Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Når vi Blekinge läns miljömål?

I Blekinge bedöms inte något miljökvalitetsmål vara möjligt att nå till år 2020. För att kunna lämna över ett hållbart samhälle till nästa generation krävs förebyggande arbete, effektiva styrmedel och fler åtgärder. Ambitionerna måste öka och miljöfrågorna prioriteras högre på den politiska agendan.

De mål som rör biologisk mångfald och bevarande av kulturmiljö följer en neutral eller negativ trend. I odlingslandskapet leder färre lantbrukare och brist på betesdjur till igenväxning av hagmarker. Livsmiljöer försvinner och arter får det svårare att överleva. Lagring av flisvirke sommartid utgör ett hot, främst mot insekter.

För att god ekologisk status ska uppnås i vattendragen behövs ny vattenlagstiftning och mer resurser för tillsyn. I Blekinges kustvatten är övergödning ett stort miljöproblem och det krävs kraftfulla åtgärder för att minska näringsläckaget. Arbetet med vattenförsörjningsplaner behöver fortsätta för att trygga framtida dricksvattenförsörjning. De senaste årens fynd av PFAS i dricksvatten visar på vikten av att skydda vattentäkter, genomföra riskbedömningar och undersöka förekomst av föroreningar.

Obalans mellan den tätbefolkade kusten och den glesbyggda landsbygden är en utmaning i länet. Byggandet vid kusten ställer krav på en hänsynsfull bebyggelseutveckling som tydligt beaktar miljökvalitetsmålen.

Internationella överenskommelser om kemikalier och minskade utsläpp till luft och vatten är nödvändigt för att uppnå uppsatta mål. Dessutom behövs en omställning till ett samhälle som baseras på förnybar energi. För att skapa en hållbar framtid måste vi förändra vår livsstil och vår attityd till konsumtion. Lokala och regionala åtgärder såsom arbete för en giftfri förskola och minskade utsläpp av mikroplaster är steg i rätt riktning.

Minskad biologisk mångfald påverkar tillsammans med klimatförändringar, övergödning och miljögifter många av de ekosystemtjänster som vi är beroende av för mänsklig välfärd och en hållbar samhällsutveckling. Det pågår insatser som förbättrar tillståndet i miljön, men det går för långsamt. Det krävs mer resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid, den framtid som vi är skyldiga våra barn!

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Analys och resultat för dessa mål redovisas dock regionalt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning


Resultat

Övergödning, miljögifter, fiske och exploatering påverkar det marina ekosystemet, ofta på ett storskaligt och gränsöverskridande sätt. Flera allvarliga störningar är svåra att koppla till någon speciell mänsklig påverkan.

God miljöstatus

Länsstyrelsen har inte gjort någon bedömning av miljöstatusen enligt havsmiljöförordningen [1]. Den inledande bedömning som gjordes av Havs- och vattenmyndigheten 2012 visade emellertid att havets miljöstatus i de flesta avseenden inte var god [2].

God ekologisk status

Till följd av övergödning har Blekinges kustvatten inte god ekologisk status. Ingen tydlig förändring har skett under 2016. Trots vidtagna åtgärder är näringsbelastningen fortsatt hög. Mer information finns under Ingen övergödning [3].

God kemisk status

Blekinges kustvatten uppnår inte god kemisk status. Fisk och andra organismer påverkas av såväl metaller (till exempel kvicksilver) som organiska miljögifter (till exempel bromerade flamskyddsmedel) i alltför hög grad. Mer information finns under Giftfri miljö [4].

Ekosystemtjänster

Värden som till exempel turism, rekreation och fiske har skadats eller hindrats från att utvecklas av algblomningar och att vissa fiskbestånd är svaga.

Livsmiljöer och genetisk variation

Längs Blekingekusten finns gott om grunda miljöer med ett rikt växt- och djurliv. Längs länets ostkust kvarstår emellertid rekryteringsstörningarna för abborre och gädda [5].

Flera arter, bland andra ål, havsörn, kentsk tärna och skräntärna anses hotade. Jakt på mink har bedrivits under 2016 för att gynna kentsk tärna och skräntärna.

Ejdern har minskat kraftigt i Östersjön sedan början av 90-talet [6]. Minskningen av häckande par på Utklippan verkar ha avstannat sedan några år tillbaka.

Populationerna av gråsäl och knubbsäl är stabila eller ökande. Däremot tycks tumlaren vara på gränsen till utrotning i Östersjön [7].

Främmande arter och genotyper

Den svartmunnade smörbulten fortsätter att sprida sig i Blekinge, med en reproducerande population i Karlskronaområdet [8].

Bevarade natur- och kulturmiljövärden

Antalet yrkesfiskare i länet minskar. Ett levande kustnära yrkesfiske är en del av kustens kulturmiljövärden.

Åtgärder på regional nivå

Ett marint naturreservat har bildats under 2016, Biskopsmåla i Ronneby kommun. Troligtvis kommer även tre marina biotopskyddsområden att bildas före årets slut. Arbete pågår med flera marina områden som är intressanta för områdesskydd.

Utredningar har genomförts för ett eventuellt framtida restaureringsarbete vid Åbyån och Vesan. Tyvärr ser det svårt ut att åstadkomma bra åtgärder.

Länsstyrelsen undersöker i samverkan med andra län och Havs- och vattenmyndigheten möjligheten att införa fiskerestriktioner för att stärka bestånden av kustlevande fisk.

Marinarkeologiskt har fokus under året legat på identifiering av submarina landskap, planering för en dykpark i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona samt fortsatt arbete med 1400-talsvraket Gribshunden.

Åtgärder på kommunal nivå

Länets kustkommuner samverkar för att ta fram en gemensam översiktsplan för havet i Blekinge. Ett viktigt underlag till detta arbete är den analys av grön infrastruktur i marin miljö som genomförs under 2016.

Åtgärder inom näringslivet

Arbete inför restaurering av invallade och torrlagda havsvikar vid Eriksberg i Karlshamns kommun och Grönadal i Karlskrona kommun pågår. Åtgärderna förväntas leda till goda livsbetingelser för växter, fisk och sjöfågel, samt minskat läckage av näringsämnen till havet.

 

Analys och bedömning

Miljökvalitetsmålet kommer inte att nås till 2020. För de flesta preciseringar går det inte att se en tydlig trend i miljön. För att nå miljökvalitetsmålet krävs omfattande åtgärder i samverkan med andra länder runt Östersjön.

Flera allvarliga problem med stor betydelse för miljön i Blekinges kustvatten har inte ännu förklarats eller kopplats till någon specifik mänsklig påverkan. Till dessa problem kan räknas rekryterings-störningarna för abborre och gädda längs länets ostkust, effekter av miljögifter i fisk, en minskning av blåstången i mitten av 90-talet samt de uppmärksammade problemen med fisk och vattenkvalitet i delar av Hanöbuktens kustvatten. Mer forskning, understödd av data från miljöövervakningen, behövs för att kunna peka på orsaker och möjliga åtgärder.

Små plastpartiklar, så kallade mikroplaster uppmärksammas alltmer, för att de misstänks orsaka störningar i den marina näringskedjan. Filtrerande djur får i sig mikroplasterna, men kan inte bryta ner dem. De kan orsaka stora problem för organismen och föra vidare miljögifter i näringskedjan. Mikroplaster kommer från många källor, som till exempel bildäck, konstgräsplaner och syntetkläder.

Nya undersökningar visar tydligt att Blekinges kustvatten är ett viktigt uppehållsområde för den starkt utrotningshotade populationen av Tumlare i Östersjön. Länsstyrelsen har under 2016 haft ett regeringsuppdrag att föreslå skyddade områden för tumlare, men har trots det avstått från att lämna förslag på områden. Motivet är att ett skydd eventuellt skulle kunna inkräkta på andra viktiga intressen.

Miljöproblemens storskaliga och gränsöverskridande karaktär gör att beslut krävs i Sverige och internationellt inom en mängd olika samhällssektorer för att vända utvecklingen. Trots problemen finns många positiva trender. Toppredatorer som havsörn och säl ökar i antal och utbredning. Detta beror främst på minskad exponering för vissa miljögifter.

Målsättningen att stärka småskaligt kustfiske syns tyvärr inte i fiskeförvaltningen. I stället har storskaligt fiske blivit norm i regleringen av fisket. Detta märks framför allt genom att antalet arter som varje fiskare får fiska begränsas genom myndighetsbeslut. Ett lokalt kustfiske har alltid varit beroende av att kunna växla mellan olika fisken alltefter tillgång och prisbild. När flexibiliteten i fisket försvinner så försvinner också möjligheten att försörja sig med ett lokalt kustfiske. Möjligheterna till regionalt inflytande i svensk fiskeförvaltning är mycket begränsade.

 

Referenser

  1. Länk till Havsmiljöförordningen (2010:1341).
  2. Rapport God Havsmiljö 2020, remissversion 2012-03-19, Havs- och vattenmyndigheten.
  3. Länk till Blekinges uppföljning av Ingen övergödning.
  4. Länk till Blekinges uppföljning av Giftfri miljö.
  5. Fiskeriverket informerar Rekryteringsproblem hos Östersjöns fiskbestånd, Finfo Rapport 2005:5.
  6. Varför minskar ejdern?, Länsstyrelsen i Blekinge, rapport 2011:2.
  7. Information om tumlare, Naturhistoriska riksmuseet.