Storslagen fjällmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Storslagen fjällmiljö

Regionala miljömål

Västmanlands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen i Västmanland har minskat med ungefär 30 % sedan 1990. Minskningen beror mest på att olja ersatts av förnybara bränslen i fastighetssektorn, att ett stort företag bytt ut lustgas i sin produktion 2011 samt att industrin i länet har ersatt sin användning av olja för uppvärmning med andra metoder.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

2. Frisk luft

Luftkvaliteten i länet är relativt god. Det behövs dock fler åtgärder innan miljökvalitetsmålet kan nås. Utvecklingen är positiv, men viss påverkan av marknära ozon och partiklar behöver åtgärdas innan målet nås.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet med de förutsättningar som råder i dagsläget. Utvecklingen är dock positiv men ytterligare åtgärder för minskad påverkan från atmosfäriskt nedfall och skogsbruk krävs innan målet kan nås.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020. Utvecklingstillståndet är negativt. Det saknas det kunskap om många kemikaliers långsiktiga effekter. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att öka saneringstakten i länet.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Mycket tyder på att uttunningen av ozonskiktet har avstannat. Internationella åtgärder för att förbjuda och begränsa utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har visat sig vara framgångsrika. Det är viktigt att detta arbete fortsätter.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

I länet finns det flera kärntekniska anläggningar (länets sjukhus samt Westinghouse Electric Sweden AB i Västerås). Västmanlands län ligger under riksgenomsnittet för kvinnor men över riksgenomsnittet för män vad gäller diagnosen malignt melanom.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020. Miljöproblem till följd av övergödning är omfattande i länet. Varken minskning av utsläpp av övergödande ämnen eller återhämtning sker i tillräckligt snabb takt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Det är mycket svårt att inom en generation skapa förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet. Det beror på att miljöproblem relaterat till fysiska ingrepp i vattenmiljöer är omfattande och resurserna är knappa. Restaurering av vattendrag pågår, men åtgärdstakten är för långsam.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

9. Grundvatten av god kvalitet

Västmanlands län har goda grundvattentillgångar och mestadels god grundvattenkvalitet. Vissa kvalitetsproblem förekommer. Ytterligare åtgärder kan behöva vidtas för att förbättra kvaliteten i några få fall. Skyddet av några grundvattenbärande grusavlagringar och vattentäkter behöver förstärkas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Merparten av våtmarkerna i Västmanlands län har skadats eller försvunnit bl.a. p.g.a. dikning. Intresset för att återställa våtmarker är svagt. Takten på arbete för skydd av myrar har ökat under 2015. Utvecklingsriktningen i miljön är oklar, främst p.g.a. fortsatt markavvattning och igenväxning i myrar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Det finns hot mot värdefulla skogsmiljöer, delvis beroende på otillräckliga resurser. Miljöhänsynen behöver förbättras. Uttag av skogsbränsle kan vara positivt ur klimatsynpunkt, men kan leda till markförsurning, körskador och ha negativ inverkan på biologisk mångfald.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Betesmarkerna fortsätter minska. Slåtterängsarealen har stabiliserats på en biologiskt och historiskt alldeles för blygsam nivå. Underhållet av landsbygdens kulturhistoriska byggnadsbestånd uppväger inte förfallet. Utvecklingen i miljön är negativ.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Flera insatser görs i kommunerna inom områden som påverkar miljömålet positivt. I flera av länets kommuner finns eller tas nya översiktsplaner fram. Det finns stora förutsättningar i kommunerna vad gäller befolkningsantal och resurser för att arbeta med hållbarhetsfrågor.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

I Västmanlands län lever 839 rödlistade arter enligt senaste rödlistan (ArtDatabanken 2015). De flesta av dessa är knutna till miljöer som genomgått stora förändringar under 1900-talet. Om känsliga arter ska finnas kvar i länet krävs såväl större hänsyn hos verksamhetsutövare som specialinsatser.

Når vi målet i ditt län?