Frisk luft. Bild: Tobias Flygar.

Frisk luft

Når vi Skåne läns miljömål?

Av de 12 miljökvalitetsmål som bedömts på regional nivå kommer inget att nås i Skåne till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel och åtgärder. Målen för klimatpåverkan, ozonskiktet och strålmiljön bedöms enbart på nationell nivå. Målet för Storslagen fjällmiljö gäller inte i Skåne.

Mycket bra miljöarbete pågår i Skåne. Det finns ett stort engagemang hos offentliga verksamheter, näringsliv och enskilda individer för att minska samhällets påverkan på miljön och hitta lösningar som är långsiktigt hållbara. Trots detta bedömer Länsstyrelsen att vi inte kommer att nå miljökvalitetsmålen till år 2020.

Miljöbelastningen är stor då länet är tätbefolkat med hög befolkningstillväxt, stort exploateringstryck, omfattande vägburna transporter och stor arbetspendling. Skåne har också ett omfattande jordbruk. Hushållning med mark och vatten är en viktig fråga i länet och markanvändningskonflikter mellan exploatering och bevarande av natur- och kulturvärden är påtagliga.

Den biologiska mångfalden är hotad eftersom livsmiljöer försvinner, kvaliteterna försämras och arter får det svårare att överleva. Minskad biologisk mångfald tillsammans med klimatförändringar och fler främmande arter påverkar naturens möjligheter att leverera de ekosystemtjänster som vi är beroende av, vilket får konsekvenser för hälsa, livskvalitet och ekonomi. Det krävs ett nytt arbetssätt med fokus på hela landskapet och de strukturer som binder samman olika livsmiljöer för den biologiska mångfalden. Ska förlusten av biologisk mångfald hejdas måste alla verksamheter som påverkar denna trend ta ansvar.

Övergödningen är ett av de största miljöproblemen i skånska vatten, vilket kan förklaras med stor andel jordbruksmark och näringstillförsel från reningsverk, enskilda avlopp och industrier.

Användningen av kemikalier i samhället är omfattande och kunskapsluckorna är stora. Åtgärder såsom internationella överenskommelser, lokala och regionala beslut om inköp av ekologisk mat, informationsinsatser om miljögifter i varor är steg i rätt riktning. Men med en ständigt ökande konsumtion ökar användningen av kemikalier och därmed belastningen på miljö och hälsa.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Frisk luft

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Luftkvalitet

Miljömålet för luftkvalitet har tio preciseringar som förklarar målet. Vissa av ämnena som återfinns i preciseringarna är även reglerade i luftkvalitetsförordningen och har då miljökvalitetsnormer (MKN) samt nedre och övre tröskelvärden (NUT respektive ÖUT) som reglerar hur dessa ämnen ska övervakas[1]. Miljökvalitetsnormer är en nivå av en förorening som inte får överskridas. Miljömålets preciseringar är genomgående hårdare än MKN, det vill säga även om MKN inte överskrids så betyder det inte att preciseringen uppnåtts.

Mätningar i Skåne visar på att preciseringen för bensen överskreds 2013 i Malmö och Lund men samtliga mätningar från länet är under NUT.

Bens(a)pyren, butadien och formaldehyd har inte mätts de senaste åren. Senaste mätningarna visade att preciseringarna överskreds.

De allra flesta mätningar av PM2,5 de senaste åren har överskridit preciseringen för årsmedelvärdet utom vid bakgrundsstationen Vavihill. Av 2014 års mätningar överskrids dock preciseringen för årsmedelvärdet endast i Malmö (Dalaplan).

De mätningar som gjorts sedan 2010 av partiklar PM10 visar att preciseringen för dygnsmedelvärdet överskrids vid i stort sett samtliga mätpunkter. Vid de mest utsatta platserna är värdena över NUT och i Malmö överskrids även ÖUT. Under 2013 klarades preciseringen för årsmedelvärde vid bakgrundsstationen Vavihill samt vid mätstationen i Lund.

Preciseringen för marknära ozon överskrids i bakgrundsluften lika ofta 2013 som 2004. Preciseringen överskrids även i tätortsmiljöer. Generellt kan nämnas att episoder med höga halter blir färre i länet medan medelhalterna är desamma[2].

Kvävedioxidhalterna i Skåne är i bakgrundsmiljöer långt under miljömålens preciseringar. I de större tätorterna och i synnerhet i trånga gaturum med mycket trafik förekommer överskridande av preciseringarna både för årsmedelvärde och för antal timmar med halter över preciseringen. I Malmö och Helsingborg förekommer på vissa gator överskridande av miljökvalitetsnormen för kvävedioxid.

Åtgärder

Helsingborg och Malmö har bland annat fokuserat på att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i utomhusluft och har därför åtgärdsprogram för att komma tillrätta med de höga halterna. Dessa åtgärder handlar om att lösa specifika problem i enstaka gaturum. Flera åtgärder påverkar resvanor mer generellt, och därmed kan de bidra till att sänka halterna i omkringliggande områden.

Kollektivtrafikresandet fortsätter öka i Skåne. Den genomsnittliga körsträckan med bil per person i Skåne län har minskat under flera år. Trendbrottet inträffade år 2008 och sedan dess har körsträckan per person minskat med 5 procent.

I stort sett samtliga kommuner har under de senaste två åren genomfört åtgärder för att främja ökat kollektivtrafikresande. Ett exempel är projektet MM Pågatåg Nordost[3], där en kampanj för ökat kollektivt resande genomfördes i samband med att nya tågstationer öppnade. Ett annat av HM Skånes projekt handlar om grön medarbetartransport och innebär att kommuner tar ett helhetgrepp om medarbetarnas tjänste- och arbetsresor. Andra genomförda åtgärder är tillhandahållande av pendelparkering, tillgänglighetsanpassning av hållplatser, samordning av skolskjuts med kollektivtrafik, tätare tidtabeller och hållplatser samt fysiska åtgärder för ökad framkomlighet för bussar.

Analys och bedömning

Luften i Skåne är ännu inte så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Bedömningen är därmed att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och inte kommer kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Trenderna för halterna i Skåne visar på en ganska konstant föroreningsbelastning. Åtgärder och teknisk utveckling motverkas av befolkningstillväxt, ökad trafik och expanderande företag.

En viktig framgångsfaktor för att uppnå miljömålet är att ny bebyggelse i möjligaste mån lokaliseras till befintliga goda kollektivtrafiknära lägen.

Kollektivtrafiken behöver utvecklas. De svagt trafikerade sträckorna är svåra att få ekonomiskt hållbara, vilket innebär att boende i glesbyggd i ökad omfattning väljer bilen som färdmedel. Tågtrafiken behöver också utvecklas, bland annat genom ökad spårkapacitet.

Byggandet av externa köpcentra fortsätter vilket leder till ett transportkrävande samhälle. Närheten till butiker har minskat i Skåne vilket medför att konsumenterna i ökad utsträckning använder färdmedel som leder till försämrad luftkvalitet för inköp.

Cykeltrafiken behöver prioriteras högre i och mellan tätorterna. Flera kommuner arbetar bra för att öka andelen cykeltrafik, dels med fysiska åtgärder, dels med mobility management. Flera kommuner har trafikmiljöprogram och planer för cykeltrafiken. Om planerna förverkligas i de avseenden som rör hållbara transporter finns det goda möjligheter att avsevärt sänka halterna av luftföroreningar i Skåne.

För att flytta över resandet till miljövänliga alternativ behöver fokus ligga på snabbhet, bekvämlighet och konkurrenskraft i tid och kostnad.

Samhällets kostnader för luftföroreningar är ett viktigt argument som skulle kunna belysas tydligare i flera samanhang för att bättre motivera nyttan med kostnaderna för åtgärder.

Att förstå hur de individuella transportmöjligheterna samverkar är ett måste för att göra det möjligt för människor att välja rätt.

Industrin är än idag stora punktkällor utav kväveoxider och kolväten trots åtgärder för att minska dessa. Sammantaget är dock de diffusa källorna större och därmed viktiga att reducera för att nå målet om frisk luft.

Prioriteringar i länet

  • Revidera åtgärdsprogram för luftkvalitet i Helsingborg och Malmö.
  • TVL om utsläpp från stora förbrännings- och avfallsbränningsanläggningar.

Referenser


Pil uppåt smiley saknas Frisk luft i Skåne

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Preciseringar av Frisk luft

Indikatorer som följer upp målet