Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Västmanlands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

I Västmanlands län och i Sverige ska nettoutsläppen av växthusgaser ha upphört år 2050. Det är främst transporterna som måste minska dramatiskt. Den nationella bedömningen är att målet inte nås.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

2. Frisk luft

Luftkvaliteten i länet är relativt god, men fler åtgärder behövs innan miljökvalitetsmålet kan nås. Utvecklingen är positiv, men vissa problemen med marknära ozon och partiklar återstår innan målet nås, där internationella och nationella åtgärder krävs.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

I flera av länets försurningspåverkade områden kommer fortsatt kalkning att krävas långt framöver innan miljökvalitetsmålet kan nås. Utvecklingen är positiv men ytterligare åtgärder för att minska påverkan från atmosfäriskt nedfall och skogsbruk återstår innan målet nås.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med i dag beslutade och planerade styrmedel. Utvecklingstillståndet är negativt. Det behövs fler åtgärder för att nå målet.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Mycket tyder på att uttunningen av ozonskiktet har avstannat. Internationella åtgärder att förbjuda och begränsa utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har visat sig vara framgångsrika. Det är viktigt att detta arbete fortsätter
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

I länet finns det flera kärntekniska anläggningar (länets sjukhus samt Westinghouse Electric Sweden AB i Västerås). Under 2013 anordnade Länsstyrelsen en hälsoskyddsträff då bland annat solarieföreskrifter diskuterades.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet Ingen övergödning till 2020. Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är positiv, men varken minskningen av utsläppen av övergödande ämnen eller återhämtningen sker i tillräckligt snabb takt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag till 2020. Värdefulla vattenmiljöer kartläggs och skyddas inte i tillräcklig omfattning. Även restaureringsarbetet går för långsamt.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

9. Grundvatten av god kvalitet

Västmanlands län har goda grundvattentillgångar och i allmänhet god grundvattenkvalitet. Vissa vattentäkter har en del kvalitetsproblem, men åtgärder vidtas för att minska påverkan på grundvattenkvaliteten. Ytterligare åtgärder behöver dock vidtas för skydda grundvattenbärande naturgrusavlagringar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Merparten av våtmarkerna i länet har skadats eller försvunnit till följd av bl.a. dikning, övergödning, vägdragningar och körskador, samtidigt är intresset svagt för att lägga igen gamla diken och återskapa våtmarker. Takten i arbetet med skydd för våtmarker är låg. Utvecklingen är svagt positiv.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Värdefulla skogsmiljöer i Västmanlands län påverkas fortfarande negativt av skogsbruket, och miljöhänsynen behöver utvecklas mer. Avverkningsuppföljning, inventeringsresurser samt utbildningsinsatser behövs. Resurserna för arbetet med att skydda skog är otillräckliga.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Betesmarksarealen fortsätter att minska sedan toppåret 2005. Arealen slåtteräng har stabiliserats på en biologiskt och historiskt alldeles för blygsam nivå. Underhållet av landsbygdens kulturhistoriebärande byggnadsbestånd bedöms inte på långt när uppväga förfallet. Utvecklingen är negativ.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Flera insatser görs i kommunerna inom områden som påverkar miljömålets preciseringar positivt. I flera av länets kommuner finns eller tas nya översiktsplaner fram. Det råder dock stor variation mellan kommunerna vad gäller befolkningsantal och resurser för att arbeta med hållbarhetsfrågor.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

I länet förekommer 954 arter som är rödlistade enligt den senaste upplagan av ”Rödlistade arter i Sverige”. Det stora flertalet är knutna till olika skogsmiljöer eller till jordbrukslandskapet. Om arter ska kunna leva vidare på lång sikt, måste ett väsentligt utökat hänsyntagande tas.

Når vi målet i ditt län?

4