Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Regionala miljömål

Gotlands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Ett viktigt fokus för energiomställningsarbetet de närmaste åren är att möjliggöra fossilfria transporter, främst med biogas och el som drivmedel. Genom cykelplaner för tätorterna ska cykelåkandet främjas. Potentialen och intresset att utveckla biogasproduktion och vindbruk på Gotland är fortsatt stort.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Den största källan till förorenad luft utgörs av vägtrafiken och hälsovådliga ämnen finns främst i hårt trafikerade områden. Kvävedioxid bildas i varierande grad vid all förbränning. Sjöfarten ger de allra största utsläppen av kväveoxider.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Gotland har höga natur- och kulturmiljövärden. Såväl kalkhällmarker som byggnader, kyrkor och ornament är viktiga att värna. Sedan 1990-talet har utsläppen av försurande ämnen i länet successivt minskat och vittringshastigheten avtagit. Tyvärr ökar kväveutsläppen från personbilstrafiken på Gotland.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Arbete pågår med att genom tillsyn och information minska användningen av och riskerna med kemikalier. Genom mätningar i miljön undersöks vilka halter av olika kemikalier som finns på Gotland, både kända miljögifter och vissa år nyare kemikalier.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Det är viktigt att bättre ta omhand avfall som innehåller ozonnedbrytande ämnen. De riktigt stora mängderna återfinns i gamla kylmöbler från hushåll och handel, i byggnadsmaterial och i fjärrvärme- och industrirör.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning fortsätter att öka. Informationskampanjer om goda solvanor genomförs sommartid. Elektromagnetisk strålning och radon beaktas i översiktsplanen för Region Gotland. Det regionala kunskapsunderlaget är i viss mån bristfälligt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Många åtgärder har genomförts. Trots detta har tillförseln av kväve och fosfor inte minskat tillräckligt för att nå miljökvalitetsmålet till år 2020, även om utvecklingen i miljön är positiv. Viktigt är det ges förutsättningar för både Länsstyrelsen och Region Gotland att genomföra åtgärder.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Vattendragen omdanades i samband med utdikningsepoken under framför allt 1900-talet och länet har idag ett fåtal opåverkade vattendrag. För länets sjöar är läget bättre, samtliga större sjöar har god ekologisk status. En ökad medvetenhet om de biologiska värdena och ökad miljöhänsyn är nödvändigt för att nå målet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Grundvatten på Gotland har hög sårbarhet jämfört med övriga landet. Grundvattenfrågor har fått ökad uppmärksamhet under de senaste åren, men enligt de undersökningar av grundvattnet som görs kan man dock inte se någon tydlig förändring i positiv riktning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Den samlade bedömningen är att miljömålet inte nås med idag beslutade styrmedel och åtgärder före 2020. Kust- och havsmiljön är svårbedömd och många olika faktorer påverkar miljömålet. För att uppfylla målet krävs stora samordnade insatser på både nationell och internationell nivå.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Minskade anslag och uppehåll i stödformer har gjort att restaureringar och nyanläggningar av våtmarker avstannat under året. Många av miljömålets preciseringar kräver återställningsarbete på mer omfattande arealer än vad som hittills gjorts. Miljömålet bedöms inte kunna nås med nuvarande stödsystem.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Skogsmiljöer med höga naturvärden minskar genom avverkning och brist på skötsel. Miljöhänsynen i skogsbruket måste utvecklas genom ökat sektorsansvar, dialog, information och utbildning. Bevarandeinsatser och skötselåtgärder måste öka, speciellt för äldre kalkrika skogar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Ett försenat landsbygdsprogram och en fortsatt svag lönsamhet i mjölkproduktionen är två skäl till att den negativa trenden fortsätter. Vid upprättandet av åtagandeplaner för miljöersättningen till betesmarker och slåtterängar har det tydligt framkommit att ett flertal marker håller på att växa igen.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Arbetet med planeringunderlag och styrdokument går fortsatt framåt men den glesa bebyggelsestrukturen gör att satsningar på kollektivtrafik och minskat bilberoende fortsatt är en utmaning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Ett allt storskaligare brukande gör att många arters livsmiljö krymper. I synnerhet är det många arter som försvinner när kontinuitetsskogar avverkas. I odlingslandskapet försvinner småbiotoper och arter när deras livsmiljöer växer igen. Exploatering såsom kalkbrytning hotar flera unika miljöer.

Når vi målet i ditt län?