Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Kronobergs län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Klimatförändringen är en av länets största utmaningar. Utsläppen av växthusgaser inom uppvärmningssektorn minskar och utsläppen från transportsektorn ökar. Åtgärder vidtas, inom flera områden, men inte alls i tillräcklig omfattning.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

2. Frisk luft

Luftkvaliteten är relativt god i länet. Liksom på många andra håll i landet har vi störst problem att nå miljömål för partiklar (PM10) i tätorter.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Kronobergs län är ett av de mest försurningsdrabbade områdena i landet. Detta beror på ett tidigare stort nedfall av kväve och svavel, samt markförhållanden med begränsad förmåga att neutralisera surt nedfall. I takt med minskat nedfall har skogsbrukets relativa bidrag ökat.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Giftiga ämnen i slam minskar. Sanering av förorenad mark åtgärdas långsamt, men inte i den takt och omfattning som det skulle behövas. Samtidigt ökar användningen av kemikalier och nya sorter tillkommer med oklara effekter på hälsa och miljö.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Till följd av exponering för UV-strålning ökar antalet fall av hudcancer även i Kronobergs län. För att bryta trenden måste människor ändra sina solvanor. Utöver detta saknas regionalt underlag för att bedöma tillstånd och tendenser. För detta miljömål bedrivs inget regionalt arbete.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

För detta miljömål bedrivs inget samlat regionalt arbete. Regionalt underlag för att bedöma tillstånd och tendenser saknas, utom i någon mån för exponering för UV-strålning där antalet hudcancerfall kan konstateras öka. För att bryta den trenden måste människor ändra sina solvanor.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Effekterna av övergödningen på mark och vatten kommer att kvarstå länge. 25 procent av de klassade ytvattenförekomsterna i länet har idag sämre status än god vad gäller näringsämnen. Det går inte att se någon trend att övergödningen minskar i länet. Fler åtgärder måste genomföras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Stora insatser behövs för att restaurera limniska livsmiljöer. Positiva miljöförändringar, som återhämtning från försurning, skapar tillsammans med ökad avrinning stora problem i ytvattentäkter genom humustillförsel.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Grundvattnet har generellt god kvalitet, utom i några områden där det har förorenats av jordbruk, förorenade områden eller försurning. Grundvatten är ett trögt system, och det tar lång tid innan åtgärder ger förbättrad grundvattenkvalitet. Vattenskyddsområden bör uppdateras i högre takt än nu.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Våtmarker skadas eller växer igen på grund av dikning, övergödning och upphörd hävd. Variationen i landskapet minskar och växt- och djurlivet utarmas till följd av detta. Alltför få våtmarker restaureras. Arbetet med skydd av våtmarker som naturreservat eller annat områdesskydd går långsamt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Mycket görs av sektorn för att förbättra miljöhänsynen och stora förändringar är på gång. Omfattande utbildningsinsatser och rutinförändringar i skogsbruket förväntas ge goda effekter i skogen framöver. Att få skog och vilt i balans är viktigt för den biologiska mångfaldens skull.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Arealen åkermark, betesmarker och slåtterängar fortsätter minska i länet. Höga natur- och kulturhistoriska värden riskerar att försvinna tillsammans med ett variationsrikt odlingslandskap, särskilt i skogsbygden. Miljöinvesteringar för kulturmiljöer lämnas numera bara till större projekt.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

15. God bebyggd miljö

Befolkningen fortsätter att öka i Växjö stad medan länets mindre tätorter och landsbygd tappar befolkning. Tillgängligheten till service har minskat. Nya järnvägsstationer på mindre orter möjliggör pendling med tåg. Arbetet med fördjupning av riksintressen för kulturmiljö fortsätter.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Utvecklingen för den biologiska mångfalden måste prioriteras högre för att nå nationella och internationella mål och åtaganden. För att hejda förlusten av biologisk mångfald krävs prioritering på landskapsnivå, samt riktade styrmedel till/ och ett större ansvarstagande från markägare.

Når vi målet i ditt län?