. Skåne har också ett omfattande jordbruk. Hushållning med mark och vatten är en viktig fråga i länet och markanvändningskonflikter mellan exploatering och bevarande av natur- och kulturvärden är påtagliga.

Den biologiska mångfalden är hotad eftersom livsmiljöer försvinner, kvaliteterna försämras och arter får det svårare att överleva. Minskad biologisk mångfald tillsammans med klimatförändringar och fler främmande arter påverkar naturens möjligheter att leverera de ekosystemtjänster som vi är beroende av, vilket får konsekvenser för hälsa, livskvalitet och ekonomi. Det krävs ett nytt arbetssätt med fokus på hela landskapet och de strukturer som binder samman olika livsmiljöer för den biologiska mångfalden. Ska förlusten av biologisk mångfald hejdas måste alla verksamheter som påverkar denna trend ta ansvar.

Övergödningen är ett av de största miljöproblemen i skånska vatten, vilket kan förklaras med stor andel jordbruksmark och näringstillförsel från reningsverk, enskilda avlopp och industrier.

Användningen av kemikalier i samhället är omfattande och kunskapsluckorna är stora. Åtgärder såsom internationella överenskommelser, lokala och regionala beslut om inköp av ekologisk mat, informationsinsatser om miljögifter i varor är steg i rätt riktning. Men med en ständigt ökande konsumtion ökar användningen av kemikalier och därmed belastningen på miljö och hälsa.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Frisk luft

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Luftkvalitet

Mätningar i Skåne visar på att preciseringen för Bensen överskrids vid de flesta stationer. Nedre utvärderingströskeln för miljökvalitetsnormen för luft (NUT) överskreds vid senaste mätningarna i Helsingborg och Bromölla och Lund.

Mätningar av Bens(a)pyren i Skåne visar på ett överskridande av preciseringarna men normen klarar sig. Överskridande av NUT har uppmätts i Kristianstad och Landskrona. Överskridande av övre utvärderingströskeln (ÖUT) har uppmätts i Landskrona.

Butadien mättes senast 2008 i länet (Malmö) och preciseringen klarades precis. Troligen överskrids preciseringen lokalt nära föroreningskällor.

Formaldehyd mättes senast 2008. Flera kommuner faller under lagstiftningen om kontroll av miljökvalitetsnormer och måste därför mäta.

Alla av årets mätningar av partiklar PM2,5, utom vid bakgrundsstationen vid Vavihill, överskrider preciseringen för årsmedelvärdet men alla klarar miljökvalitetsnormen.

De mätningar som gjorts sedan 2010 av partiklar PM10 på dygnsbas visar att preciseringen och NUT överskrids vid bakgrundsstationen. Vid de mest utsatta platserna tangeras normen. Under 2012 klarades preciseringen för årsmedel vid bakgrundsstationen. Vid gaturumsmätningar ligger halterna vanligen mellan NUT och ÖUT.

Det finns endast ett fåtal mätningar av marknära ozon med tidsupplösning som stämmer överens med precisering eller miljökvalitetsnorm. Aktuell utvärdering av preciseringen kan därför inte göras.

Preciseringen för Ozonindex överskrids både i bakgrundsmiljöer och i tätortsmiljöer. Generellt kan nämnas att episoder med höga halter blir färre i länet men medelhalterna ökar sakta.

Kvävedioxidhalterna överskrider miljökvalitetsnormen på två platser i Skåne. I Malmö har halterna efter genomförda åtgärder sjunkit med 12 procent på de mest belastade gaturummen sedan 2006. Halterna överskrider fortfarande normen på några sträckor. I Helsingborg har halterna sänkts genom åtgärder men på en sträcka kvarstår problem med att klara normen. I bakgrundsmiljöer klaras miljömålet för årsmedelvärde vid de flesta mätningar i Skåne. Detta innebär en spridning i huvudsak beroende på trafikvolym från att preciseringen uppnås till att i starkt trafikerade områden överskrida miljökvalitetsnormen.

Åtgärder

Helsingborg och Malmö har bland annat fokuserat på att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i utomhusluft i. Dessa åtgärder handlar om att lösa specifika problem i enstaka gaturum och bidrar bara i begränsad omfattning till att nå miljömålen.

Mera långsiktiga åtgärder är satsningar på ökat kollektivtrafikresande och beteendeförändringar.

Kollektivtrafikresandet fortsätter öka i Skåne. Den genomsnittliga körsträckan med bil per person i Skåne län har minskat under flera år. Trendbrottet inträffade år 2008 och sedan dess har körsträckan minskat med 5 procent.

I stort sett samtliga kommuner har genomfört åtgärder under de senaste två åren för att främja ökat kollektivtrafikresande. Åtgärderna består främst av inköp av tilläggstrafik, tillhandahållande av pendelparkering, tillgänglighetsanpassning av hållplatser, samordning av skolskjuts med kollektivtrafik, tätare tidtabeller och hållplatser samt fysiska åtgärder för ökad framkomlighet för bussar som bussfiler.

Hållbar Mobilitet Skåne är ett regionalt centrum för miljöanpassade transporter som samordnar flera beteendepåverkande projekt för kommuner och organisationer i länet. Några exempel är Klimatmatchen, MM Pågatåg Nordost, Pendla med cykel 2.0 och Skånetrampar.

Analys och bedömning

Luften i Skåne är ännu inte så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Tillräckliga åtgärder är inte planerade för att miljömålet ska kunna uppnås.

Bedömningen är alltså att miljömålet inte uppnås eller är nära att uppnås. Inte heller har tillräckliga åtgärder vidtagits för att miljömålet kommer att kunna uppnås.

Trenderna för halterna visar i Skåne på en ganska konstant föroreningsbelastning. Åtgärder och teknisk utveckling motverkas av ökad trafik och expanderande företag. Befolkningstillväxten innebär också ett ökat tryck.

Kollektivtrafiken behöver utvecklas och de svagt trafikerade sträckorna är svåra att få ekonomiskt hållbara, vilket innebär att boende i glesbyggd i ökad omfattning väljer bilen som fördmedel. Användandet av dubbdäck innebär ökade partikelhalter. Tågtrafiken behöver också utvecklas. Tåg är fullsatta och spårdragningen skulle behöva utvidgas i synnerhet Södra stambanan, Västkustbanan och sträckan mellan Kristianstad och Hässleholm. Även godstrafikens framkomlighet behöver förbättras.

Byggandet av externa köpcentra fortsätter och detta leder till ett transportkrävande samhälle. Närheten till butiker har minskat i Skåne vilket medför att konsumenterna i ökad utsträckning måste använda fördmedel som leder till försämrad luftkvalitet för att göra inköp.

Cykeltrafiken kommer fortfarande i de flesta fall i andra hand. Cykelbanor samsas om utrymme med fotgängare vilket skapar onödiga risker och konflikter. Cykelvägar är i många fall i stort behov av underhåll.

För att flytta över resandet till miljövänligare alternativ behöver fokus även ligga på kvalitet. Sittplats på kollektivtrafik, hela cykelbanor och trygga hållplatser.

För att nå miljökvalitetsmålet måste fokus flyttas från miljökvalitetsnormen till målet och missuppfattningen hos många att det är ok att förorena upp till normen måste klargöras.

Kostnaden för samhället av luftföroreningar är ett viktigt argument som skulle kunna belysas tydligare.

Flera kommuner har trafikmiljöprogram och planer för cykeltrafiken. Om de förverkligas i de avseenden som rör hållbara transporter finns det goda möjligheter att avsevärt sänka halterna av luftföroreningar i Skåne.

Ingen transportkedja är starkare än sin svagaste länk.

Pil uppåt smiley saknas Frisk luft i Skåne

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Preciseringar av Frisk luft

Indikatorer som följer upp målet