Sveriges miljömål

Regionala miljömål

Västmanlands län

smiley saknas

1. Begränsad klimatpåverkan

I Västmanlands län och i Sverige ska nettoutsläppen av växthusgaser ha upphört år 2050. Det är främst transporterna som måste minska drastiskt. Den nationella bedömningen är att målet inte nås.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

2. Frisk luft

Luftkvaliteten i länet är relativt god, men fler åtgärder krävs innan miljökvalitetsmålet kan nås. Utvecklingen är positiv, men vissa problemen med marknära ozon och partiklar återstår innan målet nås. Internationella och nationella åtgärder krävs för att uppnå målet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

3. Bara naturlig försurning

I flera av länets försurningspåverkade områden kommer fortsatt kalkning att krävas lång tid framöver innan miljökvalitetsmålet kan nås. Utvecklingen är positiv men ytterligare åtgärder krävs för att minska påverkan från atmosfäriskt nedfall och skogsbruk innan målet nås.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

4. Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet med i dag beslutade och planerade styrmedel. Utvecklingstillståndet är negativt. Det behövs fler åtgärder för att nå målet. Kunskap saknas om många kemikaliers långsiktiga effekter och förekomst. Saneringstakten av förorenade områden måste öka.
smiley saknas

5. Skyddande ozonskikt

Mycket tyder på att uttunningen av ozonskiktet har avstannat. Internationella åtgärder för att förbjuda och begränsa utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har visat sig vara framgångsrika. Det är viktigt att detta arbete fortsätter.
smiley saknas

6. Säker strålmiljö

I länet finns det flera kärntekniska anläggningar (länets sjukhus samt Westinghouse Electric Sweden AB i Västerås). Under 2013 anordnade länsstyrelsen en hälsoskyddsträff då bland annat solarieföreskrifter diskuterades.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

7. Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020. Problemet med övergödning stort i länet och varken minskningen av utsläppen av övergödande ämnen eller återhämtningen sker i tillräckligt snabb takt.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

8. Levande sjöar och vattendrag

Det är mycket svårt att inom en generation skapa förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet. Det beror på att miljöproblem relaterat till fysiska ingrepp i vattenmiljöer är omfattande och resurserna knappa. Restaurering av vattendrag pågår, men åtgärdstakten är för långsam.
Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020.

9. Grundvatten av god kvalitet

Västmanlands län har god grundvattentillgång och mestadels god grundvattenkvalitet. Vissa kvalitetsproblem förekommer dock. Ytterligare åtgärder kan behöva vidtas för att förbättra grundvattenkvaliteten och åtgärder behövs också för att förbättra skyddet av grundvattenbärande grusavlagringar.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

11. Myllrande våtmarker

Merparten av våtmarkerna i Västmanlands län har skadats eller försvunnit till följd av bland annat dikning och körskador. Intresset för att lägga igen diken och återskapa våtmarker är svagt. Takten i arbetet med skydd för våtmarker är låg.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

12. Levande skogar

Värdefulla skogsmiljöer i länet påverkas fortfarande negativt av skogsbruket. Miljöhänsynen behöver utvecklas mer. Avverkningsuppföljning, inventeringsresurser och utbildningsinsatser behövs. Skogsbranden 2014 kommer under lång tid att avspeglas i länets uppföljning av miljökvalitetsmålet.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

13. Ett rikt odlingslandskap

Betesmarksarealen fortsätter att minska sedan toppåret 2005. Slåtterängsarealen har stabiliserats på en biologiskt och historiskt alldeles för blygsam nivå. Underhållet av landsbygdens kulturhistoriebärande byggnadsbestånd bedöms inte uppväga förfallet. Utvecklingen i miljön är negativ. Utvecklingen är negativ.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

15. God bebyggd miljö

Flera insatser görs i kommunerna inom områden som påverkar miljömålets preciseringar positivt. I flera av länets kommuner finns eller tas nya översiktsplaner fram. Det råder dock stor variation mellan kommunerna vad gäller befolkningsantal och resurser för att arbeta med hållbarhetsfrågor.
Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

16. Ett rikt växt- och djurliv

I Västmanlands län förekommer 954 arter som är rödlistade enligt den senaste upplagan av Rödlistade arter i Sverige (Gärdenfors 2010). De flesta är knutna till olika skogsmiljöer eller till jordbrukslandskapet. Om känsliga arter ska kunna leva vidare, måste större hänsyn tas i dessa miljöer.

Når vi målet i ditt län?

4