Myllrande våtmarker. Bild: Tobias Flygar.

Myllrande våtmarker

Regionala miljömål

Norrbottens län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

För att uppnå det globala klimatmålet krävs kraftfulla internationella insatser och samarbete mellan världens länder. I Norrbottens län har utsläppen av växthusgaser ökat något sedan 1990 vilket främst beror på att länets tunga industri ökat sin produktion.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

2. Frisk luft

Luftföroreningar kan orsaka försurning och övergödning i naturen, bilda skadliga halter av marknära ozon, orsaka korrosion på olika material och skada vår hälsa. Länet påverkas av andra länders utsläpp och bidrar själv till lokala och långväga gränsöverskridande luftföroreningar.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

3. Bara naturlig försurning

I Norrbotten bedöms försurning orsakad av människan främst finnas i kustnära, naturligt sulfidrika områden. För surt nedfall finns tillräckliga beslutade styrmedel. Däremot saknas riktlinjer för markanvändning av sulfidjordsområden samt metoder för uppföljning av markanvändning inom skogsbruk.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

I Norrbotten finns förhöjda halter av miljöfarliga ämnen som kan härledas till både lokala och långväga källor. Vissa ämnen minskar men det finns även de som fortfarande ökar eller visar på oförändrade nivåer. Kvicksilver har tidigare minskat men nu finns tendenser till ökande halter i miljön.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Den negativa påverkan på ozonskiktet av ozonnedbrytande ämnen har minskat. Utvecklingsriktningen är positiv avseende ozonskiktets förmåga att skydda mot UV-strålning. Problemet med uttunningen av ozonskiktet är globalt.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Det går inte att se någon entydig utveckling när det gäller risker med strålning i Norrbotten. På flera områden är utvecklingen positiv, inom andra går utvecklingen åt fel håll.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

7. Ingen övergödning

I Norrbotten är övergödning av mark och vatten ett betydligt mindre problem än för många områden i södra Sverige. Orsaken är att länet inte har så stor andel jordbruksmark. De övergödningsproblem som finns är ofta relativt lokala.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

EU:s vattendirektiv och gemensamma fiskeripolitik ger förutsättningar att nå delar av målet men takten för återställning och skydd av värdefulla miljöer behöver öka rejält. Miljöhänsynen vid vattenkraft- och skogsproduktion är bristande och den expansiva gruvindustrin ökar belastningen på miljön.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

9. Grundvatten av god kvalitet

Tillgång och kvalitet på grundvatten är generellt sett god i länet. Dock saknar många vattentäkter skydd och kännedomen om grundvattnets status är dålig i många områden. Målet kan i framtiden vara nära att nås om de mest utsatta grundvattenförekomsterna prioriteras i miljömålsarbetet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Åtgärder riktade mot miljögifter, biologisk mångfald och kulturmiljöskyddet hämmas av kunskapsbrist om värden i marina vatten, finansiering av fysiska åtgärder, fungerande styrmedel och planer.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Norrbotten har en tredjedel av landets våtmarksareal och därmed ett stort ansvar för bevarande av dess natur- och kulturvärden. Med nuvarande resurser för områdesskydd prioriteras inte skydd av våtmarker. Ett förändrat klimat och intensivare markanvändning förväntas påverka våtmarkerna negativt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

I ett längre perspektiv har en stor omvandling av skogen skett och påverkat de skogsarter som är störningskänsliga negativt. Sedan 1990-talet har miljöhänsynen vid avverkning förbättrats, arealen formellt skyddad samt frivilligt sparad skog har ökat. Fortfarande avverkas skogar med höga naturvärden.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Det blir allt färre jordbruksföretag i länet och åldern bland lantbrukarna är hög. Allt färre mjölkproducenter leder till en minskande areal åker- och betesmark. Däremot ökar arealen slåttermark främst i form av slåttermyrar. Norrbotten är det län som har näst störst areal slåttermark i landet.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

14. Storslagen fjällmiljö

Norrbottensfjällens storslagenhet består även om de lokalt har påverkats av exploateringar och slitage (främst körskador). Betraktar man fjällområdet i stort så är det en måttlig påverkan som skett de senaste årtiondena. Det är dock angeläget att många av åtgärdsförslagen i fjällstrategin genomförs.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Den demografiska utvecklingen är ett allvarligt hot mot en god bebyggd miljö i stora delar av länet. Andra problem är att kulturmiljövärden och övriga stadsbyggnadsvärden ofta påverkas negativt i tätorterna. En stor del av boendemiljön får ändå betecknas som relativt god.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

I Norrbottens skogs- och kustland samt i Bottenviken är naturen påverkad av en intensiv mark- och vattenanvändning. Många av naturtyperna och arterna saknar gynnsam bevarandestatus. I fjällen och i de fjällnära våtmarkerna, skogarna och vattendragen bedöms situationen vara betydligt mer gynnsam.

Når vi målet i ditt län?