Ett rikt odlingslandskap. Bild: Tobias Flygar.

Ett rikt odlingslandskap

Når vi Skåne läns miljömål?

Av de 12 miljökvalitetsmål som bedömts på regional nivå kommer inget att nås i Skåne till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel och åtgärder. Målen för klimatpåverkan, ozonskiktet och strålmiljön bedöms enbart på nationell nivå. Målet för Storslagen fjällmiljö gäller inte i Skåne.

Mycket bra miljöarbete pågår i Skåne. Det finns ett stort engagemang hos offentliga verksamheter, näringsliv och enskilda individer för att minska samhällets påverkan på miljön och hitta lösningar som är långsiktigt hållbara. Trots detta bedömer Länsstyrelsen att vi inte kommer att nå miljökvalitetsmålen till år 2020.

Miljöbelastningen är stor då länet är tätbefolkat med hög befolkningstillväxt, stort exploateringstryck, omfattande vägburna transporter och stor arbetspendling. Skåne har också ett omfattande jordbruk. Hushållning med mark och vatten är en viktig fråga i länet och markanvändningskonflikter mellan exploatering och bevarande av natur- och kulturvärden är påtagliga.

Den biologiska mångfalden är hotad eftersom livsmiljöer försvinner, kvaliteterna försämras och arter får det svårare att överleva. Minskad biologisk mångfald tillsammans med klimatförändringar och fler främmande arter påverkar naturens möjligheter att leverera de ekosystemtjänster som vi är beroende av, vilket får konsekvenser för hälsa, livskvalitet och ekonomi. Det krävs ett nytt arbetssätt med fokus på hela landskapet och de strukturer som binder samman olika livsmiljöer för den biologiska mångfalden. Ska förlusten av biologisk mångfald hejdas måste alla verksamheter som påverkar denna trend ta ansvar.

Övergödningen är ett av de största miljöproblemen i skånska vatten, vilket kan förklaras med stor andel jordbruksmark och näringstillförsel från reningsverk, enskilda avlopp och industrier.

Användningen av kemikalier i samhället är omfattande och kunskapsluckorna är stora. Åtgärder såsom internationella överenskommelser, lokala och regionala beslut om inköp av ekologisk mat, informationsinsatser om miljögifter i varor är steg i rätt riktning. Men med en ständigt ökande konsumtion ökar användningen av kemikalier och därmed belastningen på miljö och hälsa.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Ett rikt odlingslandskap

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Negativ utvecklingsriktning

Resultat

Rationaliseringen inom jordbruket tillsammans med infrastruktur- och tätortsutbyggnad leder till att arealen åkermark minskar i Skåne. På grund av bland annat näringstillförsel och en förlust av småbiotoper försvinner mycket av den biologiska mångfald som är knuten till odlingslandskapet.

Jordbruksmarkens halt av föroreningar

Skånes höga halter av kadmium är oroväckande. Förutom en hög bakgrundsnivå tillförs mer via gödselmedel som rötslam och naturgödsel.

Variationsrikt odlingslandskap

Omvärldens krav på produktion av billiga livsmedel har tvingat fram en rationalisering och likriktning av jordbruket som har stora negativa konsekvenser för odlingslandskapets biologiska mångfald. Rationaliseringen inom jordbruket, samt infrastruktur- och tätortsutbyggnad minskar den totala åkerarealen och antalet småbiotoper.

Arealen betesmarker med miljöersättning minskar igen efter att ha haft en svag uppgång år 2010. Arbete pågår med att skydda, restaurera och återskapa värdefulla livsmiljöer och många kommuner har fått LONA-medel för att restaurera ängs- och betesmarker.

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation

Andelen hotade arter minskar inte. Många djurs födokälla försvinner då blommande växter försvinner och på grund av bristen på biotoper i landskapet. Arterna utarmas genetiskt när de minskar kraftigt i antal och isoleras i landskapet.

Vi kan se en positiv trend för antalet häckande fåglar knutna till odlingslandskapet. För häckande strandängsfåglar är trenden fortsatt negativ.

Växt- och husdjursgenetiska resurser

Genom POM, Programmet för odlad mångfald, har en inventering av kulturväxter gjorts mellan åren 2002-2011. Arbetet fortsätter med att dokumentera materialet och planera inför framtida bevarande och nyttjande. Bevarande av husdjursraser sker främst hos enskilda djurägare. Göingeget, linderödssvin, fjäderfäraser och svensk lågland registreras inom respektive lantrasförening.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden

Arealen betesmarker och slåtterängar fortsätter att minska och det finns också en osäkerhet om markernas värden utvecklas och om marker med höga naturvärden sköts. Landskapselement som sköts inom miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet har minskat mellan åren 2006 och 2013.

I Skåne finns ett kulturreservat, Örnanäs, vars syfte är att bevara och synliggöra byggnader och andra kulturhistoriska spår som finns i det omgivande landskapet. Odlingslandskapet har välbevarade spår av odlingsformer från början av 1900-talet. Man vill även utveckla floravärden och andra naturvärden som är knutna till betade och slåttrade miljöer.

Friluftsliv

Det pågår ett projekt i Skåne där de gamla värdebeskrivningarna för riksintressen för friluftsliv ses över och nya områden tas fram. Det sker även en bred kartläggning av friluftslivet i Skåne genom en enkätundersökning till föreningar, verksamheter och kommuner.

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer att målet inte kommer att nås till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Trots positiva insatser via bland annat Landsbygdsprogrammet, krävs ytterligare insatser på bland annat internationell nivå, insatser för landsbygdsutveckling och åtgärder för hela landskapet. Utvecklingen i miljön är totalt sett negativ.

Jordbruksmarkens halt av föroreningar

Åtgärder behöver vidtas för att minska halten kadmium i den odlade grödan.

Variationsrikt odlingslandskap

Det är viktigt att bromsa exploateringen av åkermark för att säkerställa livsmedelsproduktionen och hålla landskapet öppet. Åtgärder behövs därför även inom andra områden än de som primärt påverkar jordbruksproduktionen.

En förhoppning är att det nya landsbygdsprogrammet leder till högre stöd för värdefulla betesmarker och slåtterängar. Miljöersättningar är ett viktigt styrmedel för att hejda den negativa utvecklingen. Det är viktigt att regelverket inte är för omfattande och svårt att genomföra i praktiken. Vi vet ännu inte hur programmet kommer att utformas och hur stort fokus som kommer att ligga på betesmarker och slåtterängar, men beskedet om neddragningar för miljöersättningar inom landsbygdsprogrammet påverkar förutsättningarna att uppnå preciseringen negativt.

En skärpt lagstiftning krävs liksom ökade medel för nyanläggning och restaurering av småbiotoper. Samverkansprojekt mellan universitet, myndigheter, LRF och Jägarförbundet bör prioriteras.

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation

Ansträngningar för att motverka de negativa trenderna pågår genom åtgärdsprogram för hotade arter, skötsel av skyddad natur, anläggning och skötsel av våtmarker och naturbetesmarker. Alla verksamheter som påverkar och har påverkat biologisk mångfald måste vara med och bidra för att minska andelen hotade arter.

Växt- och husdjursgenetiska resurser

Det är en utmaning att inte bara bevara äldre sorters kulturväxter och husdjursraser utan även nyttja dem kommersiellt. Vissa djurparker, lantbruksskolor och hembygdsgårdar har uppfödning av husdjursraser vilket är positivt för kunskapsspridningen.

Det är inte möjligt att förlänga miljöersättningen för bevarande av husdjursraser under 2014, och detta kan leda till en försämring.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden

För att hejda den negativa utvecklingen av betesmarker och slåtterängar krävs åtgärder i form av rådgivning till lantbrukare och riktade insatser för att bevara och restaurera värdefulla marker.

Det finns ingen möjlighet att sätta in ytterligare åtgärder för att öka antalet gårdar som sköter sina landskapselement under den pågående landsbygdsprogramprogramperioden. Under 2014 är det inte möjligt att förlänga sitt miljöstödsåtagande för natur- och kulturmiljöer och risken är stor att färre landskapselement kommer att skötas.

Friluftsliv

Syftet med det pågående projektet är att få en uppdaterad kunskap om de värden som finns i de nuvarande riksintresseområdena och skapa underlag för att nya områden kan skapas. Förhoppningen är att få en bild av hur man utövar friluftsliv i Skåne samt vilka eventuella hinder och konflikter som friluftsutövarna och kommunerna upplever.

Pil uppåt smiley saknas Ett rikt odlingslandskap i Skåne

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Preciseringar av Ett rikt odlingslandskap

Indikatorer som följer upp målet