Myllrande våtmarker. Bild: Tobias Flygar.

Myllrande våtmarker

Regionala miljömål

Norrbottens län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

För att uppnå det globala klimatmålet krävs kraftfulla internationella insatser och samarbete mellan världens länder. I Norrbottens län har utsläppen av växthusgaser ökat sedan 1990 vilket främst beror på att länets tunga industri ökat sin produktion.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Luftkvaliteten i länets tätorter är i vissa fall lika dålig som mer tätbefolkade områden i södra Sverige. Länets höga utsläpp av luftföroreningar kommer till största delen från industri och energiförsörjning och är starkt konjunkturberoende.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

3. Bara naturlig försurning

Med planerade men ej beslutade styrmedel förväntas målet vara nära att kunna nås. För surt nedfall finns tillräckliga beslutade styrmedel. Däremot saknas riktlinjer för markanvändning av sulfidjordsområden samt metoder för uppföljning av skogsbrukets markanvändning.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

I Norrbotten finns förhöjda halter av miljöfarliga ämnen som har sitt ursprung både från lokala och långväga källor. Vissa ämnen minskar påtagligt sedan de reglerats på marknaden. Andra ämnen har istället ökat och vissa ämnen som till exempel kvicksilver visar i stort på oförändrade nivåer i miljön.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Den negativa påverkan på ozonskiktet av ozonnedbrytande ämnen har minskat. Utvecklingsriktningen är positiv avseende ozonskiktets förmåga att skydda mot UV-strålning. Problemet med uttunningen av ozonskiktet är globalt.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Det går inte att se någon entydig utveckling när det gäller risker med strålning i Norrbotten. På flera områden är utvecklingen positiv, inom andra går utvecklingen åt fel håll.
Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före år 2020.

7. Ingen övergödning

I Norrbotten är övergödning av mark och inlandsvatten ett mindre problem än i södra Sverige och även övergödda områden i Bottenvikens kustområden är få jämfört med sydligare havsområden. Målet förväntas kunna nås med idag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda år 2020.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

EU:s vattendirektiv och gemensamma fiskeripolitik ger förutsättningar att nå delar av målet. Ökad uppgång av havsvandrande fisk i älvarna. Skydd och återställande av miljöerna är eftersatt. Brister i miljöhänsyn vid vattenkraft- och skogsproduktion. Expansiv gruvindustri ökar belastningen på miljön.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Tillgången och kvaliteten på grundvattnet är generellt sett god i länet. Dock saknar många vattentäkter ett fullgott skydd samt att kvaliteten på grundvattnet i många områden är dåligt känd. Tid och medel är det störta hindrena för att nå målet till 2020.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Miljögiftsåtgärder hämmas av lagrade gifter och brister i styrmedel, och arbetet med biologisk mångfald/produktion och kulturmiljö av resurser i länet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Norrbotten har cirka 1/3-del av landets våtmarksareal och därmed ett stort ansvar för skydd av våtmarker. Men med nuvarande resurser prioriteras inte skydd av våtmarker. Våtmarker påverkas negativt av framför allt exploateringar i form av dikning, byggande av skogsbilvägar samt utvinning av bränsle.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

För att länets alla arter ska fortleva samt att miljökvalitetsmålet ska nås krävs utökade arealer formellt skydd, en bättre miljöhänsyn och en mer utvecklad landskapsbaserad naturvård. Skogsstyrelsens bedömning är att utvecklingen på dessa punkter nu är för långsam för att målet ska nås till år 2020
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Antalet jordbruksföretag minskar och åldern bland jordbrukarna är hög. Arealen åker- och betesmark minskar vilket delvis beror på att många mjölkbönder upphört med sin verksamhet. Arealen slåttermark som sköts med miljöstöd ökar. Det beror främst på att arealen slåttermyr ökar i länets norra delar.
Målet nås med i dag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före år 2020.

14. Storslagen fjällmiljö

Norrbottensfjällens storslagenhet består även om de lokalt har påverkats av exploateringar och slitage. Betraktar man fjällområdet i stort så är det dock en måttlig påverkan som skett de senaste tio åren och särskilt inom de områden som kallas obrutet fjällområde.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Den demografiska utvecklingen är ett allvarligt hot mot en god bebyggd miljö i stora delar av regionen. Andra problem är att kulturmiljövärden och övriga stadsbyggnadsvärden ofta påverkas negativt i tätorterna. En stor del av den bebyggda miljön får ändå betecknas som relativt god.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

I Norrbottens skogs- och kustland samt i Bottenviken är naturen påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. Många av naturtyperna och arterna saknar gynnsam bevarandestatus. I fjällen och i de fjällnära skogarna, våtmarkerna och vattendragen bedöms situationen vara betydligt mer gynnsam.

Når vi målet i ditt län?

4