Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Kronobergs län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Klimatförändringen är en utmaning även för Kronobergs län. Utsläppen av växthusgaser har minskat i länet, främst från uppvärmningssektorn, men ökande utsläpp från transportsektorn har motverkat detta. Åtgärder vidtas, men inte i tillräcklig omfattning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Luftkvaliteten är god när det gäller bensen och kväveoxid men det är stora problem i intensiva trafikmiljöer. Vanor och beteenden måste ändras när det gäller bilkörning, vedeldning samt lösningsmedelsanvändning. Mer måste göras för att begränsa partikelhalterna.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Kronobergs län är ett av de mest försurningsdrabbade områdena i landet. Detta beror på ett tidigare stort nedfall av kväve och svavel, samt markförhållanden med begränsad förmåga att neutralisera surt nedfall. I takt med minskat nedfall har skogsbrukets relativa bidrag ökat.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Giftiga ämnen i slam minskar och PCB i byggnader har sanerats. Tillsyn och information om kemikalier pågår. Sanering av förorenad mark går också framåt men inte i den takt och omfattning som det skulle behövas.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Till följd av exponering för UV-strålning ökar antalet fall av hudcancer även i Kronobergs län. För att bryta trenden måste människors solvanor ändras. Utöver detta saknas regionalt underlag för att bedöma tillstånd och tendenser. För detta miljömål bedrivs inget regionalt arbete.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

För detta miljömål bedrivs inget samlat regionalt arbete. Regionalt underlag för att bedöma tillstånd och tendenser saknas, utom för av exponering för UV-strålning där antalet fall av hudcancer ökar även i Kronobergs län. För att bryta den trenden måste människors solvanor och livsstil ändras.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Effekterna av övergödningen på mark och vatten kommer att kvarstå länge. 27 procent av de klassade ytvattenförekomsterna i länet har idag sämre status än god vad gäller näringsämnen. Det går inte att se någon trend att övergödningen minskar i länet. Åtgärdstakten behöver öka.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Stora insatser behövs för att restaurera limniska livsmiljöer. Positiva miljöförändringar, som återhämtning från försurning, skapar tillsammans med ökad avrinning stora problem i ytvattentäkter genom humustillförsel.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Grundvattnet har generellt god kvalitet, utom i några områden där det har förorenats av jordbruk, förorenade områden eller försurning. Grundvatten är ett trögt system, och det tar lång tid innan åtgärder ger förbättrad grundvattenkvalitet. Vattenskyddsområden bör uppdateras i högre takt än nu.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Våtmarker försvinner, skadas eller växer igen på grund av dikning och annan mänsklig påverkan samt ökat kvävenedfall. Arbetet med återskapande och restaurering pågår framgångsrikt men långsamt. Alltför få våtmarker skyddas i länet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Länets skogar domineras av granintensivt skogsbruk samtidigt som den biologiska mångfalden behöver lövträd och lövskogsmiljöer, särskilt ädellövträd. Skogsbrukets miljöhänsyn måste fortsätta utvecklas och förbättras. Det krävs stora insatser för bevarande och utveckling av viktiga livsmilöer.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Länets åkermark, betesmarker och slåtterängar minskar. Andelen certifierad ekologisk produktion ökar (både djur och areal), men från en låg nivå. Även antalet betesdjur och antalet lantbruksföretag minskar vilket påverkar hur stora arealer som sköta och därmed den biologiska mångfalden.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

15. God bebyggd miljö

Befolkningen fortsätter att öka i Växjö stad medan länets mindre tätorter och landsbygd tappar befolkning. Tillgängligheten till service har minskat. Nya järnvägsstationer på mindre orter möjliggör pendling med tåg. Arbetet med fördjupning av riksintressen för kulturmiljö har intensifierats.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

Utvecklingen för den biologiska mångfalden måste prioriteras högre för att nå nationella och internationella mål och åtaganden. För att hejda förlusten av biologisk mångfald krävs prioritering på landskapsnivå, samt riktade styrmedel till/ och ett större ansvarstagande från markägare.

Når vi målet i ditt län?

4