Storslagen fjällmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Storslagen fjällmiljö

Regionala miljömål

Västmanlands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

Utsläppen i Västmanland har minskat med ungefär 30 % sedan 1990. Minskningen beror mest på att olja ersatts av förnybara bränslen i fastighetssektorn. Kraftvärmeverket i Västerås har minskat användningen av kol genom igångsättning av nya anläggningar för biobränsle och avfall.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

2. Frisk luft

Luftkvaliteten i länet är relativt god, men fler åtgärder behövs innan miljökvalitetsmålet kan nås. Utvecklingen är positiv, men vissa problemen med marknära ozon och partiklar återstår innan målet nås. Åtgärder krävs för att komma tillrätta med marknära ozon och partiklar i luft.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

Utvecklingen är positiv men minskad påverkan från främst kväveoxidutsläpp och skogsbruk behövs för att miljömålet ska kunna nås. Utan kalkning i länets försurade vattenförekomster kommer sannolikt inte God status att nås till år 2020.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade och planerade styrmedel. Utvecklingstillståndet är negativt. Det behövs fler åtgärder för att nå målet. Kunskap saknas om många kemikaliers långsiktiga effekter och förekomst i naturen. Saneringstakten måste öka.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Mycket tyder på att uttunningen av ozonskiktet har avstannat. Internationella åtgärder för att förbjuda och begränsa utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har visat sig vara framgångsrika. Det är mycket viktigt att detta arbete fortsätter.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

I länet finns det flera kärntekniska anläggningar (länets sjukhus samt Westinghouse Electric Sweden AB i Västerås). Västmanlands län ligger under riksgenomsnittet för kvinnor men över riksgenomsnittet för män vad gäller diagnosen malignt melanom.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020. Miljöproblemet övergödning är omfattande i länet. Varken utsläppsminskningar av övergödande ämnen eller återhämtningen sker i tillräckligt snabb takt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Det är mycket svårt att inom en generation skapa förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet. Det beror på att miljöproblem relaterat till fysiska ingrepp i vattenmiljöer är omfattande och resurserna är knappa. Restaurering av vattendrag pågår, men åtgärdstakten är för långsam.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

9. Grundvatten av god kvalitet

Västmanlands län har goda grundvattentillgångar och mestadels god grundvattenkvalitet. Vissa kvalitetsproblem förekommer dock. Ytterligare åtgärder kan behöva vidtas för att säkerställa grundvattenkvaliteten. Skyddet av grundvattenbärande grusavlagringar och vattentäkter behöver förstärkas.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Merparten av våtmarkerna i Västmanlands län har skadats genom dikning m.m., och intresset för att återställa våtmarker är svagt. Under 2016 har lite hänt i fråga om skydd och restaurering av våtmarker. Utvecklingsriktningen i miljön är oklar p.g.a. fortsatt markavvattning och igenväxning på myrar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Det finns hot mot värdefulla skogsmiljöer i Västmanlands län, delvis beroende på otillräckliga resurser för skydd och skötsel. Miljöhänsynen i skogsbruket behöver förbättras. Skogsbruk på torvmark ökar, vilket kan vara negativt både för den biologiska mångfalden och för klimatet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Betesmarkerna fortsätter minska sedan toppåret 2005. Slåtterängsarealen har stabiliserats på en biologiskt och historiskt alldeles för blygsam nivå. Underhållet av landsbygdens kulturhistoriska byggnadsbestånd uppväger inte förfallet. Utvecklingen i miljön är negativ.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Flera insatser görs på kommunal och regional nivå inom områden som påverkar miljömålet positivt. Insatser för att verka i positiv riktning skiljer sig beroende på precisering vilket medför att miljötillståndet varierar mellan olika områden och försvårar möjligheten att uppnå miljömålet som helhet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

I Västmanlands län lever 839 rödlistade arter enligt senaste rödlistan (ArtDatabanken 2015). De flesta av dessa är knutna till miljöer som genomgått stora förändringar under 1900-talet. Om känsliga arter ska finnas kvar i länet, krävs såväl större hänsyn hos verksamhetsutövare som specialinsatser.

Når vi målet i ditt län?