Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Når vi Blekinge läns miljömål?

Inte något miljökvalitetsmål bedöms vara möjligt att nå till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel i Blekinge. För flera av miljökvalitetsmålen är bilden splittrad. En del preciseringar har en positiv utveckling, medan andra har en sämre eller till och med negativ utveckling.

Sammanfattningsvis visar bedömningen att även om tillståndet i miljön förbättrats i många avseenden är takten för långsam för att vi ska nå målen inom utsatt tid såväl regionalt som nationellt. Vi måste fokusera på arbetet med åtgärder och stärka samverkan för att komma framåt. Det krävs modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn!

I Blekinge har vi ett särskilt ansvar för den unika lövskogskusten och den relativt oexploaterade skärgården. Eftersom stora delar av länet tidigare har varit militärt skyddsområde, finns en sällsynt möjlighet till bevarande och varsam utveckling. En annan utmaning i Blekinge är obalansen mellan den tätbefolkade kusten och den glesbebyggda landsbygden. Det rationella jord- och skogbruket slår ut småskaligheten, vilket resulterar i igenväxta hagmarker och likåldrig skog som påverkar den biologiska mångfalden negativt.

Minskad biologisk mångfald påverkar tillsammans med klimatförändringar, övergödning och kemikalier de ekosystemtjänster som vi är beroende av för mänsklig välfärd och en hållbar samhällsutveckling. För att nå miljökvalitetsmålen krävs det en kombination av skärpt lagstiftning, beslut om effektiva åtgärder, kunskapsuppbyggnad, ökade resurser samt en förändrad attityd kring livsstil, konsumtion och tillväxt. Alla miljökvalitetsmål är mer eller mindre beroende av varandra. Det finns både fördelar och nackdelar med att vara ett litet län och det är viktigt att i miljöarbetet hitta de arbetsformer, nätverk och åtgärder som ger bäst effekt.

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala miljömål

Visa regionala miljömål för:

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Få av preciseringarna har en positiv utveckling. Huvudorsakerna är övergödning, svaga fiskbestånd och miljögifter.

God miljöstatus

Länsstyrelsen har inte gjort någon bedömning av miljöstatusen enligt havsmiljöförordningen. Remissversionen av den nationella bedömningen visar att havets miljöstatus inte är god (God Havsmiljö 2020)

God ekologisk status

Till följd av övergödning har Blekinges kustvatten inte god ekologisk status. Ingen tydlig förändring har skett under 2013. Trots vidtagna åtgärder är transporterna till havet fortsatt höga. Mer information finns under Ingen övergödning.

Ekosystemtjänster

Värden som till exempel turism, rekreation och fiske har skadats av svaga fiskbestånd och algblomningar. Länsstyrelsen har undersökt behov och möjligheter att införa fiskerestriktioner för att stärka bestånden av kustlevande fisk (Fredade lekområden). Vidare diskussioner med berörda parter pågår.

Grunda kustnära miljöer

Längs Blekingekusten finns gott om grunda miljöer med ett rikt växt- och djurliv. År 2013 har varit ett mycket bra år för reproduktion och uppväxt av grundlevande fiskarter, speciellt abborre. Emellertid kvarstår rekryteringsstörningarna för abborre och gädda längs länets ostkust.

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation

Länsstyrelsen har ännu inte gjort någon bedömning av detta.

Hotade arter och återställda livsmiljöer

Flera arter, bland andra ål, havsörn och skräntärna anses hotade. Åtgärder har under 2013 genomförts för att gynna skräntärna. Jägare och ornitologer har hjälpt länsstyrelsen att picka trutägg på Båtaskär, för att undvika att trutarna äter upp skräntärnornas ägg och ungar. Det bedrivs också minkjakt i området. Trots detta har skräntärnans ägg prederats under sommaren. I maj sågs 20 bon med ägg. Nästan alla dessa prederades och äggen lades om. I juni fanns 15 bon med ägg. Ändå sågs bara två årsungar och fyra fullvuxna individer vid sista återbesöket i juli.

Ejdern har minskat kraftigt i Östersjön sedan början av 90-talet (Varför minskar ejdern?). Minskningen av häckande par på Utklippan verkar ha avstannat sedan några år tillbaka, men utvecklingen på längre sikt är osäker.

Populationerna av gråsäl och knubbsäl är stabila eller ökande. Däremot tycks tumlaren vara på gränsen till utrotning i Östersjön och i det närmaste försvunnen från Blekingekusten (Naturhistoriska riksmuseet).

I projektet Torrlagda havsvikar i Blekinge har arbetet avslutats med en invallad vik i Karlskrona kommun. Markägaren har beviljats stöd för en ansökan till mark- och miljödomstolen. Anläggning kan ske tidigast 2015.

Vintern 2013 gjordes den första säkra observationen av utter i Blekinges skärgård på flera årtionden. Det kan ses som ett positivt tecken på att arten kanske är på väg tillbaka. Den har under det senaste årtiondet återkoloniserat länets större vattendrag, troligen som ett resultat av minskad påverkan av kvicksilver och andra miljögifter.

Främmande arter och genotyper

Den svartmunnade smörbulten fortsätter att sprida sig i Blekinge, med en reproducerande population i Karlskronaområdet (Svartmunnad smörbult i svenska kustområden).

Genetiskt modifierade organismer

Information saknas.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden

Planeringsarbete pågår för eventuella marina naturreservat vid Sternö i Karlshamns kommun och i Bräkne-Hoby skärgård i Ronneby kommun.

Antalet yrkesfiskare i länet fortsätter att minska (Yrkesfiskare). Ett levande kustnära yrkesfiske är nödvändigt för att kustens kulturmiljövärden ska kunna tas tillvara i ett långsiktigt perspektiv. Förbud mot krokfiske efter lax i södra Östersjön har försvårat möjligheterna till försörjning för yrkesfiskare i Blekinge.

Målsättningen att stärka småskaligt kustfiske syns tyvärr inte i fiskeförvaltningen. I stället har storskaligt fiske blivit norm i regleringen av fisket. Detta märks framför allt genom att antalet arter som varje fiskare får fiska blir allt färre, liksom de redskap som fiskaren får använda. Ett lokalt kustfiske har alltid varit beroende av att kunna växla mellan olika fisken alltefter tillgång och prisbild. När flexibiliteten i fisket försvinner så försvinner också möjligheten att försörja sig med ett lokalt kustfiske.

Kulturlämningar under vatten

Under 2013 har samarbetet mellan Länsstyrelsen i Blekinge, Södertörns högskola och Stockholms universitet om metoder för lokalisering av stenålderslandskap under vatten fortsatt med bland annat sonarsökningar av områden av speciellt intresse. Mycket lite är känt om hur kulturlämningar påverkas av exempelvis fiske, båttrafik och dykning.

Friluftsliv och buller

Länsstyrelsen ser över behovet av utökat strandskydd. En stor etablering av havsbaserad vindkraft planeras i västra Blekinge.

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet kommer inte att nås till 2020. För de flesta preciseringar går det inte att se en tydlig trend i miljön. För att nå miljökvalitetsmålet krävs omfattande åtgärder i samverkan med andra länder runt Östersjön.

Flera allvarliga problem med stor betydelse för miljön i Blekinges kustvatten har inte ännu förklarats eller kopplats till någon specifik mänsklig påverkan. Till dessa problem kan räknas rekryteringsstörningarna för abborre och gädda längs länets ostkust, den omfattande fågeldöden, effekter av miljögifter i fisk, en minskning av blåstången i mitten av 90-talet samt de uppmärksammade problemen med fisk och vattenkvalitet i delar av Hanöbuktens kustvatten. Mer forskning, understödd av data från miljöövervakningen, behövs för att kunna peka på orsaker och möjliga åtgärder.

Miljöproblemens storskaliga och gränsöverskridande karaktär gör att beslut på politisk nivå och inom en mängd olika samhällssektorer krävs för att vända utvecklingen.

En fördjupad översiktsplan för skärgården i Karlskrona kommun är ute på remiss. Omsatt i praktisk handling kan planen bli ett viktigt verktyg för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljövärden, till exempel genom lösningar för avlopp i känsliga områden.

Pil uppåt smiley saknas Hav i balans och levande kust och skärgård i Blekinge län

Indikatorer som följer upp målet