Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Gävleborgs län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen av koldioxid är ett globalt problem, där Gävleborgs län är en del. Länet har en stor andel transporter med mycket pendlingstrafik och en stor andel tung trafik. Länet har också en mycket energiintensiv industri. Det ligger en stor utmaning i att minska dessa utsläpp.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

2. Frisk luft

Luftkvaliteten i länet är generellt sett god, delvis för att länet är glest befolkat. Utsläpp från trafik och småskalig vedeldning skapar höga halter av föroreningar lokalt. Utvecklingen i länet är svår att bedöma då det råder brist på data. Länet ser inte någon tydlig trend för luftföroreningarna.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Återhämtningen i länets försurade marker och vatten går mycket långsamt trots ett minskat nedfall av försurande ämnen. Orsakerna är främst markens svaga återhämtningsförmåga och det moderna skogsbruket som medför bortförsel av näringsämnen. Den kalkning som bedrivs är underdimensionerad.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

En giftfri miljö är svår att skapa i det urbana samhället. Gävleborg har en hög andel tung industri och tillhörande historiska utsläpp att brottas med. Länet arbetar med övervakning, tillsyn och bidrag för att uppnå en riskfri miljö för människors hälsa och miljö.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Användningen av ozonnedbrytande ämnen minskar kontinuerligt och det är möjligt att nå målet. Lagar och regler på nationell och internationell nivå har varit och är helt avgörande för att ozonnedbrytande ämnen minskar.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

Antalet nya fall av hudcancer fortsätter att öka i länet. För att nå målet krävs information om risker med solning och att sola i solarier samt en attitydförändring till solande. Halterna av radioaktiva ämnen i miljön fortsätter generellt att vara låga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Gävleborgs län har främst övergödningsproblem vid kusten. Utsläppen av fosfor och kväve till vatten och luft från industrier, avloppsreningsverk, jordbruk och trafik har dock minskat under senaste åren. En rad åtgärder genomförs för att nå målet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag i länet är starkt påverkade av mänskliga aktiviteter. Skyddsåtgärder för att minimera miljöpåverkan krävs vid vattenkraftsproduktion, skogs- och jordbruk. Arbete med skydd och restaurering av sjöar och vattendrag pågår men resurserna är bristfälliga.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

9. Grundvatten av god kvalitet

Målet är nära att nås. En regional vattenförsörjningsplan tas fram och kommunerna inrättar och reviderar fler vattenskyddsområden, men arbetstakten bör öka. Genom vattenförvaltningsarbetet har medvetandet om grundvattnets betydelse och sårbarhet ökat.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård

Kusten i länet påverkas främst av utsläpp från industri, enskilda avlopp, samt skogs- och lantbruk. Det handlar både om läckage av näringsämnen och miljögifter. Klimatförändringar i form av ökad havsnivå och landhöjning kommer ha fortsatt påverkan på kustremsan även om effekterna motverkar varandra.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan. Arbetet med återskapande och restaurering har liten omfattning. Det krävs ökad satsning på skötsel av rikkärr. Utvecklingen i miljön är negativ för rikkärr och svagt negativ för övriga våtmarkstyper.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Skogsstyrelsen bedömer att målet inte kommer nås till år 2020. Det finns brister i skogsbrukets miljöhänsyn och medlen för områdesskydd är begränsade. Många skogstyper och skogslevande arter saknar gynnsam bevarandestatus. Trenden för att nå målet bedöms vara neutral.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Det största hotet mot Gävleborgs öppna odlingslandskap är det minskande antalet produktionsdjur och lantbruksföretag. Utvecklingen i stort är negativ då åkrar, ängar, naturbetesmarker och fäbodmiljöer sakta men säkert växer igen.
smiley saknas

14. Storslagen fjällmiljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Det återstår mycket arbete för att nå en god bebyggd miljö. Viktiga insatser görs dock för att skapa förutsättningar för en hållbar bebyggelsestruktur, goda inomhusmiljöer samt god hushållning med energi och naturresurser. Positivt är att den fysiska planeringen har fått ökat fokus i länets kommuner
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

För många av länets naturtyper och arter är läget allvarligt. Hoten består av igenväxning av odlingslandskap och vissa myrar, hårt nyttjande av skog och vattendrag samt utsläpp av föroreningar till havet. Det finns dock flera exempel på lokala insatser som utförts för att förbättra tillståndet.

Når vi målet i ditt län?