Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Blekinge läns miljömål?

Inte något miljökvalitetsmål bedöms vara möjligt att nå till år 2020 i Blekinge. På nationell nivå bedöms Skyddande ozonskikt att uppnås och Säker strålmiljö är nära att nås. Dessa mål samt Begränsad klimatpåverkan bedöms enbart nationellt. Den regionala bedömningen är densamma som föregående år.

Det pågår åtgärder som förbättrar tillståndet i miljön, men takten är för långsam för att vi ska nå målen inom utsatt tid. Det behövs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn!

Anslagen till biologisk mångfald har minskat på senare år vilket har fått konsekvenser för främst Ett rikt växt och djurliv, Myllrande våtmarker och Ett rikt odlingslandskap. Småskaligheten hotas av färre lantbrukare och brist på betesdjur.  Resultatet blir igenväxande hagmarker och likåldrig skog som påverkar den biologiska mångfalden negativt, särskilt på otillgängliga platser som skärgård och skogsbygden i norr. Obalansen mellan den tätbefolkade kusten och den glesbebyggda landsbygden är en utmaning på flera sätt.

Det senaste årets fynd av PFAS i dricksvatten visar på vikten av att skydda vattentäkter, genomföra riskbedömningar och undersöka förekomst av föroreningar. En annan hälsorisk är att antalet hudcancerfall i Blekinge fortsätter att öka. För att bryta denna trend krävs en förändrad attityd till solvanor.

Internationella överenskommelser om minskade utsläpp och kemikalier är nödvändigt för att uppnå flera miljökvalitetsmål. Minskad biologisk mångfald påverkar tillsammans med klimatförändringar, övergödning och miljögifter de ekosystemtjänster som vi är beroende av för mänsklig välfärd och en hållbar samhällsutveckling. För att skapa en hållbar framtid måste vi förändra vår livsstil och attityd till konsumtion.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat

Vi står inför stora utmaningar om miljökvalitetsmålet ska kunna uppnås till år 2020. Den största utmaningen blir att försöka förändra människors attityd till solning och att utsätta sig för höga doser av UV-strålning.

Radioaktiva ämnen

Ingen förändring av strålningsintensiteten i miljön orsakad av radioaktiva ämnen har kunnat påvisas. Mätningar av radioaktiv strålning i miljön görs av kommunerna i Blekinge var sjunde månad och rapporteras till Länsstyrelsen. Mer om detta finns på Länsstyrelsens hemsida i rapporten Plan i händelse av kärnteknisk olycka [1].

Halten av radon i bostäder ska vara på en nivå under 200 Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter). Boende i småhus måste själva initiera undersökningen för att säkerställa att halterna inte är skadliga. I Blekinge har det under 2014 kommit in 21 ansökningar om bidrag för sanering av radonförekomst i småhus. Detta är en ökning med 62 procent från föregående år.

UV-strålning

Antalet hudcancerfall i Blekinge fortsätter att öka i takt med riket i övrigt [2, 3], trots att befolkningen idag är mer medveten om riskerna med UV-strålning [4]. I regel förekommer fler fall i södra Sverige jämfört med norra. Ökningen vi nu ser av hudcancerfall kan bero på att det kan gå många år mellan exponeringen och utvecklingen av cancer, så effekterna vi ser idag kan bero på exponering som skedde för många år sedan.

UV-strålningens styrka beror på ozonskiktets tjocklek [5]. Det är viktigt med informationsinsatser för att informera om riskerna med UV-strålning vid populära badplatser, solarier och i lokalradion; detta så att informationen kan riktas bättre mot de personer som är mest utsatta av strålningen. En annan åtgärd som kan vidtas för att minska exponeringen av UV-strålar från solen är att redan på planeringsstadiet projektera för skuggiga platser i kommunerna. Information om riskerna med UV-strålning finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida [6].

Kommunerna genomför tillsyn på solarier för att kontrollera att rätt typ av lysrör används, samt deras ålder och kondition. Någon tillsyn på antalet solarietimmar eller mätning av den faktiska intensiteten i solariet förekommer dock inte från myndigheternas sida.

Elektromagnetiska fält

Det finns idag ingen indikator för förekomst och/eller påverkan på människor av elektromagnetiska fält. Nationellt finns dock planer på att utveckla en relevant indikator som följer upp preciseringen. En åtgärd för att minska exponeringen av elektromagnetiska fält är exempelvis att ta hänsyn till dem vid planeringen av nya bostadsområden samt vid dragning av ledningsgator och upprättande av kommunikationsmaster. I övrigt är det svårt att genomföra några åtgärder då befintlig forskning är begränsad.

Strålskyddsprinciper

Inga förändringar har skett det senaste året.


Analys

Det sker ingen bedömning av miljökvalitetsmålet på regional nivå. På nationell nivå görs bedömningen att målet är nära att nås men att det inte går att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Minskad riskbild

Det finns idag inga vetenskapliga fakta som tyder på ett starkt samband mellan elektromagnetiska fält och människors hälsa, inte heller finns det fakta som tyder på att den biologiska mångfalden skulle påverkas negativt [7]. Med bakgrund av den forskning som finns, om elektromagnetiska fält och dess påverkan på människors hälsa och på miljön, görs bedömningen att det inte behövs några särskilda insatser på ett regionalt plan för att minska den exponering som idag finns. På individnivå bör man dock vara medveten om att forskningen inte är heltäckande och att man därmed inte i onödan ska utsätta sig för starka elektromagnetiska fält.

Vad avser nivån på joniserande strålning i omgivningen är det inga större förändringar från år till år. Kommunerna genomför, på utvalda platser, regelbundna mätningar av strålningen i omgivningen. Nivåerna bedöms som så pass låga att de inte utgör något hot mot människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Försämrad riskbild

Antalet fall av hudcancer har en stigande trend från år till år [8]. Om detta beror på en ökad exponering av UV-strålning är svårt att bedöma. Medvetenheten är idag stor hos Sveriges befolkning om riskerna med att utsätta sig för stora doser av UV-strålning. Ökningen utav hudcancerfall kan dock bero på att cancer kan utvecklas många år efter exponeringen. Därför kan det vara svårt att dra slutsatser utifrån dagens antal hudcancerfall om UV-exponeringen i dagsläget är på nedgång, uppgång eller oförändrad sedan förra året. För att nå målet, att antalet fall av hudcancer år 2020 inte ska överstiga antalet från år 2000, måste det till en attitydförändring hos befolkningen när det gäller utseende och solning.

Som ett led i att främja den här förändringen har de flesta kommunala solarier i Blekinge län avvecklats.

Osäker utveckling

Det finns krav på att radonhalten ska understiga 200 Bq/m3 i bostadshus. Radonmätningar måste göras i syfte att säkerställa att nivån inte överstiger gränsvärdet. Det ligger på de boende själva att initiera radonmätning av sitt småhus och även bekosta en eventuell sanering. För bostadshus (ej flerbostadshus) går det att söka bidrag hos länsstyrelsen för radonåtgärder [9]. Under 2014 har 21 bidrag behandlats. Det är svårt att uppskatta hur pass mycket radon som finns i bostäder samt hur mycket som åtgärdas, eftersom en del radonmätningar och åtgärder genomförs utan kommunernas vetskap.

Strålskyddsprinciper är inte lätta att sätta siffror på. Exponeringen för joniserande strålning i arbetslivet ska begränsas men någon indikator att använda sig av, för att se hur exponeringen förändras, finns inte i dagsläget.

Referenser

  1. Plan i händelse av kärnteknisk olycka på Länsstyrelsens webbplats.
  2. Indikator Hudcancerfall – malignt melanom - Blekinge län, Miljömålsportalen.
  3. Indikator Hudcancerfall – tumör i huden, ej malignt melanom - Blekinge län, Miljömålsportalen.
  4. Indikator UV-strålning, Miljömålsportalen.
  5. Länk till Blekinges uppföljning av miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt, Miljömålsportalen.
  6. Njut av solen på rätt sätt Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.
  7. Recent Research on EMF and Health Risk Seventh annual report from SSM:s Independent Expert Group on Electromagnetic Fields. Strålsäkerhetsmyndigheten 2010:44.
  8. Hälsorisker i miljön - en sammanställning av hälsorisker i Blekinge, Jönköping, Kronoberg och Östergötland, Länsstyrelsen i Blekinge, rapport 2014:11.
  9. Radonbidrag, Länsstyrelsen i Blekinges webbplats.

 

Pil uppåt smiley saknas Säker strålmiljö i Blekinge län

Indikatorer som följer upp målet