Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Regionala miljömål

Gotlands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Gotland har stora växthusgasutsläpp främst beroende på cement- samt stenindustrin samt transporter. Kostnaderna för energi är en starkt drivande faktor för energieffektivisering.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Det finns hälsovådliga ämnen i luften på Gotland, främst inom hårt trafikerade områden. Vid slitage av vägar, däck och bromsar bildas små partiklar som är skadliga att andas in. Allt fler kör dieselbilar som ger högre utsläpp av kväveoxider än bensinbilar. Sommartid bildas skadligt ozon på Gotland
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Gotland har höga natur- och kulturmiljövärden. Såväl kalkhällmarker som byggnader, kyrkor och ornament är viktiga att värna. Sedan 1990-talet har utsläppen av försurande ämnen i länet successivt minskat och vittringshastigheten avtagit. Tyvärr ökar kväveutsläppen från personbilstrafiken på Gotland.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

På Gotland pågår fortlöpande arbete med tillsyn och information om kemikalier. Sanering av förorenad mark går framåt. För att förändra dagens kemikaliesamhälle krävs också internationella beslut och åtgärder. Det tar tid att få till stånd de förändringar som krävs och genomföra dessa.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Det är viktigt att bättre ta omhand avfall som innehåller ozonnedbrytande ämnen. De riktigt stora mängderna återfinns i gamla kylmöbler från hushåll och handel, i byggnadsmaterial och fjärrvärme- och industrirör.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning fortsätter att öka. Informationskampanjer om goda solvanor genomförs sommartid. SSM har konstaterat strålsäkerhetsbrister inom sjukvården på Gotland. Regionalt kunskapsunderlag är i övrigt i viss mån bristfälligt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Övergödningen är ett av de största miljöproblemen på och i kring Gotland, vilket kan förklaras med stor andel jordbruksmark och många avlopp men även en utbredd fysisk påverkan på våra vatten. Mer kraftfulla åtgärder behöver genomföras regionalt och nationellt och även internationellt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Vattendragen omdanades i samband med utdikningsepoken av våtmarker under framför allt 1900-talet och länet har idag få vattendrag utan påverkan. En ökad medvetenhet om de biologiska värdena och ökad miljöhänsyn är nödvändig för att nå målet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Grundvatten på Gotland har en hög sårbarhet jämfört med övriga landet. Grundvattenfrågor har fått ökad uppmärksamhet under de senaste åren, men enligt de undersökningar av grundvattnet som görs kan man dock inte se någon tydlig förändring i positiv riktning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Kust- och havsmiljön är svårbedömd och många olika parametrar påverkar miljömålet. Den samlade bedömningen är dock att miljömålet inte nås med idag beslutade styrmedel och åtgärder före 2020. Målet kräver stora insatser på både nationell och internationell nivå för att arbetet ska gå i rätt riktning
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

11. Myllrande våtmarker

Stora delar av Gotlands våtmarker har påverkats genom uppodling. Takten på nyanläggning och restaurering har varit för låg för att nå tidigare uppsatta mål. Skogsbilvägar anläggs inte. Myrskyddsplanen är inte helt genomförd och kunskapen om utvecklingen i befintliga våtmarker behöver förbättras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Skogsmiljöer med höga naturvärden avverkas fortfarande och miljöhänsynen i skogsbruket måste utvecklas genom dialog, information och utbildning. Ytterligare bevarandeinsatser kommer att krävas, speciellt för äldre kalkrika skogar. Utvecklingen i miljön bedöms neutral.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Arealen betesmark och slåtteräng som sköts på Gotland har påverkats negativt av senare års ändringar av regler i EU-stöden. Trenden med färre och större enheter för att få lönsamhet i jordbruken är en annan faktor som tydligt inverkar på vilka marker som brukas. Skötseln av slåtterängar minskar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Gles bebyggelsestruktur och spritt boende på Gotlands landsbygd innebär svårigheter för att målet ska nås innan 2020. Dock går utvecklingen inom många områden i en positiv riktning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Ett allt storskaligare brukande gör att många arters livsmiljö krymper. I synnerhet är det många arter som försvinner när kontinuitetsskogar avverkas. I odlingslandskapet försvinner småbiotoper och arter när deras livsmiljöer växer igen. Exploatering såsom kalkbrytning hotar flera unika miljöer.

Når vi målet i ditt län?

4