Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Blekinge läns miljömål?

Inte något miljökvalitetsmål bedöms vara möjligt att nå till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel i Blekinge. För flera av miljökvalitetsmålen är bilden splittrad. En del preciseringar har en positiv utveckling, medan andra har en sämre eller till och med negativ utveckling.

Sammanfattningsvis visar bedömningen att även om tillståndet i miljön förbättrats i många avseenden är takten för långsam för att vi ska nå målen inom utsatt tid såväl regionalt som nationellt. Vi måste fokusera på arbetet med åtgärder och stärka samverkan för att komma framåt. Det krävs modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn!

I Blekinge har vi ett särskilt ansvar för den unika lövskogskusten och den relativt oexploaterade skärgården. Eftersom stora delar av länet tidigare har varit militärt skyddsområde, finns en sällsynt möjlighet till bevarande och varsam utveckling. En annan utmaning i Blekinge är obalansen mellan den tätbefolkade kusten och den glesbebyggda landsbygden. Det rationella jord- och skogbruket slår ut småskaligheten, vilket resulterar i igenväxta hagmarker och likåldrig skog som påverkar den biologiska mångfalden negativt.

Minskad biologisk mångfald påverkar tillsammans med klimatförändringar, övergödning och kemikalier de ekosystemtjänster som vi är beroende av för mänsklig välfärd och en hållbar samhällsutveckling. För att nå miljökvalitetsmålen krävs det en kombination av skärpt lagstiftning, beslut om effektiva åtgärder, kunskapsuppbyggnad, ökade resurser samt en förändrad attityd kring livsstil, konsumtion och tillväxt. Alla miljökvalitetsmål är mer eller mindre beroende av varandra. Det finns både fördelar och nackdelar med att vara ett litet län och det är viktigt att i miljöarbetet hitta de arbetsformer, nätverk och åtgärder som ger bäst effekt.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Miljökvalitetsmålet berör områden som styrs av allt från lokala beslut till internationell lagstiftning. De styrmedel som direkt kan påverka åtgärder och verksamheter i Blekinge, är de strategier som berör användning och kunskap om kemiska ämnen samt förorenade områden (Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen).

Det är i huvudsak internationell lagstiftning och konventioner som styr vilka kemiska ämnen som får användas, och hur de får användas. Användning av kemiska ämnen inom en verksamhet kan delvis regleras vid prövning av tillstånd. Ofta är denna åtgärd svår att genomföra då insyn i verksamhetens kemikalieanvändning är begränsad. Det är lagstiftningen som sätter ramarna för hur långt det är möjligt att reglera användning av ett enskilt ämne.

Arbetet med förorenade områden går framåt. Vissa delar av den planerade inventeringen kommer inte att kunna genomföras fullt ut inom den tid som Naturvårdsverket har avsatt för det statligt finansierade inventeringsarbetet. Omfattande arbete återstår med att utreda ansvaret för föroreningarna och att åtgärda dessa.

Arbetet med att förbättra kunskapen om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper pågår på flera nivåer. Miljöövervakning med syfte att undersöka förekomst av miljögifter i miljön pågår kontinuerligt, men i relativt liten omfattning. Arbetet med att utreda ämnens fysikalisk-kemiska egenskaper och påverkan på människors hälsa sker på nationell och internationell nivå.

De data som tagits fram inom den samordnade recipientkontrollen i Blekinge visar små förändringar mellan provtagningstillfällena, men ger också en klar indikation på att halterna av farliga metaller som bly, arsenik, krom och nickel ofta är höga. Enstaka provtagningar av screeningkaraktär visar att många ämnen förekommer i miljön, även om halterna för enstaka ämnen ofta är låga. Tillsammans med data från fisk, från såväl sötvatten som kustvatten, visar data från vattenprovtagare att bland annat bromerade flamskyddsmedel finns i relativt höga halter i den akvatiska miljön. Även läkemedel som till exempel diklofenak kan påvisas i vattendrag. Kvicksilver utgör ett generellt problem i södra Sverige, till stor del på grund av atmosfärisk deposition.

Analys och bedömning

Det är inte möjligt att nå en Giftfri miljö till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. Det kommer även att vara mycket svårt att skapa förutsättningar för att nå målet. Det finns möjlighet att förutsättningarna förbättras på lång sikt, men det handlar om flera generationer framöver innan positiva förändringar i lagstiftningen så småningom kommer att ge resultat. Utvecklingen i miljön är otydlig eftersom det sker utfasning av farliga ämnen samtidigt som miljögifter fortfarande sprids i miljön.

Användning av särskilt farliga ämnen

Den EU-gemensamma kemikalielagstiftningen REACH kommer att bidra till ökad kunskap och medvetenhet om kemikaliers användning och risker. Med REACH har företagen ett tydligare ansvar än tidigare att redovisa och riskbedöma kemiska ämnen. Utöver REACH finns ytterligare konventioner och förordningar som kommer att bidra till en Giftfri miljö. Trots dessa positiva förändringar i lagstiftningen är förutsättningarna dåliga. Kemikalieanvändningen är enorm och ökar kontinuerligt. Kunskapsbristen om kemikaliers hälso- och miljöegenskaper är omfattande, vilket försvårar arbetet med utfasning av farliga ämnen. Farliga och långlivade ämnen fortsätter att produceras och användas. De kommer att finnas kvar i olika material och konstruktioner och i miljön under lång tid. Många ämnen transporteras också via atmosfären och sprids därför globalt. Vissa ämnen lagras i djur och människor och kommer att flera generationer fram orsaka cancer, missbildningar och försvårad fortplantning.

Förorenade områden

Arbetet med efterbehandling av förorenade områden utgör ett positivt inslag i arbetet för en giftfri miljö. Ambitionsnivån är hög och relativt stora resurser satsas på att inventera förorenade områden. Kunskapen om deras påverkan på miljön ökar successivt. Men för att arbetet verkligen ska få positiv inverkan på miljön krävs att områdena åtgärdas så att föroreningar inte fortsätter nå grund- och ytvatten och skadar människors hälsa eller miljön. Efterbehandlingsarbetet är ett långsiktigt arbete som kräver en stabil finansiering för att kunna slutföras. Att enbart inventera utan att sanera resulterar inte i en giftfri miljö.

Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper

Kunskapen om kemiska ämnens egenskaper och förekomst i miljön behöver förbättras för att ett framgångsrikt utfasnings- och riskminskningsarbete ska kunna bedrivas. Kunskap om halter i miljön och de effekter dessa kan orsaka, hänger intimt ihop med vattenförvaltningens mål om god kemisk status i ytvatten och grundvatten (VISS). Ofta finns en relativt god teoretisk kunskap om hur kemiska ämnen uppträder i miljön, var de tenderar att anrikas och på vilket sätt de påverkar olika organismer. Men utan faktiska mätningar är det inte möjligt att få en detaljerad bild av halter och påverkan. Olika ämnen samverkar och ger negativa effekter trots att halterna för enskilda ämnen kan vara relativt låga. Ett positivt exempel, där mätningar av halter och effekter på djur har lett till åtgärder, är tributyltenn (TBT). Höga uppmätta halter i sediment och kraftig påverkan på marina snäckors möjlighet till reproduktion, har lett till användningsförbud och framtagande av alternativa metoder att hålla båtskrovet fritt från påväxt utan giftiga färger.

Pil uppåt smiley saknas Giftfri miljö i Blekinge län

Indikatorer som följer upp målet