Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Blekinge läns miljömål?

Inte något miljökvalitetsmål bedöms vara möjligt att nå till år 2020 i Blekinge. På nationell nivå bedöms Skyddande ozonskikt att uppnås och Säker strålmiljö är nära att nås. Dessa mål samt Begränsad klimatpåverkan bedöms enbart nationellt. Den regionala bedömningen är densamma som föregående år.

För att kunna lämna över ett hållbart samhälle till nästa generation krävs fler effektiva styrmedel och att takten i åtgärdsarbetet ökar.

Det pågår åtgärder som förbättrar tillståndet i miljön, men takten är för långsam. Det behövs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn!

Generellt ses ingen positiv utveckling för de mål och preciseringar som rör biologisk mångfald och bevarande av kulturmiljö. Färre lantbrukare och brist på betesdjur leder till igenväxande av hagmarker och likåldrig skog, vilket påverkar den biologiska mångfalden negativt. Obalansen mellan den tätbefolkade kusten och den glesbebyggda landsbygden är en utmaning på flera sätt i länet. Markanvändningskonflikter vid kusten medför behov av bra planeringsunderlag, där miljömålen är integrerade.

Övergödning är ett stort miljöproblem i Blekinges kustvatten. Därför är kontroll av enskilda avlopp och ökad anslutning till kommunala reningsverk mycket viktigt. Miljöstöden i det nya Landsbygdsprogrammet påverkar hur stora de antropogena utsläppen från jordbruket blir framöver. De senaste årens fynd av PFAS i dricksvatten visar på vikten av att skydda vattentäkter, genomföra riskbedömningar och undersöka förekomst av föroreningar. Internationella överenskommelser om kemikalier och minskade utsläpp till luft och vatten är nödvändigt för att uppnå flera miljökvalitetsmål.

Minskad biologisk mångfald påverkar tillsammans med klimatförändringar, övergödning och miljögifter de ekosystemtjänster som vi är beroende av för mänsklig välfärd och en hållbar samhällsutveckling. Lokala och regionala åtgärder såsom beslut om inköp av ekologisk mat och arbete för en Giftfri förskola är steg i rätt riktning. För att skapa en hållbar framtid måste vi förändra vår livsstil och vår attityd till konsumtion.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

 

?

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Det är framför allt internationell lagstiftning och konventioner som styr vilka kemiska ämnen som får användas, och hur de får användas. De styrmedel som direkt kan påverka åtgärder och verksamheter i Blekinge, är de strategier som berör användning och kunskap om kemiska ämnen samt förorenade områden [1]. Även upphandling, miljömärkning och frivilliga åtaganden påverkar vilka kemiska ämnen som används och kommer att användas i framtiden.

Kunskapen om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper ökar successivt. Miljöövervakning bedrivs i relativt begränsad omfattning men ger ändå viktig information om olika ämnens halter och spridning. De senaste åren har miljöövervakning av grundvatten prioriterats. På så sätt har spridning av bekämpningsmedel och organiska miljögifter kunnat kartläggas på ett bättre sätt än tidigare. I flera fall har klart förhöjda halter påvisats.

Det mest uppmärksammade problemet med miljögifter i Blekinge är de mycket höga halterna av PFAS i grundvattnet i Kallinge. Data från den regionala övervakningen gav en första indikation på vad som skulle visa sig utgöra ett omfattande problem både för miljön i området och för hälsan hos de boende i Kallinge. Miljöövervakningsdata från Blekinge ger också en klar indikation på att halterna av farliga metaller som bly, arsenik, krom och nickel ofta är höga. Dessutom påvisas bland annat klorerade lösningsmedel, mjukgörare (ftalater) och förbjudna bekämpningsmedel.  Kvicksilver utgör ett generellt problem i södra Sverige, till stor del på grund av atmosfärisk deposition. Analyser av fisk och vatten visar också att bromerade flamskyddsmedel finns i relativt höga halter i den akvatiska miljön.

Arbetet med förorenade områden går ständigt framåt. De flesta objekt i länet som tillhör branscher Naturvårdsverket pekat ut som särskilt viktiga att inventera har riskklassats. En stor arbetsinsats har sedan lagts på att utreda tillsynsansvar för de högst prioriterade objekten. Omfattande arbete återstår dock med att utreda och utkräva ansvaret för föroreningarna. För att sätta igång dessa nödvändiga åtgärder genomförs ett kompetensutvecklingsprojekt för handläggare i länet gällande ansvarsutredningar. Under året har också två objekt där ansvar saknats åtgärdats genom statliga bidrag, och ytterligare två objekt har beviljats bidrag för undersökningar. 

Analys och bedömning

Det är inte möjligt att nå en Giftfri miljö till 2020 med idag befintliga eller beslutade styrmedel och åtgärder. Det kommer även att vara mycket svårt att skapa förutsättningar för att nå målet. Förutsättningarna skulle kunna förbättras på lång sikt, men det handlar om flera generationer framöver innan förändringar i lagstiftningen kommer att ge positiva resultat. Utvecklingen i miljön är otydlig eftersom det sker utfasning av farliga ämnen samtidigt som miljögifter fortfarande sprids i miljön.

Kunskap om kemikaliers miljö- och hälsoegenskaper

Kunskapen om kemiska ämnens egenskaper och förekomst i miljön behöver kontinuerligt förbättras för att ett framgångsrikt utfasnings- och riskminskningsarbete ska kunna bedrivas. Utan faktiska mätningar är det inte möjligt att få en detaljerad bild av halter och påverkan. Samtidigt behöver den kunskap vi faktiskt har användas på ett mer effektivt sätt. Det gäller såväl övervakningsdata som risk- och påverkansanalyser. Det är viktigt att vi förmedlar en nyanserad bild av miljögiftssituationen till såväl allmänhet som till beslutsfattare.

Användning av kemiska ämnen

Den EU-gemensamma kemikalielagstiftningen REACH [2] kommer på sikt att bidra till ökad kunskap och medvetenhet om kemikaliers användning och risker. Med REACH har företagen ett tydligare ansvar än tidigare att redovisa och riskbedöma kemiska ämnen. Trots dessa positiva förändringar i lagstiftningen är förutsättningarna att nå miljömålet dåliga. Kemikalieanvändningen är enorm och ökar kontinuerligt. Kunskapsbristen om kemikaliers hälso- och miljöegenskaper är omfattande, vilket försvårar arbetet med utfasning av farliga ämnen. Så länge enstaka ämnen förbjuds, istället för grupper av ämnen med vissa egenskaper, kommer farliga och långlivade ämnen att fortsätta produceras och användas. De kommer att finnas kvar i olika material och konstruktioner och i miljön under lång tid. Många ämnen transporteras också via atmosfären och sprids därför globalt. Vissa ämnen lagras i djur och människor och kommer att flera generationer framöver orsaka cancer, missbildningar och försvårad fortplantning.

Med tanke på den relativt uddlösa lagstiftningen kan frivilliga initiativ bli allt viktigare instrument för att nå en mindre giftig miljö. Men för att dessa ska genomföras krävs utbildning och information och en utvecklad dialog mellan kommuner, myndigheter, branschföreträdare och politiker. Barn är särskilt utsatta för påverkan av miljögifter [3]. Flera kommuner i länet har beaktat detta och påbörjat projekt som kan sammanfattas under namnet Giftfri förskola.  Dessa projekt bygger på att ta tillvara den kunskap som ändå finns och utifrån försiktighetsprincipen försöka minska påverkan på små barn av ämnen i till exempel leksaker, färg, textilier och livsmedel. Under hösten 2015 samlade Länsstyrelsen politiker och tjänstemän från kommunerna i ett strategiskt samtal om en giftfri vardag för våra barn med syfte att stimulera det fortsatta arbetet med en giftfri barnomsorg [4].

Förorenade områden

Arbetet med efterbehandling av förorenade områden utgör ett positivt inslag i arbetet för en Giftfri miljö. Efterbehandlingsarbetet är ett långsiktigt arbete som kräver en stabil finansiering för att kunna drivas framåt och slutföras. Ambitionsnivån är hög men relativt stora resurser behövs för att utreda och utkräva ansvar för de förorenade områdena. Många av de som är ansvariga enligt miljöbalken och dagens praxis, är inte medvetna om sitt ansvar. Arbete med sådana utredningar är därför ytterst nödvändiga för att få till åtgärder så att föroreningar inte fortsätter nå grund- och ytvatten och skadar människors hälsa eller miljön. Att enbart inventera eller identifiera områden resulterar inte i en giftfri miljö.

Referenser

  1. Styrmedel för att nå miljökvalitetsmålen, Naturvårdsverket, rapport 6415.
  2. REACH-förordningen, Kemikalieinspektionen.
  3. Broschyr Kemikalier i barns vardag, Kemikalieinspektionen.
  4. Information om Strategiskt samtal om giftfri vardag.

 

Pil uppåt smiley saknas Giftfri miljö i Blekinge län